Tuchtklacht tegen Yehudi Mosckowicz

HetVaatstracomplot.nl is de website voor het nieuwe boek.

Op dit moment loopt er bij de Deken van Utrecht een tuchtklacht tegen Yehudi Mosckowicz, ingediend door André Vergeer en mij. De klacht is in behandeling genomen, zeer tot ongenoegen van Mosckowicz. Maar wij menen dan ook een scala van bewijzen aan te voeren dat hij zeer klachtwaardig heeft gehandeld, tegen de belangen van zijn beweerde cliënte in, waarbij de belangen van haar familie en Mosckowicz zelf prevaleerden. André heeft daartoe een stuk van 27 pagina’s geschreven dat binnenkort wordt voorgelegd aan de Raad van Discipline. Van het verloop kunt u uiteraard op de hoogte blijven via dit weblog. Het volledige stuk kunt u hier downloaden. De bijlages kunt u hier downloaden. Hieronder volgen de laastste paar pagina’s.

Onze belangen. Zo al niet in het algemeen belang (zie hieronder) is het evident dat wij als klagers wel degelijk persoonlijk en direct belang hebben in deze. Niet alleen financieel, maar zeker ook emotioneel vanwege de bewuste pogingen tot karaktermoord door Moszkowicz in november 2013 en in de latere procedures. Dankbaar c.s. hebben een boek gepubliceerd over de waarheid die mevr. Terpstra hen in al die jaren mondeling zowel als schriftelijk heeft aangereikt/gedeeld en die Terpstra en wij bewezen achten, waaruit het financiële belang alleen al blijkt. Dat Dankbaar volgens Moszkowicz geen belanghebbende zou zijn, is eigenlijk te gek om serieus op in te gaan. Dankbaar is nota bene een directe procespartij in de (onrechtmatige) procedures en vorderingen. Dankbaar, die bovendien rechtstreeks benadeeld en geschaad is, materiëel en immateriëel, door het handelen en de aperte leugens van Moszkowicz en de personen (de familie Vaatstra) die hij werkelijk vertegenwoordigde.

Zijn verweer dat de website van Kat in het buitenland werd gehost met de extensie van IJsland .IS, in plaats van .NL, gaat volledig mank gezien het feit dat Moszkowicz donders goed wist dat Kat ook die site bestierde en Kat gewoon benaderbaar was. Bovendien heeft Kat uit moeten wijken naar IJsland omdat de .NL domeinnaam door Moszkowicz zelf in rechte was afgenomen.

Waarmee Moszkowicz nu dus ook toegeeft dat hij mevr. Terpstra, ongetwijfeld via haar zoon Freddy, valselijk heeft ‘gesouffleerd’ over de onhaalbaarheid van een procedure tegen Kat in de (volledig overbodige en onnodige) volmacht die plotseling op 21 december 2013 door Terpstra is getekend met weglating van de site van Micha Kat. Nog eens ondersteund door de volmacht van 21 december 2013 inzake Lameris die op dat moment al 6 weken onderwerp was van vervolging door Moszkowicz.

Wij persisteren in onze klachten. Kortom, zowel in de evidente belangenverschillen tussen de ‘familie Vaatstra’ (Bauke Vaatstra en zijn kinderen) en mevr. Terpstra én in de evidente verschillen in belangen tussen Moszkowicz/Kat en Terpstra heeft Moszkowicz klachtwaardig gehandeld. In beide gevallen diende hij zich als advocaat te verschonen vanwege (de schijn van) belangenverstrengeling. Daarbij heeft hij de onterechte reclame getoucheerd over zijn vertegenwoordiging van de ‘familie Vaatstra’, althans heeft hij nimmer weersproken dat hij ook Bauke Vaatstra vertegenwoordigde.

Moszkowicz heeft daarbij mevr. Terpstra en mevr. Dalhuysen gebruikt als ‘katvanger’ op kosten van de gemeenschap, een vexatoire – en op voorhand onhaalbare – schadeclaim van € 80.000,= tegen Jasper Steringa ingediend in de strafzaak, een smeercampagne gevoerd in de media tegen Dankbaar c.s. op basis van aperte leugens, en de media en de rechter bovendien misleid op basis van die aantoonbare leugens die immers ook al niet in het belang waren van zijn cliënte Terpstra. En dat alles alléén in het belang van ‘haar familie’, te weten Bauke Vaatstra en zijn kinderen.

