Corrupt advocaatje Yehudi Moszkowizc, vlijmscherpe analyse van André Vergeer

Dankjewel André! Dit zijn vlijmscherpe argumenten. Het enige dat nog ontbreekt zijn de omstandigheden dat 1) Maaike op geen enkele zitting verschijnt EN dat 2) Moszkowicz zich tegen dit getuigenverhoor verzet. Als Maaike daadwerkelijk door Moszkowicz wordt vertegenwoordigd en helemaal achter de vervolging van Wim Dankbaar staat, dan zou het zowel in haar belang als dat van Moszkowicz zijn om dat persoonlijk ter diverse zittingen die er nu geweest zijn, te bevestigen aan de rechter. Het feit dat Moszkowicz dit kennelijk wil voorkomen, terwijl Terpstra zijn stellingen volgens hem alleen maar zou moeten bevestigen onder ede, spreekt boekdelen. Blijkbaar is hij er niet gerust op dat zijn “cliënt” zijn verhaal inderdaad onder ede zal bevestigen.

Wim

Aan het woord is André Vergeer: 

Het verweer van Yehudi (cq. Terpstra)

Volgens mij kan dit verweer zo de prullenbak in als het volgende tenminste aan de rechter wordt aangeboden. In volgorde:

3.1. “spoedig na het plaatsvinden”. Het eerste bewijs van mogelijke malversaties is door verzoeker al geleverd op de zitting van het eerste kort geding (mailtje van Gea van der Veen) in december 2013. Daarna is dit bewijs bij alle volgende procedures opnieuw ingebracht en aangevuld met weer andere bewijzen. Daarnaast is de gewraakte vertegenwoordiging van mr. Moszkowicz van Terpstra een belangrijk onderdeel van een tuchtklacht van verzoeker tegen mr. Moszkowicz.

3.2. a) de wet láát het getuigenverhoor toe zodat een beroep op het tegendeel faalt. b) mr. Moszkowicz heeft telkens nieuwe tegenwerpingen en documenten ingebracht zonder ooit een getekende opdrachtbevestiging te willen/kunnen produceren. c) de feiten zijn juist bijzonder belangrijk voor deze zaak omdat mr. Moszkowicz bij vaststelling daarvan dan niet meer kan worden gezien als een rechtmatig vertegenwoordiger van Terpstra.

3.3. Verzoeker heeft wel degelijk belang, zeker als de rechtbank zou oordelen dat mr. Moszkowicz heeft opgetreden voor andere partijen dan Terpstra zélf. Van misbruik van bevoegdheid is geen sprake wanneer verzoeker gemotiveerd gebruik maakt van het recht zijn belangen te verdedigen. Evenmin kan er sprake zijn van strijd met de goede procesorde, noch van een door de rechter geoordeeld zwaarwichtig bezwaar. Sterker, de rechter zou mogelijk zelfs dwalen als hij geen aandacht zou besteden aan een vermeende en voorgeworpen misleiding door één van de procespartijen.

4.5. Verzoeker stelt niet alleen dat mr. Moszkowicz Terpstra niet vertegenwoordigt maar bovendien dat hij met een voormalige cliënt (Micha Kat) een convenant heeft gesloten als gevolg waarvan hij die voormalige cliënt heeft gevrijwaard van vervolging van de publicatie van het dagboek van Terpstra op internet, hetgeen verzoeker nooit heeft gedaan. Een beroep op de gedragsregels van advocaten is hier dus niet aan de orde. Voorgaande maakt ook een belangrijk onderdeel uit van de door verzoeker ingediende tuchtklacht.

