Persbericht: Advocaat Yehudi Mosckowicz voor de tuchtraad

Advocaat Yehudi Mosckowicz voor de tuchtraad

De jongste telg van de bekende advocatenfamlie Mosckowicz moet zich op 18 januari 2016 verantwoorden voor de Raad van Discipline. De tuchtklacht is ingediend door André Vergeer en Wim Dankbaar, welke laatste door  Mosckowicz in kort geding werd betrokken namens de moeder van Marianne Vaatstra, Maaike Terpstra. Doel van het kort geding was om publicatie van Terpstra’s dagboek te voorkomen, alsmede het gehele boek van Dankbaar. Dankbaar stelt dat Terpstra niet de werkelijke opdrachtgever van Mosckowicz was, maar haar ex-man Bauke Vaatstra. Daarmee zou de advocaat zich volgens Dankbaar schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte.

Voorts wordt Mosckowicz belangenverstrengeling en misbruik van recht ten laste gelegd.  Terwijl Dankbaar nooit het dagboek heeft gepubliceerd, liet de advocaat de internetpublicaties door anderen volledig ongemoeid. Opvallend is met name die van publicist Micha Kat, met wie Mosckowicz een langlopend conflict had. Dat conflict werd in april 2014 in een schikkingsovereenkomst beslecht. In ruil voor intrekking van een tuchtklacht en een aangifte van poging tot doodslag tegen Mosckowicz, werd Kat een groot bedrag aan dwangsommen kwijtgescholden. Het convenant werd beklonken in de wetenschap dat Kat het gewraakte dagboek sinds november 2013 had gepubliceerd. Kat bevestigt dat hij nimmer is gesommeerd om de publicatie te verwijderen, als gevolg waarvan het dagboek van Terpstra tot heden te downloaden en te lezen is op de website van Kat. Vanwege dit belangenconflict had Mosckowicz zich direct moeten verschonen en Terpstra een andere raadsman moeten aanbevelen, aldus Dankbaar. Ook de uitspraak aan de deken dat Mosckowicz persoonlijk met Terpstra heeft besproken om Kat niet in rechte te betrekken, is volgens Dankbaar niet op waarheid gebaseerd. “Als het wel waar zou zijn, schiet hij zichzelf ook in de voet, dan is het dagboek dus in feite met zijn en Terpstra’s instemming, dus rechtmatig gepubliceerd”, redeneert Dankbaar.

Dankbaar stelt getuigen op te kunnen voeren die aantonen dat Terpstra in feite achter de inhoud van zijn boek staat en de procedure door “Bauke en de kinderen”  is aangespannen. Inmiddels heeft Mosckowicz beslag laten leggen op tegoeden van Dankbaar en 200.000 euro aan vermeend verbeurde dwangsommen geïnd. Ter vergelijking: Mosckowicz eist voor Terpstra 25.000 euro van de vermeende moordenaar van haar dochter. Dankbaar zegt:  “Volstrekt onrechmatig! Zelfs al zou Mosckowicz recht hebben op dwangsommen, dan heeft hij verzuimd om dit te melden en de verjaring daarvan te stuiten, waarmee de inning van dwangsommen onrechtmatig is geschied. Jurisprudentie van de Hoge Raad is hier klip en klaar over.” Een procedure over de kwestie loopt nog.

De tuchtzitting vindt plaats op 18 januari in het paleis van justitie aan de Walburgstraat 2-4 te Arnhem.

Bijlage:

   Misbruik van recht 

 1. Terpstra, althans haar advocaat, maakt misbruik van recht door in kort geding en in de onderhavige procedure te eisen dat Dankbaar geen (delen van ) het dagboek van Terpstra openbaar maakt, terwijl anderen die dat ook hebben gedaan, ongemoeid worden gelaten. Zoals gezegd is het dagboek reeds sinds 6 november 2013 door Micha Kat op zijn website gepubliceerd. Hiertegen is niets ondernomen en evenmin aan de openbaarmaking van het dagboek op de website van “Vuur”: https://vuur01.wordpress.com/. Op beide websites is het dagboek vandaag (4 november 2015) nog steeds te vinden. Kennelijk gaat het Terpstra (of waarschijnlijker: haar ex-man en kinderen) er niet om de openbaarmaking van het dagboek te voorkomen, maar was het erom te doen Dankbaar te dwingen zijn boek niet te publiceren. Het heeft er dan ook alle schijn van dat zowel het kort geding als deze bodemprocedure met geen ander doel zijn geëntameerd dan het doel om Dankbaar op onrechtmatige wijze “aan te pakken”. Het lijkt erop dat de bedoeling is geweest om Dankbaar, niet in opdracht van Terpstra zelf, maar in opdracht van Bauke Vaatstra en zijn kinderen, het leven zuur en geld afhandig te maken. Overigens rijst de vraag of Dankbaar iets verweten kan worden als hij iets openbaar zou hebben gemaakt, wat reeds een half jaar openbaar was, met kennelijke instemming van Terpstra, die daartegen immers niets ondernam. Indien het Terpstra werkelijk te doen was geweest om de voorkoming van de openbaarmaking van haar dagboek, had zij hoogstwaarschijnlijk ook de personen die het complete dagboek hebben gepubliceerd of openbaar gemaakt (waardoor iedereen tot op de dag van vandaag het comlete dagboek kan lezen, downloaden en printen) in rechte betrokken, en dat is niet gebeurd. In dit verband is onderstaande e-mail van Micha Kat aan Dankbaar veelzeggend:

From: micha kat [mailto:drsmkat@yahoo.com]
Sent: dinsdag 22 september 2015 0:23
To: Wim Dankbaar
Subject: Re: Thijs Stapel

Beste Wim,

Bij deze bevestig ik op jouw verzoek dat Yehudi Moszkowicz mij nimmer heeft gesommeerd de dagboeken van Maaite Terpstra te verwijderen van mijn website.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

Moszkowicz schrijft in zijn verweer tegen de tuchtklacht van Dankbaar:

