Goed nieuws voor Maaike, slecht nieuws voor haar “advocaat” Yehudi

Vandaag bereikte mij de uitspraak in het hoger beroep dat Mauritz en ik hadden aangetekend tegen de uitspraak van het Kort Geding dat Yehudi Mosckowicz, zogenaamd namens Maaike, had aangespannen. In werkelijkheid waren de drijvende krachten achter dit Kort Geding Bauke Vaatstra en zijn zonen. De waarheid is dat Maaike zelf blij is met de verschijning van het boek en achter de inhoud staat. Hoe ik dat weet, laat ik vooralsnog  maar even in het midden. Dat komt later, omdat dit onderdeel is van een andere lopende zaak. De uitspraak kunt u hier lezen. Het zal u niet verbazen dat ik dit vonnis als een overwinning zie. Het eerdere vonnis wordt voor 80% vernietigd. Alles gaat van tafel. Het vexatoire contactverbod, de dwangsommen, verbod van het boek, de gevraagde schadevergoeding van 50 mille.  Bedenk even dat Yehudi  “namens” Maaike 25 mille schadevergoeding eiste van de vermeende moordenaar van haar dochter. Zou ze werkelijk weten dat ze van mij, met wie ze 5 jaar lang op de bres stond, het dubbele bedrag eiste? En Yehudi moet zijn exorbitante “honorarium” van ruim 6 mille terugstorten. Ik zeg bewust Yehudi, omdat Maaike op geen enkele wijze door hem vertegenwoordigd wordt. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd of geschreven, zo verzeker ik u.  Het enige is dat het hoofdstuk over het dagboek van Maaike verboden wordt. De rechters, voorgelogen door Yehudi, konden natuurlijk niet weten dat Maaike in feite de publicatie van haar dagboek toejuicht. Ik neem het haar niet kwalijk, want wat moet je anders, als gesloopte oma van een vermoord kind, wanneer je door je eigen kinderen wordt gedwongen mee te werken onder dreiging dat je anders je kleinkinderen niet meer ziet? Het verbod op hoofdstuk 4  is voor mij lood om oud ijzer, omdat ten eerste het letterlijke dagboek op tal van plaatsen op het Internet te vinden is (zonder dat Yehudi daar iets tegen heeft gedaan) en ten tweede omdat ik Mauritz reeds lang geleden heb gesommeerd om de verkoop van het boek te staken. Dat hij daar tot op heden geen gehoor aan geeft, daar kan ik niets aan doen. Althans niet zonder gerechtelijke uitspraak. Met dit vonnis zal hij echter wel moeten.

Dat de media er weer iets heel anders van maken, daar ben ik inmiddels dik aan gewend. Maar ja, wat kun je anders als Yehudi je bron is? Misschien kunnen ze Yehudi vragen of ze zijn “cliënt” mogen bellen? Kunnen ze meteen vragen waarom zij geen Machiavelli-prijs heeft gekregen? En of ze nu wel het gestolen-fiets-lekke-band-verhaal van Marianne’s toenmalige vriendje gelooft? U weet wel, dat verhaal dat Jasper ook in zijn “bekentenis” verweeft.

Afgezien van het feit dat Hans Mauritz de zogenaamde kluisverklaringen heeft verzonnen, in die zin dat deze nooit bij een notaris zijn gedeponeerd, zijn de verklaringen an sich wel juist. Zelf heb ik namelijk ook met de heren gesproken, nadat ik erachter kwam dat Mauritz de kluit heeft belazerd. De heren die het OM niet kon vinden voor hun “Onderzoek Ali H.” Dit zal ik allemaal uiteen zetten in een nieuwe uitgave van het boek, dat ik uiteraard zonder “medewerking” van Mauritz zal uitbrengen. Zijn lezersbedrog zal ik hierin aan de orde stellen, evenals zijn bedrog naar mij als zijn financier en co-auteur. Daarnaast zal ik rol van de heer Demmink in het wegsluizen van de werkelijke moordenaar nader toelichten. Dat kan er ook no wel bij voor onze Joris met alle shit die hij nu al over zich heen krijgt. Hij heeft natuurlijk wel het geluk dat het OM er alles aan zal doen om zijn rol in de Vaatstra zaak onder de pet te houden.

Bijlage 1:

From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Sent: woensdag 15 oktober 2014 15:35
To: ‘J. Hans Mauritz – Kantoor Thuis’
Cc: ‘heijkant advocaten’
Subject: sommatie

Hans,

Bij deze sommeer ik jou, in de hoedanigheid van uitgeverij Novio Media, de verkoop van het boek met onmiddellijke ingang stop te zetten. De redenen zijn jou welbekend. Het staat voor mij inmiddels 100% vast dat er geen notariëel vastgelegde kluisverklaringen bestaan. Ik wil mijn naam niet langer aan een boek verbinden waarin jij (ook uit mijn naam, zonder dat ik het wist) een leugen hebt gedebiteerd ten aanzien van de “granietharde bewijzen”, de crux van het boek. Reden twee is uiteraard dat je je financiële afspraken niet nakomt en ik ondanks mijn financiering van het boek, geen inkomsten krijg.

Gaarne verneem ik binnen 24 uur of je aan deze sommatie voldoet, anders zal ik genoodzaakt zijn de sommatie af te dwingen via een advocaat.

Wim Dankbaar

Bijlage 2:

From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Sent: donderdag 23 oktober 2014 11:41
To: Lot Nelissen / Bol.com
Subject: stopzetten verkoop boek

Geachte mevrouw Nelissen,

Volgend op ons gesprek van gisteren,  geef ik u bij deze een nadere toelichting waarom ik de verkoop van het boek “Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra” met onmiddelijke ingang wil staken.

Mij naam staat op het boek als één van de twee co-auteurs, ik heb ruwweg driekwart van het boek geschreven. Na verschijning van het boek op 9 mei dit jaar, ben ik erachter gekomen dat mijn co-auteur Hans Mauritz een leugen in het boek heeft gezet waar ik mijn naam niet aan wil verbinden. Het betreft hier het deponeren bij een notaris van een drieteal zogenaamde “kluisverklaringen”.  Dit blijkt niet te zijn gebeurd, terwijl het hier om de crux van het boek gaat.

http://www.bol.com/nl/p/het-verboden-dagboek-van-maaike-vaatstra/9200000022439275/

Een tweede reden is dat de heer Mauritz in zijn hoedanigheid van Novio Media Uitgevers mij de afgesproken 50% inkomsten uit het boek niet betaalt. Ik heb de heer Mauritz reeds gesommeerd om de verkoop van het boek te staken, echter zonder een reactie te krijgen. Gezien de situatie is er geen sprake meer van communicatie. Momenteel ben ik doende een advocaat in te schakelen.

Gaarne verneem ik van u per omgaande of u aan mijn verzoek kunt voldoen.

Met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

Bijlage 3:

From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Sent: maandag 9 maart 2015 11:23
To: ‘Fred Zeegers’ Bruna.nl
Subject: Aan directie en afdeling legal: Informatie m.b.t. tot een boek in uw assortiment.

