Wolfgang wil af van de praatjes, maar is er zelf meester in

Wolfgang Hebben heeft bij herhaling ontkend dat hij Ludger Dill kent.

Wij hebben meer dan vijf getuigen, allen bereid te verklaren onder ede, dat Dill een zeer goede vriend en zakenpartner van Wolfgang was, die zelfs bij hem heeft ingewoond. Ook Maaike schreef dit al in haar dagboek.

Overigens dient men te begrijpen dat onze statements ten aanzien van Wolfgang niet onze eigen mening is, maar gebaseerd zijn op de verklaringen van derden, getuigen die Wolfgang kenden ten tijde van de moord op Marianne Vaatstra. Zo beschikken wij onder meer over twee getuigenverklaringen van ex-asielzoekers, onder ede bij de notaris afgelegd, die bij de moord betrokken zijn geweest. Beiden stellen dat de moord plaatsvond in de caravan van Wolfgang. In diens bijzijn. Dus niet door Jasper Steringa in een eenzaam weiland. De intelligente lezer had dit reeds kunnen concluderen op basis van het forensische bewijs. In het weiland werd immers geen bloed gevonden, nadrukkelijk vastgesteld door de recherche – en nota bene als “primeur” gebracht in de OM uitzending van Peter R. de Vries –  in rechtstreekse tegenspraak met de “bekentenis”  van Jasper Steringa, die stelt dat hij Marianne’s bloed hoorde stromen nadat hij haar keel doorkliefde. Hiermede is de valsheid van deze “bekentenis” in feite al bewezen. Uit de sectie bleek volgens de forensisch patholoog dat het slachtoffer wel degelijk een aantal liters bloed heeft verloren. Maar dus niet in dat weiland. Gecombineerd met de overige bewijzen is onze onomstotelijke conclusie dat dit bloedverlies heeft plaatsgevonden in de caravan van Wolfgang. Die dan ook niet voor niks in vlammen opging, een brand waarvan de ware toedracht ook weer door Justitie met leugens werd omkleed. Kortsluiting midden in de nacht in een onbewoonde caravan.

Eén van de verklaarders was direct getuige van de moord in de caravan van Wolfgang en heeft dit nota bene op de dag van de moord aan de politie verteld. Om vervolgens een overplaatsing en verblijfsvergunning te krijgen. De ander heeft de moordenaar Ali Hassan een lift gegeven naar diens huuradres in de Kleine Kerkstraat te Leeuwarden. Ook het verhaal dat Ali daar een kamer huurde heeft Justitie getracht kapot te maken bij monde van hun beroepsleugenaar Henk Mous:

Getuige in zaak-Vaatstra vergist zich

Dat Wolfgang als voormalige verdachte, tot op heden rechtstreeks contact heeft met de pers- en zaaksofficier Henk Mous, spreekt natuurlijk ook boekdelen ten aanzien van de relatie die Justitie in deze zaak had (en heeft) met de werkelijke daders.

De duitser Ludger Dill, overleden in 2011, vriend van Wolfgang, was ook aanwezig bij de moord op Marianne Vaatstra

Wij hebben Wolfgang onlangs een concept persbericht gestuurd met als kop “Medeplichtige / medepleger van moord op Marianne Vaatstra woont gewoon in Dokkum”.

Geachte heer Hebben, 

Bijgaande treft u een persbericht dat wij kortelings zullen uitsturen naar de media. 

In het kader van hoor en wederhoor leggen wij dit bericht ter becommentariëring aan u voor. Indien u de inhoud ervan niet weerlegt of weerspreekt zullen wij dat in het persbericht opnemen. 

In verband met een op stapel staande  grootscheepse marketingactie wordt de derde druk van ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra’ gedrukt een in oplage van 30.000 stuks. Hierin wordt het bijgaande persbericht alsdan opgenomen. Reden voor u om uw reactie aan ons kenbaar te maken. Daarenboven wordt het persbericht ook verzonden aan de Dokkumer Courant waarmee andermaal zij onderlijnd dat uw reactie op het persbericht gewenst is. 

Inmiddels, 

J. Hans Mauritz 

Namens Novio Media Uitgevers

in de hoedanigheid als auteur van ‘Het verboden Dagboek van Maaike Vaatstra’

en mede namens Wim Dankbaar, eveneens auteur van ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra’.

Ook in een recent gesprek met Wim Dankbaar heeft Wolfgang andermaal gelogen, door te stellen dat hij reeds een advocaat in de arm had genomen, terwijl later bleek dat hij nog helemaal geen advocaat had. Dit bleek uit een telefoontje van een vriend van hem naar  Hans Mauritz. Deze vriend vroeg de heer Mauritz hoelang Wolfgang de tijd had om te reageren. Dat kon nog wel even duren omdat de heer Hebben nog een advocaat moest zoeken, waarmee zijn eerdere uitspraken wederom een leugen zijn gebleken.

Telefoongesprek met Wolfgang Hebben, 25 juni 2014:

Wim: Hallo Wolfgang, met Wim Dankbaar. 

Wolfgang: Ja? 

Wim: Ik neem aan aan dat je bekend met het feit dat wij ons boek hebben uitgebracht? 