Het verweer van Moszkowicz dat hij simpelweg geen opdracht had om Kat in rechte te betrekken, sneuvelt al in dezelfde alinea, enkele zinnen verder, waarin Moszkowicz zelfs toegeeft dat hij ‘Terpstra’ daarin zélf heeft geadviseerd vanwege de (on)haalbaarheid daarvan. De bewering dat hij dit “in overleg” met Terpstra heeft besproken is in feite intelligentiebeledigend. Micha Kat was nu juist de eerste die Terpstra’s dagboek integraal op zijn website had gepubliceerd en anderen aanspoorde dat ook te doen. Iets wat Dankbaar nooit heeft gedaan. Bovendien was Micha Kat gewoon bereikbaar voor Moszkowicz. Sterker nog, hij zat om de tafel met Kat en de deken om een “niet aanvalsverdag” te sluiten, waarbij Mr. Stapel (advocaat voor Kat, nu ook voor Dankbaar) ook betrokken was. Een sommatie aan Kat onder dreiging hem in rechte te betrekken, was dus allerminst onhaalbaar. De bewering dat hij dit in overleg met Terpstra heeft gedaan, strookt ook al niet met de herhaalde uitspraken van Terpstra dat zij nimmer rechtstreeks contact heeft gehad met Mr. Mosckowicz, maar dat dit allemaal door “Bauke en de kinderen” werd geregeld. Zijn verweer dat de website van Kat in het buitenland werd gehost met de extensie van IJsland .is, in plaats van .nl, gaat volledig mank gezien het feit dat Moszkowicz heel goed weet dat Kat die website bestiert en Kat gewoon benaderbaar was. Er was dus helemaal niets risicovols aan. Sterker nog, het was een kleinigheid om Kat in het kader van hun schikking ook te vragen om het dagboek te verwijderen. Kat zelf hield al rekening met die mogelijkheid. Hij publiceerde het dagboek immers met het bijschrift: “lees en download het dagboek zolang het nog kan“. Zie produktie 20. Bovendien heeft Kat uit moeten wijken naar IJsland omdat de .NL domeinnaam door Moszkowicz zelf in rechte is afgenomen. Overigens wordt ook de website van Dankbaar WordPress.com in het buitenland (USA) gehost. Net zo min als het bij Dankbaar een probleem was om hem te sommeren, was het een probleem om Kat te sommeren. Dit speelt dus allemaal nog voordat Dankbaar en Mauritz hun boek (met het gewraakte hoofdstuk 4) publiceren. Mosckowicz maakt het tegenover de Deken vervolgens nog bonter:

Dus ondanks het feit dat Mr. Mosckowicz wist dat Kat sinds 6 november 2013 het dagboek van Terpstra had gepubliceerd op zijn website, heeft hij Kat nimmer gesommeerd om het te verwijderen. Sterker nog: Hij kwam in april 2014 tot overeenstemming met Kat inzake klachten die Kat tegen hem had ingediend. Maar dit alles zou hij “in overleg” met Terpstra hebben gedaan? De gang van zaken toont niet alleen dat Mr. Mosckowizc onwaarheden spreekt, maar ook dat het hem helemaal niet te doen is om publicatie van het dagboek te beletten. Het was hem en Bauke Vaatstra veel meer te doen om publicatie van Dankbaar’s gehele boek te beletten.

In een email van medegedaagde Mauritz van 30 januari 2014 (bijgevoegd als productie 19) is Mosckowicz op de hoogte gebracht van het feit dat hij Micha Kat niet in rechte kon betrekken vanwege de overeenkomst die hij met Kat had gesloten en in april 2014 ook daadwerkelijk getekend werd. Dit in evidente tegenspraak met de beweerde belangen van zijn cliënt Terpstra. Kat had het dagboek immers al sinds 6 november 2013 gepubliceerd. In plaats van zich te verschonen en Terpstra een andere raadsman aan te bevelen vanwege deze belangenverstrengeling en rechtsongelijkheid, heeft hij zijn bijstand voor Terpstra gecontinueerd, daarmee handelend tegen de vastgelegde tuchtregels voor advocaten. Met name deze:

Regel 5:  Het belang van de cliënt, niet enig eigen belang van de advocaat, is bepalend voor de wijze waarop de advocaat zijn zaken dient te behandelen.

Regel 7 lid 1

 1. De advocaat mag zich niet met de behartiging van de belangen van twee of meer partijen belasten indien de belangen van deze partijen tegenstrijdig zijn of een daarop uitlopende ontwikkeling aannemelijk is. 

Regel 7 lid 2

 1. De advocaat die de belangen van twee of meer partijen behartigt is in het algemeen verplicht zich geheel uit de zaak terug te trekken zodra een niet aanstonds overbrugbaar belangenconflict ontstaat. 

Regel 11

De advocaat die bemerkt dat hij tekort is geschoten in de behartiging van de belangen van zijn cliënt, moet zijn cliënt op de hoogte stellen en hem, zo nodig, adviseren onafhankelijk advies te vragen.

Het moge zonneklaar zijn dat als Mosckowicz het mandaat van Terpstra had om publicatie van haar dagboek te voorkomen, er direct een enorm belangenconflict bestond met Micha Kat die het dagboek had gepubliceerd en in onderhandeling met Mosckowicz was om een schikkingsovereenkomst te trefffen, hetgeen ook daadwerkelijk is gebeurd nog voordat Dankbaar met zijn boek uitkwam. Los van dit alles kan uit deze door Mosckowicz beweerde gang van zaken, vastgesteld worden dat de openbaarmaking van Terpstra’s dagboek door Kat en “Vuur”, met instemming van Mosckowicz en Terpstra is geschied en gedoogd. Tot op de dag vandaag! Waarmee die openbaarmaking in feite rechtmatig is geschied. Alleen al om die reden kon en kan Terpstra op juridische gronden geen succesvol bezwaar maken tegen de openbaarmaking door anderen, laat staan tegen het later verschenen en inmiddels verdwenen hoofdstuk 4 van Dankbaar’s boek dat niet eens een letterlijke weergave van dat dagboek was.

Samenvatting heel kort:

YM krijgt “mandaat” van cliënte om publicatie van haar “dagboek” te voorkomen. Micha Kat publiceert het dagboek. YM sommeert MK niet om het te verwijderen, betrekt hem niet in rechte, sluit in plaats daarvan een convenant met hem. Dagboek staat vandaag nog steeds op de website van Kat, rechtstreeks in tegenstrijd met mandaat van cliënte.

Vraag: Is hier sprake van een belangenconflict? Had YM zich moeten verschonen en cliënte een andere raadsman moeten adviseren?