4.6. De door mr. Moszkowicz ingebrachte ‘opdrachtbevestiging’ van 31 oktober 2013 mag die naam niet hebben om de volgende redenen: hij is niet ondertekend door Terpstra, noch staat vast dat deze überhaupt aan Terpstra zou zijn verstuurd. Mr. Moszkowicz heeft dit in 2013 blijkbaar ook onderkend door het handgeschreven (ongedateerde!) briefje van Terpstra dat hij op 11 december aan de rechtbank toonde. Daarin schrijft Terpstra “dat zij reeds in oktober mondeling volmacht had verstrekt”. Het is evident dat dit briefje dus moet zijn geschreven ná 31 oktober 2013 (dus ná die gewraakte ‘opdrachtbevestiging’) én dat Terpstra dat briefje ook niet eigener beweging kan hebben geschreven maar in opdracht van mr. Moszkowicz. Bovendien betoogde zijn kantoor M/V advocaten in een eerdere tuchtklacht (door Micha Kat) nog met grote stelligheid dat er nooit een opdracht werd aanvaard zonder een getekende opdrachtbevestiging.

Wellicht ten overvloede: Als mr. Moszkowicz zijn brief van 31 oktober 2013 wél zou hebben gezien als een opdrachtbevestiging, dan was het ongedateerde briefje van Terpstra daarna over een mondelinge volmacht in oktober volstrekt overbodig geweest. Pas toen verzoeker begin december 2013 gewag maakte van zijn twijfels over zijn vertegenwoordiging van Terpstra was dit briefje ineens wel van belang geworden en werd het plots getoond aan de rechter. En dus niet die zogenaamde opdrachtbevestiging die mr. Moszkowicz nu ineens  produceert! Hier kom ik hieronder nog op terug.

4.7. Of hier sprake is van een pijnlijke slordigheid of opnieuw van bewuste misleiding is aan de rechter ter beoordeling: mr. Moszkowicz presenteert in ieder geval het derde briefje van Terpstra (productie 5) geheel ten onrechte als haar eerste briefje. Het eerste briefje immers, dat op 11 december 2013 werd getoond in het eerste kort geding (en dát is productie 6). Ten bewijze daarvan zij gemeld dat Terpstra in dit gewraakte ‘eerste briefje’ van mr. Moszkowicz (productie 5) spreekt over het hoger beroep tegen verzoeker, hetgeen zij in november of december 2013 immers nog niet kon weten. En, ook dat gewraakte ‘eerste briefje’ (productie 6) was, gezien de door mr. Moszkowicz gepresenteerde ‘opdrachtbevestiging’, immers ook al volstrekt overbodig. Ook hier is evident dat mr. Moszkowicz blijkbaar geen enkel geloof hechtte aan zijn eigen – en nooit ondertekende – opdrachtbevestiging.

4.8. De tweede (en in werkelijkheid dus de eerste) brief die mr. Moszkowicz presenteert (productie 6) is dus niet alleen volstrekt overbodig maar getuigt ook van een intrinsieke ‘opdracht’ aan Terpstra om dat briefje alsnog te schrijven omdat de gedaagden Dankbaar cs. in november en december 2013 vraagtekens hadden geplaatst over de vertegenwoordiging van Terpstra door mr. Moszkowicz. Ook de opmerking van Terpstra in dat eerste briefje dat zij mr. Moszkowicz “in oktober mondeling volmacht had verleend” getuigt ervan dat zij begin november 2013 in ieder geval géén opdrachtbevestiging had ontvangen, laat staan  getekend, noch dat zij daar enige  wetenschap van had. Noch dat zij begin november inderdaad een brief zou hebben ontvangen van mr. Moszkowicz die hij zelf zo stellig als ‘opdrachtbevestiging’ bestempelt. Een simpele ontvangstbevestiging van Terpstra van die brief was al voldoende geweest.

4.9. Productie 7 van mr. Moszkowicz verwijst naar een tweede (en dus niet het laatste) briefje van Terpstra van 21 december 2013. Verzoeker heeft, zowel in zijn tuchtklacht tegen mr. Moszkowicz, als in al zijn civiele procedures tegen ‘Terpstra’, bij herhaling aangevoerd dat juist dit briefje geen gewag maakt van de naam van Micha Kat van Klokkenluideronline.is die het dagboek van Terpstra al sinds november 2012 (en tot op de dag van vandaag) o.a. publiceert. Hoewel dit briefje van 21 december 2013 stellig verwijst naar diverse websites van anderen (die ook niet allemaal zijn vervolgd) wordt wonderwel geen enkel gewag gemaakt van de site Klokkenluideronline.is En, wellicht ook niet geheel toevallig, precies dus ook de partij waar mr. Moszkowicz op 6 december 2013 een convenant mee had gesloten. Op geen enkele wijze heeft mr. Moszkowicz aannemelijk gemaakt waarom hij Terpstra had geadviseerd dat juist Micha Kat buiten gerechte zou moeten blijven.