Geachte heer Zeegers,

Mijn naam is Wim Dankbaar, co-auteur van het boek “Het Verboden Dagboek van Maaike Vaatstra” dat bij uw boekhandel verkrijgbaar is of was. Het boek is uitgegeven door Novio Media Uitgevers te Dongen (NB), eigendom van J. Hans Mauritz, tevens de andere co-auteur van het genoemde boek. Ik ben momenteel doende met een civiele procedure tegen de heer Mauritz en diens uitgeverij wegens contractbreuk, verzaking financiële afspraken en wat dies meer zij. Ook heb ik aangifte van oplichting gedaan bij de politie. Ik zal u verder niet vervelen met de details. Die kunt u desgewenst hier lezen:

https://rechtiskrom.wordpress.com/2014/10/16/breuk-met-hans-mauritz/

Een bijkomende reden is dat ik naderhand heb ontdekt dat er een aantal pertinente onwaarheden in het boek staan, gedebiteerd door de heer Mauritz, waar ik als co-auteur mijn naam niet aan wil verbinden of mede-verantwoordelijkheid voor wil dragen. Zie eventueel voor nadere uitleg  https://rechtiskrom.wordpress.com/2014/12/18/andre-vergeer-niet-over-mijn-lijk/

Ik heb tevens de heer Mauritz gesommeerd,  in zijn hoedanigheid van eigenaar van Novio Media, om de verkoop van het boek te staken. Hij heeft hier geen gehoor aan gegeven en het kan nog wel even duren voordat er een gerechtelijke uitspraak is. Ik verzoek u vriendelijk het boek uit uw assortiment te verwijderen. Bol.com heeft zich reeds bereidwillig getoond mijn verzoek te honoreren.

Tot slot heeft de heer Mauritz een nieuwe herziene druk van het boek aangekondigd op de website http://www.hetverbodendagboek.nl/.  Tevens wordt aangekondigd dat de nieuwe druk ook bij uw boekhandel verkrijgbaar zal zijn. Voor deze druk heeft hij een andere co-auteur gekozen, een zekere Wilhelm Ites. Het zal echter ongetwijfeld zo zijn dat in deze druk een groot aantal teksten van mijn hand zullen blijven staan, waarmee mijn auteursrecht wordt geschonden. Bovendien is het waarschijnlijk dat mijn afscheid als co-auteur valselijk, mogelijk zelfs smadelijk zal worden uitgelegd, zoals dit nu reeds geschiedt op de eerder genoemde website. Zolang de nieuwe druk er nog niet is kan ik weinig ondernemen, maar als het voornoemde het geval is, zal ik terstond een kort geding aanspannen om het boek uit de handel te laten nemen.  Het leek mij passend om u dit mede te delen ingeval de nieuwe druk ook bij u wordt aangeboden.

Vertrouwende u hiermede van dienst te zijn geweest, verbijf ik met vriendelijke groet,

Hoogachtend,

Wim Dankbaar

dank@xs4all.nl

023-5268730

Bijlage 4:

Verklaring

Verslag van gesprek tussen Maaike Terpstra en Hans Mauritz op de camping in Appelscha van vrijdag 30 mei 2014.

Op dinsdag 27 mei 2014 legde ik enkele bezoeken in Friesland . Ik maakte van de gelegenheid gebruik om bij Maaike een exemplaar van het boek af te geven. Ik wist, zo’n 20 dagen na de boekpresentatie, niet zeker of het al in het bezit was van Maaike en besloot haar een exemplaar persoonlijk te overhandigen. Tenslotte was het boek aan haar opgedragen als blijk waarvan op pagina 5 de tekst is opgenomen ‘Voor Maaike’.  Maaike bleek niet thuis waarop ik het exemplaar in een gesloten, blanco enveloppe discreet bij de buurman heb afgegeven. Deze beloofde het zodra Maaike weer thuis zou zijn het aan haar af te geven. De buurman  liet weten dat Maaike met haar zus, mevrouw Sietske Kingma, op de camping in Appelscha verbleef. Voor mij was er echter geen aanleiding Maaike daar te bezoeken of om haar aldaar het boek te overhandigen.

Op donderdag 29 mei was ik wederom in Friesland. Ditmaal om onder andere een bezoek te brengen aan de vader en moeder van de van moord op Marianne Vaatstra veroordeelde Jasper Steringa. Tijdens mijn aanwezigheid in Friesland werd ik gebeld door een dame welke zich uitgaf als een voormalig hoertje van Ludger Dill, die volgens getuigen bij de moord betrokken is geweest. De dame wilde mij dringend spreken en we spraken nog diezelfde middag af in een cafeetje in de buurt van Dokkum.  De dame liet me weten het boek te hebben gelezen waarna er voor haar tal van zaken duidelijk waren geworden. Bovendien liet ze me een haarklemmetje zien zoals zij dat kort na de moord op Marianne in de auto van Dill had gevonden. Ze had hem er niet mee willen confronteren omdat er tussen beiden ook een liefdesrelatie bestond en zij op de hoogte was van het gewelddadige karakter van Dill. Uit de media had ze kort na de moord over de haarklemmetjes gehoord en ook van de werkster van Jan Cloppenburg, waar Dill veel verbleef, had ze begrepen om wat voor soort klemmetjes het ging.  De dame overhandigde mij het klemmetje voor verder onderzoek. Ik begreep een (mogelijk) belangrijk bewijsstuk in handen te hebben en wist ook dat Maaike een deel van de klemmetjes van het OM weer terug had gekregen en deze ook nog in haar bezit had.

Bovenstaande vormde natuurlijk vooralsnog een acute reden om Maaike te bezoeken om e.e.a. te verifiëren. Naar goed journalistiek gebruik en in het kader van hoor en wederhoor lag er voor mij geen andere weg open dan Maaike kort te bezoeken om een verdere identificatie te verkrijgen van het haarklemmetje zoals dat nu in mijn bezit was.

Omdat ik van de buurman van Maaike wist dat zij in haar chalet op de camping in Appelscha verbleef ben ik op vrijdag 30 mei naar Appelscha gereden. In weerwil  van de omschrijving van de raadsman van Maaike (lastig vallen van zijn cliënt) was er derhalve een dringende noodzaak voor een bezoek aan Maaike.

Ik trof de beide dames bij het chalet van Kingma dat ongeveer 50 meter tegenover dat van Maaike is geplaatst. De beide dames lagen op een ligstoel kennelijk een dutje te doen. Terwijl ik aan het hek bleef staan  grapte ik ‘wakker worden dames’ waarop beiden ‘overeind kwamen’.  Ik vroeg Maaike of ik haar kort, een enkele minuut, kon spreken en dat het belangrijk was. Dat ik haar niet lastig wilde vallen maar dit gewoon even moest. Maaike keek me indringend aan en duidelijk was dat ze me herkende.  Daarop vroeg ze me vriendelijk dat het toch maar beter was om even verder te komen. Gedrieën zetten we ons aan de tafel op het terras van het chalet. Er ontspon zich een allervriendelijkst gesprek en zelfs in het eerste kwartier kwam het gesprek niet op het haarklemmetje. Toen dat wel het geval was bevestigde Maaike meerdere malen dat het klemmetje identiek was aan de vijf andere die zij in haar bezit had. Het klemmetje heeft tijdens de duur van het gesprek (van het begin van de middag tot circa 16.00 uur) steeds op tafel gestaan en steeds was er weer de bevestiging.