De email van Bauke Vaatstra aan Mosckowicz, nota bene door  Mosckowicz zelf ingebracht als produktie, bevestigt minimaal 3 zaken.

– De email is  “een aanvullend schrijven” van 29 oktober 2013. De sommatie aan Dankbaar is van 28 oktober, een dag daarvoor. Hij beklaagt zich over “deze toestand” en dat Klaske Ferwerda “hoofdschuldig” is . Hiermee is de stelling aangetoond dat het niet Terpstra was die deze zaak entameerde, maar Bauke Vaatstra, die de contacten met Mosckowicz onderhield, precies zoals Terpstra tegenover meerdere getuigen heeft laten weten. Tevens dat het Vaatstra was die aanstoot nam aan publicatie van het dagboek.

– Vaatstra bevestigt dat Micha Kat toen al (een gedeelte van) het dagboek had gepubliceerd. Dit bewijst nogmaals dat Mosckowicz dit wist, maar Micha Kat nooit in rechte heeft betrokken vanwege zijn belangenverstrengeling. Om Kat minimaal een sommatie te sturen, lag in de lijn der logica. Kat had immers al gepubliceerd, en Dankbaar niet en nooit.

In november 2012 wordt Jasper Steringa aangehouden als verdachte voor de moord op Marianne Vaatstra. Een half jaar later wordt hij veroordeeld, vanwege een DNA-match en omdat hij de moord heeft bekend. Eind oktober 2012, nog vóór de aanhouding van Steringa, wordt Klaske Ferwerda ernstig onder druk gezet door Bauke Vaatstra, diens dochter Wilma en schoonzoon Willem, om het zogeheten dagboek van Terpstra dat haar door Terpstra verstrekt was, terug te geven, hetgeen zij ook doet. Ferwerda heeft over deze gang van zaken op 16 januari 2015 op verzoek van Dankbaar een schriftelijke verklaring opgesteld, die is bijgevoegd als productie 4. Dat de op Ferwerda uitgeoefende druk om het dagboek terug te geven niets te maken heeft met de wil van Terpstra zelf blijkt uit latere contacten tussen Ferwerda en Terpstra. In december 2012 bijvoorbeeld ontvangt Ferwerda nog een warme kerstkaart van Terpstra met de volgende tekst (zie ook weer productie 4):

Sterkte in ook voor jou, Klaske, deze moeilijke tijd. Bedankt voor alles. Groeten Maaike Terpstra.

 1. In een artikel in het Haarlems Dagblad van 4 januari 2013 (productie 5) zegt Bauke Vaatstra over Dankbaar:

Het is allemaal te gek voor woorden. Ik heb met de zaaksofficier overlegd of we die vieze leugenaar aan kunnen pakken, maar dat ligt moeilijk

In een interview met journalist Nanko Kiel (productie 6) zegt Vaatstra:

Hij drijft mij en mijn kinderen tot waanzin. Heeft mijn ex-vrouw Maaike gehersenspoeld met zijn complottheorieën”.

Uit bovengenooemde gebeurtenissen en publicaties blijkt wederom dat het niet  Terpstra was, maar Bauke Vaatstra en zijn kinderen die sinds de aanhouding van Steringa fel gekant waren tegen verdere verspreiding en/of publicatie van het dagboek. Vaatstra bezigt hierbij ongemeen felle, lasterlijke uitspraken als “vieze leugenaar“, terwijl Dankbaar stellingen verwoord die Vaatstra tot voor kort ook zelf aanhing. Dat het hogere doel van Bauke Vaatstra c.s. – kennelijk in overleg met Justitie – in feite was om publicatie van het algehele boek van Dankbaar te voorkomen, moge blijken uit de eis dat in kort geding ook een verbod werd gevraagd op publicatie van Dankbaar’s volledige boek. Deze eis werd uiteraard afgewezen. Bauke Vaatstra en zijn kinderen hadden kennelijk geen belang bij de verschijning van een boek, dat de tegen Jasper Steringa gerezen verdenking ernstig in twijfel trekt.

PS: U kunt de aangifte tegen Brouwer en Demmink blijven steunen. Deze aangifte wordt aanstaande donderdag opgenomen door de politie Kennemerland.

Yvonne Hoekema
Akky van der Veer
Koen van Stigt Thans
Ed Middelkoop
Henk Kok
Robert van der Zon
Ayla van der Heide
Dirk Klinkert
Wouter Kok
Willem van Dijk
Rudy Algera
Ben Teeninga
Henk Breukink
Geert Bakker
Gabriëlle van der Linden
Jean Lambrecks
Els Schreurs
José Even
Gea van der Veen
Dory re-schuil
Hannie Wijnen
J.J. Vreeman
Hennie Waanders
Rudy Dankbaar
Henk van Putten
A.C. Meulenkamp
Gerrit Cnossen
Gepke de Leef
Patricia Harms-van Hal
Jacky Hagemann
Mike van den Bos
Ronald Beetz
Rop Dijkstra
Bertus Naagen
Jim Rol
Elly Bezemer (postuum)
Reindert Groot
Ellie Esser
Ramon van der Wal
Nelleke Bakker
Marijke Heijmans
Frans van den Dop
Ron Smedts
Freerk Heidinga
Ernst van Santen
Dennie Boshuizen
Ineke Folmer
Rutger Kriek
Jan Reijnen
Michel Homminga
Sandy Breedveld
Gerrit Veldman
Hans Ringenier
Anton Holleboom
Boudine Berkenbosch
Bert Maathuis
Johnny Ligtenberg
Wim Meter
Henk Duimstra
Trijnie Duimstra
Pieter de Groot
Renze Merkus
Klaske Ferwerda
Anna Jellema
Myra de Weerdt
Aad de Groot
Robert Schets
Annet Dekker
Nico van den Ham
Frides Lameris
Christine Boonstra
Henk Goslinga
Ronald Camphuijsen
Rob Arts
Raymond Jagtenberg
Marc Rooker
Rob Brockhus
Atie Loonstra
Patrick den Hollander
Pim Boswijk
Gerben Kockelkoren
Dieuwke Hartog
Edwin Boos
Anne Goorden
Annet Leijten
Silvia Videler
Janke van der Boon
Karin Verhoef
Rob Hendriks
Joop Oudhof
Hélène Versloot
Erwin Daems
Arie Goedhart
Dirk Aart Verkerk
Thea van der Bij
C.M. Freeze
Walther Schillemans
Erika Alkema
Carla Boon
D.P. Ivens
Jos van Altvorst
Peter van de Water
Carla ten Have
Nico Dassen
J. Ossewaarde
Pim van Kesteren
Marten Demmer
Leo Dorrestijn
Barbara de Graaf
Arie van Velsen

