Mailtje aan het corruptste advocaatje van NL

From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Sent: woensdag 13 april 2016 13:08
To: ‘mr. Y. Moszkowicz || Moszkowicz Advocaten Utrecht’
Cc: ‘micha kat’; ‘Thijs Stapel’
Subject: Gesprek met Micha Kat

Yehudi,

Tot mijn stomme verbazing zag en hoorde ik op de site van Micha Kat dat je de verbinding verbreekt als hij je belt.

http://revolutionaironline.com/breaking-panische-toga-crimineel-yehudi-gebeld-door-micha/

Ik begrijp er niets van. Jullie hebben toch een minnelijk convenant gesloten, nadat Micha Kat het dagboek van jouw “cliënt” Maaike Terpstra op zijn site had gepubliceerd? Waarom dan dit onbeschofte gedrag om de hoorn erop te kwakken? Ben je ergens bang voor? Dit was nu juist een uitgelezen gelegenheid om hem alsnog te sommeren  het dagboek  te verwijderen. Gek hoor, dat je dat niet doet. Het was toch jouw mandaat om publicatie van het dagboek  te voorkomen? Jouw “cliënt” wil toch niet dat haar “diepste persoonlijke gevoelens” (jouw woorden)  op het Internet staan?  Of heeft ze daar in feite helemaal geen problemen mee? Kennelijk niet, want Kat mag het gewoon plaatsen van jou, tot op de dag van vandaag! Sterker nog,  in die wetenschap sluit je een overeenkomst met hem in ruil voor intrekking van een tuchtklacht en aangifte voor poging tot doodslag, zonder hem ook maar te vragen, laat staan te sommeren om het dagboek van zijn site te verwijderen! En als klap op de vuurpijl stel je ook nog dat je dit met je cliënt hebt besproken! Met andere woorden, als we jou moeten geloven, dan ben je met cliënt overeengekomen dat haar dagboek door Micha Kat gepubliceerd mocht en mag worden. En dus dat zij toestemming heeft gegeven, in overleg met jou, om haar dagboek openbaar te maken en openbaar te laten blijven. Als je zelf in overleg met je cliënt – ten eigen bate – de zege hebt gegeven aan de openbaarmaking van haar dagboek,  wat heb je dan nog te zoeken bij mij, die haar dagboek nooit heeft gepubliceerd?

Ben je dan niet gewoon een ordinair hypocriet corrupt diefje, die een loopje neemt met alle gedragsregels voor de advocatuur en misbruik maakt van het recht in talloze opzichten? Voorlopig heeft de Raad van Discipline je weer helemaal witgewassen, maar ik zou er maar niet op rekenen dat dit stand houdt bij het Hof van Discipline. Je onrechtmatige handelingen zijn inmiddels reeds voor een deel  in rechte vastgesteld.

Wim Dankbaar

Bovenstaand een opmerkelijke filmpje over een tuchtklacht van Micha Kat tegen Yehudi Mosckowicz. De datum is 6 december 2013. Onderstaand filmpje hoort daar ook bij.

De bedoeling is dat Micha en Yehudi een overeenkomst gaan sluiten, waarbij Micha zijn aangiftes en tuchtklacht tegen hem intrekt, en Yehudi zijn geldelijke vorderingen (ongeveer 4 ton) op Micha laat varen. Micha zelf schreef:

BREAKING: OVER HET VERLOOP EN DE UITKOMST VAN DE BESPREKING WORDEN GEEN MEDEDELINGEN GEDAAN BEHALVE DAT HET GOED IS VERLOPEN * BINNENKORT KOMEN MICHA EN YEHUDI MET EEN GEMEENSCHAPPELIJKE PERSVERKLARING

Waarom is dit nu zo relevant? Omdat Yehudi op dit moment,  begin december 2013,  een mandaat heeft, zogenaamd van Maaike Terpstra, om publicatie van haar dagboek, in welke vorm dan ook, door wie dan ook, te voorkomen. Hij heeft Wim Dankbaar op 28 oktober 2013 gesommeerd om af te zien van publicatie van het dagboek of delen daarvan en hem ook in een kort geding betrokken, dat op 11 december 2013 zou dienen. De uitspraak  wordt gedaan op 18 december 2013, waarbij Dankbaar verboden wordt het dagboek of delen daarvan te openbaren.