Daarnaast heeft Moszkowicz tegenover de rechter, tegenover u als Deken en tegenover ons getracht zijn sporen van fraude en zijn ongelijk te maskeren door vervalsing en door antedatering van diverse documenten, waaronder zijn e-mailwisseling met mevr. Dalhuysen en de zogenaamde (onnodige) volmachten van mevr. Terpstra uit ‘oktober’ en december 2013. Bovendien is Moszkowicz tot op heden en bij herhaling niet in staat gebleken om enig bewijs van zijn persoonlijke contacten met – en/of zijn opdrachten van – Terpstra te leveren. En evenmin heeft hij bewijzen geleverd voor zijn leugenachtige beweringen tegenover de rechter en de media. Sterker, wij leverden u al tal van bewijzen van het tegendeel die elkaar ondersteunen en geheel in lijn zijn met onze klachten.

Het is slechts aan u, geachte Deken, om te beoordelen of dergelijk handelen van een advocaat in lijn is met hetgeen in de Advocatenwet is voorgeschreven. En/of, dat dit handelen van die advocaat in het publieke debat ook nog stand zal houden als het door de Raad geaccepteerde gedrag van een advocaat. Het is daarbij ook zonneklaar dat onder meer de vertegenwoordiging van mevrouw Terpstra door de heer Mosckowicz, terwijl de laatste een niet-vervolgings-convenant heeft gesloten met de hoofdovertreder Micha Kat, een schoolvoorbeeld is van belangenverstrengeling en klachtwaardig handelen. Mosckowicz had zich direct dienen te verschonen van deze belangenverstrengeling en Terpstra een andere advocaat moeten aanraden, uitgaande van de (inmiddels utopische) gedachte dat Terpstra hem inderdaad heeft aangezocht.

Ook het feit dat de heer Mosckowicz via de media een smeercampagne tegen ons heeft opgezet, daarbij valselijk voorwendend dat hij namens mevrouw Terpstra sprak, stuit ons  uiteraard zwaar tegen de borst en is ook een schoolvoorbeeld van klachtwaardig handelen. Het is voor u en ook de Raad – zo u de daartoe ingebrachte stukken nog niet gelooft – een peulenschil om dit andermaal klachtwaardige optreden vast te stellen door mevrouw Terpstra zelf te benaderen met bijvoorbeeld de vraag of zij daadwerkelijk een contactverbod wilde eisen, of zij daadwerkeljjk 50 mille schadevergoeding en dwangsommen tot 200.000 euro van Dankbaar wilde hebben, of zij daadwerkelijk zijn boek verboden wilde hebben, kortom of alle claims die de heer Mosckowicz de wereld in slingerde daadwerkelijk uit haar naam en met haar mandaat zijn gemaakt. Of dat het in feite andere partijen waren wiens belangen de heer Mosckowicz met deze handelwijze behartigde.

Sterker nog, terwijl Moszkowicz namens mevr. Terpstra € 25.000 eiste van de ‘moordenaar’ van haar dochter, eiste hij – naar we moeten aannemen wederom namens Terpstra – enkele maanden later zelfs € 50.000 immateriële schadevergoeding, dwangsommen tot € 200.000 en een straat- en contactverbod van haar steun en toeverlaat in die moeilijke jaren, Wim Dankbaar.
Dat mevrouw Terpstra slechts € 25.000 immateriële schadevergoeding zou eisen van de moordenaar van haar dochter, maar willens en wetens het dubbele bedrag van Dankbaar met wie zij jaren achtereen schouder aan schouder heeft gestreden om haar waarheid voor het voetlicht te brengen, is werkelijk te gek voor woorden en kan daarom ook nooit de wens van Terpstra zelf zijn geweest. Alleen al om die reden achten wij het handelen van Moszkowicz zo bijzonder laakbaar, gebaseerd op aperte leugens, verregaande belangenverstrengeling en bewuste karaktermoord van Dankbaar (cum suis) via de rechter en de media.

Een advocaat die niet alleen voor zijn eigen reclame gaat maar dus blijkbaar ook bereid is de belangen van zijn cliënte, en daarmee de waarheid, op te offeren. Een advocaat die willens en wetens de rechter misleidt in de wetenschap dat zijn cliënte middels emotionele chantage wilsonbekwaam is gemaakt door de partijen wiens belangen hij werkelijk behartigt.

Voor zover nog van belang, Moszkowicz is al eerder voor de Raad van Discipline gedaagd door Micha Kat vanwege het doorspelen van vertrouwelijke informatie over Kat aan Justitie en een onterechte aangifte van ‘stalking’ en er is door Kat en anderen zelfs aangifte tegen hem gedaan wegens poging tot doodslag. Daarnaast heeft Moszkowicz zelfs moeten schikken met resp. Micha Kat en Frides Lameris onder begeleiding van uw Deken. Dergelijke klachten tegen Moszkowicz wijzen – ook in de onderhavige klacht – op recidiverend gedrag van Moszkowicz dat pas kan worden gestopt bij een beoordeling door de Raad van Discipline.