Winkels die het boek op voorraad hebben:

Aalten – Boekhandel Meneer Kees
Aalten – Boekhandel Messink & Prinsen
Aalten – Primera
Alblasserdam – Primera
Almelo – Primera Bornsestraat (Plus supermarkt)
Alkmaar – Boekhandel Feijn, De Laat 47
Alkmaar – Boekhandel Van der Meulen
Almelo – Boekhandel Almelo, Grotestraat 20
Almelo – Boekhandel Broekhuis
Almelo – Primera De Gors
Almelo – Readshop Van Roekel, Ootmarsumsestraat 274
Almere – Boekhandel Stumpel
Almere – Primera Almere Buiten
Alphen aan de Rijn – Boekhandel Haasbeek
Amersfoort – Primera Brundel
Amersfoort – Primera Peters
Amsterdam – Boekhandel Zwart op Wit
Amsterdam – Muziekhandel Valerius, Koninginneweg 145
Amsterdam – Primera Bezaanjachtplein
Amsterdam – Primera Pasteuning, Van Limburg Stirumplein 1
Amsterdam – Primera Roja, Karspeldreef 1313
Amsterdam – Primera Vlaskamp, Wisseloord 97
Andijk – Primera
Apeldoorn – Bruna, De Eglantier 422
Apeldoorn – Primera Biemolt Asselsestraat 261
Apeldoorn – Readshop Oranjerie
Appingedam – Primera
Arnhem – Eco Electronics
Arnhem – Boekhandel De Poort
Arnhem – Primera Arnhem Centrum
Arnhem – Primera Elderveld
Arnhem – Primera Presikhaaf
Arnhem – Primera Rijkerswoerd
Arnhem – Primera Postkantoor Van den Berg (A Van Lawick v Pabststraat 109)
Assen – Boekhandel Iwema
Assen – Primera Kloosterveste
Assendelft – Bruna
Barendrecht – Primera Carnisse Veste
Beekbergen – Boekhandel Beekbergen
Beek en Donk – van Helvoort Boek en Kantoor
Beek Ubbergen – Primera De Postkoets
Beilen – Primera
Bergen op Zoom – Primera Ernest
Bergum – Boekhandel Bergum
Berkel Enschot – Boekhandel Verrijt
Bilthoven – Primera De Kwinkelier
Blerick – Primera
Bladel – Primera Prins
Blokker – Primera Westerblokker
Bodegraven – Primera Raadhuisplein
Borger – Bruna, Grote Brink 3
Borne – Bruna,  Grotestraat 195
Bodegraven – Primera Vromade
Bolsward – Primera Bolsward
Breda – Cigo Moerwijk
Breda – Boekhandel Van Kemenade & Hollaers
Breda – Primera Heksenwiel
Breda – Primera Hoge Vucht
Breda – Readshop Valkeniersplein
Breukelen – Boek en Kantoor Marinus van Kralingen
Brummen – Primera Brummen
Bussum – Bruna, Veerplein 104
Capelle a/d IJssel – Primera De Terp
Castricum – Boekhandel Laan
Castricum – Primera Geesterduin
Culemborg – Primera Culemborg
Delft – Primera Bikolaan
Delft – Primera De Hoven Passage
Delft – Primera Dasstraat 12
Delfzijl – Primera Larooi
Delzijl Readshop, Poststraat 4,
Delfzijl – Tabaktief, Schoolstraat 6
De Koog – Primera Mets (Texel)
De Meern – Primera Veldhuizen
Den Bosch – Boekhandel Heinen
Den Bosch – Primera Helftheuvelpassage
Den Haag – boekhandel Douwes, Herengracht 60
Den Haag – Primera Bankastraat 3
Den Haag – Van Stockum Boekverkopers
Den Helder – Primera
Den Hoorn – Primera
Deurne – Primera
Deventer – Primera De Zandpoort
Deventer – Primera Keizerslanden
Doesburg – Boek en Buro
Dongen – Bruna Dongen, Hoge Ham 154
Drachten – Cigo, Eems 8
Drachten – Boekhandel van der Velde
Dronten – Voster Boek & Kantoor
Drunen – Bruna, Hugo de Grootstraat 20
Duiven – Primera Duiven
Ede – Boek en Buro
Ede – Primera Parkweg
Eemnes – Primera Eemnes
Eindhoven – Boekhandel Van Piere
Eindhoven – Bruna Postkantoor, Kruisstraat 165
Eindhoven – Primera De Hurk
Eindhoven – Primera Meerrijk
Elburg – Primera Elburg
Emmeloord – Boekhandel Marsman
Emmeloord – Primera Kuipers
Emmen – Boekhandel Plantage
Emmen – Primera Bargeres
Enschede – Boekhandel Broekhuis
Enschede – Primera Helmerhoek
Enschede – Primera Jan Haast
Enschede – Primera Roombeek
Geldermalsen – Bruna, Het Hooghuis 3
Goor – Bruna, Grotestraat 101
Goor – Primera De Bandijk
Gorinchem – Boekhandel De Mandarijn
Gorinchem – Boekhandel Ritmeester
Gorinchem – Boekhandel De Wingerd
Gorredijk – Boekhandel Planteyn
Gorredijk – Primera De Primeur
Gouda – Boekhandel Smit
Gouda – Primera Herman Kok
Gouda – Boekhandel Verkaaik
Grave – Primera Hart van Grave
Groningen – Bruna Overwinningsplein 71
Groningen – Cigo Van Lenneplaan
Groningen – Boekhandel Riemer
Groningen – Primera Paddepoel
Groningen – Boekhandel van der Velde
Haaksbergen – Boek en Buro
Haarlem – Boekhandel De Vries
Haarlem – Bruna, Generaal Cronjéstraat 67
Hardinxveld – Giessendam – Primera Boogaard
Harmelen – Primera Kwakkenbos
Heemstede – Boekhandel Blokker
Heenvliet – Primera Heenvliet
Heerde – Primera Heerde
Heerenberg – Primera
Heerhugowaard – Primera Evers
Heerlerheide – Primera Heerlerheide
Helmond – Primera Brandevoort
Hengelo – Boekhandel Broekhuis