Wolfgang: Ja, dat is mij bekend en dat wordt al aandachtig bestudeerd. 

Wim: Okay, heb je het al gelezen het boek? 

Wolfgang: Ik heb dat nog niet gelezen en ik ga het ook niet lezen want dan erger ik me alleen maar. Maar dat wordt door een advocaat bekeken. Jullie zullen daar nog van horen, mits, het moet eerst uitgelezen worden. 

Wim: Okay, dus je advocaat kijkt ernaar? 

Wolfgang: Ja! 

Wim: En die bekijkt of je actie kan ondernemen? 

Wolfgang: Precies. Want dat hangt af van hoe het geschreven is, maar dat weet je waarschijnlijk zelf wel. 

Wim: Want weet je al wat er in het boek staat? 

Wolfgang: Nee, want ik ga het ook niet lezen. 

Wim: Okay, nou ik zal het je even zeggen. In het boek staat dat de moord op Marianne in jouw caravan is gepleegd en dat jij de moord gefilmd hebt. En dus eigenlijk medepleger bent aan die moord. 

Wolfgang: Aha, nou ja, fijn! Dan zien we ons voor de rechtbank weer. 

Wim: Ja? 

Wim: Wolfgang: Ja! 

Wim: Je gaat dus wel wat ondernemen daartegen? 

Wolfgang: Daar moet u wel op rekenen! 

Wim: Okay, en heb je je vriend Henk Mous al gebeld om te kijken of hij je kan assisteren?

Wolfgang: Uuh, we gaan verder hier niet over (discussiëren) …. U hoort van mij, of van mij niet, u hoort nog wel daarvan. Goeienavond! 

Wim: Ok, dag! 

(Wolfgang hangt op)

Wolfgang blufte hier dat hij een advocaat had die het boek aan het lezen was. Kort nadien  op 27 juni stuurden wij hem het genoemde persbericht. Daarna bleek dat hij nog een advocaat moest zoeken. Die heeft hij inmiddels gevonden blijkens een email die we gisteren van deze advocaat ontvingen. Een echte media-specialist uit Leeuwarden, die, zo vermoeden wij, niet door Wolfgang zelf is uitgezocht en betaald wordt. Namens Wolfgang maakt hij ernstig bezwaar tegen het persbericht met de belofte daar volgende week inhoudelijk op in te gaan.

Overigens maken wij de strekking van ons concept-persbericht tot in veel groter detail duidelijk in “Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra”. Met bewijzen en al. Ook in ons boek noemen we Wolfgang met naam en toenaam. Het boek is reeds meer dan 10.000 maal verkocht en is sinds 9 mei 2014 uit. Ook voor die datum wist Wolfgang dat wij met een boek op de markt zouden komen waarin we zijn rol niet onbesproken zouden laten. Wij hebben hem dit tijdens onze bezoeken aan hem meer dan eens duidelijk gemaakt. Het bevreemdt dan dat Wolfgang nu pas iets onderneemt, nadat wij hem een persbericht voorleggen ter wederhoor. Des te meer bevreemdt dat in het licht van de omstandigheid dat wij onze lezers kennelijk kunnen overtuigen, gezien de vele lovende recensies op de website van Bol.com, waarin hij ook met naam en toenaam wordt genoemd:

“Dankbaar en Mauritz leveren het sluitende bewijs dat de hoofdverantwoordelijke daders zijn te vinden in het Duitse criminele georganiseerde drugs-/porno-/pedomilieu van Wolfgang Hebben en Ludger Dill. De asielzoeker Ali Hassan was als een van de acteurs slechts een instrument.”

“Na het lezen van het boek is wel ondubbelzinnig duidelijk geworden dat de moord niet door Jasper S. is gepleegd. Een grote schande voor onze rechtstaat en nog erger voor de nabestaanden van Marianne. In het bijzonder haar moeder. Al haar vermoedens worden in dit boek met keiharde feiten bewaarheid!”

Wordt vervolgd!

Wolfgang heeft ooit zelf onder eigen naam de media gezocht. Dan moet je niet piepen als je “praatjes” eens doorprikt worden. Bekend was ook al dat Wolfgang na terugkeer uit Duitsland een nieuwe auto had en desgevraagd zei dat hij van zijn vorige auto “een pakketje” had laten maken. Wij laten de conclusie over hoe het lichaam van Marianne in het weiland terecht is gekomen aan de lezer over.

Artikel over Wolfgang uit 2001:

 

Geachte heer Reyneveld,

Uw e-mail van 7 dezer ontvingen wij in goede orde.

Wat onze opzet wel of niet is, doet niet ter zake. Wij weten ons verzekerd dat de Vaatstra zaak een misstand in optima forma is, waarbij de ware toedracht door Justitie zelf in de doofpot is gestopt en tot slot  gemaskeerd is met een frauduleuze veroordeling van een dader, gebaseerd op een valse DNA match en dito bekentenis. Het Justitie dat deze zaak heeft behandeld is daarmee niets minder  dan een criminele organisatie die de werkelijke dader en diens medeplichtigen respectievelijk een heimelijke vrijgeleide heeft gegeven en de hand boven het hoofd heeft gehouden. Tot die laatste categorie behoort uw cliënt Wolfgang Hebben, alsmede zijn wijlen vriend Ludger Dill. Ernstiger is nog dat dit Justitie niet alleen 15 jaar de rechtsgang heeft verkracht, maar willens en wetens het Nederlandse publiek heeft voorgelogen. Uiteraard hebben wij de intentie om zoveel mogelijk ruchtbaarheid te geven aan deze misstand. Dit in het algemeen belang. Wij doen dit in de eerste plaats via ons boek, dat wij daarom natuurlijk door een zo groot mogelijk publiek willen laten lezen.

