De onrechtmatigheid van Yehudi Mosckowicz

Bovenstaand een opmerkelijke filmpje over een tuchtklacht van Micha Kat tegen Yehudi Mosckowicz. De datum is 6 december 2013. Onderstaand filmpje hoort daar ook bij.

De bedoeling is dat Micha en Yehudi een overeenkomst gaan sluiten, waarbij Micha zijn aangiftes en tuchtklacht tegen hem intrekt, en Yehudi zijn geldelijke vorderingen (ongeveer 4 ton) op Micha laat varen. Micha zelf schreef:

BREAKING: OVER HET VERLOOP EN DE UITKOMST VAN DE BESPREKING WORDEN GEEN MEDEDELINGEN GEDAAN BEHALVE DAT HET GOED IS VERLOPEN * BINNENKORT KOMEN MICHA EN YEHUDI MET EEN GEMEENSCHAPPELIJKE PERSVERKLARING

Waarom is dit nu zo relevant? Omdat Yehudi op dit moment,  begin december 2013,  een mandaat heeft, zogenaamd van Maaike Terpstra, om publicatie van haar dagboek, in welke vorm dan ook, door wie dan ook, te voorkomen. Hij heeft Wim Dankbaar op 28 oktober 2013 gesommeerd om af te zien van publicatie van het dagboek of delen daarvan en hem ook in een kort geding betrokken, dat op 11 december 2013 zou dienen. De uitspraak  wordt gedaan op 18 december 2013, waarbij Dankbaar verboden wordt het dagboek of delen daarvan te openbaren.

Echter, op dit moment is Yehudi zich er ten volle van bewust dat Micha Kat het volledige dagboek reeds een maand eerder heeft gepubliceerd op zijn website. Kijkt u maar:

Micha Kat spoort anderen aan om ook het dagboek te publiceren en laat het boek zelfs naar het Duits vertalen.

Micha Kat was dus de grootste en meest zichtbare overtreder van de door Yehudi beweerde wens van Maaike om publicatie van haar dagboek te stoppen. Dit terwijl Wim Dankbaar het dagboek niet had gepubliceerd en nooit heeft gepubliceerd. Yehudi zegt het mandaat van haar te hebben om te bewerkstelligen dat haar dagboek niet gepubliceerd zou worden. Maar hij deed niets aan de publicaties van Micha Kat! Waarom niet? Omdat hij van de tuchtklacht en aangifte van poging tot doodslag afwilde. Hij liet zijn eigen belang dus prevaleren boven het vermeende belang van zijn cliënt Maaike Terpstra! Een beter voorbeeld van belangenverstrengeling en onrechtmatig procederen is eigenlijk niet te verzinnen. Hij heeft Micha Kat zelfs niet gesommeerd om de publicaties te verwijderen en verwijderd te houden. Hij heeft het niet eens aangeroerd in de onderhandelingen met Kat. Nogmaals, in de volle wetenschap dat Kat de dagboeken van zijn cliënt had gepubliceerd en daar zoveel mogelijk ruchtbaarheid  aan had gegeven. Opmerkelijk is ook dat Maaike zelf hier nooit over heeft geklaagd, hetgeen nog weer eens aantoont dat de wens om haar dagboek niet te publiceren niet van haarzelf komt maar van haar ex-man en kinderen, die dus de werkelijke opdrachtgevers van Yehudi zijn. De werkelijke reden van de procedure was dan ook niet zozeer het dagboek van Maaike, maar om het gehele boek van Wim te voorkomen, en 50 mille schadevergoeding te eisen. Beide eisen werden dan ook braaf geformuleerd door Yehudi. Beide eisen waren onhaalbaar, iets wat Yehudi had moeten weten als advocaat. Beide eisen werden dan ook afgewezen, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. Wederom een schoolvoorbeeld van onrechtmatig procederen.

De definitie van onrechtmatig procederen luidt als volgt: HR 6 april 2012, LJN BV7828 (Duka/Achmea)

“Van misbruik van procesrecht of onrechtmatig procederen is (pas) sprake als het instellen van een vordering, gelet op de evidente ongegrondheid ervan, in verband met de betrokken belangen van de wederpartij achterwege had behoren te blijven. Hiervan kan eerst sprake zijn als eiser zijn vordering baseert op feiten en omstandigheden waarvan hij de onjuistheid kende dan wel behoorde te kennen of op stellingen waarvan hij op voorhand moest begrijpen dat deze geen kans van slagen hadden.