Hengelo – Bruna, Markt 2
Hengelo (Gld) – Boexcellent
Hoogerheide – Primera
Hoogezand – Cigo Gorecht Oost
Hoogezand – Primera
Hoogland – Bruna, Kraailandhof 15
Hoogland – Primera Brundel
Hoorn – Boekhandel Stumpel
Huissen – Primera Huissen
Julianadorp – Primera
Kaatsheuvel – Bruna, Hoofdstraat 65
Katwijk – Primera Kroon
Katwijk – Primera Hoornesplein
Katwijk – Readshop
Krimpen a/d IJssel – Primera Crimpenhof
Leerdam – Primera
Leeuwarden – Boekhandel van der Velde
Leiden – Boekhandel de Kler
Leiden – Bruna Vijf Meiplein
Leiderdorp – Boekhandel de Kler
Leidschendam – Boekhandel de Kler
Leidschendam – Primera De Koning
Lekkerkerk – Readshop
Lelystad – Primera Lelycentre
Lelystad – Primera Riecker
Lemmer – Primera
Leusden – Boekhandel van der Vlist, winkelcentrum Hamershof
Lichtenvoorde – Primera
Lisse – Primera
Lochem – Bruna Bierstraat
Lochem – Boekhandel Lovink
Lochem – Primera Voskamp, Korte Hofstraat 7
Loosdrecht – Bruna Loosdrecht, Nootweg 49
Maassluis – Boekhandel Koningshoek
Maastricht – Boekhandel De Tribune
Maastricht – Boekhandel Dominicanen
Maastricht – Bruna, Roserije 329
Maastricht – Primera Keulen
Marum – Primera Marum
Meppel – Primera Kruijer
Middelburg – Boekhandel De Drukkerij
Muiden – Primera De Hoek
Mijdrecht – Boekhandel Mondria
Nieuwegein – Primera Galecop
Noordwijk – Boekhandel van der Meer
Noordwijk – Bruna Hoofdstraat 99
Noordwijk – Bruna Kerkstraat 37
Nieuwleusen – Readshop Jaap Hilbrink
Nieuw Vennep – Bruna, Handelplein 21
Nieuw Vennep – Bruna, Symfonie 37
Nijmegen – Boekhandel Dekker v.d Vegt
Nijmegen – Boekhandel Roelants (voorheen De Oude Mol)
Odijk – Primera
Oegstgeest – Boekhandel de Kler
Oegstgeest – Primera
Oegstgeest – Rijnlandse boekhandel
Oirschot – Boekhandel de Croon
Oosterhout – Primera Arendshof
Oost Souburg – Primara, Kanaalstraat 4
Oss – Boekhandel Derijks
Oosterwolde – Primera De Primeur
Overveen – Primera
Oudwoude – Café Restaurant De Iterij
Purmerend – Primera Winkelcentrum Eggert
Purmerend – Boekhandel Het Leesteken
Purmerend – De Nieuwste Tijd
Purmerend – Primera Weidevenne
Purmerend – Primera Wormerplein
Raalte – Bruna, Herenstraat 19
Reusel – Primera Prins
Rhenen – Bruna, Frederik van de Paltshof 32
Ridderkerk – Primera Vlietplein
Roden – Boekhandel Daan Nijman
Roelofarendsveen – Veenerick Boek en Kantoor
Roermond – Boekhandel Plantage
Rotterdam – Boekhandel Donner
Rotterdam – Primera Alexandrium
Rotterdam – Primera Boulevard Zuid
Rotterdam- Primera Lusthofstraat
Rotterdam – Primera Oosterflank
Rotterdam – Primera Oude Binnenweg
Rotterdam – Primera Overschie
Rijnsburg – Primera
Sassenheim – Boekhandel Wagner
Sassenheim – Primera
Sevenum – Primera
Sliedrecht – Primera Burgemeester Winklerplein
Sneek – Boekhandel van der Velde
Sneek – Cigo
Spakenburg – Bruna, De Ziel 53
Spijkenisse – Primera Akkerhof
Spijkenisse – Primera Stadshart
Stadskanaal – Bruna, Europaplein 4
Stadskanaal – Readshop, Oude Markt 1c
Surhuisterveen – Boekhandel Douma
Tilburg – Boekhandel Gianotten Mutsaers
Tilburg – Bruna Westermarkt 126
Tilburg – Primera De Blaak
Tilburg – Primera Goosen
Twello – Primera Oonk Blz
Uithuizen – Primera
Urk – Cigo
Utrecht – Boekhandel Broese
Utrecht – Bruna winkelcentrum Overvecht, Roelantdreef 254
Utrecht – Bruna, Verlengde Houtrakgracht 389
Utrecht – Primera Hoog Catharijne
Utrecht – Primera De Uithof
Utrecht – Primera De Gaard, Troosterhof
Veendam – Cigo
Veendam – Primera Hiemstra
Veldhoven – Primera De Bont
Velzerbroek – Bruna
Venlo – Bruna
Venray – Boekhandel  Van den Munckhof
Venray – Primera Cuypers
Vlissingen – Boekhandel De Drukkerij
Vlissingen – Bruna, Walstraat 101
Vlissingen- Primera, Lange Zelke 2
Voorschoten – Boekhandel de Kler
Waddinxveen -Primera
Wageningen – Boekhandel Kniphorst
Wageningen – Bruna
Wassenaar – Boekhandel de Kler
Weert – Bruna
Winschoten – Primera Kiewiet
Winterswijk – Boekhandel Kramer
Woerden – Primera Tournoysveld
Wijk aan Zee – Primera van de Watering
Wijchen – Lektuurhandel Robben
IJmuiden – Primera IJmuiden (Zeewijkplein)
IJmuiden – Primera Prince
Zandvoort – Bruna (Grote Krocht)
Zevenaar – Boek en Buro
Zoetermeer – Boekhandel Haasbeek
Zutphen – Boek en Buro
Zutphen – Primera, Korte Hofstraat 7
Zutphen – Readshop
Zwolle – Boekenhuis Zwolle
Zwolle – Primera Holtenbroek
Zwolle – Primera Max (Zwolle centrum)
Zwolle – Primera Stadshagen
Zwijndrecht – Boekhandel Hyperion

U kunt het boek ook bestellen onder meer op de bestelpagina.