4.10. mr. Moszkowicz gaat eraan voorbij dat verzoeker nu juist in alle procedures heeft aangevoerd dat Terpstra onder een soort curatele was geplaatst door haar eigen gezinsleden. Haar was (en dat is bevestigd door meerdere getuigen) door haar eigen kinderen zelfs voorgehouden dat zij haar (klein)kinderen niet meer zou zien als zij geen medewerking zou verlenen aan onderhavige procedure. Procederen onder een dergelijke druk kan nimmer worden gezien als een vrije wilsbeschikking.

Verzoeker claimt dan ook dat genoemde drie briefjes in opdracht van mr. Moszkowicz zijn geschreven en onder druk van voornoemde ‘curatele’ vanuit haar gezin. Ook ontbeert zijn stelling enig ander bewijs van een persoonlijk contact met Terpstra in deze procedure zoals in het navolgende zal worden aangetoond.

Wellicht ten overvloede. Mr. Moszkowicz heeft, in de tuchtklacht tegen hem, tegenover verzoeker en de Raad van Discipline getracht om de authenticiteit van de eerste twee briefjes van Terpstra en zijn vermeende opdrachtbevestiging van 31 oktober 2013 te moeten bewijzen op grond van de hinderlijke streepvorming van zijn defecte printer rond 31 oktober 2013. Na enig onderzoek van verzoeker blijkt echter dat genoemde printer tenminste defect moet zijn geweest vanaf  31 oktober (de ‘opdrachtbevestiging’) tot en met 21 december 2013 (het tweede briefje van Terpstra) omdat ook dit tweede briefje is voorzien van die hinderlijke streepvorming van die printer (zie productie 7 van mr. Moszkowicz). En daarmee kan geen enkele uitspraak meer worden gedaan over welke datum dan ook van uitprinten van die ‘opdrachtbevestiging’.

Naar nu blijkt lijkt de conclusie dan ook meer dan gerechtvaardigd dat zowel het eerste als het tweede briefje van Terpstra aan mr. Moszkowicz moeten zijn ‘gesouffleerd’ door haar gezinsleden in opdracht van mr. Moszkowicz. En, dat beide handgeschreven briefjes dus in een computer moeten zijn ‘ingescand’ door anderen dan Terpstra zelf en aan mr. Moskowicz door hen zijn verzonden via e-mail waarop hij die briefjes heeft moeten uitprinten op zijn defecte printer.

Dergelijke handelingen (inscannen en opslaan, laat staan het bestand verzenden via e-mail) zijn volgens insiders volslagen onbekend  bij Terpstra en een reden temeer om aannemelijk te achten dat haar gezinsleden achter deze actie zaten. Immers, twee opgestuurde en met de hand geschreven briefjes nodigen niet uit om éérst in te scannen op het advocatenkantoor en vervolgens uit te printen op een defecte printer terwijl er op elk advocatenkantoor een (productie)kopieerapparaat staat.

Verzoeker stelt dat het eerste briefje van Terpstra moet zijn geschreven op of rond 7 december 2013, vlak voor het kort geding. Dit naar aanleiding van het verweer van Dankbaar cs. waarin zij kort voor de zitting het mailtje van mevr. Van der Veen hadden geproduceerd die te kennen gaf dat Terpstra nergens van op de hoogte was en geen contact had met haar advocaat: “dat hebben mijn kinderen allemaal geregeld”

Van een defecte printer voor zakelijk gebruik en voor het dagelijks uitprinten van gerechtsdocumenten kan gesteld worden dat de periode tussen 7 en 21 december (2 weken) al rijkelijk lang is. Maar een printer die bijna twee maanden defect is lijkt vooralsnog zeer ongebruikelijk, zo niet onprofessioneel. Waarmee ook de datum van de gewraakte ‘opdrachtbevestiging van 31 oktober 2013’ opnieuw discutabel wordt.