Maar omdat Bauke en de kinderen niet de auteurs van het dagboek zijn, moesten zij Maaike wel als katvanger gebruiken. Onder de emotionele chantage dat zij zich anders van Maaike zouden afkeren. Maaike bevestigt die chantage  zelf in onderstaand gesprek dat plaatsvond op 20 november 2012, twee dagen na de arrestatie van Jasper Steringa:

Ook dit weet Yehudi en is andermaal een voorbeeld van onrechtmatig procederen. Hij weet heel goed dat Maaike niet zijn werkelijke opdrachtgever is en dat zij wilsonbekwaam is gemaakt door haar ex-man en kinderen. Vandaar ook dat Maaike zelf zegt dat ze nooit contact heeft gehad met Yehudi en alles door Bauke en de kinderen wordt geregeld. Vandaar ook dat Yehudi geen getekende opdrachtbevestiging van Maaike op zijn briefpapier kan produceren, terwijl hij de Deken voorhoudt dat hij “die nog wel ergens moet hebben liggen”.

Maar het meest schrijnende blijft natuurlijk dat Yehudi niet tegen Maaike heeft gezegd: Ik kan jou helemaal niet bijstaan want ik heb met de grootste overtreder van jouw verbod een afspraak lopen om hem niet in rechte te betrekken. Omdat ik zelf boter op mijn hoofd heb die ik zo snel mogelijk wil verwijderen! Ik moet mij dus direct verschonen en jou een andere advocaat aanbevelen die zulk een belangenverstrengeling niet heeft. 

Het verweer van Mosckowicz is even zot als bespottelijk. Hij beweert dat vervolging van Kat onhaalbaar was omdat zijn website in het buitenland wordt gehost. Daarbij suggererend dat zulke mensen moeilijk traceerbaar, aanspreekbaar of pakbaar zijn. Hij beweert zelfs dat hij dit met Maaike heeft besproken! Dit argument durfde hij nota bene aan de Deken te geven, alsof de Deken een kleuter is. Deze Deken, Mr. Roest Crollius, weet als geen ander dat zijn voorganger Mr. Boehmer bemiddelaar is geweest in het convenant tussen Mosckowicz en Kat, waarbij de partijen rechtstreeks contact, zelfs face to face, hadden, zoals ook in bovenstaande filmpjes is te zien. De website van Micha is op het Nederlandse publiek gericht, wordt bestierd door een Nederlander, die op dat moment in Nederland woonachtig was, met wie Yehudi bovendien rechtstreeks om de tafel zat om hun geschillen te beslechten. Dat Mosckowicz Kat niet kon aanspreken of aanpakken, is dus even potsierlijk als bedrieglijk. Hij kon Kat zeer goed aanspreken en deed dat ook continu, niet om hem te sommeren de dagboeken van zijn cliënt te verwijderen, op straffe van dwangsommen, nee, om een overeenkomst met hem te sluiten. Die overeenkomst is reeds op 6 december 2013 mondeling gesloten. Met de Deken als bemiddelaar. Hij zou op papier komen. Kat heeft Mosckowicz maandenlang gemaand om de overeenkomst schriftelijk en bindend te maken ten overstaan van de Deken. In onderstaand filmpje van maart 2014  beklaagt Micha zich daarover tegen Yehudi. Maar Yehudi slaat Micha op de schouder en zegt “we moeten daar even over praten” en dat hij er “alle vertrouwen” in heeft. Let wel, Yehudi weet ook hier dat Micha nog steeds de grootste overtreder is van het mandaat dat hij van zijn beweerde cliënt Maaike Terpstra heeft. Maar Yehudi stelt Micha gerust alsof het “ouwe jongens krentenbrood” is tussen hem en de verspreider  van het dagboek van zijn cliënt. Het komt goed, Micha!

Even later wordt de schriftelijke overeenkomst dan ook beklonken in april 2014. Zowel Kat als Mosckowicz doen hier kond van op hun websites. Kijkt u maar:

Realiseert u zich dan ook nog eens dat tot op de dag van vandaag het dagboek van Maaike op de site van Micha Kat staat en vrijelijk te lezen en te downloaden is. Zie onder meer dit artikel. Maar zowel Yehudi als Maaike hebben hier geen bezwaar tegen, doen er niets tegen, omdat het belang van Yehudi om Kat daarop niet te willen/durven aanspreken, kennelijk zwaarder weegt. Althans voor Yehudi. Maaike zal het worst zijn, omdat zij immers tegen iedereen die het haar vraagt, zegt dat in het boek van Wim Dankbaar de waarheid staat. Dat zei ze al van het vorige boek, dus inclusief het gewraakte, verboden hoofdstuk 4 dat de strekking van haar dagboek weergeeft in de woorden van Dankbaar zelf. Niettemin liet Yehudi, zogenaamd uit naam van Maaike, onlangs onrechtmatig beslag  leggen, omdat hij stelt dat Maaike 2 ton aan dwangsommen van Dankbaar, haar voormalige strijdmakker, zou willen vangen. Acht keer meer dan zij aan schadevergoeding eist van de beweerde moordenaar van haar dochter. Maar niks van Micha, op wiens site haar hele letterlijke dagboek nog steeds is te raadplegen en te downloaden.