Echter, op dit moment is Yehudi zich er ten volle van bewust dat Micha Kat het volledige dagboek reeds een maand eerder heeft gepubliceerd op zijn website. Kijkt u maar:

Micha Kat spoort anderen aan om ook het dagboek te publiceren en laat het boek zelfs naar het Duits vertalen.

Micha Kat was dus de grootste en meest zichtbare overtreder van de door Yehudi beweerde wens van Maaike om publicatie van haar dagboek te stoppen. Dit terwijl Wim Dankbaar het dagboek niet had gepubliceerd en nooit heeft gepubliceerd. Yehudi zegt het mandaat van haar te hebben om te bewerkstelligen dat haar dagboek niet gepubliceerd zou worden. Maar hij deed niets aan de publicaties van Micha Kat! Waarom niet? Omdat hij van de tuchtklacht en aangifte van poging tot doodslag afwilde. Hij liet zijn eigen belang dus prevaleren boven het vermeende belang van zijn cliënt Maaike Terpstra! Een beter voorbeeld van belangenverstrengeling en onrechtmatig procederen is eigenlijk niet te verzinnen. Hij heeft Micha Kat zelfs niet gesommeerd om de publicaties te verwijderen en verwijderd te houden. Hij heeft het niet eens aangeroerd in de onderhandelingen met Kat. Nogmaals, in de volle wetenschap dat Kat de dagboeken van zijn cliënt had gepubliceerd en daar zoveel mogelijk ruchtbaarheid  aan had gegeven. Opmerkelijk is ook dat Maaike zelf hier nooit over heeft geklaagd, hetgeen nog weer eens aantoont dat de wens om haar dagboek niet te publiceren niet van haarzelf komt maar van haar ex-man en kinderen, die dus de werkelijke opdrachtgevers van Yehudi zijn. De werkelijke reden van de procedure was dan ook niet zozeer het dagboek van Maaike, maar om het gehele boek van Wim te voorkomen, en 50 mille schadevergoeding te eisen. Beide eisen werden dan ook braaf geformuleerd door Yehudi. Beide eisen waren onhaalbaar, iets wat Yehudi had moeten weten als advocaat. Beide eisen werden dan ook afgewezen, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. Wederom een schoolvoorbeeld van onrechtmatig procederen.

De definitie van onrechtmatig procederen luidt als volgt: HR 6 april 2012, LJN BV7828 (Duka/Achmea)

“Van misbruik van procesrecht of onrechtmatig procederen is (pas) sprake als het instellen van een vordering, gelet op de evidente ongegrondheid ervan, in verband met de betrokken belangen van de wederpartij achterwege had behoren te blijven. Hiervan kan eerst sprake zijn als eiser zijn vordering baseert op feiten en omstandigheden waarvan hij de onjuistheid kende dan wel behoorde te kennen of op stellingen waarvan hij op voorhand moest begrijpen dat deze geen kans van slagen hadden.

Maar omdat Bauke en de kinderen niet de auteurs van het dagboek zijn, moesten zij Maaike wel als katvanger gebruiken. Onder de emotionele chantage dat zij zich anders van Maaike zouden afkeren. Maaike bevestigt die chantage  zelf in onderstaand gesprek dat plaatsvond op 20 november 2012, twee dagen na de arrestatie van Jasper Steringa:

Ook dit weet Yehudi en is andermaal een voorbeeld van onrechtmatig procederen. Hij weet heel goed dat Maaike niet zijn werkelijke opdrachtgever is en dat zij wilsonbekwaam is gemaakt door haar ex-man en kinderen. Vandaar ook dat Maaike zelf zegt dat ze nooit contact heeft gehad met Yehudi en alles door Bauke en de kinderen wordt geregeld. Vandaar ook dat Yehudi geen getekende opdrachtbevestiging van Maaike op zijn briefpapier kan produceren, terwijl hij de Deken voorhoudt dat hij “die nog wel ergens moet hebben liggen”.

Maar het meest schrijnende blijft natuurlijk dat Yehudi niet tegen Maaike heeft gezegd: Ik kan jou helemaal niet bijstaan want ik heb met de grootste overtreder van jouw verbod een afspraak lopen om hem niet in rechte te betrekken. Omdat ik zelf boter op mijn hoofd heb die ik zo snel mogelijk wil verwijderen! Ik moet mij dus direct verschonen en jou een andere advocaat aanbevelen die zulk een belangenverstrengeling niet heeft. 

