Dankbaar vs Moszkowicz: Morgen weer een zitting in Haarlem

Naast de zitting in de bodemprocedure van afgelopen 19 april, zie daarvoor een verslag van Niburu, is er ook een zitting morgen op 22 april. Moszkowicz heeft ditmaal een kort geding aangespannen om mijn beslaglegging op te heffen voor de 128.813 euro die hij onrechtmatig heeft gestolen. Dit ondanks een vonnis dat hem heeft veroordeeld tot terugbetaling. De zitting is wederom om 13:30 uur in de rechtbank Haarlem aan de Jansstraat 81. Belangstellenden zijn uiteraard weer welkom.

Inmiddels heeft Moszkowicz een voorstel gedaan om het kort geding af te blazen. Dit voorstel is door mij afgewezen.

We hebben hier te maken met de meest bizarre, vexatoire en onrechtmatige procedure. Moszkowicz beweert een cliënt te vertegenwoordigen ter voorkoming van de publicatie van een boek. De cliënt zelf zegt tegen iedereen dat haar ex-man en kinderen de procedure in gang hebben gezet, dat zij geen contact heeft met haar advocaat, dat zij zelf de procedure niet heeft willen aanspannen, dat zij gedwongen is door haar kinderen, dat zij niet inhoudelijk op de hoogte is gebracht van de dagvaarding aan Dankbaar en dus niet eens wist wat er uit haar naam werd gevorderd, dat zij niet wil dat Dankbaar boetes en kosten riskeert, dat zij het goed vindt dat het boek is verschenen en zelfs dat zij achter de inhoud staat.

Dit wordt nu de zesde zitting in deze zaak, inclusief de tuchtklacht tegen Moszkowicz, waarvan de uitspraak op 11 april wordt verwacht. Gezien het bovenstaande zal zijn cliënt wederom niet aanwezig zijn.

Moszkowicz probeert ondertussen uit alle macht het getuigenverhoor van Maaike Terpstra te voorkomen onder meer door zich te beklagen bij de deken over het feit dat mijn advocaat het getuigenverhoor heeft aangevraagd. Hij vindt de aanvraag “onnodig grievend” en “niet collegiaal”, omdat met de aanvraag in feite wordt gesteld dat hij de boel aan elkaar liegt en misbruik maakt van recht. Moszkowicz speelt dus nu echt paniekvoetbal, waar hij in feite een gat in de lucht zou moeten springen met een getuigenverhoor van Maaike. Dat zou immers zijn mandaat van Maaike bewijzen, maar blijkbaar is hij er niet gerust op.

Maaike is inmiddels van de sterke strijdbare vrouw die zij ooit was, tot een willoze trekpop  van Moszkowicz en zijn werkelijke opdrachtgever Bauke Vaatstra gemaakt, zodanig dat zij nu elke leugen opschrijft, die haar geboden wordt om op te schrijven. Het laatste briefje dat Moszkowicz op de zitting van dinsdag produceerde, leest als volgt:
Hierbij wil ik Maaike Terpstra voor eens en voor altijd duidelijk maken dat ik zelf mijn advocaat Mr. Moszkowicz zonder druk van wie dan ook opdracht heb gegeven voor de zaken tegen Dankbaar. Het is niet waar dat ik onder druk ben gezet door mijn kinderen en ex man. Het is mijn wens geweest om het boek te verbieden. Omdat Dankbaar zich niet aan de uitspraken van de rechters heeft gehouden moet hij de boetes betalen. Als ik hem daar niet aan zou houden, zou hij nooit meer stoppen, ik wil dat hij mij met rust laat en accepteert dat ik zijn mening niet deel. Het is een leugen dat ik het eens zou zijn met zijn boek. Ik heb het niet gelezen en ga dat ook niet doen.

De reden dat ik niet bij de zittingen aanwezig ben geweest tot nu toe is dat ik op leeftijd ben en het te moeilijk vind om deze rechtzaken mee te moeten maken, het brengt zoveel spanning mee, dat kan ik niet aan. Zeker als ik eraan denk dat Dankbaar zoveel leugens en beschuldigingen verteld. ik lees nl. vaak zijn site en wat daar staat is vaak niet waar en dat raakt mij, ik wil dat Dankbaar stopt en mij en mijn kinderen met rust laat, en ook niet meer alles op internet zet met foto’s en al erbij.

Dit is nu de vierde keer dat ik een verklaring op papier zet voor de zaak Dankbaar, en hoop dat hij me nu eindelijk met rust laat.

16-4-2016

Maaike Terpstra

Vanzelfsprekend is deze tekst door Moszckowicz gedicteerd en wordt hier de mening van Bauke en zijn kinderen weergegeven, waarbij de ene leugen aan de andere wordt geregen.  Het staat in schril contrast met de veel eerdere onderstaande stukken.