De kort gedingrechter zal aanstonds uitmaken hoe onrechtmatig dit beslag was. De Raad van Discipline zal later uitmaken hoe tuchtwaardig het handelen van Yehudi was en is. Wat u nu heeft gelezen, is overigens nog maar het topje van de ijsberg.

Het boek bestellen doet u op de bestelpagina.

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

9 reacties op De onrechtmatigheid van Yehudi Mosckowicz

 1. Souraya zegt:

  Hij is ontzettend dom.
  Hij had meteen tegen Maaike moeten zeggen, ik kan jou niet vertegenwoordigen.
  Dit geeft volgens mij alleen maar aan dat hij dus aangestuurd wordt door Bauke, Freddy en consorten en niet door Maaike.

 2. Paula Ponzi zegt:

  Een maatpakje en een bekende achternaam helpen niet bij belangenverstrengeling en onrechtmatig procederen.

 3. hansjohn zegt:

  Met Frides Lameris had ‘ie toch ook zo’n akkefietje? Yehudi handelde uit naam van Maaike, zei ‘ie, Frides moest het dagboek verwijderen en €6500 betalen. In ruil voor het laten vallen van een tuchtklacht werd Frides dat toch kwijtgescholden?

   • triton333 zegt:

    @ hansjohn en Wim Dankbaar:
    Hee, wat interessant! Als Yehudi deze kwijtschelding deed in ruil voor het laten vallen van een tuchtklacht tegen hem, dan bewijst dat toch dat hij niet handelde naar de belangen van Maaike? Dan is het toch ook moeilijk houdbaar dat hij handelde uit naam van Maaike?

 4. Pingback: Eindtijdberichten en ander nieuws, verzameld door: Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

 5. Het dagboek van Maaike werd door mij als eerste gepubliceerd op mijn website verontrustevaders op 30 okt. 2013. Micha Kat had het mij toegezonden op mijn verzoek. In het Kort Geding dat ik van YM aan mijn broek kreeg (eind januari 2014), werden andere openbaarders van het dagboek NIET betrokken. Ik ben niet ter rechtszitting verschenen omdat er in die tijd geen eer te behalen leek. Te veel manipulaties in de lucht. Van Micha’s convenant met YM was ik op de hoogte. Op YM’s verzoek heb ik mijn 2 tuchtklachten ingetrokken als ruil voor het laten vallen van zijn absurde 6500 E claim. Dat YM nu alsnog via tuchtklachten voor de bijl gaat lijkt me terecht. Hij heeft GEEN persoonlijk mandaat van Maaike gekregen. Ik heb destijds enkele malen telefonisch contact met Maaike gehad en dat heeft zij toen bevestigd. Ze was er destijds echter NIET blij mee dat ik het dagboek (deel 1) op het internet had gepubliceerd. Het ging er bij mij daarom tijdelijk weer af, maar na het absurde vonnis in de rechtszaak tegen Wim en Hans december 2013, heb ik het (uit protest) weer geherpubliceerd. Intussen stond het dagboek al op vele andere plaatsen op het net en dat is gelukkig zo gebleven.

 6. ExTours zegt:

  Ja, publiceerde Maaike ze nu eindelijk maar eens. Dat zou de zaak helemaal openbreken. Dan dondert zoals Harry Borghouts al zei, heel Justitie in elkaar. Maar helaas, ook deze man beschermt Joris Demmink.

  Het lijkt erop dat Maaike maar niet kan begrijpen hoe belangrijk zij kan zijn, om haar kind uit het slijk te halen.

  Haar kind, dat met een megaleugen begraven is!

  Ik kan dit niet bevatten.

 7. massahysterie zegt:

  Ik ook niet. Wat ik helemaal niet kan bevatten is dat zij zich nu heeft gevoegd aan de corrupte kant. Ze heeft toch nog wel een beetje tegenwoordigheid van geest? Zoniet, dan valt zij ook zeer goed te bewerken.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s