Het verweer van Mosckowicz is even zot als bespottelijk. Hij beweert dat vervolging van Kat onhaalbaar was omdat zijn website in het buitenland wordt gehost. Daarbij suggererend dat zulke mensen moeilijk traceerbaar, aanspreekbaar of pakbaar zijn. Hij beweert zelfs dat hij dit met Maaike heeft besproken! Dit argument durfde hij nota bene aan de Deken te geven, alsof de Deken een kleuter is. Deze Deken, Mr. Roest Crollius, weet als geen ander dat zijn voorganger Mr. Boehmer bemiddelaar is geweest in het convenant tussen Mosckowicz en Kat, waarbij de partijen rechtstreeks contact, zelfs face to face, hadden, zoals ook in bovenstaande filmpjes is te zien. De website van Micha is op het Nederlandse publiek gericht, wordt bestierd door een Nederlander, die op dat moment in Nederland woonachtig was, met wie Yehudi bovendien rechtstreeks om de tafel zat om hun geschillen te beslechten. Dat Mosckowicz Kat niet kon aanspreken of aanpakken, is dus even potsierlijk als bedrieglijk. Hij kon Kat zeer goed aanspreken en deed dat ook continu, niet om hem te sommeren de dagboeken van zijn cliënt te verwijderen, op straffe van dwangsommen, nee, om een overeenkomst met hem te sluiten. Die overeenkomst is reeds op 6 december 2013 mondeling gesloten. Met de Deken als bemiddelaar. Hij zou op papier komen. Kat heeft Mosckowicz maandenlang gemaand om de overeenkomst schriftelijk en bindend te maken ten overstaan van de Deken. In onderstaand filmpje van maart 2014  beklaagt Micha zich daarover tegen Yehudi. Maar Yehudi slaat Micha op de schouder en zegt “we moeten daar even over praten” en dat hij er “alle vertrouwen” in heeft. Let wel, Yehudi weet ook hier dat Micha nog steeds de grootste overtreder is van het mandaat dat hij van zijn beweerde cliënt Maaike Terpstra heeft. Maar Yehudi stelt Micha gerust alsof het “ouwe jongens krentenbrood” is tussen hem en de verspreider  van het dagboek van zijn cliënt. Het komt goed, Micha!

Even later wordt de schriftelijke overeenkomst dan ook beklonken in april 2014. Zowel Kat als Mosckowicz doen hier kond van op hun websites. Kijkt u maar:

Realiseert u zich dan ook nog eens dat tot op de dag van vandaag het dagboek van Maaike op de site van Micha Kat staat en vrijelijk te lezen en te downloaden is. Zie onder meer dit artikel. Maar zowel Yehudi als Maaike hebben hier geen bezwaar tegen, doen er niets tegen, omdat het belang van Yehudi om Kat daarop niet te willen/durven aanspreken, kennelijk zwaarder weegt. Althans voor Yehudi. Maaike zal het worst zijn, omdat zij immers tegen iedereen die het haar vraagt, zegt dat in het boek van Wim Dankbaar de waarheid staat. Dat zei ze al van het vorige boek, dus inclusief het gewraakte, verboden hoofdstuk 4 dat de strekking van haar dagboek weergeeft in de woorden van Dankbaar zelf. Niettemin liet Yehudi, zogenaamd uit naam van Maaike, onlangs onrechtmatig beslag  leggen, omdat hij stelt dat Maaike 2 ton aan dwangsommen van Dankbaar, haar voormalige strijdmakker, zou willen vangen. Acht keer meer dan zij aan schadevergoeding eist van de beweerde moordenaar van haar dochter. Maar niks van Micha, op wiens site haar hele letterlijke dagboek nog steeds is te raadplegen en te downloaden.

De kort gedingrechter zal aanstonds uitmaken hoe onrechtmatig dit beslag was. De Raad van Discipline zal later uitmaken hoe tuchtwaardig het handelen van Yehudi was en is. Wat u nu heeft gelezen, is overigens nog maar het topje van de ijsberg.

 

 

Neem een uurtje de tijd en je denkt nooit meer hetzelfde over Justitie. Mocht je daarna ook menen dat we door onze eigen overheid belazerd zijn in deze zaak, stuur deze email dan door aan minimaal 10 mensen en/of deel de link op facebook, twitter of waar je ook actief bent. Is het geen schande dat dit door de media wordt doodgezwegen? “

Laat deze mensen maar bibberen dat hun misdadige bedrog ooit uitkomt:

De doofpotters

Het aanbod voor 8 boeken voor 50 euro blijft geldig.