 

—-Original Message—–
From: Gea 
Sent: vrijdag 6 december 2013 10:46
To: Wim Dankbaar; Klaske Ferwerda
Subject: Telefoongesprek Maaike

Ik heb met Maaike telefonisch gesproken op 6-12-2013 om 9:57

Ik vroeg aan haar of ze op de hoogte is van het kortgeding tegen Wim, waarop ze zei dat ze wel zoiets had gelezen op het Internet. Ik vroeg haar ook of ze wist dat ze €50.000 van hem eist. Ze zei dat ze geen contact heeft met de advocaat en dat de kinderen dit regelen.

Waaruit blijkt dat ze helemaal niet op de hoogte is van het geëiste bedrag en de inhoud van de dagvaarding niet kent.

Mailtje van Akky van der Veer van 1 februari 2015 aan André Vergeer.

Hoi André,

Pas geleden met Maaike gebeld op 06/22106462. De 2e keer was het raak, ze nam op en wist meteen wie ik was. Ik vroeg haar naar de naam van de bankmedewerkster, die de brief of email naar Peter R. gestuurd heeft. Ze zei, dat ze de naam echt niet meer wist en zo ja, dat ze het dan aan mij zou hebben doorgegeven, ik geloof haar. Ze is er ook nog steeds mee bezig, gelooft de toestand zoals in het boek beschreven en heeft vooralsnog geen rust. Bauke verafschuwt ze en met claims over geld heeft ze niks te maken. Dat regelen Bauke en de kinderen voor haar, zonder dat ze daar besef van heeft, het gaat allemaal buiten haar om.

Daarom geloof ik niet dat zij die ´´briefjes´´ zelf heeft geschreven, of het moet onder druk ´´van´´ zijn geweest. Hoe dan ook, ik heb van haar het vrij om nog eens te bellen, we liggen elkaar wel , dus kan ik het haar rechtstreeks vragen. Mocht dat nodig zijn, ik hoor het graag.

Liefs van Akky

 

Ik liet Maaike weten dat ik twee dagen eerder een boek had afgegeven bij haar buurman in Zwaagwesteinde. Ze liet weten daar zeer blij mee te zijn en ook dat ze het aandachtig zou gaan lezen. Ik had nog wel exemplaren in de auto liggen maar die stond meer dan 2 kilometer verderop bij de hoofdingang. Maaike liet weten het boek onmiddellijk bij thuiskomst (die avond nog) bij de buurman te zullen afhalen.

Ik kaartte aan dat wij in weerwil van het kort geding dat Maaike ons had aangedaan (lees: niet Maaike) toch op pagina 6 hebben laten afdrukken de tekst ‘Voor Maaike’. Maaike was zichtbaar ontroerd. Het was overduidelijk dat Maaike vanuit een soort van vergoelijking (vanwege de tekst op pagina 6 dus) zelf meteen over het kort geding begon. Ze liet me letterlijk weten: ‘Ik wist van niets. Dat hebben de kinderen en Bauke zonder mij in gang gezet. Ik begreep later pas dat het moest gaan over een verbod op het boek en een verbod om mijn dagboek rechtstreeks over te nemen. Met dat laatste was ik het overigens wel eens omdat het teveel verdere ellende binnen het gezin zou geven. Maar van mij had dat kort geding niet gehoeven omdat Wim beloofd had dat hij prive-zaken weg zou laten en ik later ook had begrepen dat jullie helemaal niet van plan waren het dagboek één-op-één over te nemen. Maar, nogmaals, ik wist van niets”. Ik confronteerde Maaike met een mailtje dat ik twee dagen voor de kort geding-zitting van december 2013 had ontvangen van een goede kennis van Maaike, Gea van der Veen, waarin stond dat Gea Maaike had gesproken (op de dag van het versturen van het mailtje) en dat Maaike haar had verteld dat ze van niets wist en dat het allemaal via de kinderen en haar ex-man ging. Dat ze Yehudi Moszkovicz nog nooit had gesproken. Dat ze van een boete van 50.000 euro ook niets wist en al helemaal nooit voor input voor de dagvaarding had gezorgd. Maaike bevestigde de inhoud van het mailtje en dat ze dat ook als zodanig met Gea van der Veen had besproken.