Opnieuw ten overvloede, het derde briefje van Terpstra is ongeveer in juni 2014 geschreven en gepresenteerd aan de rechter om voor ééns en voor altijd een eind te maken aan de discussie en om een horen onder ede van Terpstra te voorkomen. Weer later presenteert mr. Moszkowicz plotsklaps zijn zogenaamde opdrachtbevestiging van 31 oktober 2013. Uit de volgtijdelijkheid mag worden afgeleid dat mr. Moszkowicz ook zelf twijfelt aan de waarde van deze ‘opdrachtbevestiging’.

4.11. De onder 4.8. geciteerde brief geeft inderdaad aan dat Terpstra ‘ergens’ in oktober 2013 mondeling volmacht zou hebben gegeven aan mr. Moszkowicz maar dit wordt niet gedragen door enig persoonlijk contact tussen mr. Moszkowicz en Terpstra. Zelfs de datum van dit contact kon blijkbaar niet meer worden achterhaald terwijl bekend mag worden verondersteld dat advocaten daar een administratie van bijhouden. Noch dat dit gestaafd wordt door welk (persoonlijk) contact of document dan ook. Zo heeft Terpstra zich ook nimmer getoond in de rechtszaal (ook niet in Leeuwarden) om duiding te geven aan haar wilsbeschikking.

4.12. ev. Verweerder voert aan dat het genoemde ‘campingverslag’ van dhr. Mauritz niet betrouwbaar zou zijn omdat Mauritz niet betrouwbaar is. Waar het echter in wezen om gaat of dat er op 30 mei 2014 daadwerkelijk een gesprek heeft plaatsgevonden tussen Mauritz en Terpstra op de camping in Appelscha. Dit gesprek is bevestigd aan verzoeker door de derde aanwezige, mevr. Kingma. Genoemd gesprek schuurt uiteraard als men weet dat Terpstra zélf een contactverbod en grote geldsommen zou hebben gevorderd, ook tegen Mauritz. Desondanks heeft zij Mauritz dus te woord gestaan. Eerder is het verklaarbaar dat Terpstra niet op de hoogte was van die vorderingen tot een contactverbod en geldsommen.

Uit de verklaring van Klaske Ferwerda: “Later, in de zomer van 2014, ontmoette ik een gezamenlijke vriendin van Maaike en mij, Ida de V., die mij ook al vertelde dat Maaike haar had verteld dat zij het boek van Wim Dankbaar had gelezen en dat zij helemaal achter de inhoud stond. Maar ook tegen haar zei Maaike: “Mondje dicht, want ja mijn kinderen hé”. Hetgeen een bevestiging is van het verhaal van Mauritz dat hij op 30 mei op de camping een boek aan Terpstra had overhandigd en dat zij dit graag in ontvangst had genomen.

4.13. De suggestie van verweerder “dat het niet uitgesloten is dat Dankbaar de auteur was van het stuk”, getuigt ook van een hoge onbetrouwbaarheid. Terpstra heeft wél of geen gesprek gevoerd met Mauritz en daarmee zou zij dit gesprek kunnen bevestigen of ontkennen. En/of een uitleg over duur en inhoud. Punt. Dat er nu niet uitgesloten wordt dat Dankbaar het stuk zelf kan hebben geschreven is daarmee vlees noch vis en geeft opnieuw aan dat Terpstra onwetend was van de vorderingen tegen Dankbaar cs. En dat haar advocaat niet bij haar te rade is gegaan over genoemde gesprek op de camping.

5.2. Verweerder verwijst naar een uitspraak in de zaak Tristan van der V. Daarin verzoeken slachtoffers van Van der V. schade voor het hun aangedane leed. Om die reden hadden zij om een voorlopig getuigenverhoor verzocht:

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBSGR:2012:BV1543

De vergelijking door mr. Moszkowicz met de rapporten uit deze zaak gaat volledig mank. Bedoelde deskundigenrapporten, die door de rechtbank Den Haag zijn geraadpleegd en aangehaald, zijn o.a. opgemaakt door het TGO, door de OVV, de IOOV, de Rijksrecherche, het NFI en de IGZ. In die zaak hadden verzoekers zich dus op basis van die deskundigenrapporten vooraf kunnen laten informeren over hun proceskansen alvorens een getuigenverhoor aan te vragen. Op grond waarvan het verzoek door de rechter werd afgewezen.