Aangezien wij inmiddels weten dat de moord niet door Jasper Steringa is gepleegd, maakt het feit dat u opmerkt dat hij de moord heeft bekend en onherroepelijk is veroordeeld, allerminst indruk op ons. Wij zien dat juist als de kroon op het justitiële bedrog. Overigens dient u te begrijpen dat onze statements  ten aanzien van uw cliënt niet slechts onze eigen mening is, maar gebaseerd zijn op de verklaringen van derden, getuigen die uw cliënt kenden tijdens de moord op Marianne Vaatstra. Zoals u in het boek heeft kunnen lezen beschikken wij over twee getuigenverklaringen van ex-asielzoekers, onder ede bij de notaris afgelegd, die bij de moord betrokken zijn geweest. Beiden stellen dat de moord plaatsvond in de caravan van uw cliënt. In diens bijzijn.  Gecombineerd met tal van andere bewijzen is ook via getuigenverklaringen komen vast te staan dat het massale bloedverlies niet op de vindplaats van Marianne heeft plaatsgevonden maar in de caravan van uw cliënt, die dan ook niet voor niks in vlammen opging. Een brand waarvan de ware toedracht ook weer door Justitie met leugens werd omkleed.

Eén van de bovenbedoelde verklaarders was getuige van de moord in de caravan van uw cliënt en heeft dit nota bene op de dag van de moord aan de politie verteld. Om vervolgens een overplaatsing en verblijfsvergunning te krijgen. Het is dus allerminst het geval dat wij ons op dun ijs begeven. Dat uw cliënt, als voormalige verdachte, tot op heden rechtstreeks contact heeft met de pers- en zaaksofficier Henk Mous, spreekt natuurlijk ook boekdelen ten aanzien van de relatie die Justitie in deze zaak had (en heeft) met de werkelijke daders.

Daarenboven heeft uw cliënt tegenover ons tal van verklaringen afgelegd die aantoonbaar niet strookten met de waarheid.  Zo beweerde hij onder meer Ludger Dill, die tijdens de moord ook aanwezig was, niet te kennen. Wij beschikken over meer dan vijf getuigen, allen bereid te verklaren onder ede, dat Dill een zeer goede vriend en zakenpartner van uw cliënt was, die zelfs bij hem heeft ingewoond. Ook in een recent gesprek met de heer Dankbaar heeft uw cliënt andermaal gelogen, door te stellen dat hij reeds een advocaat in de arm had genomen, terwijl later via een vriend van uw cliënt die ons telefonisch benaderde, bleek dat hij op dat tijdstip in het geheel niet over een advocaat beschikte. Dit telefoongesprek is op band opgenomen.

In het geval u zelf het boek zou hebben gelezen (kennelijk is dat NIET het geval) zou u duidelijk zijn geworden dat de strekking van ons persbericht tot in veel groter detail aan de orde komt in ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra’. Met bewijzen en al. Ook in ons boek noemen we uw cliënt met naam en toenaam. Het boek is reeds meer dan 10.000 maal verkocht en is reeds op 9 mei 2014, ruim 2 maanden geleden, verschenen. Ook voor die datum wist uw cliënt dat wij met een boek op de markt zouden komen waarin we zijn rol niet onbesproken zouden laten. Wij hebben hem dit tijdens onze bezoeken aan hem meer dan eens duidelijk gemaakt en hem tot vijf maal toe hoor en wederhoor geboden. Alle onderliggende correspondentie is hiertoe beschikbaar. Het bevreemdt dan ook dat uw cliënt nu pas iets onderneemt, nadat wij hem een persbericht voorleggen, wederom ter wederhoor. Des te meer bevreemdt dat in het licht van de omstandigheid dat wij onze lezers kennelijk kunnen overtuigen, gezien de vele lovende recensies op de website van Bol.com, waarin uw cliënt ook door tal van derden met naam en toenaam wordt genoemd:

“Dankbaar en Mauritz leveren het sluitende bewijs dat de hoofdverantwoordelijke daders zijn te vinden in het Duitse criminele georganiseerde drugs-/porno-/pedomilieu van Wolfgang Hebben en Ludger Dill. De asielzoeker Ali Hassan was als een van de acteurs slechts een instrument.”

Gezien de hardheid van de zeer belastende informatie die reeds twee maanden te lezen is in een succesvol boek, waar uw cliënt al die tijd van op de hoogte is geweest en zelfs daarvoor, maar niets heeft ondernomen, zijn wij niet voornemens af te zien van een dergelijk persbericht en zien eventuele gerechtelijke stappen met vertrouwen tegemoet.