(……)

Hoogachtend,
Namens de heer Dankbaar en mevr. Ferwerda die deze klacht ook wenst te ondersteunen.
André Vergeer.

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

38 reacties op Tuchtklacht tegen Yehudi Mosckowicz

 1. Herman zegt:

  Deze puber moet nog even wachten eer hij de 2.20 meter aan lengte heeft bereikt… zoals de euro naar onze gulden.
  Deze “zoon van God” verdient een reisje naar Jeruzalem.
  Golgotha?

 2. Paula Ponzi zegt:

  Die pleuro is inmiddels nog maar 1.67 waard 🙂

  Good on you guys, eruit met die dirty laundry!
  André en Wim jullie zijn kanjers en Klaske is een topwijf XXX

 3. maasdonk zegt:

  Perfect uitgewerkt andre en wim!!!
  Klaske is inderdaad een topwijf ,deze zijn zeldzaam vandaag de dag in dit fucked up land!!!
  Hopelijk keert deze zaak eens ten goede, vuile spelletjes gespeeld door bauke en ,,de familie,,
  Ba ba .

 4. Van Tours zegt:

  Geweldig! Maar wat een strijd zal het geven. Bij een sanctie tegen YM ligt de mogelijkheid open om herziening van een aantal gedingen aan te vragen, omdat de rechter valselijk is voorgelicht. Een rechter die tegen de regels in het achteraf ingediende “oktoberbriefje” geaccepteerd heeft als volmacht! Wat zal de reactie vanuit het ministerie van V en J zijn. Wat zal er achter de schermen zich gaan afspelen. Opnieuw belangstelling voor Wim Dankbaar, zijn boek en het boek wat eraan komt. Zal het ministerie dit accepteren?
  Zal de deken opdracht krijgen vanuit de top van V en J? Laten we hopen dat de deken zuiver op de graat is. De feiten spreken voor zich!

  • meret zegt:

   Jij timmert op dit moment behoorlijk aan de weg. Een schril contrast met de oorverdovende stilte van Mauritz. Hoe zit het eigenlijk met de twee documentairemakers uit Friesland, die zou toch in mei openbaar worden.

 5. Paula Ponzi zegt:

  It giet oan, Wim.
  Confrontaal in de aanval.
  It’s about bloody time!

 6. Wim Dankbaar zegt:

  From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Sent: maandag 11 mei 2015 23:58
  To: ‘harro.knijff@debrauw.com’; ‘j.leliveld@wlaws.com’
  Subject: Het Vaatstra Complot

  Beste heren Knijff en Leliveld,

  Jammer dat u namens uw cliënt Joris Demmink geen actie durft te ondernemen tegen mijn boek:

  http://www.hetvaatstracomplot.nl/cms/

  Merkwaardig ook dat u nog niet bent ingegaan op mijn voorstel het manuscript per email te ontvangen. Niet heel verstandig om de geboden gelegenheid tot wederhoor in de wind te slaan. Daarmee verzwakt u uw kansen om in een later stadium alsnog succesvol te ageren. Maar dat hoef ik u als topadvocaten niet te vertellen.

  Ik kan mij maar moeilijk voorstellen dat de heer Demmink geen interesse heeft om voor verschijning van het boek kennis te nemen van de inhoud. Tenzij het u en hem erg zenuwachtig maakt.

  De inhoud is namelijk nog wat explosiever dan het AD artikel van Koen Voskuil, waarin uw cliënt werd neergezet als klant van een Haagse pooier voor het produkt “lekkere jongetjes” . Maar dat zult u zelf ook wel weten.

  Vriendelijke groet,

  Wim Dankbaar

 7. ExTours zegt:

  “kan daarom ook nooit de wens van Terpstra zelf zijn geweest”

  Heeft ze inmiddels al eens contact met jullie opgenomen om dit te bevestigen? Zou een geweldige opsteker zijn!

  En kan deze Yeduhi zijn biezen pakken!

 8. cornelis88 zegt:

  Hallo Wim ik heb je boek bestelt,
  en volg je blog al een lange tijd,
  maar vind maar weinig over die Jasper Steringa. ik begrijp wel dat mensen onder grote druk een moord kunnen bekennen zoals bv Ina Post of die Viets en Dubois in de Puttense moordzaak, maar wat is nou het verhaal met die Jasper?
  ligt daar niet een breekijzer om de boel te kraken?
  of bij zijn familie?