Ik liet Maaike weten dat ik twee dagen eerder een boek had afgegeven bij haar buurman in Zwaagwesteinde. Ze liet weten daar zeer blij mee te zijn en ook dat ze het aandachtig zou gaan lezen. Ik had nog wel exemplaren in de auto liggen maar die stond meer dan 2 kilometer verderop bij de hoofdingang. Maaike liet weten het boek onmiddellijk bij thuiskomst (die avond nog) bij de buurman te zullen afhalen.

Ik kaartte aan dat wij in weerwil van het kort geding dat Maaike ons had aangedaan (lees: niet Maaike) toch op pagina 6 hebben laten afdrukken de tekst ‘Voor Maaike’. Maaike was zichtbaar ontroerd. Het was overduidelijk dat Maaike vanuit een soort van vergoelijking (vanwege de tekst op pagina 6 dus) zelf meteen over het kort geding begon. Ze liet me letterlijk weten: ‘Ik wist van niets. Dat hebben de kinderen en Bauke zonder mij in gang gezet. Ik begreep later pas dat het moest gaan over een verbod op het boek en een verbod om mijn dagboek rechtstreeks over te nemen. Met dat laatste was ik het overigens wel eens omdat het teveel verdere ellende binnen het gezin zou geven. Maar van mij had dat kort geding niet gehoeven omdat Wim beloofd had dat hij prive-zaken weg zou laten en ik later ook had begrepen dat jullie helemaal niet van plan waren het dagboek één-op-één over te nemen. Maar, nogmaals, ik wist van niets”. Ik confronteerde Maaike met een mailtje dat ik twee dagen voor de kort geding-zitting van december 2013 had ontvangen van een goede kennis van Maaike, Gea van der Veen, waarin stond dat Gea Maaike had gesproken (op de dag van het versturen van het mailtje) en dat Maaike haar had verteld dat ze van niets wist en dat het allemaal via de kinderen en haar ex-man ging. Dat ze Yehudi Moszkovicz nog nooit had gesproken. Dat ze van een boete van 50.000 euro ook niets wist en al helemaal nooit voor input voor de dagvaarding had gezorgd. Maaike bevestigde de inhoud van het mailtje en dat ze dat ook als zodanig met Gea van der Veen had besproken.

Als er voor de zoveelste keer koffie wordt ingeschonken (zegt iets over de duur van mijn verblijf bij Maaike op haar uitdrukkelijke wens) hebben we een groot deel van de inhoud van het boek gedrieën doorgesproken. Ook Maaike’s zus is het nagenoeg overal mee eens. De zussen zijn twee handen op een buik en dus is het raadselachtig dat de raadsman Maaike’s zus als getuige op wil roepen. Ik doe uitputtend verslag  van wat er zoal in het boek te lezen is en welke personen er niet bepaald best vanaf komen. Elke keer weer lacht Maaike genoeglijk en vult mij zelfs aan met details en andere feiten. ‘Het is goed dat het boek er is’. Laat Maaike weten. Vol overtuiging. ‘Ik kan en mag het allemaal niet meer zeggen omdat ik anders mijn kinderen en kleinkinderen niet meer te zien krijg. Maar het is goed als in geheel Nederland duidelijk wordt wat hier gebeurd is”. Als ik laat weten dat het boek juist en vooral voor Bauke een enorme aanklacht is zegt Maaike: “Ik walg van die man. Alles wat jij nu vertelt over wat er inhet boek staat was hij het mee eens. Maar nu ineens niet meer”. Als ik Maaike vertel dat wij in het boek stellen dat Bauke zijn dochter met de grootst mogelijke leugen onder de grond heeft gestopt, knikt Maaike instemmend. “Ja, jongen, het is niet te bevatten. Als Bauke zijn rug recht had gehouden was die verschrikkelijke uitzending van Peter R.  De Vries waarin Marianne als een slet wordt weggezet er nooit gekomen. Hij heeft het gewoon laten gebeuren en willens en wetens het hele verhaal mee in de doofpot gestopt. Ik ben drie weken ziek geweest van die uitzending. Dat ik bij de dokter de deur plat loop heeft niets van doen met jullie zoals de pers dat eenieder wil geloven. Dat is allemaal te wijten aan hetgeen er na de aanhouding van Jasper is gebeurd en dat ik monddood ben gemaakt. Publiceer alstublieft niet wat ik nu zeg want ik krijg daar grote problemen mee. ”

Maaike laat weten dat ze het ook niet op haar geweten wil hebben dat Wim (Dankbaar) nu zo onder vuur wordt gelegd en tonnen aan boetes riskeert. Ze vind het een verschrikkelijk idee maar zegt nu niet te weten hoe dit allemaal te voorkomen. Maaike  geeft toe dat de spagaat waarin ze verkeerd haar sloopt. Ze ziet geen uitweg en is het liefst zo vaak als mogelijk met haar zus in haar chalet in Appelscha.

Duidelijk is dat hetgeen de raadsman van eiser stelt in zijn Memorie van antwoord in principieel appel tevens memorie van antwoord in incidenteel appel dat Mauritz zijn cliënt lastig gevallen zou hebben op de camping totaal bezijden de waarheid is.  Het is hoogst onaannemelijk, ja, uitgesloten dat dit door Maaike Terpstra aan Moszkowicz is verteld. Zoveel zelfverloochening is volstrekt ondenkbaar en het is dan voor de waarheidsvinding van ongekend belang dat de raadsman niet alleen mevrouw Kingma als getuige onder ede laat horen maar in dit verband ook mevrouw Maaike Terpstra. Het is volstrekt ondenkbaar dat Maaike deze beweringen van de raadsman onder ede gestand zou doen.  Iets wat ook geldt voor de duur van het gesprek (van circa 14.00 uur tot 16.00 uur) als wel voor de algehele inhoud van het besprokene (punt 8 van de memorie van de Memorie van antwoord in Principieel appel tevens memorie van antwoord in incidenteel appel van Moszkowicz).

Bij het afscheid van het gesprek laat mevrouw Kingma weten ook graag een boek te willen ontvangen. Ik beloof een exemplaar af te geven bij de receptie zodat zij op weg naar huis die avond dit exemplaar op kan pikken. Ze is er erg blij mee.

Vanzelfsprekend ben ik bereid hetgeen hierboven is omschreven onder ede te bevestigen.

Hans Mauritz,

2 september 2014

Over de Vaatstra uitzending van Peter R. de Vries gesproken, er was een tijd dat hij nog goede uitzendingen maakte:

[vimeo https://vimeo.com/112792676]
Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

78 reacties op Goed nieuws voor Maaike, slecht nieuws voor haar “advocaat” Yehudi

 1. hansjohn zegt:

  Hans zal het nieuwe boek dan dus helemaal moeten schrijven (geschreven hebben) , hij mag jou- niet 1 op 1 overnemen?
  Jullie kunnen ook een deal sluiten 😉 om de nog openstaande kosten te verrekenen.

 2. hansjohn zegt:

  “Dit zal ik allemaal uiteen zetten in een nieuwe uitgave van het boek, dat ik uiteraard zonder “medewerking” van Mauritz zal uitbrengen.”

  Wat mij betreft ook zonder al te uitgebreid verslag te doen van de strubbelingen tussen jullie, maar goed…..
  We hebben in elk geval nog wat leesvoer tegoed. 🙂

 3. Van Tours zegt:

  Wim, Dit is goed nieuws. Heel wat anders wat op Nujij stond dat Wim Dankbaar de hele oplage van het boek moet vernietigen. Duidelijk is voor mij dat men het publiek probeert zand in de ogen te strooien. Er moest toch een nieuwe druk komen. De schrijfsels van Hans Maurits eruit en een andere tekst erin. Graag illustraties, foto’s van krantenartikelen en een CD met filmpjes toevoegen.