Ten overvloed merken wij op dat:

 • Uw cliënt immer tal van zaken heeft weersproken maar nimmer heeft weerlegd
 • Uw cliënt in een persoonlijk gesprek met ondergetekende feitelijk zijn rol heeft toegegeven
 • Uw cliënt ook aantoonbaar de onwaarheid heeft gesproken over de vertrekdatum naar Duitsland rondom de moord. In de media heeft hij zowel 30 april als 1 mei 1999 genoemd. Na diepgravende research is dit 1 mei gebleken, de dag volgend op de moordnacht.
 • Uw cliënt heeft zichzelf nadrukkelijk met naam en toenaam in het publieke domein gemanifesteerd  op tal van fora en in een prominent artikel in de Leeuwarder Courant.  Juridisch buitengewoon relevant.
 • Nog voor uw cliënt het boek heeft gelezen acht hij het kennelijk wenselijk ons in rechte te betrekken. Bevreemding wekt dat u niet ageert tegen de inhoud van het boek maar wel tegen de strekking van het voorgenomen, gewraakte  persbericht

Uiteraard dient bovenstaande opsomming slechts te worden bezien in secondair opzicht omdat primair de medeplichtigheid van uw cliënt aan de moord dan wel het medeplegen ervan door getuigen is bevestigd. Het uitsluiten van uw cliënt op basis van DNA is even onzinnig als bizar. Immers, de fysieke moordenaar/medeplichtige/medepleger hoeft niet de verkrachter te zijn en de verkrachter niet de moordenaar/medeplichtige/medepleger. Wellicht dienen wij respect te hebben voor uw kennelijke specialiteiten op het gebied van intellectueel eigendom, privacy, internet en media, strafrecht is toch echt een andere discipline.

Dat wij uw cliënt zouden ‘misbruiken’ om de verkoop van het boek te stimuleren beschouwen wij als een subjectieve aanname.

Uw voorgenomen schrijven zoals u dat ons komende week in het vooruitzicht hebt gesteld wachten wij af.

Inmiddels,

Novio Media Uitgevers,

J. Hans Mauritz

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Marianne Vaatstra, Uncategorized. Bookmark de permalink .

161 reacties op Wolfgang wil af van de praatjes, maar is er zelf meester in

 1. Transparancy zegt:

  De bij de ballen gepakte hoofdschuldigen en leugenaars van het OM staan tegen een muur….elke dag of week een beetje verder knijpen totdat ze blauw zijn……gewelidg hoe jullie dit aanpakken!

 2. Herman zegt:

  Het valt mij op dat Wolfgang Hebben danst op een dun circus koord en het wiebelt flink in de “wind”welke jullie over hem heen laat blazen. Evenzo bevreemde me het schriftelijke antwoord van Wietze in het “Boek”, waarin ik me verbaasde over de nogal “geletterde taal” welke niet past bij een huis, tuin en keukenman in het “normale leven”.
  Waar het mij aan denken doet, is dat beiden rekenen op ondersteuning van beroepskrachten op de achtergrond afkomstig van het OM. -Die de zaak al die tijd in de hand hielden.
  Met andere woorden: beiden zitten ergens tot in hun hals in de rotzooi. Houden zich opstandig en afstandelijk… maar laten alles over aan de “juridische bijstand” uit een hoek welke zich laat raden.
  Kortom: beiden laten het denkwerk over aan anderen op de achtergrond! -Zij voelen zich daarom “zelf verzekerd”.
  Ja mensen: verzekeren kan zich men zich tegen alles en nog wat!..

  • triton333 zegt:

   …… Evenzo bevreemde me het schriftelijke antwoord van Wietze in het “Boek”, waarin ik me verbaasde over de nogal “geletterde taal” welke niet past bij een huis, tuin en keukenman in het “normale leven”.

   Herman, dat klopt! Alsof hij een advocaat het antwoord heeft laten opstellen. Dat indiceert dat dat kennelijk noodzakelijk was!

 3. Butterfly zegt:

  Hebben is een figuur, die liegt zijn hele leven bij elkaar. Jullie zijn scherp in die gesprekken met hem, waardoor hij als persoon al lang door de mand is gevallen. Jullie vechten wederom tegen de gevestigde orde.

 4. maasdonk zegt:

  Op de vooravond meldt peter kippevel bij RTL boulevard dat een bekentenis onder druk gegeven niets voorstelt,waarvan akte!!
  Zou hij nattigheid voelen???
  Bij jasper s veroordeling extreem meegaan in non argumenten en nu dit weer.
  Conclusie,hij voelt de bui al hangen wbt eventuele herziening.
  Ik krijg er kippevel van!!!

  • Butterfly zegt:

   Brrrr, straks krijgen we nog een uitzending waarin Peter R. de Vries het volk gaat uitleggen hoe er met DNA gesjoemeld kan worden, dit op de vooravond van een herziening die er toe leidt dat Steringa vrijkomt (beetje de omgekeerde versie van de gebeurtenissen in 2012).