 9. oogje zegt:

  Ik blijf er bij , dat vrienden van m, gezien hebben die avond dat zij in de auto werd geduwd .in de auto van ludger dill . ze waren met een groep van 5a6 personen . ze zijn allemaal schuldig aan de veroordeling van jasper ze houden allemaal de mond dicht . Slappe hap

 10. oogje zegt:

  Ik lees net dat de dna sporen op de aansteker de zelfde dna is van de dader . Volgens onderzoek, van nfi . 2007 .en jasper rook niet . hier maakt het OM , een enorme fout om jasper te veroordelen

 11. Mooie nieuwe website WIm

  • Cor K. Burger zegt:

   Een hele waardevolle aanvulling op de website over het boek! Wel nog even spelling controleren en juist spatiegebruik. Hoewel overleden zou de naam van badmeester Visser als getuige ook wel opgenomen mogen worden. Is zijn getuigenis trouwens vastgelegd voor zijn dood?

 12. hansjohn zegt:

  Tineke, die bij het onklaar maken van de fietsen was?
  Pier H. die het vriendje van Marianne + Wietse gezien heeft?

  @oogje zegt:
  12 mei 2015 om 23:49
  “Ik lees net dat de dna sporen op de aansteker de zelfde dna is van de dader . Volgens onderzoek, van nfi . 2007”

  Waar lees je dat?

 13. oogje zegt:

  Nieuwe inzichten in moordzaak marianne vaatstra 21-5-2015

 14. hansjohn zegt:

  Hier ?
  http://www.nu.nl/binnenland/2815243/marianne-vaatstra-kende-moordenaar.html
  Hier staat niets over een NFI onderzoek van 2007.

  Richard Eikelenboom heeft onderzoek naar het tasje gedaan en DNA gevonden op het hengsel; hij vermeldt niets over een aansteker.

  • Souraya zegt:

   Nee dat klopt wel.
   Dat tasje heeft Maaike terug gekregen met de aansteker er nog in.
   Daarna heeft Eikelenboom het tasje van Maaike gekregen.

 15. Mooi ik denk dat er gerechtigheid komt in de zaak Vaastra.

 16. ExTours zegt:

  Er kan slechts gerechtigheid komen in de zaak Vaatstra, als Yehudi M. aangepakt wordt. En dat kan pas als Maaike Terpstra mee gaat werken. Ze moet uit haar schulp kruipen, bevestigen dat het een leugen is, wat deze Yehudi uit haar naam te berde brengt!

  Zo niet, ja, dan wordt het verhaal tuchtklacht en bijlage door een perfect met Justitie meewerkende en dus corrumperende rechter regelrecht de grond in geboord.

  Maaike, steun Wim, André en Klaske. Zij hebben jou ook altijd gesteund. Jij wilt toch ook, dat jouw dochter uit de beerput van Justitie wordt gehaald? Dat het deksel van de doofpot loskomt?

 17. HRK zegt:

  Die Moszkovicz is een meester in het doen van mooie beloften. ”Te dien aanzien kan bijvoorbeeld een contactverbod worden bewerkstelligd”. Alsof het een broodje bal is dat je bij de snackbar om de hoek kunt bestellen … Uitstekend verhaal verder, af en toe naar mijn mening ietwat van de hoofdlijn afdwalend (dwz te zeer in minder relevante details tredend), maar nogmaals, een uitstekend, goed doortimmerd en prima onderbouwd verhaal. Erg knap. Ik hoop dat het succesvol zal zijn, maar reken nergens op. Dat laatste zal voor Wim en Andre ook gelden, naar ik aannneem …

 18. Wim Dankbaar zegt:

  Louis Bontes @Louis_Bontes · 18m 18 minutes ago
  Kreeg deze column toegestuurd over de traagheid van het OM in de affaire #Demmink. Duidelijk verhaal!

  https://twitter.com/louis_bontes

 19. hansjohn zegt:

  Louis Bontes doet ( en durft) nog eens wat voor z’n geld!

  Hoe met name Freddy Vaatstra gehandeld heeft, schrik ik toch wel van.

  Dat er een monumentje gekomen is ipv een DNA onderzoek, vind ik no niet zo heel erg, vooral achteraf gezien.

  Dat jullie de zaak vooral moesten laten rusten en dat
  “zij ervaren uw bemoeienissen als uiterst ongewenst en pijnlijk en verzoeken u met klem hiermee te staken”.
  blijkt natuurlijk helemaal niet uit het laatste contact van André met Maaike “jullie zoeken het maar uit, maar zonder mij.”