 4. Stikkie van der Shell zegt:

  Het blijft me toch verbazen dat steeds de media er een ander verhaal van maakt. Ik las het in de Telegraaf ik schok me dood. Ik dacht o, nee het zal toch niet? Ook dat Hans zei: als het boek de prullenbak in moet dan moet het. Schande. Veralsnog gefeliciteerd Wim. Dit is een begin.

 5. hansjohn zegt:

  Peter R de Vries twittert dat “justice is done”. (Hoe zat het ook alweer met het bankpasje Peter?)
  Zou ie dat telefoongesprek van Maaike met Wim over hem wel eens hebben gehoord?
  Dat Maaike en Bauke nog genoeg items hadden om een uitzending vol te maken, maar dat Peter niet zo happig was?

 6. maasdonk zegt:

  Heel het vaatstra gebeuren begint een klucht te worden .
  Wim laat het toch los want er is geen doorkomen aan, heel die corrupte rotbende!!
  Je hebt er meer dan genoeg aan gedaan en mensen willen blijkbaar bedonderd worden !!

 7. Paula Ponzi zegt:

  Gefeliciteerd Wim, een geluk bij een ongeluk. Komt ‘heilig’ boontje HM toch nog een beetje om zijn loontje. Ik kijk uit naar jouw eigen boek met niets minder dan 100% waarheid. Doe je er ook een CD bij met beeld- en geluidsfragmenten?

 8. ExTours zegt:

  Dus toch, er nadert een Haagse Lente? Ik hoop het!

  • veryworried zegt:

   Ja, een Haagse Lente. Mooi gevonden, mooi beeld.
   Het verkiezingsresultaat van gisteren voor de VVD heeft die lente ook al een beetje ingeluid.

 9. HRK zegt:

  Ik kijk met enthousiasme uit naar Wim’s nieuwe boek. Maar wat hebben we toch een braakneigingen opwekkende MSM, als je ziet hoe ze verslag doen van deze uitspraak. Iedere keer als je denkt dat ze niet dieper kunnen zakken, doen ze dat exact, namelijk nog dieper zakken …

 10. Ayla zegt:

  Praat mij niet van justitie……nog nooit zulke gemene mensen gezien net als de politie die een moord liet gebeuren en dan toe geven dat ze fouten hebben gemaakt.. waarom mogen die fouten maken en niet bestraft worden heb het hele logboek hier van de meldkamer ze namen ze niet eens serieus.. walgelijk allemaal

 11. Ayla zegt:

  Maaike,denk elke dag aan je en hoe slecht je bent behandeld

 12. cobra zegt:

  nou laat Maaike dan nu ook eens uit die luie stoel komen

 13. Leen Zandbergen zegt:

  Beste Wim,
  Al geruime tijd had ik contact met je op willen nemen i.v.m. de zaak Vaatstra.
  Sinds 2006 toen ik voor het eerst op internet zat volgde ik de zaak Demmink.
  Een uitzending van Adam Curry “You wake up call’ genoemd. Wat was ik nog groen achter mij oren!
  Later ben ik Argusoogradio gaan luisteren en volgen. Een aantal uitzendingen heb ik op audio vastgelegd voor alle zekerheid en deze aan vrienden uitgedeeld om mee te luisteren.
  Interessant om te luisteren naar opmerkingen of vragen van het team en het publiek.
  Hier en daar laat de geluidskwaliteit te wensen over i.v.m. verbindingsproblemen tijdens de uitzendingen. Ja ik zit best ook nog vol vragen. Heb ook direct het boek gekocht en zelfs 2x gelezen. Ik vraag mij bijvoorbeeld af, heeft Marianne uberhaubt wel op een fiets gereden die avond c.q. nacht? Ze is door haar broer per auto gebracht vernam ik? De zeer vreemde rol van Stephanie en de verklaringen van Geke en Rosalie waarmee 0,0 mee is gedaan! Het verdonkermanen van bewijsmateriaal zoals het bebloede traingingsjack van Ali H. de badmeester die hierdoor onder druk is gezet. Zou burgemeester Visser zelf meegedaan hebben met het gebeuren in die caravan.
  Omdat hij 7 kleuren scheet dat de speurhonden zijn kant op kwamen in paniek met zijn telefoon de honden rechtsom terug liet keren? Het zal mij niet verbazen en ik kijk nu nergens meer van op.
  Ik wens maaike uit de grond van mijn hart heel veel moed en sterkte voor de toekomende tijd.
  En nee, ze krijgt Marianne er niet door terug, welke inspanningen nadien er nog zullen volgen.
  Mijn hardgrondige wens is dat die zogenaamde wetsdienaren hun straf niet zullen ontlopen.
  Ali en Feik zijn volslagen uit beeld gebracht en daar kunnen we het niet meer over hebben.
  Er heeft een technocratische revolutie in onze samenleving plaatsgenomen, waardoor de menselijke maat uit onze harten is weggerukt helaas. Je hebt mij laten lezen dat je goed om je heen hebt gekeken Wim en aldus wens ik je alle goeds en vooral rechtvaardigheid op je pad.
  Helaas heeft het geloof Jasper in zijn greep en kan hij niet zoals Lucia vechten voor zijn zaak en ja,
  ook aan hem en voor jullie doe ik met regelmaat een gebedje naar onze echte baas.

  Groet,

  Leen

 14. Wim Dankbaar zegt:

  Cobra, ik moet je wel een beetje gelijk geven. Tegen iedere vriendin zegt ze privé dat wat haar betreft de waarheid in het boek staat, ze niet de motor is achter de procedures van Mosckowicz staat, bang is om anders haar (klein)kinderen te verliezen, maar ze laat het wel allemaal gebeuren. Waar ligt de grens van het begrip dat je voor haar situatie moet hebben? Ik vind langzamerhand dat als je privé een mening hebt, die ook naar voren moet brengen in een situatie waarin je voormalige vrienden/supporters genaaid worden, juist door haar stilzwijgen. Neem nou Klaske die in de media als een verraadster weggezet werd die stiekem haar dagboek aan derden had doorgespeeld. Niets is minder waar, maar Maaike deed niets publiekelijk om het beeld recht te zetten. Een klein verklaringkje op papier was al genoeg geweest. Bijna 10 jaar heeft Klaske aan haar zijde gestaan. Jaar in jaar uit samen naar de herdenkingsdagen voor geweldslachtoffers, om maar wat te noemen. Ik vind dat Maaike wel wat meer had mogen doen dan een privé-kerstkaartje “Sterkte ook voor jou Klaske in deze moeilijke tijd. Bedankt voor alles. Groeten Maaike Terpstra, De Westereen”.

  Zo vind ik ook dat als ze gedwongen wordt door haar familie om mee te werken aan een procedure waar ze zelf niet achter staat, dat niet alleen privé moet verkondigen. Het is goed beschouwd van de zotte dat ze blij is met een boek, dat ze anderzijds door “haar” advocaat laat verbieden. In welke spagaat zit je dan?

  • Paula Ponzi zegt:

   Maaike is kapot, Wim, die kan niet meer, zo zie ik dat.