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

20 reacties op Persbericht: Advocaat Yehudi Mosckowicz voor de tuchtraad

 1. DELO zegt:

  Bar, Criminals by Association
  Mooi te zien dat jullie één van de ZZP’ ers Yehudi Mosckowicz werkzaam voor deze internationaal opererende franchiseketen met de eigen regels om de oren slaan. Wellicht kan onderstaande informatie jullie behulpzaam zijn niet alleen deze persoon maar ook de Bar organisatie als geheel verantwoordelijk te stellen voor het ondermijnen van de Wet als grondbeginsel.

  http://annavonreitz.com/
  PS. Here is a link to the first commercial obligation lien filed against the American Bar Association, International Bar Association, and “Department of Justice”:
  http://www.annavonreitz.com/commerciallien.pdf

  No one can make things clearer than the brilliant Judge Anna von Retiz, in relation to Canon and Admiralty law history.
  http://wakeupkiwi.com/downloadpapers/Canon_And_Admiralty_Law-History.pdf

 2. Wim Dankbaar zegt:

  Hoi Wim, Ik zie nu al een aantal keer dat je een soort bewondering hebt of gekregen voor deze Faek, en misschien wel terecht, maar wat ik niet snap is dat de sleutel tot eventuele succes bij deze jongen ligt, is het niet zinnig dat deze jongen (desnoods in een brief) het verhaal uit de doeken doet bij de Vaatstra familie, ondanks dat ze het vast wel op jou site hebben meegekregen.
  Maar jou vertrouwen ze niet meer (overigens geheel onterecht), maar dat ze eens goed met hun bakkes op de feiten worden gedrukt, Want ook Faek is een staatsburger die de plicht heeft om zijn kennis te delen. Alleen niet bij de justitie want die is in deze corrupt, maar het balletje moet toch een keer gaan rollen, De dader ali nog niet, maar de rest van de daders en de vader en moeder Vaatstra / Terpstra staan zo’n beetje op omvallen qua leeftijd. over tien jaar is het te laat en ga je de boeken in als die stalkende complotdenker. Wat zonde is van alle strijd die je er in gegooid hebt. Sorry voor mijn kritiek maar deze Faek is een getuige van het eerste uur, en dat brengt plichten met zich mee als nederlands staatsburger.

  ++++++++++++++++

  Harry, allereerst maak ik mij nooit zo’n zorgen om mijn imago bij het aan de kaak stellen van misstanden. Anders was ik er allang mee gestopt. Verder is bewondering een verkeerd woord. In mijn contacten maakt hij de indruk van een aardige, beleefde jongen, iets wat vrienden ook over hem zeggen. Ietwat timide wellicht zelfs, heel anders dan de reputatie die hij vroeger had.

  Als ik de boeken inga als de stalkende complotdenker, dan zij het maar zo. Je vraag zou je ook kunnen omdraaien: Waarom sturen de Vaatstra’s zelf geen brief naar Faek? Ze kennen zijn verklaring en hoeven mij alleen maar zijn adres te vragen. Je stelt: Ook Faek is een staatsburger die de plicht heeft om zijn kennis als getuige te delen. Inderdaad is elke burger verplicht om kennis van een misdrijf te melden. MAAR DAT HEEFT FAEK OP DAG 1 GEDAAN! Bij de politie nog wel! Er kan hem dus helemaal niet verweten worden dat hij zijn kennis over het misdrijf heeft verzwegen. We zitten hier met de krankzinnige, unieke situatie dat de autoriteiten die het misdrijf behoorden op te lossen, dat nu juist doen. En daarbij ambtsmisdrijf op ambtsmisdrijf stapelen. Wat kan Faek eraan doen dat Justitie de zaak in de doofpot wilde stoppen? Voor zijn zwijgen kreeg hij ook nog een verblijfsvergunning!

  Dat Faek op de dag van de moord de ware toedracht reeds uit de doeken heeft gedaan en ook weet dat Justitie (bewust) de verkeerde Ali heeft gearresteerd (hij heeft de politie immers zelf de verblijfplaats van de juiste Ali gegeven) is al vast te stellen aan de hand het gedrag van Justitie. Wat was er logischer geweest om Faek in het kader van het Onderzoek Ali H. te vragen: Hebben wij de verkeerde Ali gearresteerd? Ze schrijven immers zelf dat Faek een vriend was de juiste Ali! Is niet gebeurd. Ook een andere vriend van Ali waar ik (en Maaike) Justitie destijds attent op heb gemaakt, is bewust en moedwillig niet benaderd voor het Onderzoek Ali H. Sterker nog: Ik werd veroordeeeld voor smaad voor dergelijke uitlatingen. Een corrupter systeem kun je eigenlijk niet bedenken. De burger die Justitie cruciale informatie aanreikt om een misdrijf op te lossen, tracht men kapot te maken en/of voor gekke Pietje te verslijten. Dat zagen we al met Isabella in de week na de moord. Faek bedreigt haar met de dood voor het geven van informatie aan de politie en de aangifte wordt nooit vervolgd! Hoe duidelijk wil je het hebben? Dat Brouwer en Demmink niks durven ondernemen tegen mijn loodzware openbare aantijgingen (verwoord in een boek en deze week geformaliseerd in een aangifte) zegt natuurlijk ook al genoeg. En waarom denk je dat ze Faek niet alsnog benaderen om duidelijkheid te krijgen over de stellingen van Wim Dankbaar? Ze durven niet eens te zeggen: Het is onzin wat Dankbaar schrijft! Deze verklaring heeft Faek nooit gedaan!

  Kijk, er zijn veel mensen die overtuigd zijn dat mijn versie van de moord de waarheid is, maar er zijn maar een paar mensen die WETEN dat mijn versie de waarheid is. Die mensen zitten bij (de top van) van Justitie. Het zijn die mensen tegen wie ik aangifte doe.