Als er voor de zoveelste keer koffie wordt ingeschonken (zegt iets over de duur van mijn verblijf bij Maaike op haar uitdrukkelijke wens) hebben we een groot deel van de inhoud van het boek gedrieën doorgesproken. Ook Maaike’s zus is het nagenoeg overal mee eens. De zussen zijn twee handen op een buik en dus is het raadselachtig dat de raadsman Maaike’s zus als getuige op wil roepen. Ik doe uitputtend verslag  van wat er zoal in het boek te lezen is en welke personen er niet bepaald best vanaf komen. Elke keer weer lacht Maaike genoeglijk en vult mij zelfs aan met details en andere feiten. ‘Het is goed dat het boek er is’. Laat Maaike weten. Vol overtuiging. ‘Ik kan en mag het allemaal niet meer zeggen omdat ik anders mijn kinderen en kleinkinderen niet meer te zien krijg. Maar het is goed als in geheel Nederland duidelijk wordt wat hier gebeurd is”. Als ik laat weten dat het boek juist en vooral voor Bauke een enorme aanklacht is zegt Maaike: “Ik walg van die man. Alles wat jij nu vertelt over wat er in het boek staat was hij het mee eens. Maar nu ineens niet meer”. Als ik Maaike vertel dat wij in het boek stellen dat Bauke zijn dochter met de grootst mogelijke leugen onder de grond heeft gestopt, knikt Maaike instemmend. “Ja, jongen, het is niet te bevatten. Als Bauke zijn rug recht had gehouden was die verschrikkelijke uitzending van Peter R.  De Vries waarin Marianne als een slet wordt weggezet er nooit gekomen. Hij heeft het gewoon laten gebeuren en willens en wetens het hele verhaal mee in de doofpot gestopt. Ik ben drie weken ziek geweest van die uitzending. Dat ik bij de dokter de deur plat loop heeft niets van doen met jullie zoals de pers dat eenieder wil geloven. Dat is allemaal te wijten aan hetgeen er na de aanhouding van Jasper is gebeurd en dat ik monddood ben gemaakt. Publiceer alstublieft niet wat ik nu zeg want ik krijg daar grote problemen mee. “

Maaike laat weten dat ze het ook niet op haar geweten wil hebben dat Wim (Dankbaar) nu zo onder vuur wordt gelegd en tonnen aan boetes riskeert. Ze vind het een verschrikkelijk idee maar zegt nu niet te weten hoe dit allemaal te voorkomen. Maaike  geeft toe dat de spagaat waarin ze verkeerd haar sloopt. Ze ziet geen uitweg en is het liefst zo vaak als mogelijk met haar zus in haar chalet in Appelscha.

Duidelijk is dat hetgeen de raadsman van eiser stelt in zijn Memorie van antwoord in principieel appel tevens memorie van antwoord in incidenteel appel dat Mauritz zijn cliënt lastig gevallen zou hebben op de camping totaal bezijden de waarheid is.  Het is hoogst onaannemelijk, ja, uitgesloten dat dit door Maaike Terpstra aan Moszkowicz is verteld. Zoveel zelfverloochening is volstrekt ondenkbaar en het is dan voor de waarheidsvinding van ongekend belang dat de raadsman niet alleen mevrouw Kingma als getuige onder ede laat horen maar in dit verband ook mevrouw Maaike Terpstra. Het is volstrekt ondenkbaar dat Maaike deze beweringen van de raadsman onder ede gestand zou doen.  Iets wat ook geldt voor de duur van het gesprek (van circa 14.00 uur tot 16.00 uur) als wel voor de algehele inhoud van het besprokene (punt 8 van de memorie van de Memorie van antwoord in Principieel appel tevens memorie van antwoord in incidenteel appel van Moszkowicz).

Bij het afscheid van het gesprek laat mevrouw Kingma weten ook graag een boek te willen ontvangen. Ik beloof een exemplaar af te geven bij de receptie zodat zij op weg naar huis die avond dit exemplaar op kan pikken. Ze is er erg blij mee.

Vanzelfsprekend ben ik bereid hetgeen hierboven is omschreven onder ede te bevestigen.

Hans Mauritz,

2 september 2014

 

Moszkowicz beweert desgevraagd nu zelfs met droge ogen tegenover de rechter dat Maaike dit mailltje aan Dankbaar heeft geschreven en dat Maaike hem dat zelf telefonisch verzekerd heeft:

voor de laaste keer LAAT ME MET RUST, ik wil NOOIT geen contakt meer met jou en je bende incl Klaske

Dit terwijl Maaike zelf heeft verklaard dat dochter Ineke dit heeft geschreven nadat zij bezit had genomen van Maaike’s computer om deze te schonen van alle correspondentie met “complotters”.

Logisch dat Moszkowicz zich met hand en tand verzet tegen een getuigenverhoor van Maaike, want zulke leugens houden natuurlijk geen stand onder ede.

Neem een uurtje de tijd en je denkt nooit meer hetzelfde over Justitie. Mocht je daarna ook menen dat we door onze eigen overheid belazerd zijn in deze zaak, stuur deze email dan door aan minimaal 10 mensen en/of deel de link op facebook, twitter of waar je ook actief bent. Is het geen schande dat dit door de media wordt doodgezwegen? “

Laat deze mensen maar bibberen dat hun misdadige bedrog ooit uitkomt:

De doofpotters

Het aanbod voor 8 boeken voor 50 euro blijft geldig.