Van dergelijke (deskundigen)rapporten is in onderhavige zaak geen sprake. Wél heeft verzoeker op basis van de verklaringen van o.a. Klaske Ferwerda (en haar vertolking van de reactie van hun beider vriendin [Terpstra], mevr. I. de Vries), de verklaring van dhr. Lameris, de verklaring van dhr. Mauritz over zijn gesprek op de camping van Terpstra (inmiddels aan verzoeker bevestigd door de ook bij dit gesprek aanwezige zus van Terpstra, mevr. Kingma), van mevr. G. van der Veen en mevr. A. van der Veer, aannemelijk gemaakt dat er grote twijfels zijn gerezen over haar wilsbeschikking in deze. In al deze verklaringen komt namelijk naar voren dat Terpstra een wel heel ambivalente houding aanneemt tegenover verzoeker en tegenover de druk vanuit haar eigen gezin én dat zij niet op de hoogte was van de vexatoire vorderingen jegens Dankbaar cs.

En, omdat mr. Moszkowicz ook geen enkel bewijs toont van zijn persoonlijke contacten met Terpstra in deze procedure, mag ook verondersteld worden dat alleen Terpstra daarover duidelijkheid kan verschaffen in een verhoor onder ede. Het is evident dat Dankbaar belang heeft bij de vaststelling of Terpstra zelfstandig procedeert met een ondubbelzinnige volmacht aan mr. Moszkowicz.

Neem een uurtje de tijd en je denkt nooit meer hetzelfde over Justitie. Mocht je daarna ook menen dat we door onze eigen overheid belazerd zijn in deze zaak, stuur deze email dan door aan minimaal 10 mensen en/of deel de link op facebook, twitter of waar je ook actief bent. Is het geen schande dat dit door de media wordt doodgezwegen? “

Laat deze mensen maar bibberen dat hun misdadige bedrog ooit uitkomt:

De doofpotters

Het aanbod voor 8 boeken voor 50 euro blijft geldig.

 

Winkels die het boek op voorraad hebben:

Aalten – Boekhandel Meneer Kees
Aalten – Boekhandel Messink & Prinsen
Aalten – Primera
Alblasserdam – Primera
Almelo – Primera Bornsestraat (Plus supermarkt)
Alkmaar – Boekhandel Feijn, De Laat 47
Alkmaar – Boekhandel Van der Meulen
Almelo – Boekhandel Almelo, Grotestraat 20
Almelo – Boekhandel Broekhuis
Almelo – Primera De Gors
Almelo – Readshop Van Roekel, Ootmarsumsestraat 274
Almere – Boekhandel Stumpel
Almere – Primera Almere Buiten
Alphen aan de Rijn – Boekhandel Haasbeek
Amersfoort – Primera Brundel
Amersfoort – Primera Peters
Amsterdam – Boekhandel Zwart op Wit
Amsterdam – Muziekhandel Valerius, Koninginneweg 145
Amsterdam – Primera Bezaanjachtplein
Amsterdam – Primera Pasteuning, Van Limburg Stirumplein 1
Amsterdam – Primera Roja, Karspeldreef 1313
Amsterdam – Primera Vlaskamp, Wisseloord 97
Andijk – Primera
Apeldoorn – Bruna, De Eglantier 422
Apeldoorn – Primera Biemolt Asselsestraat 261
Apeldoorn – Readshop Oranjerie
Appingedam – Primera
Arnhem – Eco Electronics
Arnhem – Boekhandel De Poort
Arnhem – Primera Arnhem Centrum
Arnhem – Primera Elderveld
Arnhem – Primera Presikhaaf
Arnhem – Primera Rijkerswoerd
Arnhem – Primera Postkantoor Van den Berg (A Van Lawick v Pabststraat 109)
Assen – Boekhandel Iwema
Assen – Primera Kloosterveste
Assendelft – Bruna
Barendrecht – Primera Carnisse Veste
Beekbergen – Boekhandel Beekbergen
Beek en Donk – van Helvoort Boek en Kantoor
Beek Ubbergen – Primera De Postkoets
Beilen – Primera
Bergen op Zoom – Primera Ernest
Bergum – Boekhandel Bergum
Berkel Enschot – Boekhandel Verrijt
Bilthoven – Primera De Kwinkelier
Blerick – Primera
Bladel – Primera Prins
Blokker – Primera Westerblokker
Bodegraven – Primera Raadhuisplein
Borger – Bruna, Grote Brink 3
Borne – Bruna,  Grotestraat 195
Bodegraven – Primera Vromade
Bolsward – Primera Bolsward
Breda – Cigo Moerwijk
Breda – Boekhandel Van Kemenade & Hollaers
Breda – Primera Heksenwiel
Breda – Primera Hoge Vucht
Breda – Readshop Valkeniersplein
Breukelen – Boek en Kantoor Marinus van Kralingen
Brummen – Primera Brummen
Bussum – Bruna, Veerplein 104
Capelle a/d IJssel – Primera De Terp
Castricum – Boekhandel Laan
Castricum – Primera Geesterduin
Culemborg – Primera Culemborg
Delft – Primera Bikolaan
Delft – Primera De Hoven Passage
Delft – Primera Dasstraat 12
Delfzijl – Primera Larooi
Delzijl Readshop, Poststraat 4,
Delfzijl – Tabaktief, Schoolstraat 6
De Koog – Primera Mets (Texel)
De Meern – Primera Veldhuizen
Den Bosch – Boekhandel Heinen
Den Bosch – Primera Helftheuvelpassage
Den Haag – boekhandel Douwes, Herengracht 60
Den Haag – Primera Bankastraat 3
Den Haag – Van Stockum Boekverkopers
Den Helder – Primera
Den Hoorn – Primera
Deurne – Primera
Deventer – Primera De Zandpoort
Deventer – Primera Keizerslanden
Doesburg – Boek en Buro
Dongen – Bruna Dongen, Hoge Ham 154
Drachten – Cigo, Eems 8
Drachten – Boekhandel van der Velde
Dronten – Voster Boek & Kantoor
Drunen – Bruna, Hugo de Grootstraat 20
Duiven – Primera Duiven
Ede – Boek en Buro
Ede – Primera Parkweg
Eemnes – Primera Eemnes
Eindhoven – Boekhandel Van Piere
Eindhoven – Bruna Postkantoor, Kruisstraat 165
Eindhoven – Primera De Hurk
Eindhoven – Primera Meerrijk
Elburg – Primera Elburg
Emmeloord – Boekhandel Marsman
Emmeloord – Primera Kuipers
Emmen – Boekhandel Plantage
Emmen – Primera Bargeres
Enschede – Boekhandel Broekhuis
Enschede – Primera Helmerhoek
Enschede – Primera Jan Haast
Enschede – Primera Roombeek
Geldermalsen – Bruna, Het Hooghuis 3
Goor – Bruna, Grotestraat 101
Goor – Primera De Bandijk
Gorinchem – Boekhandel De Mandarijn
Gorinchem – Boekhandel Ritmeester
Gorinchem – Boekhandel De Wingerd
Gorredijk – Boekhandel Planteyn
Gorredijk – Primera De Primeur
Gouda – Boekhandel Smit
Gouda – Primera Herman Kok
Gouda – Boekhandel Verkaaik
Grave – Primera Hart van Grave
Groningen – Bruna Overwinningsplein 71
Groningen – Cigo Van Lenneplaan
Groningen – Boekhandel Riemer
Groningen – Primera Paddepoel
Groningen – Boekhandel van der Velde
Haaksbergen – Boek en Buro
Haarlem – Boekhandel De Vries
Haarlem – Bruna, Generaal Cronjéstraat 67
Hardinxveld – Giessendam – Primera Boogaard
Harmelen – Primera Kwakkenbos
Heemstede – Boekhandel Blokker
Heenvliet – Primera Heenvliet
Heerde – Primera Heerde
Heerenberg – Primera
Heerhugowaard – Primera Evers
Heerlerheide – Primera Heerlerheide
Helmond – Primera Brandevoort