  • Harry Bennebroek zegt:

   Hoi Wim,

   Begrijp me niet verkeerd maar dat Faek op dag 1 al bekend heeft dat hij getuige was van de moord dat weet ik wel.
   Maar hij is DE directe getuige van de moord en jij niet, maar jij loopt harder voor deze zaak dan hij, en dat is wat ik bedoel. Jij wordt weggezet als complotter maar om Faek kunnen ze niet heen. De Vaatstra’s gaan jou niet vragen om het adres van Faek om dat ze je niet (willen) geloven. Faek is dus ook DE directe getuige van deze misdadige justitie top die het hele volk hebben belazerd, en daarom zou het mooi zijn als hij daar wat mee zou gaan doen, desnoods samen met jou want je weet ondertussen alle ins en outs.
   Dat het gevaarlijk zou zijn dat snap ik, maar dat geldt voor jou ook.
   Maar wat ik niet snap waarom deze fijne Faek in de week na de moord Isabella nog bedreigt dat zij haar mond moet houden terwijl hij zelf op DAG 1 alles vertelt heeft. Misschien omdat hij nog jong en onbezonnen was en zijn imago moest behouden. Maar het is nu een grote kerel dus mag hij nu wel eens zijn excuses aanbieden. Dat meisje heeft er behoorlijk last van gehad of misschien nog.

 3. Pingback: Eindtijdberichten en ander opmerkelijk nieuws, verzameld door: Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

 4. Wim Dankbaar zegt:

  Wat was de aanleiding voor Bauke Vaatstra om dit in 2005 te plaatsen op Waldnet?

  http://www.waldnet.nl/wn/nieuws/10186/Zaak_Vaatstra:_de_onbekende_lifters.html

  Van vrijdag op zaterdag 30 april en 1 mei 1999 was ik bij een vriend op bezoek op het AZC te Kollum. Rond 02.30 uur werd mijn vriend gebeld door iemand die wist dat ik bij hem op bezoek was en dat ik nog die nacht terug zou gaan naar Leeuwarden. Eerst werd er gebeld of ik nog aanwezig was en enkele minuten later met het verzoek of ik iemand een lift kon geven naar Leeuwarden. Ik heb daar positief op geantwoord en mij werd gevraagd om via de Lauwersmeerweg langs de Badweg in Kollum te rijden en vervolgens in de richting van Veenklooster. Zo reed ik ook altijd van het AZC terug naar huis. Onderweg zou de lifter zoals ik hierboven bedoel zich wel laten zien zo werd mij gezegd. Ik heb dat vervolgens gedaan en de betreffende persoon meegenomen. Ik kende de man die ik meenam als een bewoner van het AZC en had hem vaker gezien in het bijzijn van andere vrienden van mijn vriend. Ik schrok heel erg toen ik zag dat hij behoorlijk onder het bloed zat en erg overstuur was. Ik schrok nog meer toen hij mij vertelde dat hij iemand vermoord had. Het was en zeer onsamenhangend verhaal maar het werd mij wel duidelijk dat het om een meisje ging. Ik heb hem afgezet aan de Kleine Kerkstraat in Leeuwarden. Hij heeft me onderweg wel verteld dat hij Ali heette. Pas enkele dagen later drong het allemaal tot mij door waar zijn verhaal mee te maken had. Ik durfde daarmee niet naar de politie omdat ik bang was dat men ook mij zou verdenken. Ook toen ik later werd verzocht om me te melden op het politiebureau heb ik niet gezegd wat er gebeurd was uit angst dat ik er problemen mee zou krijgen. De politie confronteerde mij met een verklaring van mijn vrouw maar ik heb dat toen ontkend. Omdat ik bang was voor sporen heb ik mijn kleren nog diezelfde nacht uitgedaan en bij een vriend op het AZC in Burgum andere kleren aangetrokken. Die kleren zijn, zo heb ik begrepen, later teruggevonden maar gelukkig wezen deze niet naar mij. Ik betreur het dat ik dit niet allemaal eerder hebt verteld maar ik was bang dat ik gearresteerd zou worden

 5. yvonne zegt:

  Een motie van VNL-Kamerlid Louis Bontes waarin hij de regering verzoekt bij Turkije de druk te verhogen om mee te werken aan de rechtshulpverzoeken inzake Demmink, die dat land nog altijd niet heeft uitgevoerd, is weggestemd door VVD, CDA en PvdA. Het lijkt erop dat VVD en CDA maar liever geen bewijzen zien boven komen over het vermeende misbruikschandaal rond Demmink. De rol die hun achtereenvolgende bewindslieden in de affaire hebben gespeeld is op zijn minst explosief materiaal. De PvdA wil er kennelijk de coalitie niet mee opblazen, en heeft dus ook tegengestemd. Bontes blijft zo roepende in de woestijn om de Demmink-zaak nu eens tot de bodem toe uitgezocht te krijgen. Voorheen liet CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt ook flink van zich horen in deze zaak, maar hij is blijkbaar tot inkeer gebracht. Hetzelfde geldt overigens voor Ard van der Steur (VVD). Als Kamerlid was hij nog kritisch, sinds hij op het ministerspluche heeft plaatsgenomen valt van hem ook niets meer te verwachten.

  https://www.demminkdoofpot.nl/pagina/homepage/cda-vvd-en-pvda-stemmen-tegen-mo.html

 6. Wim Dankbaar zegt:

  From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Sent: woensdag 2 december 2015 10:41
  To: ‘Bontes L.’
  Subject: weggestemde motie

  Louis,

  Je kunt de handdoek wel in de ring gooien. Hiermee toont de volksvertegenwoordiging c.q. de regering dat de hoogste man van Justitie een pedofiel mag zijn en dat de rechtsgang naar zijn vervolging moet worden belemmerd. Zijn misdrijven zijn nu gelegaliseerd en democratisch goedgekeurd. Zo ware helpe mij God almachtig, ontbreekt er nog aan. Een fenomeen waar het land van op zijn kop zou moeten staan, maar alleen het marginale Katholiek Nieuwsblad over bericht. De mainstream media vinden het dus ook prima. Als het zo doorgaat komt er nog een tijd dat JIJ vervolgd wordt voor het indienen van zulke moties.