   • Akky van der Veer zegt:

    Precies! Maaike is bewust kapotgemaakt door Justitie, met behulp van haar eigen bloedverwanten plus – in het laatst – haar ex-man met dollartekens in zijn ogen. En nu is de familie Steringa aan de beurt om helemaal kapotgemaakt te worden. Justitie deinst nergens voor terug, zo bang zijn ze dat de waarheid aan het licht zal komen… En toch valt het me ook een beetje tegen van Maaike. Kom eens voor jezelf en je voormalige medestanders op, zou ik zeggen.

    • cobra zegt:

     ook voor de fam. van Jasper telt hetzelfde, kom onder het juk van gerf. kerk vandaan en kom eens met de echte feiten naar buiten.

  • Ayla zegt:

   Ik ken Klaske nu een aantal jaren maar ze heeft zich altijd ingezet voor Maaike, en nu mag ze geen contact meer met Maaike hebben van het OM en de fam.. in godsnaam wat verbergt men hier? het hele OM en consorten zijn echte rioolratten

   • Paula Ponzi zegt:

    Mag Klaske geen contact meer hebben met Maaike of Maaike geen contact meer met Klaske van het OM? Laten we niet op Maaike gaan afgeven, dat is precies wat die rioolratten willen. Dat privé-kerstkaartje zie ik als heel betekenisvol, sorry.

    • veryworried zegt:

     Wim , je weet toch zelf hoe zwaar het is om met de leugens, het bedrog en de dreigingen te leven van justitie en zg. vrienden en collega’s. Ze maken haar kapot, dat is hun doel. Dus ik hoop dat er voor voor Maaike, met de verschrikkingen die zij moest ondergaan , toch begrip is. Begrip voor het feit dat zij geen aktie onderneemt. Zij is niet alleen haar dochter kwijtgeraakt op een gruwelijke manier, maar ook daarna bedreigt, geintimideert, vernederd en haar kleinkinderen bijna kwijtgeraakt. En ook haar eigen kinderen die haar zo verraden hebben.
     Ik begrijp heel goed dat zij zich teruggetrokken heeft.

 15. ExTours zegt:

  Mijn brief aan Maaike van 13 februari 2015 op ons blog, was om aan te geven dat zij de spil was in het geheel. Zij moet actie ondernemen! Cobra en Wim hebben compleet gelijk. Klaske is volledig ten onrechte besmeurd met modder. Hoe dapper is zij niet geweest? Nee Paula, je geeft heel vaak goede en correcte reacties, maar Maaike moet echt uit haar (luie) stoel opstaan. Pas dan kan deze zaak tot een oplossing komen en dat willen we toch allen zo graag?

  • Paula Ponzi zegt:

   Dank je ExTours, ik snap dat het voor ons heel frustrerend is, maar verplaats je in Maaike’s situatie. Ze is op leeftijd en ik denk dat ze leeft met een chronische zenuwinzinking. Deze moeder is ECHT OP, DIE KAN NIET MEER. Ze weet wat in grote lijnen is gebeurd met haar dochter en door wie, en ze weet dat ze Marianne nooit meer terugkrijgt. Van haar hoeven en mogen we ook niets meer verwachten, hoe zuur het ook is voor ons. We zullen het verder zonder haar moeten doen. Bovendien hebben we haar dagboekjes, die op internet staan. Die boekjes zeggen alles al!

   Die luchtfietser is ook weer bezig, heeft de oude reviews van Bol gekopieerd:

   http://www.hetverbodendagboek.nl/

  • Ayla zegt:

   Ik vind dat Klaske gebruikt is

 16. hansjohn zegt:

  Als je op de leeftijd van Maaike bent, zijn je kinderen en kleinkinderen alles voor je en kan ik me wel voorstellen dat je geen energie meer hebt ergens tegen in te gaan.
  Nu vraag ik me wel af, hoe je als ouders aan je kinderen uitlegt waarom ze niet meer naar oma mogen….
  En wat heeft de rechtszaak nu eigenlijk gebracht? Wat is de ‘winst’ voor Maaike en de rest van de familie? Het stof blijft opwaaien.

 17. Goed zo Wim, blij te lezen dat je niet verslagen bent.

 18. Ayla zegt:

  Ben blij dat Wim niet is verslagen ik laat me ook niet verslaan.. spreekwoord zegt hier leaver dea as slaef….. zo denk ik ook

 19. Paula Ponzi zegt:

  Ben ik ook blij om Wim, ondanks de shit die je hebt meegemaakt met die luchtfietser, want zoiets gaat je niet in de kouwe kleren zitten. Aan de ene kant snap ik dat je erover wilt schrijven, aan de andere kant denk ik: de naam Hans Mauritz moet jouw meesterwerk niet vervuilen.

 20. cobra zegt:

  tuurlijk wel als je weet dat Jasper zijn verhaal niet klopt dan kom je daar mee naar buiten
  wel of niet een verklaring van Jasper maakt dan niet uit.

 21. hansjohn zegt:

  Ayla zegt 19 maart 2015 om 12:12

  Wat bedoel je met “Ik heb hier het logboek van de meldkamer”

 22. hansjohn zegt:

  FF tussendoortje. Wat is Swapichou toch een schatje. 🙂 🙂 Reageer ik op een bericht van ene Johan Kolderkamp die schrijft dat Dankbaar toch maar steeds het lekke banden verhaal blijft aanhalen, wordt mijn reactie ‘in afwachting van moderatie’ niet geplaatst. 🙂

  Wat was mijn reactie?
  “Maar Johan, er was toch ook sprake van minstens 1 lekke band? Staat gewoon in het requisitoir van Henk Mous”.
  ( en dan het stukje tekst uit het requisitoir erachter).

  🙂 Swapichou houdt geloof ik niet zo van aannames, hearsay enzo. Zou hij van mening zijn dat Henk Mous die ene lekke band, waardoor het fietsen niet zo snel zal zijn gegaan, zelf verzonnen heeft?

 23. Wim Dankbaar zegt:

  HM schrijft op zijn site:

  “Voormalig co-auteur Wim Dankbaar meldt ondertussen het hoger beroep te hebben gewonnen maar helemaal niemand begrijpt waarop dat gebaseerd zou zijn.”

  Welnu, dat baseer ik op mijn advocaat. Die meldde mij – voordat het rondje media kwam – dat alles gewonnen was met uitzondering van een klein puntje, namelijk dat hoofdstuk 4 uit het boek moest.

  Dus mijn advocaat vindt het een eclatante overwinning, maar de media doen het voorkomen alsof het hoger beroep falikant verloren is en alsof het hele boek verboden is. Zo zout heeft hij het nog nooit meegemaakt. Het is gewoon lachwekkend. Wij weten wel beter.

  • Paula Ponzi zegt:

   Alleen HM begrijpt het niet. Dat boek kan iedereen, naast letterlijk (van Wim), inmiddels figuurlijk gestolen worden. Waarom moest de uitspraak van het hoger beroep in kort geding 16 maanden op zich laten wachten? Hoe kan een rechtbank iemand veroordelen voor € 6.260,64 aan proceskosten, daar zijn vaste bedragen voor. Toevallig heb ik onlangs als eiser een kort geding gewonnen, over iets totaal anders: was het maar waar dat je alle advocaatkosten vergoed krijgt (verre van).