 

Winkels die het boek op voorraad hebben:

Aalten – Boekhandel Meneer Kees
Aalten – Boekhandel Messink & Prinsen
Aalten – Primera
Alblasserdam – Primera
Almelo – Primera Bornsestraat (Plus supermarkt)
Alkmaar – Boekhandel Feijn, De Laat 47
Alkmaar – Boekhandel Van der Meulen
Almelo – Boekhandel Almelo, Grotestraat 20
Almelo – Boekhandel Broekhuis
Almelo – Primera De Gors
Almelo – Readshop Van Roekel, Ootmarsumsestraat 274
Almere – Boekhandel Stumpel
Almere – Primera Almere Buiten
Alphen aan de Rijn – Boekhandel Haasbeek
Amersfoort – Primera Brundel
Amersfoort – Primera Peters
Amsterdam – Boekhandel Zwart op Wit
Amsterdam – Muziekhandel Valerius, Koninginneweg 145
Amsterdam – Primera Bezaanjachtplein
Amsterdam – Primera Pasteuning, Van Limburg Stirumplein 1
Amsterdam – Primera Roja, Karspeldreef 1313
Amsterdam – Primera Vlaskamp, Wisseloord 97
Andijk – Primera
Apeldoorn – Bruna, De Eglantier 422
Apeldoorn – Primera Biemolt Asselsestraat 261
Apeldoorn – Readshop Oranjerie
Appingedam – Primera
Arnhem – Eco Electronics
Arnhem – Boekhandel De Poort
Arnhem – Primera Arnhem Centrum
Arnhem – Primera Elderveld
Arnhem – Primera Presikhaaf
Arnhem – Primera Rijkerswoerd
Arnhem – Primera Postkantoor Van den Berg (A Van Lawick v Pabststraat 109)
Assen – Boekhandel Iwema
Assen – Primera Kloosterveste
Assendelft – Bruna
Barendrecht – Primera Carnisse Veste
Beekbergen – Boekhandel Beekbergen
Beek en Donk – van Helvoort Boek en Kantoor
Beek Ubbergen – Primera De Postkoets
Beilen – Primera
Bergen op Zoom – Primera Ernest
Bergum – Boekhandel Bergum
Berkel Enschot – Boekhandel Verrijt
Bilthoven – Primera De Kwinkelier
Blerick – Primera
Bladel – Primera Prins
Blokker – Primera Westerblokker
Bodegraven – Primera Raadhuisplein
Borger – Bruna, Grote Brink 3
Borne – Bruna,  Grotestraat 195
Bodegraven – Primera Vromade
Bolsward – Primera Bolsward
Breda – Cigo Moerwijk
Breda – Boekhandel Van Kemenade & Hollaers
Breda – Primera Heksenwiel
Breda – Primera Hoge Vucht
Breda – Readshop Valkeniersplein
Breukelen – Boek en Kantoor Marinus van Kralingen
Brummen – Primera Brummen
Bussum – Bruna, Veerplein 104
Capelle a/d IJssel – Primera De Terp
Castricum – Boekhandel Laan
Castricum – Primera Geesterduin
Culemborg – Primera Culemborg
Delft – Primera Bikolaan
Delft – Primera De Hoven Passage
Delft – Primera Dasstraat 12
Delfzijl – Primera Larooi
Delzijl Readshop, Poststraat 4,
Delfzijl – Tabaktief, Schoolstraat 6
De Koog – Primera Mets (Texel)
De Meern – Primera Veldhuizen
Den Bosch – Boekhandel Heinen
Den Bosch – Primera Helftheuvelpassage
Den Haag – boekhandel Douwes, Herengracht 60
Den Haag – Primera Bankastraat 3
Den Haag – Van Stockum Boekverkopers
Den Helder – Primera
Den Hoorn – Primera
Deurne – Primera
Deventer – Primera De Zandpoort
Deventer – Primera Keizerslanden
Doesburg – Boek en Buro
Dongen – Bruna Dongen, Hoge Ham 154
Drachten – Cigo, Eems 8
Drachten – Boekhandel van der Velde
Dronten – Voster Boek & Kantoor
Drunen – Bruna, Hugo de Grootstraat 20
Duiven – Primera Duiven
Ede – Boek en Buro
Ede – Primera Parkweg
Eemnes – Primera Eemnes
Eindhoven – Boekhandel Van Piere
Eindhoven – Bruna Postkantoor, Kruisstraat 165
Eindhoven – Primera De Hurk
Eindhoven – Primera Meerrijk