 5. Harry Bennebroek zegt:

  Ik ben van mening dat het tijd wordt voor een confrontatie, ik bedoel: de getuige die ongewild bij de rape en moord op Marianne aanwezig was in de caravan van wolfgang (geen hoofdletter want dat is dat miezerige misbaksel niet waard) moet toch enige wrok koesteren tegen diegene die hem er in geluisd hebben. laat deze hele stinkzooi met wolfgang maar is voorkomen bij een eventuele smaadzaak en overtuig deze getuige dat hij mee moet gaan, waar ook Flapdrol mous bij aanwezig is. Ben toch benieuwd hoe deze Mafketels zich hier uit lullen. Want als deze getuige een beetje gevoel in zijn donder heeft, word het toch tijd dat deze gaat praten, ik neem aan dat hij nu de nederlandse nationaliteit heeft en dader kennis, en zijn plicht roept niet maar die SCHREEWD. Al is het allen maar om Jasper bij te springen en vooral om deze hele corrupte klerebende aan het licht te brengen. Maar Wim en Hans ik begrijp natuurlijk wel dat deze getuige ontzettend bang zou zijn bij zo’n confrontatie, hij is waarschijnlijk wel bedreigt zo dat hij zijn mond houd. Maar als hij echt ongewild getuige is geweest, dan zou ik die ali , hebben, en wie dan ook, een oor aannaaien.
  En dan moet Bauke Vaatstra en famillie voor een schade vergoeding maar aan de bel trekken bij dit hele zieke rechtssysteem. En zullen ze jou Wim/Hans en Maaike + de overvloed aan getuigen dankbaar zijn voor het gigantische doorzettings vermogen wat jullie getoond hebben.

 6. Patrick zegt:

  De advocaat van Hebben zal waarschijnlijk alleen met vertragingstactieken komen. Er rest deze lui niet veel meer dan uitstel van het onvermijdelijke.

  (Wim, Hans, is het een idee om de petitie op petitie24.com in het persbericht en boek te vermelden?)

  • meret zegt:

   Zeg Vuur kan jij een directe link van Maaike’s dagboeken op het veehouderijprikbord zetten ik weet niet hoe dat moet, bij voorbaat dank.

   • Vuur zegt:

    Done en trouwens complimenten voor het onder de aandacht houden en het netjes en goed verwoorden! Echt top!

    • meret zegt:

     Heb 2 dagen zo nauwkeurig mogelijk geprobeerd duidelijkheid te scheppen op dit forum, nu is hij toch weer op slot gegooid.

     • Vuur zegt:

      In die twee dagen meer dan 300 bezoekers van veehouderij prikbord. Hiervan hebben er meer dan 200 het echte dagboek van Maaike gedownoad. De waarheid verspreidt zich langzaam. Keep up the good work!

  • hkokblog zegt:

   Vuur, bij mij werkt de link niet (meer)

   • Vuur zegt:

    Post is verwijderd….. dank Meret voor het proberen en het heeft toch wat opgeleverd. Wie is de volgende dappere strijder die het op een ander interessant forum probeert?

    • meret zegt:

     Schrik hier toch wel van. Volgens mij heb mij niet beledigend geuit, gewoon antwoord gegeven aan de mensen die het niet konden geloven. Met opzet geen reklame gemaakt voor het boek van Hans en Wim om geen aanleiding te geven het daarom op slot te zetten. Maar nu de hele zaak verwijderd, zodat niet meer mensen kennis kunnen nemen van de waarheid, er is kennelijk veel aan gelegen de mening van maar een gewoon boertje te verhullen.

     • landbouwer zegt:

      Gefeliciteerd Meret jij hebt de discussie op het prikbord van de Veehouderij met glans gewonnen. Wegens gebrek aan kennis van zaken had verder niemand een weerwoord van enige betekenis.

     • Vuur zegt:

      Ben ook de laatste paar uur voordat de post verdween niet geweest. Is er een waarschuwing geweest van de webmaster? Waren er al enkele zelfstandige posts verwijderd uit de thread?
      Of gewoon pats boem, slotje erop en toen maar delete?

      • meret zegt:

       Dat laatste.

      • hkokblog zegt:

       Wat mij het meest interesseert wie regisseert dit toch allemaal dat zulke posten verwijdert worden. Ik had op Nu.nl direct al een ban te pakken om dat ik op een passend onderwerp een verwijzing naar de zaak van Marianne Vaatstra gaf, men gaf op, bij navraag, dat het niet bij het onderwerp paste, wat dus helemaal niet waar was.

       • Peter V. zegt:

        Zowel startpagina.nl als nujij.nl zijn van Sanoma. Het zou best wel eens beleid van Sanoma kunnen zijn.

 7. Lizinka zegt:

  Waarschijnlijk hebben jullie niet de centjes zoals “De Roestige Spijker” (in casu de Fam. Poot) maar zou het niet mooi zijn om net als hun een hoorzitting te vragen?
  Ik blijf het een genial zet van ze vinden, nog nooit is zo duidelijk aangetoond dat er echt een elite pedo-netwerk bestaat.
  Helaas pakte de corrupte MSM het weer niet op.

 8. stekeldier zegt:

  Klopt het dat het boek inmiddels ook in Zwaagwesteinde deur aan deur verspreid is? Ik meende dit ergens gelezen te hebben.

 9. Roos zegt:

  Deze foto van Ludger doet me denken aan Terry Richardson. De integriteit van die fotograaf wordt via een petitie aan de kaak gesteld.