 

Winkels die het boek op voorraad hebben:

Aalten – Boekhandel Meneer Kees
Aalten – Boekhandel Messink & Prinsen
Aalten – Primera
Alblasserdam – Primera
Almelo – Primera Bornsestraat (Plus supermarkt)
Alkmaar – Boekhandel Feijn, De Laat 47
Alkmaar – Boekhandel Van der Meulen
Almelo – Boekhandel Almelo, Grotestraat 20
Almelo – Boekhandel Broekhuis
Almelo – Primera De Gors
Almelo – Readshop Van Roekel, Ootmarsumsestraat 274
Almere – Boekhandel Stumpel
Almere – Primera Almere Buiten
Alphen aan de Rijn – Boekhandel Haasbeek
Amersfoort – Primera Brundel
Amersfoort – Primera Peters
Amsterdam – Boekhandel Zwart op Wit
Amsterdam – Muziekhandel Valerius, Koninginneweg 145
Amsterdam – Primera Bezaanjachtplein
Amsterdam – Primera Pasteuning, Van Limburg Stirumplein 1
Amsterdam – Primera Roja, Karspeldreef 1313
Amsterdam – Primera Vlaskamp, Wisseloord 97
Andijk – Primera
Apeldoorn – Bruna, De Eglantier 422
Apeldoorn – Primera Biemolt Asselsestraat 261
Apeldoorn – Readshop Oranjerie
Appingedam – Primera
Arnhem – Eco Electronics
Arnhem – Boekhandel De Poort
Arnhem – Primera Arnhem Centrum
Arnhem – Primera Elderveld
Arnhem – Primera Presikhaaf
Arnhem – Primera Rijkerswoerd
Arnhem – Primera Postkantoor Van den Berg (A Van Lawick v Pabststraat 109)
Assen – Boekhandel Iwema
Assen – Primera Kloosterveste
Assendelft – Bruna
Barendrecht – Primera Carnisse Veste
Beekbergen – Boekhandel Beekbergen
Beek en Donk – van Helvoort Boek en Kantoor
Beek Ubbergen – Primera De Postkoets
Beilen – Primera
Bergen op Zoom – Primera Ernest
Bergum – Boekhandel Bergum
Berkel Enschot – Boekhandel Verrijt
Bilthoven – Primera De Kwinkelier
Blerick – Primera
Bladel – Primera Prins
Blokker – Primera Westerblokker
Bodegraven – Primera Raadhuisplein
Borger – Bruna, Grote Brink 3
Borne – Bruna,  Grotestraat 195
Bodegraven – Primera Vromade
Bolsward – Primera Bolsward
Breda – Cigo Moerwijk
Breda – Boekhandel Van Kemenade & Hollaers
Breda – Primera Heksenwiel
Breda – Primera Hoge Vucht
Breda – Readshop Valkeniersplein
Breukelen – Boek en Kantoor Marinus van Kralingen
Brummen – Primera Brummen
Bussum – Bruna, Veerplein 104
Capelle a/d IJssel – Primera De Terp
Castricum – Boekhandel Laan
Castricum – Primera Geesterduin
Culemborg – Primera Culemborg
Delft – Primera Bikolaan
Delft – Primera De Hoven Passage
Delft – Primera Dasstraat 12
Delfzijl – Primera Larooi
Delzijl Readshop, Poststraat 4,
Delfzijl – Tabaktief, Schoolstraat 6
De Koog – Primera Mets (Texel)
De Meern – Primera Veldhuizen
Den Bosch – Boekhandel Heinen
Den Bosch – Primera Helftheuvelpassage
Den Haag – boekhandel Douwes, Herengracht 60
Den Haag – Primera Bankastraat 3
Den Haag – Van Stockum Boekverkopers
Den Helder – Primera
Den Hoorn – Primera
Deurne – Primera
Deventer – Primera De Zandpoort
Deventer – Primera Keizerslanden
Doesburg – Boek en Buro
Dongen – Bruna Dongen, Hoge Ham 154
Drachten – Cigo, Eems 8
Drachten – Boekhandel van der Velde
Dronten – Voster Boek & Kantoor
Drunen – Bruna, Hugo de Grootstraat 20
Duiven – Primera Duiven
Ede – Boek en Buro
Ede – Primera Parkweg
Eemnes – Primera Eemnes
Eindhoven – Boekhandel Van Piere
Eindhoven – Bruna Postkantoor, Kruisstraat 165
Eindhoven – Primera De Hurk
Eindhoven – Primera Meerrijk
Elburg – Primera Elburg
Emmeloord – Boekhandel Marsman
Emmeloord – Primera Kuipers
Emmen – Boekhandel Plantage
Emmen – Primera Bargeres
Enschede – Boekhandel Broekhuis
Enschede – Primera Helmerhoek
Enschede – Primera Jan Haast
Enschede – Primera Roombeek
Geldermalsen – Bruna, Het Hooghuis 3
Goor – Bruna, Grotestraat 101
Goor – Primera De Bandijk
Gorinchem – Boekhandel De Mandarijn
Gorinchem – Boekhandel Ritmeester
Gorinchem – Boekhandel De Wingerd
Gorredijk – Boekhandel Planteyn
Gorredijk – Primera De Primeur
Gouda – Boekhandel Smit
Gouda – Primera Herman Kok
Gouda – Boekhandel Verkaaik
Grave – Primera Hart van Grave
Groningen – Bruna Overwinningsplein 71
Groningen – Cigo Van Lenneplaan
Groningen – Boekhandel Riemer
Groningen – Primera Paddepoel
Groningen – Boekhandel van der Velde
Haaksbergen – Boek en Buro
Haarlem – Boekhandel De Vries
Haarlem – Bruna, Generaal Cronjéstraat 67
Hardinxveld – Giessendam – Primera Boogaard
Harmelen – Primera Kwakkenbos
Heemstede – Boekhandel Blokker
Heenvliet – Primera Heenvliet
Heerde – Primera Heerde
Heerenberg – Primera
Heerhugowaard – Primera Evers
Heerlerheide – Primera Heerlerheide
Helmond – Primera Brandevoort