Hengelo – Boekhandel Broekhuis
Hengelo – Bruna, Markt 2
Hengelo (Gld) – Boexcellent
Hoogerheide – Primera
Hoogezand – Cigo Gorecht Oost
Hoogezand – Primera
Hoogland – Bruna, Kraailandhof 15
Hoogland – Primera Brundel
Hoorn – Boekhandel Stumpel
Huissen – Primera Huissen
Julianadorp – Primera
Kaatsheuvel – Bruna, Hoofdstraat 65
Katwijk – Primera Kroon
Katwijk – Primera Hoornesplein
Katwijk – Readshop
Krimpen a/d IJssel – Primera Crimpenhof
Leerdam – Primera
Leeuwarden – Boekhandel van der Velde
Leiden – Boekhandel de Kler
Leiden – Bruna Vijf Meiplein
Leiderdorp – Boekhandel de Kler
Leidschendam – Boekhandel de Kler
Leidschendam – Primera De Koning
Lekkerkerk – Readshop
Lelystad – Primera Lelycentre
Lelystad – Primera Riecker
Lemmer – Primera
Leusden – Boekhandel van der Vlist, winkelcentrum Hamershof
Lichtenvoorde – Primera
Lisse – Primera
Lochem – Bruna Bierstraat
Lochem – Boekhandel Lovink
Lochem – Primera Voskamp, Korte Hofstraat 7
Loosdrecht – Bruna Loosdrecht, Nootweg 49
Maassluis – Boekhandel Koningshoek
Maastricht – Boekhandel De Tribune
Maastricht – Boekhandel Dominicanen
Maastricht – Bruna, Roserije 329
Maastricht – Primera Keulen
Marum – Primera Marum
Meppel – Primera Kruijer
Middelburg – Boekhandel De Drukkerij
Muiden – Primera De Hoek
Mijdrecht – Boekhandel Mondria
Nieuwegein – Primera Galecop
Noordwijk – Boekhandel van der Meer
Noordwijk – Bruna Hoofdstraat 99
Noordwijk – Bruna Kerkstraat 37
Nieuwleusen – Readshop Jaap Hilbrink
Nieuw Vennep – Bruna, Handelplein 21
Nieuw Vennep – Bruna, Symfonie 37
Nijmegen – Boekhandel Dekker v.d Vegt
Nijmegen – Boekhandel Roelants (voorheen De Oude Mol)
Odijk – Primera
Oegstgeest – Boekhandel de Kler
Oegstgeest – Primera
Oegstgeest – Rijnlandse boekhandel
Oirschot – Boekhandel de Croon
Oosterhout – Primera Arendshof
Oost Souburg – Primara, Kanaalstraat 4
Oss – Boekhandel Derijks
Oosterwolde – Primera De Primeur
Overveen – Primera
Oudwoude – Café Restaurant De Iterij
Purmerend – Primera Winkelcentrum Eggert
Purmerend – Boekhandel Het Leesteken
Purmerend – De Nieuwste Tijd
Purmerend – Primera Weidevenne
Purmerend – Primera Wormerplein
Raalte – Bruna, Herenstraat 19
Reusel – Primera Prins
Rhenen – Bruna, Frederik van de Paltshof 32
Ridderkerk – Primera Vlietplein
Roden – Boekhandel Daan Nijman
Roelofarendsveen – Veenerick Boek en Kantoor
Roermond – Boekhandel Plantage
Rotterdam – Boekhandel Donner
Rotterdam – Primera Alexandrium
Rotterdam – Primera Boulevard Zuid
Rotterdam- Primera Lusthofstraat
Rotterdam – Primera Oosterflank
Rotterdam – Primera Oude Binnenweg
Rotterdam – Primera Overschie
Rijnsburg – Primera
Sassenheim – Boekhandel Wagner
Sassenheim – Primera
Sevenum – Primera
Sliedrecht – Primera Burgemeester Winklerplein
Sneek – Boekhandel van der Velde
Sneek – Cigo
Spakenburg – Bruna, De Ziel 53
Spijkenisse – Primera Akkerhof
Spijkenisse – Primera Stadshart
Stadskanaal – Bruna, Europaplein 4
Stadskanaal – Readshop, Oude Markt 1c
Surhuisterveen – Boekhandel Douma
Tilburg – Boekhandel Gianotten Mutsaers
Tilburg – Bruna Westermarkt 126
Tilburg – Primera De Blaak
Tilburg – Primera Goosen
Twello – Primera Oonk Blz
Uithuizen – Primera
Urk – Cigo
Utrecht – Boekhandel Broese
Utrecht – Bruna winkelcentrum Overvecht, Roelantdreef 254
Utrecht – Bruna, Verlengde Houtrakgracht 389
Utrecht – Primera Hoog Catharijne
Utrecht – Primera De Uithof
Utrecht – Primera De Gaard, Troosterhof
Veendam – Cigo
Veendam – Primera Hiemstra
Veldhoven – Primera De Bont
Velzerbroek – Bruna
Venlo – Bruna
Venray – Boekhandel  Van den Munckhof
Venray – Primera Cuypers
Vlissingen – Boekhandel De Drukkerij
Vlissingen – Bruna, Walstraat 101
Vlissingen- Primera, Lange Zelke 2
Voorschoten – Boekhandel de Kler
Waddinxveen -Primera
Wageningen – Boekhandel Kniphorst
Wageningen – Bruna
Wassenaar – Boekhandel de Kler
Weert – Bruna
Winschoten – Primera Kiewiet
Winterswijk – Boekhandel Kramer
Woerden – Primera Tournoysveld
Wijk aan Zee – Primera van de Watering
Wijchen – Lektuurhandel Robben
IJmuiden – Primera IJmuiden (Zeewijkplein)
IJmuiden – Primera Prince
Zandvoort – Bruna (Grote Krocht)
Zevenaar – Boek en Buro
Zoetermeer – Boekhandel Haasbeek
Zutphen – Boek en Buro
Zutphen – Primera, Korte Hofstraat 7
Zutphen – Readshop
Zwolle – Boekenhuis Zwolle
Zwolle – Primera Holtenbroek
Zwolle – Primera Max (Zwolle centrum)
Zwolle – Primera Stadshagen
Zwijndrecht – Boekhandel Hyperion