Elburg – Primera Elburg
Emmeloord – Boekhandel Marsman
Emmeloord – Primera Kuipers
Emmen – Boekhandel Plantage
Emmen – Primera Bargeres
Enschede – Boekhandel Broekhuis
Enschede – Primera Helmerhoek
Enschede – Primera Jan Haast
Enschede – Primera Roombeek
Geldermalsen – Bruna, Het Hooghuis 3
Goor – Bruna, Grotestraat 101
Goor – Primera De Bandijk
Gorinchem – Boekhandel De Mandarijn
Gorinchem – Boekhandel Ritmeester
Gorinchem – Boekhandel De Wingerd
Gorredijk – Boekhandel Planteyn
Gorredijk – Primera De Primeur
Gouda – Boekhandel Smit
Gouda – Primera Herman Kok
Gouda – Boekhandel Verkaaik
Grave – Primera Hart van Grave
Groningen – Bruna Overwinningsplein 71
Groningen – Cigo Van Lenneplaan
Groningen – Boekhandel Riemer
Groningen – Primera Paddepoel
Groningen – Boekhandel van der Velde
Haaksbergen – Boek en Buro
Haarlem – Boekhandel De Vries
Haarlem – Bruna, Generaal Cronjéstraat 67
Hardinxveld – Giessendam – Primera Boogaard
Harmelen – Primera Kwakkenbos
Heemstede – Boekhandel Blokker
Heenvliet – Primera Heenvliet
Heerde – Primera Heerde
Heerenberg – Primera
Heerhugowaard – Primera Evers
Heerlerheide – Primera Heerlerheide
Helmond – Primera Brandevoort
Hengelo – Boekhandel Broekhuis
Hengelo – Bruna, Markt 2
Hengelo (Gld) – Boexcellent
Hoogerheide – Primera
Hoogezand – Cigo Gorecht Oost
Hoogezand – Primera
Hoogland – Bruna, Kraailandhof 15
Hoogland – Primera Brundel
Hoorn – Boekhandel Stumpel
Huissen – Primera Huissen
Julianadorp – Primera
Kaatsheuvel – Bruna, Hoofdstraat 65
Katwijk – Primera Kroon
Katwijk – Primera Hoornesplein
Katwijk – Readshop
Krimpen a/d IJssel – Primera Crimpenhof
Leerdam – Primera
Leeuwarden – Boekhandel van der Velde
Leiden – Boekhandel de Kler
Leiden – Bruna Vijf Meiplein
Leiderdorp – Boekhandel de Kler
Leidschendam – Boekhandel de Kler
Leidschendam – Primera De Koning
Lekkerkerk – Readshop
Lelystad – Primera Lelycentre
Lelystad – Primera Riecker
Lemmer – Primera
Leusden – Boekhandel van der Vlist, winkelcentrum Hamershof
Lichtenvoorde – Primera
Lisse – Primera
Lochem – Bruna Bierstraat
Lochem – Boekhandel Lovink
Lochem – Primera Voskamp, Korte Hofstraat 7
Loosdrecht – Bruna Loosdrecht, Nootweg 49
Maassluis – Boekhandel Koningshoek
Maastricht – Boekhandel De Tribune
Maastricht – Boekhandel Dominicanen
Maastricht – Bruna, Roserije 329
Maastricht – Primera Keulen
Marum – Primera Marum
Meppel – Primera Kruijer
Middelburg – Boekhandel De Drukkerij
Muiden – Primera De Hoek
Mijdrecht – Boekhandel Mondria
Nieuwegein – Primera Galecop
Noordwijk – Boekhandel van der Meer
Noordwijk – Bruna Hoofdstraat 99
Noordwijk – Bruna Kerkstraat 37
Nieuwleusen – Readshop Jaap Hilbrink
Nieuw Vennep – Bruna, Handelplein 21
Nieuw Vennep – Bruna, Symfonie 37
Nijmegen – Boekhandel Dekker v.d Vegt
Nijmegen – Boekhandel Roelants (voorheen De Oude Mol)
Odijk – Primera
Oegstgeest – Boekhandel de Kler
Oegstgeest – Primera
Oegstgeest – Rijnlandse boekhandel
Oirschot – Boekhandel de Croon
Oosterhout – Primera Arendshof
Oost Souburg – Primara, Kanaalstraat 4
Oss – Boekhandel Derijks
Oosterwolde – Primera De Primeur
Overveen – Primera
Oudwoude – Café Restaurant De Iterij
Purmerend – Primera Winkelcentrum Eggert
Purmerend – Boekhandel Het Leesteken
Purmerend – De Nieuwste Tijd