Hengelo – Boekhandel Broekhuis
Hengelo – Bruna, Markt 2
Hengelo (Gld) – Boexcellent
Hoogerheide – Primera
Hoogezand – Cigo Gorecht Oost
Hoogezand – Primera
Hoogland – Bruna, Kraailandhof 15
Hoogland – Primera Brundel
Hoorn – Boekhandel Stumpel
Huissen – Primera Huissen
Julianadorp – Primera
Kaatsheuvel – Bruna, Hoofdstraat 65
Katwijk – Primera Kroon
Katwijk – Primera Hoornesplein
Katwijk – Readshop
Krimpen a/d IJssel – Primera Crimpenhof
Leerdam – Primera
Leeuwarden – Boekhandel van der Velde
Leiden – Boekhandel de Kler
Leiden – Bruna Vijf Meiplein
Leiderdorp – Boekhandel de Kler
Leidschendam – Boekhandel de Kler
Leidschendam – Primera De Koning
Lekkerkerk – Readshop
Lelystad – Primera Lelycentre
Lelystad – Primera Riecker
Lemmer – Primera
Leusden – Boekhandel van der Vlist, winkelcentrum Hamershof
Lichtenvoorde – Primera
Lisse – Primera
Lochem – Bruna Bierstraat
Lochem – Boekhandel Lovink
Lochem – Primera Voskamp, Korte Hofstraat 7
Loosdrecht – Bruna Loosdrecht, Nootweg 49
Maassluis – Boekhandel Koningshoek
Maastricht – Boekhandel De Tribune
Maastricht – Boekhandel Dominicanen
Maastricht – Bruna, Roserije 329
Maastricht – Primera Keulen
Marum – Primera Marum
Meppel – Primera Kruijer
Middelburg – Boekhandel De Drukkerij
Muiden – Primera De Hoek
Mijdrecht – Boekhandel Mondria
Nieuwegein – Primera Galecop
Noordwijk – Boekhandel van der Meer
Noordwijk – Bruna Hoofdstraat 99
Noordwijk – Bruna Kerkstraat 37
Nieuwleusen – Readshop Jaap Hilbrink
Nieuw Vennep – Bruna, Handelplein 21
Nieuw Vennep – Bruna, Symfonie 37
Nijmegen – Boekhandel Dekker v.d Vegt
Nijmegen – Boekhandel Roelants (voorheen De Oude Mol)
Odijk – Primera
Oegstgeest – Boekhandel de Kler
Oegstgeest – Primera
Oegstgeest – Rijnlandse boekhandel
Oirschot – Boekhandel de Croon
Oosterhout – Primera Arendshof
Oost Souburg – Primara, Kanaalstraat 4
Oss – Boekhandel Derijks
Oosterwolde – Primera De Primeur
Overveen – Primera
Oudwoude – Café Restaurant De Iterij
Purmerend – Primera Winkelcentrum Eggert
Purmerend – Boekhandel Het Leesteken
Purmerend – De Nieuwste Tijd
Purmerend – Primera Weidevenne
Purmerend – Primera Wormerplein
Raalte – Bruna, Herenstraat 19
Reusel – Primera Prins
Rhenen – Bruna, Frederik van de Paltshof 32
Ridderkerk – Primera Vlietplein
Roden – Boekhandel Daan Nijman
Roelofarendsveen – Veenerick Boek en Kantoor
Roermond – Boekhandel Plantage
Rotterdam – Boekhandel Donner
Rotterdam – Primera Alexandrium
Rotterdam – Primera Boulevard Zuid
Rotterdam- Primera Lusthofstraat
Rotterdam – Primera Oosterflank
Rotterdam – Primera Oude Binnenweg
Rotterdam – Primera Overschie
Rijnsburg – Primera
Sassenheim – Boekhandel Wagner
Sassenheim – Primera
Sevenum – Primera
Sliedrecht – Primera Burgemeester Winklerplein
Sneek – Boekhandel van der Velde
Sneek – Cigo
Spakenburg – Bruna, De Ziel 53
Spijkenisse – Primera Akkerhof
Spijkenisse – Primera Stadshart
Stadskanaal – Bruna, Europaplein 4
Stadskanaal – Readshop, Oude Markt 1c
Surhuisterveen – Boekhandel Douma
Tilburg – Boekhandel Gianotten Mutsaers
Tilburg – Bruna Westermarkt 126
Tilburg – Primera De Blaak
Tilburg – Primera Goosen
Twello – Primera Oonk Blz
Uithuizen – Primera
Urk – Cigo
Utrecht – Boekhandel Broese
Utrecht – Bruna winkelcentrum Overvecht, Roelantdreef 254
Utrecht – Bruna, Verlengde Houtrakgracht 389
Utrecht – Primera Hoog Catharijne
Utrecht – Primera De Uithof
Utrecht – Primera De Gaard, Troosterhof
Veendam – Cigo
Veendam – Primera Hiemstra
Veldhoven – Primera De Bont
Velzerbroek – Bruna
Venlo – Bruna
Venray – Boekhandel  Van den Munckhof
Venray – Primera Cuypers
Vlissingen – Boekhandel De Drukkerij
Vlissingen – Bruna, Walstraat 101
Vlissingen- Primera, Lange Zelke 2
Voorschoten – Boekhandel de Kler
Waddinxveen -Primera
Wageningen – Boekhandel Kniphorst
Wageningen – Bruna
Wassenaar – Boekhandel de Kler
Weert – Bruna
Winschoten – Primera Kiewiet
Winterswijk – Boekhandel Kramer
Woerden – Primera Tournoysveld
Wijk aan Zee – Primera van de Watering
Wijchen – Lektuurhandel Robben
IJmuiden – Primera IJmuiden (Zeewijkplein)
IJmuiden – Primera Prince
Zandvoort – Bruna (Grote Krocht)
Zevenaar – Boek en Buro
Zoetermeer – Boekhandel Haasbeek
Zutphen – Boek en Buro
Zutphen – Primera, Korte Hofstraat 7
Zutphen – Readshop
Zwolle – Boekenhuis Zwolle
Zwolle – Primera Holtenbroek
Zwolle – Primera Max (Zwolle centrum)
Zwolle – Primera Stadshagen
Zwijndrecht – Boekhandel Hyperion