 24. hansjohn zegt:

  @PaulaPonzi ;”Waarom moest de uitspraak van het hoger beroep in kort geding 14 maanden op zich laten wachten?”

  Je zou toch denken,als het allemaal zo tegen Maaikes wil was, dat er veel aan gelegen zou zijn, het hoger beroep zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden.

  En als ik zelf echt de eiseres was, alles in gang gezet had,100% tegen hoofdstuk 4 was en ik zou van de verdediging het aangevoerde campingverslag zien en horen en ik wist dat Hans Mauritz dat gelogen had, zou ik ,in de rechtbank mijn woordje willen doen.
  Ik zou daar dan bij mijn advocaat ook op aangedrongen hebben natuurlijk, die triomf zou ik me niet laten ontnemen.
  Vlgs de rechter was dit campingverslag niet voldoende feitelijk onderbouwd ( had het opgenomen moeten worden ??) ; ik had als eiseres laten weten dat het gelogen was. Dat zou toch ook smullen geblazen zijn voor de media?
  Maar nee, dit is niet gebeurd, begrijpelijk 😉

 25. Paula Ponzi zegt:

  Wanneer was de zitting van het hoger beroep in kort geding eigenlijk, omdat HM schrijft dat het campingverslag (van 30 Mei 2014) is ingebracht (en was jij daar nog bij, Wim).

  En het is toch niet zo dat Yehudi zijn ‘honorarium’ moet terugstorten aan ‘Maaike,’ ik lees in het arrest dat iedereen zijn eigen proceskosten draagt.

  • Wim Dankbaar zegt:

   Ik was niet bij het campingbezoek. Zou ook dom zijn, want ik had een door Moscko aangezegd “contactverbod” aan mijn broek.

   Omdat Maaike formeel, tegen wil en dank, mijn tegenpartij is,moet Maaike de proceskosten terug betalen. Ik kan er niets anders van maken.

 26. Paula Ponzi zegt:

  Auteur verboden dagboek moeder Marianne Vaatstra houdt boekverbranding in Dongen

  http://www.omroepbrabant.nl/?news/226507862/Auteur+verboden+dagboek+moeder+Marianne+Vaatstra+houdt+boekverbranding+in+Dongen.aspx

  Dit lijkt me een hele goede reclame voor de derde druk, alias deel II (not) 🙂

 27. ExTours zegt:

  @Ayla, 19 maart 2015 om 23.11 uur:

  “Leaver dea as slaef”. De slag bij Warns (Stavoren) 1345, Rea Klif. Een voor mij bijzonder dierbare plek in Friesland. Als klein kind zwom ik hier zomers regelmatig in het IJsselmeer. Nu nog steeds trouwens.

  En je hebt gelijk, nooit opgeven wanneer je zeker weet, dat je het recht aan je zijde hebt. Maar ja, tussen gelijk hebben en gelijk krijgen kan een oceaan liggen, vele malen groter, dan dat kleine stukje IJsselmeer tussen Rea Klif en West-Friesland.

  Wellicht een toepasselijke tweede naam voor het blog? “De slag bij Kollum 1999-heden?”

  Assistentie van Maaike zou de zaak, die wij door bloggen nooit zullen gaan winnen, wel eens veel dichter bij een oplossing kunnen brengen. Ik ben het volkomen eens met Cobra en Wim. Maaike is vele jaren gesteund door Klaske, haar steun en toeverlaat, Wim en al die anderen. Laat haar nu eens opkomen voor haar oogappeltje. Niet meer zwijgen, maar:

  “Get up stand up, stand up for your right, get up stand up, don’t give up to fight”.*

  En rehabilitatie van Klaske zou op z’n plaats zijn. Maar inderdaad, niet alleen Maaike, ook de ouders van Jasper zouden toch behulpzaam kunnen zijn? Er zit wel een onschuldige, ja zelfs hun eigen zoon in de P.I. in Zwolle en dat weten ze! Zelfs, Akky, als hij het zelf niet naar buiten durft te brengen! Hij is o zo bang en dat begrijp ik; het zou zo maar als zelfmoord uitgelegd kunnen worden, als er iets ernstigs gebeurt. Ze deinzen bij Justitie nergens voor terug. De ouders beseffen dit. Maar door te blijven zwijgen komt het nooit naar buiten.

  Neemt niet weg, dat ik dit zo makkelijk kan zeggen vanaf de zijlijn. Ik besef terdege, dat in de zaak Vaatstra bedreigingen een hoofdrol spelen. Mensen worden onder grote druk gezet, geïntimideerd etc. etc.

  Opvallend ook is de opmerking van Cobra over het gereformeerde geloof van de Steringa’s. Want ik zou dan eveneens openheid en eerlijkheid verwachten. Geen berusting, maar protestantisme*.

  Maar nogmaals ook bij hen is de druk (mag ik zeggen repressie?) enorm.

  Alles wat ik hoop met mijn korte relaas: Alea iacta est!

 28. hkokblog zegt:

  op de side van Hans Mauritz wordt je door verwezen naar het nieuwe boek en daar tref je dan de naam van Wim Dankbaar aan als auteur zie hier: http://www.paagman.nl/product/het-verboden-dagboek-van-maaike-vaatstra/2818105/index.html hoe kan dit nou ?

 29. Marcel de Marle zegt:

  Je schrijft een omstreden boek. De rechter vernietigt alle reeds gepubliceerde boeken en legt verbod op voor de toekomst als het om dagboek gaat. En dan noem je het vonnis een overwinning. Dat is een beetje raar. Daarnaast is het zo dat de heer Dankbaar over essentiele hoofdpersonen in dit verhaal niet mag schrijven op straffe van een celstraf. Ik zie daar geen overwinning in. Het spijt mij zeer.

 30. hansjohn zegt:

  Er mag toch wel over geschreven worden? De namen mogen niet genoemd worden, maar iedereen weet toch wie er bedoeld worden?

 31. hansjohn zegt:

  Bovendien geldt dat voor die personen toch alleen maar voor ’t internet?

 32. Wim Dankbaar zegt:

  Marcel, de rechter vernietigt niet het boek. Alleen hoofdstuk vier waarin de strekking van Maaike’s dagboek wordt weergegeven. Maar dat is helemaal niet belangrijk. Mosckowicz heeft immers intact gelaten dat het letterlijke dagboek van Maaike op diverse plekken op het Internet te lezen is. Nota bene ook op de site van van Micha Kat met wie hij een deal gesloten heeft. Hoeveel belangenverstrengeling wil je hebben? Geloof je dan nog werkelijk dat het Kort Geding van Maaike afkomstig is en dat Mosckowicz Maaike vertegenwoordigt? Denk je echt dat als Maaike het dagboek verboden wil hebben, zij niet even Mosckowicz sommeert om het dagboek van Kat’s website te halen? Hoe krom is het wel niet, dat hij alles inzet op een herschreven versie van het dagboek, maar een letterlijke versie ervan ongemoeid laat in de publieke arena, waar iedereen het gratis kan lezen? Hoe fout is deze man bezig door niet Micha Kat te durven sommeren om het dagboek van zijn site te verwijderen? Dit kan hij niet, omdat hij met Kat een niet aanvalsverdrag heeft gesloten, om zo gevrijwaard te blijven van vervolging voor poging tot doodslag en diverse tuchtklachten. Om die laatste reden heeft hij ook een schikking met Frides Lameris getroffen.