Purmerend – Primera Weidevenne
Purmerend – Primera Wormerplein
Raalte – Bruna, Herenstraat 19
Reusel – Primera Prins
Rhenen – Bruna, Frederik van de Paltshof 32
Ridderkerk – Primera Vlietplein
Roden – Boekhandel Daan Nijman
Roelofarendsveen – Veenerick Boek en Kantoor
Roermond – Boekhandel Plantage
Rotterdam – Boekhandel Donner
Rotterdam – Primera Alexandrium
Rotterdam – Primera Boulevard Zuid
Rotterdam- Primera Lusthofstraat
Rotterdam – Primera Oosterflank
Rotterdam – Primera Oude Binnenweg
Rotterdam – Primera Overschie
Rijnsburg – Primera
Sassenheim – Boekhandel Wagner
Sassenheim – Primera
Sevenum – Primera
Sliedrecht – Primera Burgemeester Winklerplein
Sneek – Boekhandel van der Velde
Sneek – Cigo
Spakenburg – Bruna, De Ziel 53
Spijkenisse – Primera Akkerhof
Spijkenisse – Primera Stadshart
Stadskanaal – Bruna, Europaplein 4
Stadskanaal – Readshop, Oude Markt 1c
Surhuisterveen – Boekhandel Douma
Tilburg – Boekhandel Gianotten Mutsaers
Tilburg – Bruna Westermarkt 126
Tilburg – Primera De Blaak
Tilburg – Primera Goosen
Twello – Primera Oonk Blz
Uithuizen – Primera
Urk – Cigo
Utrecht – Boekhandel Broese
Utrecht – Bruna winkelcentrum Overvecht, Roelantdreef 254
Utrecht – Bruna, Verlengde Houtrakgracht 389
Utrecht – Primera Hoog Catharijne
Utrecht – Primera De Uithof
Utrecht – Primera De Gaard, Troosterhof
Veendam – Cigo
Veendam – Primera Hiemstra
Veldhoven – Primera De Bont
Velzerbroek – Bruna
Venlo – Bruna
Venray – Boekhandel  Van den Munckhof
Venray – Primera Cuypers
Vlissingen – Boekhandel De Drukkerij
Vlissingen – Bruna, Walstraat 101
Vlissingen- Primera, Lange Zelke 2
Voorschoten – Boekhandel de Kler
Waddinxveen -Primera
Wageningen – Boekhandel Kniphorst
Wageningen – Bruna
Wassenaar – Boekhandel de Kler
Weert – Bruna
Winschoten – Primera Kiewiet
Winterswijk – Boekhandel Kramer
Woerden – Primera Tournoysveld
Wijk aan Zee – Primera van de Watering
Wijchen – Lektuurhandel Robben
IJmuiden – Primera IJmuiden (Zeewijkplein)
IJmuiden – Primera Prince
Zandvoort – Bruna (Grote Krocht)
Zevenaar – Boek en Buro
Zoetermeer – Boekhandel Haasbeek
Zutphen – Boek en Buro
Zutphen – Primera, Korte Hofstraat 7
Zutphen – Readshop
Zwolle – Boekenhuis Zwolle
Zwolle – Primera Holtenbroek
Zwolle – Primera Max (Zwolle centrum)
Zwolle – Primera Stadshagen
Zwijndrecht – Boekhandel Hyperion

U kunt het boek ook bestellen onder meer op de bestelpagina.

 

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Marianne Vaatstra, Uncategorized. Bookmark de permalink .

2 reacties op Mailtje aan het corruptste advocaatje van NL

  1. Akky van der Veer zegt:

    Ik denk dat het komt van de titel van het eerste boek: Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra. Die titel was voor veel mensen verwarrend, omdat daarmee gesuggereerd werd dat het dagboek van Maaike één op één door jullie zou worden overgenomen. Misschien heeft Maaike dat ook gedacht? Ik vond het ook een verwarrende titel en heb aan veel mensen moeten uitleggen dat het om een boek ging en niet om het dagboek van Maaike. Gelukkig is de titel van je eigen boek een stuk beter, Wim

  2. Pingback: Eindtijdberichten en ander nieuws, verzameld door: Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s