U kunt het boek ook bestellen onder meer op de bestelpagina.

 

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

14 reacties op Dankbaar vs Moszkowicz: Morgen weer een zitting in Haarlem

 1. hansjohn zegt:

  Uit het artikel op Niburu: “Bovendien zit Kat in het buitenland en dat zou dan de reden zijn dat Moszkowicz niet eens de moeite nam om hem te sommeren. Toen hij erop werd gewezen dat in de tijd dat dit speelde hij regelmatig samen met Kat om tafel zat, zelfs gepubliceerd in filmpjes op Youtube, omdat ze samen een convenant hadden getekend waarin Kat afzag van verdere aangiften in verband met poging tot doodslag en Moszkowicz eisen voor dwangsommen zou laten vallen en hij dus toen alle gelegenheid had om het met Kat aan te kaarten,
  !! kwam er opeens een heel ander antwoord.
  Een antwoord waaruit bleek dat Maaike het helemaal niet erg vond dat haar dagboek op internet stond, maar kennelijk dan wel een groot bezwaar had dat Dankbaar dit in z’n eigen bewoordingen in zijn boek gebruikte. Verder wees Moszkowicz erop dat volgens de wet men selectief kan omgaan met auteursrecht. Met andere woorden, Maaike vindt het prima als haar dagboek op internet staat.
  Dit alles heeft weinig (meer) te maken heeft met de privacybelangen van Maaike.”

  Als bovenstaand idd zo beweerd is:

  Draaikonterij heet dat ook wel.
  Eerst een bevel dat het dagboek niet gepubliceerd mag worden.
  Dat wordt dan ook niet gedaan.
  Delen worden in eigen bewoordingen beschreven.
  Dat mag niet van de rechter.
  Maar nu ineens mag het van Maaike wel.
  Wat stellen die naar waarheid en ongedwongen zelfgeschreven briefjes dan nog voor??
  Je moet ze WEL geloven als het er om gaat dat Maaike uit zichzelf handelt?
  Je moet ze NIET geloven als het om de inhoud gaat?
  Zo heeft Yehudi zichzelf toch ingegraven?

  BTW, dit alles heeft idd te maken met Wim Dankbaar aanpakken; het gaat niet om het dagboek, het gaat niet om Maaike(s privacybelangen).