  Is het dan nog niet duidelijk dat Bauke, Freddy en Johan zijn werkelijke cliënten zijn?

  Voor de rest zijn al onze grieven toegewezen. Juist in het boek mag ik over de hoofdpersonen waar je op doelt wel schrijven. Daar is immers nooit bezwaar tegen gemaakt. Het vriendje van Marianne heeft al helemaal nooit wat ondernomen, en zijn vader voelt zich slechts beledigd omdat ik zijn gedrag vergeleek met een met de Nazi’s collaborerende verrader. Dat ik hun gestolen-fiets- verhaal een leugen noem, kan ik gewoon blijven zeggen. Dat is door geen van beiden ooit bestreden.

 33. triton333 zegt:

  Wim, wat ik in dit verhaal niet begrijp:
  Als de advocaat in werkelijkheid niet Maaike Vaatstra vertegenwoordigde dan lijkt hij daarmee toch een misdrijf gepleegd te hebben? Dan moet dit toch simpel bewijsbaar zijn, bijvoorbeeld door Maaike als getuige op te roepen in een nieuw proces?
  Waarom gebeurt dat dan niet, als je er een gigantische overwinning mee kunt behalen?
  En als bijvangst is dan toch het hele voorgaande proces ongeldig?

 34. ExTours zegt:

  Triton333:

  En je denkt, dat Maaike reageert? Dit is nu juist wat ik zo graag wens. Zei zij dat maar eens! Dan was het overduidelijk. Maar dat doet ze nu juist niet!!

  Net zoals cobra al schreef: “Nou, laat Maaike dan nu ook eens uit die luie stoel komen”. Ja, duidelijker kun je het niet zeggen m.i.

  Als ze dit zou doen, ja pas dan kun je er een gigantische overwinning mee behalen. Het lijkt er op dat ze dit niet wil.

  • Paula Ponzi zegt:

   Mevrouw Maaike Terpstra heeft zes kinderen opgevoed, alleen daarom al mag zij nu in een luie stoel zitten. Wim heeft geen contactverbod meer, dus als Wim wil, dan zou hij haar een brief kunnen schrijven met uitleg over het gebeuren en haar beleefd iets kunnen verzoeken.

   Het vervelende is dat, als je niets achterwege wilt laten, dat je dan niet ontkomt aan het debacle HM. Als Maaike dat zou horen over haar campinggast, dan kan ik mij voorstellen dat ze overal schoon genoeg van heeft. HM heeft zoveel verpest.

 35. Marcel de Marle zegt:

  Wim,

  Er bestaan geen boeken zonder het dagboek, dus het vonnis ziet op alle boeken. Daarnaast ligt er nog een vonnis van de strafrechter, waar volgens mij duidelijk in staat dat je de betreffende personen niet meer mag belasteren.

  Maaike Terpstra heeft wel degelijk opdracht gegeven je te laten vervolgen. Daar heeft de advocaat een handgeschreven opdracht van. Een rechter zou anders de procedure ook niet kunnen starten.

 36. ExTours zegt:

  @Marcel 22 maart 2015 om 09:49

  Dan zou dat briefje toch niet meer nodig geweest zijn. En die handgeschreven opdracht was ondertekend door haar? Kom laat je niets wijs maken man! Briefje afgeven op een moment, dat dat niet meer geoorloofd was? Wie ben jij Marcel?

  En het boek: “Het Verboden Dagboek van Maaike Vaatstra” is nooit verboden geweest, je moet moet je huiswerk beter maken. Of werk je soms voor het parket Noord-Nederland? Vriendje van Mous?

 37. hansjohn zegt:

  Het handgeschreven, niet gedateerde krabbeltje ( handtekening) kan ook van eerder zijn geweest; voor de procedure betr. het smartegeld dat Maaike van Jasper eiste?

  Alhoewel, waarschijnlijk niet, dan was dat er al en hoefde het niet pas op het laatste moment ( ter zitting ) ingebracht hoeven worden.

 38. hansjohn zegt:

  @Marcel
  hansjohn zegt:
  21 maart 2015 om 18:48
  Bovendien geldt dat voor die personen toch alleen maar voor ‘t internet?

 39. Paula Ponzi zegt:

  http://www.hetverbodendagboek.nl/de-zaak/bijlage-4/

  In de uitspraak staat ‘passages’ uit het dagboek.
  Onder passages versta ik: zinnen letterlijk overnemen.

  Bovendien had jij je al teruggetrokken als schrijver, Wim, dus hoe zit dat.
  Heb je nog contact met HM of gaat dat via mr. Heijkant.

  Ik snap het als ik hier geen antwoord op krijg.

 40. fleur98 zegt:

  Kranten en het journaal lees/bekijk ik sporadisch en met een korreltje zout. Dat journalistenvolk is absoluut onbetrouwbaar en allergisch voor de waarheid.Zijn in dienst van een stel bobo`s die wereldwijd bepalen wat de kudde voorgeschoteld moet krijgen. Slaafs volk dus journalisten die burgers pesten om zich als lafaard toch nog een ” vent ” te kunnen voelen.
  Hier ook weer een voorbeeld van een eerlijke burger die de criminele praktijken van banken tegen het licht houdt met zijn boek, ” De Schaduwelite. ”
  De waarheid v.h boek werd uiteraard afgebrand door het laffe journaille volk.
  Pijnlijk om te zien hoe Ewald Engelen door schade en schande eindelijk beseft wat een schofterige nazi-praktijken journalisten er op na houden.

  • Paula Ponzi zegt:

   MSM-journalisten zijn NSB-hoeren. WWII is dan ook nooit gestopt, de Verenigde Nazies heeft deze voortgezet. Het verbaast mij dat Engelen, met alle respect overigens, nog gelooft in democratie: denk maar niet dat NL wordt geregeerd vanuit NL.

 41. Wim Dankbaar zegt:

  @ Marcel de Marle,

  “Maaike Terpstra heeft wel degelijk opdracht gegeven je te laten vervolgen. Daar heeft de advocaat een handgeschreven opdracht van. Een rechter zou anders de procedure ook niet kunnen starten.”

  Je weet van toeten noch blazen. Wacht maar af!

  @Triton333,

  “Wim, wat ik in dit verhaal niet begrijp:
  Als de advocaat in werkelijkheid niet Maaike Vaatstra vertegenwoordigde dan lijkt hij daarmee toch een misdrijf gepleegd te hebben? Dan moet dit toch simpel bewijsbaar zijn, bijvoorbeeld door Maaike als getuige op te roepen in een nieuw proces?”

  Dat was al simpel bewijsbaar geweest in dit proces. Waarom denk je dat ons verzoek om Maaike te laten getuigen, niet werd gehonoreerd?

  • Wim Dankbaar zegt:

   @ Paula Ponzi,

   Op jouw vraag zeg ik alleen maar dat Yehudi een vonnis niet begrjjpend kan lezen. Met name 4.2, lid 1 van de uitspraak begrijpt hij niet. Bovendien kent hij de wet niet op dit vlak. Maar ja, Yehudi is nog slechts begin 30, moet nog veel leren. Misschien even aan oom Bram vragen…..En ook even googelen op “verjaring dwangsommen”.

   Nu maar hopen dat hij zijn executiedreiging doorzet. “Poging tot afpersing” zou ik het ook kunnen noemen. Een advocaat mag in elk geval verondersteld worden de wet te kennen op het vlak waarop hij zich begeeft. Of zou hij dat zelf ook wel weten?