U kunt het boek ook bestellen onder meer op de bestelpagina.

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

6 reacties op Corrupt advocaatje Yehudi Moszkowizc, vlijmscherpe analyse van André Vergeer

 1. Akky van der Veer zegt:

  Goed zo! Wat fijn dat André achter je staat, Wim! André is een eersteklas speurneus, hij zoekt alles uit, heb veel respect voor hem!

 2. Wim Dankbaar zegt:

  Update van de ombudsman:

  Geachte heer Dankbaar,

  Zojuist heb ik opnieuw gerappelleerd bij het OM in verband met uw klacht en ons verzoek om een gesprek daarover.
  Mij is toegezegd dat ik binnen twee weken een reactie krijg.

  Zodra ik meer weet, bericht ik u verder.

  Met vriendelijke groet,

  Ina Samaniri
  onderzoeker

  Zie voor nadere informatie: https://rechtiskrom.wordpress.com/2016/04/08/test-voor-de-ombudsman/

 3. Pingback: Eindtijdberichten en ander nieuws verzamled door: Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

 4. hansjohn zegt:

  De volgorde van de briefjes, zoals Mosco die presenteert, is van belang.
  In feite was het ruim twee jaar geleden al zo klaar als een klontje; toen pas tijdens het kort geding het ongedateerde briefje op de proppen kwam. En als daar toen (maar dat is altijd achteraf) meteen adequaat op gereageerd was, was dat hele briefje wellicht toen al afgekeurd.

 5. van Tours zegt:

  Nieuw stukje jusrisprudentie. Het boek “de doofpotgeneraal” mag toch verkocht worden. Dit boek gaat over de zaken uit Bosnië.
  http://www.nu.nl/cultuur-overig/4245574/boek-doofpotgeneraal-mag-toch-verkocht-worden.html

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s