  Dat de rechter vh kort geding niet verder heeft gekeken dan z’n neus lang was, blijkt uit deze tuchtklacht ook.
  Dat staat los van elkaar, maar zo de feiten er toen lagen, had de rechter zich best achter de oren mogen krabben.

  • Van Tours zegt:

   Een rechter mag zich achter de oren krabben, maar waarover krabt hij zich achter de oren? Moet hij de lijn van zijn bazen volgen of het vervolg van zijn carrière in de waagschaal stellen. Hanteert hij het principe van onafhankelijkheid en stelt hij dat als hoogst goed? Ook een kortgedingrechter is maar een mens met zijn eigen belangen en hoe ver strekken die? Hoe zal hij op latere leeftijd kijken naar bijv. het kort geding en wat hij daar schijnbaar heeft laten lopen?

 20. Wim Dankbaar zegt:

  Google maps foto van vindplaats Marianne. Duidelijk is het karrespoor te zien dat vanaf de Fogelsanghlaane (bovenin met bomen omzoomd) naar de vindplaats loopt. Was gewoon met de auto te bereiken.

 21. Akky van der Veer zegt:

  Helemaal mee eens. Maaike moet nu maar eens ruggengraat tonen. Het wordt potverdrie tijd!

  • Akky van der Veer zegt:

   Sorry, was eigenlijk een reactie op ExTours 13 mei 23.42

  • yvonne zegt:

   Precies Akky, het wordt tijd, vind het vreselijk dat die familie hun dochter verloren heeft, laat daar geen twijfel over bestaan, maar als er onschuldige mensen veroordeeld worden, om werkelijke schuldigen uit de wind te houden, door Justitie georkestreerd, vind ik een hele gevaarlijke ontwikkeling. Maar meeste medelanders bekommeren zich pas als hun man of broer ineens op een zogenaamd DNA bewijs veroordeeld wordt.

   Dan wordt het pas een punt, wat een volk, om je rot te schamen………..

 22. cobra zegt:

  Tja toch heeft Jasper zelf bekend, dus laat hem lekker zitten waar hij zit.
  Maar wil niet zeggen dat de echte daders hun straf kunnen ontlopen.
  De fam. Steringa en ook de fam. Vaatstra zie ik niet op de barricade s,
  dus maakt dat voor mij niet meer uit.
  maar kan er slecht tegen dat het OM en justitie hier zo n vuil spel hebben gespeeld.

 23. waterman10 zegt:

  Kan die foto van die OM farizeeër met baard rechtsboven in beeld niet weg gepoetst worden?
  Mijn PC scherm vertoond namelijk barsten en daar krijg ik hoofdpijn van. 🙂
  Ferwerda…… Klaske = grote KLASSE
  “Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries”.
  Familie Vaatstra,Familie Steringa , waar blijven jullie nu?
  Goed werk André en Wim!

  • Wim Dankbaar zegt:

   Familie Vaatstra mag je wel weglaten. Hooguit Maaike (en misschien Rennie) zou nog eens uit de kast kunnen komen. Voorlopig hebben ze Maaike stevig opgesloten in die kast en de sleutel weggegooid.

   • waterman10 zegt:

    Haar eigen familie heeft haar geestelijk opgesloten en vast gezet.Chantage dmv ontzegging omgang met kleinkinderen.
    Maaike is toch een sterke vrouw? Ze moet zichzelf VOORGOED durven los te rukken van de leugen.
    Kleinkinderen worden groot en hoe groot zal de shock dan voor hun zijn als ze zelf onderzoek gaan doen en dan ontdekken hoe Jasper onschuldig is geslachtofferd dmv indoctrinatie en vervalst DNA.
    Dit geld ook voor Mvr Steringa. Hoe kan zij nu zwijgzaam blijven toekijken hoe haar man onschuldig op het offer altaar is gelegd door dat zwarte toga tuig?
    Ik heb hier geen woorden meer voor.Het is en blijft toch roepen in de wildernis.
    Hoe makkelijk onschuldige mensen zich schuld laten aanpraten op basis van leugens.

 24. Wim Dankbaar zegt:

  http://www.geenstijl.nl/archives/images/kroldemmink1.PDF

  Blijkbaar ziet Demmink in dat intimidatie en damage control zoals in bovenstaande brief bij mij niet mogelijk is. Wat zal onze kindervriend reikhalzend uitkijken naar Het Vaatstra Complot.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s