   “Maaike Terpstra eist 2 ton aan dwangsommen van Dankbaar en Mauritz”. Enig idee waarom Yehudi dit nog niet de ether in geslingerd heeft? Zoals hij dat ook deed met “Oplage boek Vaatstra-zaak moet worden vernietigd”.

   • Paula Ponzi zegt:

    Wim, ik denk dat het tijd wordt dat jij Maaike een brief schrijft waarin je een en ander haarfijn uit de doeken doet. Ze heeft recht op de stand van zaken van dit moment, aangezien zij erin betrokken wordt.

   • Paula Ponzi zegt:

    Het zou de eerste advo niet zijn die zijn honorarium verre van waard is. Als ik de juridische taal in het arrest goed gegrijp, dan gaat die dwangsom van “Maaike’ in 4 weken na 18 Maart? Even contact opnemen met het Centraal Boekhuis, denk ik, en vergeet Paagman niet voor een brief, gelijk de brieven naar Bol en Bruna. Wil me verder nergens mee bemoeien, hoor 🙂

 42. Wim Dankbaar zegt:

  Paula, Je haalt twee dwangsommen door elkaar. De opgelegde dwangsommen uit het arrest zijn geen probleem, daar claimt Y.M. ook (nog) geen aanspraak op. Dat kan hij pas doen als de boeken niet binnen 4 weken vernietigd zijn. (In feite moet alleen hoofdstuk 4 vernietigd worden, dus in theorie is het zelfs genoeg om dat hoofdstuk eruit te scheuren).

  Nee, Y.M. meent (of zegt te menen) dat hij nu 2 ton boetes kan beuren op basis van het eerste vonnis, waarin dwangsommen worden opgelegd ingeval we het dagboek van Maaike letterlijk zouden publiceren. Het Hof stelt dat de eis om het HELE boek te verbieden in het eerste vonnis terecht is afgewezen, maar meent dat hoofdstuk 4, zijnde een niet letterlijke beschrijvende versie die de strekking van het dagboek weergeeft, nu het bekend is, toch ook inbreuk maakt op Maaike’s auteursrecht. Daarom moet hoofdstuk 4 eruit. Nadrukkelijk niet het hele boek wordt verboden.

  Y.M. stelt nu dat we toch het dagboek hebben gepubliceerd en meent dat punt 5.5 uit het eerste vonnis van kracht is geworden sinds de publicatie van het boek op 10 mei 2014.

  5.5. veroordeelt [gedaagden] om aan [eiseres] een dwangsom te betalen van € 1.000,– (zegge: éénduizend euro) voor iedere dag dat zij niet aan (één van) de in 5.1 tot en met 5.4 uitgesproken hoofdveroordelingen voldoen, tot een maximum van € 200.000,– (zegge: tweehonderdduizend euro) is bereikt,

  Maar Y.M. kan het vonnis blijkbaar niet goed lezen, of doet alsof. Het Hof vernietigt weliswaar de eerder afgewezen eis om publicatie van het boek te verbieden (omdat dit volgens het Hof een inbreukmakende beschrijving van het dagboek bevat), maar doet dit alleereerst vanaf heden, dus niet met terugwerkende kracht. Ten tweede wijst het Hof (in 4.2) alle vorderingen af voor zover die in het eerste vonnis waren toegewezen. Hieronder valt dus ook het bovengenoemde 5.5 waarin dwangsommen werden gevorderd. Deze vordering werd dus aanvankelijk toegewezen, maar die is dus nu afgewezen. In plaats daarvan legt het Hof een nieuwe dwangsommaatregel op voor het geval de boeken (lees hoofdstuk 4) niet binnen 4 weken zijn vernietigd. Nogmaals, het Hof verbiedt dus niet een nieuwe uitgave van het boek zonder hoofdstuk 4.

  Los van het bovenstaande, laten we even veronderstellen dat Y.M. een punt heeft, wat hij dus niet heeft, dan nog gaat hij nat op een ander punt. Y.M. kent de wet niet op dit punt of veinst deze niet te weten. Dwangsommen verjaren namelijk na zes maanden:

  Verjaring van dwangsom
  Een dwangsom verjaart door verloop van zes maanden na de dag waarop zij verbeurd is, aldus het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De gedachte hierachter is dat voorkomen moet worden dat de schuldeiser door stilzitten dwangsommen ongelimiteerd zou kunnen laten oplopen.

  Voor het geval Y.M. gelijk zou hebben, wat hij dus niet heeft, zijn de dwangsommen in deze kwestie dus reeds ruim verjaard. Nu had de schuldeiser (in deze Y.M. namens Maaike) wel wat kunnen ondernemen om deze verjaringstermijn te stuiten of te verlengen. Hij had mij middels een deurwaarder die stuiting/verlenging moeten laten betekenen. Door mij niet op de hoogte te stellen dat ik volgens hem dwangsommen verbeurde, laat staan de verjaring ervan te stuiten, heeft hij alle rechten tot invordering van dwangsommen verspeeld. Het is een typische misvatting van de onwetende advocaat dat hij geen verjaring hoeft te stuiten zolang er een hoger beroep loopt. Dit moet hij namelijk wel, ook hierover genoeg jurisprudentie tot en met de Hoge Raad. En dan hebben we het hier nog zuiver over de hypothetische veronderstelling dat Y.M. een punt heeft, wat hij volgens het arrest dus niet heeft.

  Mocht Y.M. dus een executie-geschil starten om zijn vermeende dwangsommen te innen, dan zal hij dat niet alleen glansrijk verliezen, maar de rechter zal dat ook als volledig vexatoir zien (vexatoir is het onnodig aanwenden van rechtsmiddelen en/of executiemiddelen). Een rechter mag er namelijk van uitgaan dat een advocaat een vonnis kan lezen en de wet kent op die punten waarop hij zich begeeft.

  Dit alles staat nog los van Y.M.’s tuchtwaardige handelen dat hij in werkelijkheid de wensen van Bauke Vaatstra en zijn kinderen vertegenwoordigt in de volle wetenschap dat zijn cliënte middels emotionele chantage wilsonbekwaam is gemaakt door de partijen wiens belangen hij werkelijk behartigt. Maaike zelf gaf hiertoe al hints in dit gesprek, een tipje van de ijsberg aan bewijs die we hiervoor hebben:

  • Paula Ponzi zegt:

   Duidelijk, Wim. Als ik dit weer hoor, dan snap ik weer waarom we haar besluit zullen moeten respecteren. Uiteindelijk wordt Maaike weer de dupe.

   Ik lach me rot om die YM. Ik denk dat jullie een veel betere advo hebben, voor zover uberhaupt sprake is van een eerlijke strijd.

 43. Paula Ponzi zegt:

  Behalve als hoofdstuk 4 van het boek niet wordt vernietigd 🙂
  In principe zou het verwijderen en verscheuren van hoofdstuk 4 voldoende zijn.

 44. hansjohn zegt:

  “Alles is weg”. Nee, niet de huisraad van Jan Smit nadat de verkering met Yolanthe uit was, maar het nieuws van maart op de site http://www.hetverbodendagboek.nl/page1.html.
  Het vonnis, de boekverbranding, het campingverslag, artikel LC, alle items van maart.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s