  Wim: Heb je je vriend Henk Mous al gebeld of hij je kan assisteren?
  WolfAfgang: Er is me ingepeperd vooral de naam Henk Mous niet meer te noemen, wat als ze me straks niet meer helpen! Nee het gesprek moet nu afgelopen zijn Wim, nu je de spijker op de kop slaat durf ik niet meer mijn zinnen af te maken aangezien ik er al teveel heb uitgefloept! En inderdaad, ik ga nu direct mijn vriend Henk Mous bellen voor verdere instructies.

 10. Reindert Groot zegt:

  Praktische vraag aan uitgever Mauritz:

  Beste Hans, N.a.v.: “In verband met een op stapel staande  grootscheepse marketingactie wordt de derde druk van ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra’ gedrukt een in oplage van 30.000 stuks.” het volgende. Hoe worden de nieuwe toevoegingen/aanvullingen in deze derde druk verwerkt? In druk? Of als inlegvellen c.q. los katern bijgevoegd?

  Op welke wijze kunnen de bestellers van het eerste uur en lezers van de eerdere uitgaven deze tot zich nemen? Is het mogelijk om e.e.a. als PDF aan hen beschikbaar te stellen zodat zij het zelf kunnen printen?

  • hkokblog zegt:

   Welke druk wordt er bij Bol.com verkocht ? Er staat nog steeds eerste druk zou best een exemplaar willen aanschaffen van de derde druk. Ik heb nu op 9 mei een exemplaar ontvangen bij de boek presentatie deze is heel zeldzaam want niet alleen de handtekening van Hans en Wim staan er in maar op van Rosalin

 11. meret zegt:

  Verontwaardiging op: veehouderij.startpagina.nl/prikbord ,over verwijderen discussie over Jasper.

 12. Raymond zegt:

  Blijven praten landbouwer en laat even weten wanneer jullie in opstand komen😉

 13. Vergeet niet dat de MSM met honderden miljoenen per jaar gesubsidieerd wordt. De overheid koopt zo invloed in bij de schrijvende pers.

 14. hansjohn zegt:

  De rijksrecherche gaat zich niet verdiepen in de gang van zaken rondom de moord op en berechting van de ‘moordenaar’ van Marianne. Als Jasper (of wie dan ook) het niet eens met de berechting kan er een herzieningsverzoek ingediend worden, zo werd verteld. Ook werd gezegd dat Jasper was afgestrafd; dit klonk me niet als een neutrale uitdrukking in de oren.

 15. hansjohn zegt:

  Een medewerker vd rijksrecherche in een telefoontje aan mij.

 16. meret zegt:

  Heb net ontdekt dat ik ben geblokkeerd op het veehouderij prikbord. Kennelijk ziet men in mij een te groot gevaar. Het topic van een andere verontwaardigde bezoeker (wimsumar) is ook al weer op slot.

 17. hkokblog zegt:

  Meret en andere er moet dan toch heel wat personen zijn in de leiding die de zaak iedere keer dicht gooien hoe werkt dat precies dat zou ik wel eens willen weten

 18. meret zegt:

  Opstand op het veehouderij.startpagina.nl/prikbord. Na mijn ban nemen nu andere prikkers het initiatief over. De webmaster roept zelfs tegen Wimsumar dat hij niet zo flauw moet doen.

 19. meret zegt:

  Kijk bij, landbouwverkeer zuidholland is een zootje, wimsumar gaat verder met eerlijk is heerlijk, dan ontwikkelt zich een grappige discussie. Later meer onder kopje JasperS.

 20. Butterfly zegt:

  Wim: Want weet je al wat er in het boek staat?

  Wolfgang: Nee, want ik ga het ook niet lezen.

  Wim: Okay, nou ik zal het je even zeggen. In het boek staat dat de moord op Marianne in jouw caravan is gepleegd en dat jij de moord gefilmd hebt. En dus eigenlijk medepleger bent aan die moord.
  🙂

 21. veryworried zegt:

  In Vrij Nederland deze week een opzienbarend artikel over een interview met Ton Derksen over de dwalingen van de rechterlijke macht.
  “Na Lucia de B. en de Deventer moordzaak heeft emeritus hoogleraar Ton Derksen zich nu gestort op de zaal Baybasin'” .
  Hij zegt hierover ‘Het is een schande’. En dan bedoelt hij de manipulaties van het OM om bewijsstukken naar hun hand te zetten.
  Vooral lezen!

 22. Catharina zegt:

  Hele goede zaak, HHC is er volop in gedoken.

 23. yvonne zegt:

  http://nieuwemedianieuws.nl/ misschien heb je hier ook nog iets aan hkokblog

 24. triton333 zegt:

  Ik heb opnieuw enkele filmpjes van Peter R. de Vries op YouTube bekeken en aanvankelijk kwamen zijn reportages zeer geloofwaardig en professioneel over.
  Maar juist daardoor ontdekte ik de truc die daarbij wordt gebruikt, namelijk dat hij stelselmatig de beeldbepalende verklaringen van een groot aantal getuigen verzwijgt:
  Geke H., Tettje V., Bertus V., de uitbater van het shoarma-restaurant Mohammed, badmeester Andries Visser, alsof zij nooit bestaan hebben!
  Zelfs de beeld- en tijdlijnbepalende verklaring van Verry Brouwer en Tinie de Haan die hij zelf in 2003 naar voren bracht vanwege hun geloofwaardigheid wordt nu verzwegen.
  Hierdoor kan hij elk gewenst scenario invullen zonder dat die getuigenverklaringen hem daarin beperken, waarmee een waarheidsbevinding in deze zaak verder weg is dan ooit.
  Een zinloze manoeuvre, lijkt mij.
  De onbevangen televisiekijker die niet alle details kent beseft dit natuurlijk niet en slikt het verhaal voor zoete koek.