 2. 'Drentse Fryske' zegt:

  qoute> “Daarom geloof ik niet dat zij die ´´briefjes´´ zelf heeft geschreven, of het moet onder druk ´´van´´ zijn geweest. Hoe dan ook, ik heb van haar het vrij om nog eens te bellen, we liggen elkaar wel , dus kan ik het haar rechtstreeks vragen. Mocht dat nodig zijn, ik hoor het graag.
  Liefs van Akky” <end quote

  Lieve Akky, hier een oproepje van een trouw volgster van rechtiskrom, vr. , geboren in Fryslân nu wonend in Drenthe. Deze hele absurde-bizarre toestand gaat me zó aan het hart, met name mbt de zware strijd in deze voor Wim, in deze algehele corrupte zooi waar hij mee te maken heeft, het is mij duidelijk, het gáát niet om 't dagboek maar om hem kapot te maken…. Mijn oproepje aan jou; zou het misschién nog wat kunnen uit richten als jij nog eens met Maaike ging praten ??? Heb 't gevoel iets te willen doen maar voel me zo machteloos… Zie jij nog een kansje om tot haar door te dringen denk je ? Alvast tige tank, en m.vr.gr. 'Drentse Fryske'.

 3. van Tours zegt:

  Bij nauwkeurige lezing struikel ik over: “Het is mijn wens geweest het boek te verbieden.” Waarom is dat dan niet in de eerste aanleg vermeldt? Daar ging het over het dagboek van Maaike, nu ineens over het boek van Dankbaar. Dat terwijl ze aan iedereen vertelt dat ze blij is met het boek.
  De eerste aanklacht zou gezien bovenstaande tekst vals zijn geweest. Draaikonterij dus en de mate van aannemelijkheid dat het laatste briefje onder druk geschreven is, neemt met de dag toe.
  Ik zou zo’n briefje alleen geloven als het in bijzijn van een onafhankelijke notaris zonder aanwezigheid van Bauke en de kinderen tot stand was gekomen.

 4. Wim Dankbaar zegt:

  Hoi Wim,

  Succes gewenst met de komende rechtszaak! Op alle fronten worden politieke en juridische
  leugenaars door de waarheid (feiten) ontmaskerd.

  De leugens in jouw zaak worden steeds groter (bv het laatste briefje van ‘Maaike’).

  Ik lees de uitslag van het geding wel. Ben benieuwd of Mosko wel op zal komen dagen.

  Groetjes
  Frides

  • van Tours zegt:

   Frides, De woorden die Yehudi heeft uitgesproken betekenen dat je in de gelegenheid gesteld wordt. het bedrag dat jij aan Yehudi hebt moeten betalen terug te vorderen, want dat “het dagboek op internet stond was niet zo belangrijk.”

 5. Harry Bennebroek zegt:

  Hoi Wim,

  Nog nooit een zaak meegemaakt, waar ik aan moest wennen was het gemak waarmee zo’n advocaatje de boel juridisch kantelt en keert om zijn gelijk te kunnen halen, en daarbij de rechter probeert te overtuigen met het schermen van zijn ambtseed. daarmee aangevend dat hij niet mag liegen en dat de rechter hem dus wel gelijk moet geven, en ook nog aangeven dat hij al de nodige ervaring heeft (het is misschien flauw, maar ik dacht meteen aan de rest van zijn familie die nog meer ervaring heeft maar allemaal moesten stoppen met hun vak ivm de boel belazeren) nou ben ik geen prater maar meer een luisterraar, en dan denk ik, als zo’n rechter nou zo oprecht is, zou die dan vallen voor het lulverhaal van Mosko of naar het verhaal met vuur verdedigd van jou. En al zou hij mandaat hebben van Maaike, hoe onterecht zou het zijn dat de enige complotter (anders denkende) in nederland die het dagboek niet letterlijk openbaar heeft gemaakt er voor wordt vervolgd terwijl de rest zijn gang kan gaan. en dan kan Mosko wel zeggen dat auteurs recht dat met zich meebrengt, maar dat is dan toch onrecht. en een rechter is toch om recht te spreken en geen onrecht. Ik hoop echt dat hij van zijn voetstuk flikkert en dat je de winst pakt Wim. en nog mooier zou het zij als hij Maaike niet meebrengt, maar dat ze zelf komt met eventueel haar zuster en net als ons als belangstellende bij de volgende zitting aanwezig is en tegen Mosko zegt, welke eikel heeft jou het mandaat gegeven om mij te vertegenwoordigen. Succes Wim.

 6. Pingback: Eindtijdberichten en ander belangrijke nieuwsfeiten, verzameld door: Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

 7. ExTours zegt:

  “Op alle fronten worden politieke en juridische leugenaars door de waarheid (feiten) ontmaskerd”.

  Zeker, dit is zo. Maar wat gebeurt er nu precies met die feiten? Treedt men op tegen hun leugens? En wie moet er dan optreden tegen dergelijk corrupt gedrag van onze overheidsdienaren? Is dat niet toevallig diezelfde overheid? U en ik kunnen dat in ieder geval niet. Zelfs een gang naar de stembus zal géén verandering brengen in deze situatie.