  Wim

  • veryworried zegt:

   Turkije heeft , met de kennis en bewijzen van pedofiele aktiviteiten van dhr. Joris Demmink in hun land, een hele sterke troef in handen om Nederland te chanteren. Het feit alleen al dat Turkije Nederland heeft kunnen dwingen om een voor hun lastige tegenstander, dhr Baybasin, hier levenslang (LEVENSLANG), en onder barre omstandigheden op te sluiten, is zeer verontrustend. Nederlandse overheid is totaal chantabel geworden. Turkije kan onze regering zijn totalitaire wil opleggen. Het feit dat de motie van Louis Bontes wordt weggestemd is toch alleen maar omdat men Turkije niet voor de voet mag lopen.
   Pedofilie houdt uiteraard niet halt voor landsgrenzen, de affaires mbt pedofilie in Engeland en de affaire Dutroux in Belgie zijn hiervan een voorbeeld. Maar wij, nederlandse burgers, zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor wat onze regering doet en niet doet.
   Dat de motie van Louis Bontes is weggestemd lijkt een marginaal bericht voor wie niet op de hoogte is van de escapades van dhr. Demmink c.s, maar intussen blijkt hieruit dat onze regering allang, kamerbreed, monddood en chantabel is. Het wegstemmen van die motie is een beschamende aktie van VVD, CDA en VVD.
   Arme kindertjes die indirect slachtoffer werden en nog zullen worden van een dergelijke regering.
   Louis Bontes, ik hoop dat je de moed niet zult verliezen.

 7. yvonne zegt:

  Hoe is er op de aangifte gereageerd Wim, ben heel benieuwd!

  • Wim Dankbaar zegt:

   Er is nog niet gereageerd, want ik heb hem zojuist gedaan. De politie moest eerst intern overleggen of ze de aangifte mochten opnemen. Vandaar de vertraging.

   • van Tours zegt:

    Toch wel heel vreemd: De politie moest eerst intern overleggen of ze de aangifte mochten opnemen. Aangezien iedereen die kennis heeft van strafbare feiten dit MOET melden, moet er altijd een proces verbaal opgemaakt worden. De politieman had in feite niet eerst mogen overleggen. Het wil zeggen dat deze agent al er op voorbereid was dat Wim aangifte zou gaan doen. Hoe ver dat overleg is gegaan, weet ik natuurlijk niet, maar het zou best mogelijk zijn dat dat overleg met o.a. Harm Brouwer en Bolhaar er geweest is. Indien was gekozen voor het weigeren van de aangifte, zou Justitie het nog moeilijker krijgen, omdat dan nog eens bewezen werd dat zij door het niet opnemen van verklaringen corrupt is. Nu is er voor Justitie lucht geschapen, omdat ze denken de mogelijkheid te hebben ellenlang te wachten met reageren op de beschuldiging. Als het op zijn Demminks zou gaan, ontrolt zich het volgende mogelijke scenario: Er zal een oriënterend onderzoek komen wat tot de conclusie leidt dat de aangevoerde feiten onvoldoende zijn om tot vervolging over te gaan. Bij dat oriënterend onderzoek behoeven er geen getuigen gehoord te worden. Dus kunnen ze hun gang gaan. Daarna zal Wim moeten komen met een artikel 12 procedure. Zoals we bij het herzieningsverzoek van Baybasin hebben gezien, schroomt het OM niet om bepaalde zaken tot in het uiterste te traineren.

    Ze hopen er dus op dat door alles te traineren er een moment komt dat men zegt: is het nu wel nodig dat we deze zaak aanpakken? De mensen tegen wie aangifte is gedaan, zijn al zo oud – mogelijk al gestorven – moet dat nu nog wel?

    Als er wel adequaat door Justitie gereageerd wordt, zullen er enkele mensen tijdelijk geschorst moeten worden van hun functie (waaronder Harm Brouwer), dan wel in voorarrest geplaatst worden om alle schijn van “het niet aangaan van de ingebrachte beschuldigingen en het niet controleren dat ze op waarheid gebaseerd zijn” te voorkomen. Het is dus zaak dat Wim contact houdt met de mensen die hij als bronnen in zijn boek noemt en die als getuige inzake de moord op Marianne Vaatstra geen verklaring mochten afleggen. Ze mochten immers in de smaadzaak tegen Wim Dankbaar niet als getuige opgeroepen worden.

    Indien er op korte termijn geen gesprek met het OM met deze mensen komt, kan er al snel gedacht worden aan manipulatie van de rechtsgang. Mogelijk zal dan opnieuw aangifte gedaan moeten worden. Het op non-actief zetten van mensen zoals Brouwer zal zeer explosief zijn, omdat de mainstream media dat wel moeten melden. Toch zal het op non actief zetten moeten. Bij het niets doen bewijst Justitie opnieuw dat ze door en door fout zit. en bewijst ze dat de betrouwbaarheid van ons hele rechtssysteem in het geding is. Dat is dus een heel groot algemeen belang. Een belang wat het ministerie van Justitie overstijgt. De Tweede Kamer is verplicht haar controlerende rol in deze op te pakken als Justitie weigert de zaak aan te pakken. Maar zoals we gezien hebben, heeft de Tweede Kamer een motie van Louis Bontes om meer druk te zetten op Turkije in zake het strafproces tegen Joris Demmink weggestemd. Het is dus de vraag in hoeverre Kamerleden er belang bij hebben, om de zaak in de doofpot te houden.

 8. hansjohn zegt:

  Heb je naast aangifte doen ook om vervolging gevraagd?

 9. hansjohn zegt:

  Er staat me iets bij van een eerdere aangifte van je, waarbij zoiets (later) beweerd is.

 10. Reindert Groot zegt:

  En ook duidelijk gemaakt – niet zichtbaar in deze aangifte – “mede namens xx anderen?”

 11. Vuur zegt:

  Het dagboek van Maaike Terpstra is 20.000 keer gedownload.

 12. ExTours zegt:

  Wim,

  Je hebt enkele jaren een goed contact gehad met de familie Vaatstra. Dus ook met Maaike. Wat ik zo vreemd vind, is, dat als Maaike wilde dat jij niets uit haar dagboekje publiceert, dan had ze jou toch doodsimpel een E-mailtje kunnen sturen om haar wens duidelijk te maken?

  Vreemd, dat dit nooit gebeurd is. Was deze hele nasleep niet nodig geweest. Blijft natuurlijk wel de hamvraag, waarom zij dit nooit gedaan heeft.

 13. ExTours zegt:

  Nu dus ook Zweden? Ach ja, dit wist ik allang. Nu nog meer landen. De beer is los, nu de put nog!!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s