  • Herman zegt:

   Daar zeg je me zoiets. En je slaat de spijker op z’n kop!
   Het heeft me meteen aan het nadenken gezet, -Zijn manier van aanpakken vind je eigenlijk overal steeds weer terug bij een gevestigde gezaghebbende organisatie.
   Men heeft ogenschijnlijk het patent en monopolie vanuit een bepaalde positie, vanwaaruit men z’n tentakels heeft in de zogenaamde “maatschappelijke orde”. -Ten koste van alles houdt men deze “orde” in stand!
   Geldt voor het OM, de sterke arm, de politiek in Den Haag (cq buitenland), maar ook bijvoorbeeld in de normen van de “Zorg Sectoren”.
   Banken en noem maar op bepalen wat wij wel of niet moeten accepteren… op zogenaamde “wettelijke achtergronden”.
   Met andere woorden: wij zijn de speelbal geworden van de normen die vandaag de dag gelden, of men het er nu mee eens is of niet. -Talrijke voorbeelden om op te noemen!

   Zo ook de juridische `dn geestelijke kant in de zaak van Marianne.
   Opvallend is dat het bij deze instanties àltijd draait om geld en macht!!!
   Men draait en verdraait -zoals het hen uitkomt- en onze mening telt niet (meer) mee.
   Tenzij het hun uitkomt…
   Men kan de gewone burger ijdel (narcistisch) maken door ‘m complimenten tte geven. Maar deze man met de pet heeft noch de positie (vaste baan bijv.) en noch de zeggenschap om met het compliment ook maar iets tte betekenen -behalve dat ie bij wijze van spreken een erkend huwelijk heeft en een trotse huisman in het dagelijks bestaan is.

   Dit alles valt pas goed op wanneer je van Hans of Wim (vooràl) hoort dat zij het niét doen voor het geld… en daarom ook niet te”koop” zijn!
   Hetzelfde geldt voor Maaike, Geke en de vele anderen rondom deze trieste zaak van Marianne, maar voor zovele zaken nog meer.

   Zelf zie iik nog slechts één antwoord op deze verguisde wereld waarin wij enkel nog een “Nummertje” zijn… en dat is de hoop op “Verlossing uit den hoge”…het heelal en vanuit buiten deze moordende, onrechtvaardige, geldverslindende, egoïstische corrupte bende die “wereld” heet.

   Uhh… mag het ook een onsje méér zijn mevrouw?
   Vraagt de kaasboer op de markt.

 25. Butterfly zegt:

  Verlossing en gerechtigheid van boven… dat zou mooi zijn, maar voor het geval dat het valse hoop is, zou ik toch nog wat op aarde proberen: over de grens kijken (Duitsland), docu maken met Engelse ondertiteling, zoiets.

 26. hansjohn zegt:

  De laatste reportage (ofwel reclamefilm voor grootschalig verwantschaps DNA) van Peter R de Vries over Marianne Vaatstra, vind ik niet zo professioneel.
  Ik weet natuurlijk niet wat hij precies aangeleverd heeft gekregen vh OM.

  reconstructie,
  rond 1 uur vertrek uit Paradiso, met baksteen wordt slot losgemaakt vd fiets
  ong. kwart voor 2 als ze afscheid nemen en M. alleen verder fietst

  dna Ali en Feik. Feik wordt gespeeld door een kleine man, met een soort baardje en Ali door een langere, jongere slanke man.😉

  (Als het tasje als wurgwapen is gebruikt; hoe dan? Ze ligt er met haar hoofd half op, alleen op het hengsel zat bloed.)

  Eén snijwond, zegt Peter.
  Dat die loopsporen in de wei nu nog steeds opgevoerd worden – ze staan al in ’99 op de site vh OM – is eigenlijk te zot voor woorden. Er is toch tijd genoeg geweest om daar de fout van in te zien?
  Géén verse beschadiging op de fiets ( ook niet van het slot forceren met de steen…..). Wat is trouwens de steeds hetzelfde éénduidige verhaal van S. en W. ? Slot forceren met steen of fiets laten stuiteren?😉

  Eén vd redenen waarom een vrijwillig scenario waarschijnlijk was, was het feit dat er ontdekt was dat er een trapperspoor van een tweede fiets was; de dader was dus op de fiets.
  Het werd erg lastig geacht dat bij een ONvrijwillig contact met Marianne, de fiets zo netjes neergezet zou kunnen worden.
  Tijdens de verhoren en rechtszaak was men dit blijkbaar vergeten en werd het geaccepteerd dat Jasper dat toch voor elkaar gekregen had.
  Dat er twee fietsen in de greppel zouden hebben gestaan, kan natuurlijk gewoon op deze vergissing duiden; Hans heeft de fiets gepakt, omhoog gehouden en terug gezet. Vandaar natuurlijk ook, dat tijdens de rechtszaak geopperd ( en geaccepteerd) werd dat Jasper zich vergist als hij zegt waar hij zijn fiets dan neergezet zou hebben😉 (En dat Hans jaren na dato dringend verzocht werd zijn in ’99 gedane verklaring te wijzigen).