  Dat Yehudi steeds meer op zijn gezicht gaat is transparant. Nu zou je kunnen zeggen, nadat hij nu dus voor de zoveelste keer door de mand valt, zijn gelijk niet meer krijgt. Maar dan heeft de overheid c.q. Justitie en politiek Den Haag, voornamelijk de VVD een heel groot probleem. De zaak Vaatstra kon dan wel eens een andere wending nemen. Dus dit zal niet gebeuren.

  Het feit, dat ene Ard v/d Steur, na al zijn leugens (niet (correct) ingelicht?) het gat van de deur niet gewezen is, is veelzeggend over de ethische moraal bij vele politici. Of is het de angst die overheerst?

  Politiek en Overheid leven helaas in een schijnwereld, zoals Marten Toonder in 1982 al schreef in zijn Boekenweekgeschenk, “De andere wereld”.

  Dit werd afgelopen week weer eens bevestigd door onze zwalkende (slapjanus) Mark Rutte. Hij reikte Angela Merkel een prijs uit, genaamd “Four Freedoms Award”.

  Onvoorstelbaar, dat iemand, die de EU-grenzen wijd opende en ongescreend, naast de echte asielzoekers, de deur ook wagenwijd opende voor criminelen uit tal van andere landen dan Syrië. Zij was de schuldige voor de chaos in Europa.

  Haar kan dus ook het drama in Keulen verweten worden. Het drama dat de Duitse overheid terstond in de doofpot moest stoppen; Europees en dus ook Merkels beleid? En zonder enige scrupules beloond door NL voorzitter EU Mark Rutte? Inderdaad een andere wereld!

  Schandalig!

 8. Akky van der Veer zegt:

  Hoe is het vandaag gegaan, Wim?

  • Wim Dankbaar zegt:

   De uitspraak is op 4 mei. Ik kan er veel over zeggen, maar het gaat erom wat de rechter vindt, Het was een jonge vrouw, die de teugels strak in handen hield.Ik heb Moszkowicz beter in vorm gezien. Rechter zette vraagtekens bij de consequente afwezigheid van Maaike en het spoedeisende belang. Uiteindelijk zou het een klip en klare zaak moeten zijn. Ik heb een vonnis dat Moszkowicz veroordeelt tot terugbetaling. Het zou wel erg vreemd zijn als de rechter zou oordelen dat hij niet aan dat vonnis hoeft te voldoen, te meer daar zijn argumenten allesbehalve sterk waren.

   • meret zegt:

    Als de rechter twijfels heeft over de consequente afwezigheid van Maaike, kan de rechter haar dan niet sommeren te komen? Volgens mij wel, maar dan moet de rechter dat natuurlijk wel willen of mogen van hoger hand. Kijk nou eens wat ik nu toch schrijf, schrik er zelf van. Want de rechter hoort toch het uiteindelijke oordeel te geven? Hou in mijn onderbewustzijn al niet eens rekening meer met onafhankelijke rechtspraak.

 9. hansjohn zegt:

  Is ter sprake gekomen waarom Mosco het kort geding wilde afblazen?

 10. ExTours zegt:

  Op zich vind ik dit positief. Eindelijk een rechter die vraagtekens zet bij de consequente absentie van Maaike. En zo is het; waarom komt zij niet om te getuigen dat het inderdaad “haar wil” is, en dat zij Yehudi de opdracht heeft gegeven “haar wil” te uiten ter terechtzitting?

  Wat mij betreft de hamvraag.

 11. hansjohn zegt:

  In het vierde briefje staan dingen als: met rust laten, niet meer alles op internet zetten.
  Over wat niet op internet, dwz op de site Recht Is Krom, geplaatst mag worden is duidelijk, daarover is een uitspraak gedaan. Dat betrof strofen uit het dagboek, verder is destijds niet om andere verwijderingen gevraagd en -dus- ook niets over gevonnist.
  Dat ‘met rust laten’ snap ik niet; er is toch geen/amper contact sinds het telefoontje van André met Maaike? Dat deze hele rechtelijke toestand niet voor rust zorgt, snap ik wel, maar dit hele gebeuren is niet door Wim in gang gezet. Dat dienen (dient) de schrijver(s)/bedenker(s) zich wel te realiseren.
  Er wordt in de reguliere media geen/amper aandacht aan besteedt; op dat front is het rustig.
  Als dinsdag tijdens de zitting in de bodemprocedure door Mosco is gezegd ( met zoveel woorden) dat Maaike eigenlijk niet zoveel problemen ermee heeft dat haar dagboekjes online staan, met name op KLOL ( en Vuur01), kan een ieder daar zijn voordeel mee doen; ook de reguliere media.
  🙂

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s