  Dynacap meelopend op de achtergrond (Simon Vuyk kijk even mee: van uit Kollum gaan ze NIET, met z’n 3en over de rotonde naar Buitenpost).

  kwart/tien voor 1 vertrek Kollum
  vijf voor half 2 aankomst in Buitenpost
  kwart voor 2 afscheid, M gaat alleen verder

  Canter: Net als de patholoog, gaat Canter ervan dat uit de diepe snijwond; snede lijkt clean enz.

  De aansteker; laat maar, laat maar.

  Hoe reëel is het nieuwe scenario?
  Eh….niet; het scenario klopte niet.

 27. De Baron zegt:

  Wat betreft het verplaatsen van de fiets sla je de spijker op de kop Hansjohn. De tweede afdruk is er inderdaad gekomen omdat Hans de fiets terug plaatste in de greppel, op een andere plaats. Door het OM, het 3D team en Peter Rudolf is dit in elkaar geknutseld als de afdruk van een trapper van een tweede fiets.

 28. hansjohn zegt:

  Heb een hele tijd geleden de site Het Haags Complot gelezen en zodoende de kopieën van een paar blz. van een onderzoeksrapport gemist.
  Deze staan bij “closure”: blz. 5 punt 31 11 juni 1999 ‘om van het “gezeur”van de familie af te zijn….. :- (

  http://www.hethaagsecomplot.nl/20130415-marianne-vaatstra-closure.htm

 29. hansjohn zegt:

  Wolfgang Hebben vind ik heeeeeeel vermoeiend om naar te luisteren. Hij steekt constant hetzelfde riedeltje af en denkt vlgs mij ‘zolange ik selbst an het woord ben, kunnen zai mai geen lasjtige vragen sjtellen.’

 30. hansjohn zegt:

  Jan en alleman die maar een beetje in de buurt van de Keningswei was, is DNA afgenomen.
  Waarom niet van Jasper na z’n joyride? ’t Zou toch een makkie zijn geweest om hem als een verdachte te zien? Als -we-zoeken-nog-steeds-oprecht-naar-de-West-Europese-dader-die-in-de-buurt-woont-cold-case-team, spits je toch, normaal gesproken, de oren als je zo iemand in het vizier krijgt?

 31. hansjohn zegt:

  @Butterfly: Al ver voordat Jasper een eindje ging rijden met de auto van de buurman.

  Er zijn (zeker in het eerste jaar) diverse verdachten geweest en zo ongeveer iedereen die op de fiets naar het politiebureau kwam om ergens van te getuigen, mocht DNA afgeven.
  En dan is er – eindelijk- iemand die in de buurt woont ( waar je al eerder bent geweest voor een neutraal buurtonderzoek?) die in de buurt woont, regelmatig ’s avonds/’s nachts fietst, een verstrooide indruk maakt (later wordt er zelfs het label dissociatieve fugue aan gehangen) en die persoon wordt op dat moment niet als verdachte gezien?
  Dat is niet logisch.
  (Wel begrijpelijk; het was op dat moment misschien rustig, geen bijzondere ontwikkelingen, het was bekend dat er toch niks uit een DNA test zou kunnen komen, laat Jasper maar gaan, dan blijft het rustig. Toen een tijdje later de ketel begon te borrelen, werd ‘om van het gezeur af te zijn’ ; Jasper van stal gehaald.

 32. De Baron zegt:

  Ik heb de laatste jaren flink wat dossiers over deze zaak doorgeworsteld. Zo zijn er een aantal verdachten geweest in de ogen van het OM, de recherche, de Groep Nawijn en andere onderzoekers. Zo is onder andere Piet de Poel, eigenaar van de Ringo Bar een tijd in de gaten gehouden. Er is nu een onderzoeker die beweert dat Jasper ook als verdachte in één van die dossiers werd aangemerkt, sterker nog als potentiële dader. Ik heb zelf nooit meer gevonden dan een getuigenverklaring van twee mensen die iemand beschreven die eruit zag als een rond fietsende boer in de nacht van de moord, echter dit was al rond 0.30 uur. Vermoedelijk is het goedkoop scoren van deze onderzoeker, maar ik probeer het toch even te checken.

 33. hansjohn zegt:

  triton333 zegt:
  1 augustus 2014 om 21:20

  Dit klopt toch niet met de verklaring van “Piet”?
  Die heeft toch niet gezegd dat Jasper er bij was?

  • triton333 zegt:

   “Piet” verklaart dat Ali Hussein Hassan Marianne heeft gedood in de caravan van Wolfgang Hebben, maar geeft aan dat hij over de details niet wenst te verklaren.
   Hij vertelt dus in het geheel niet wie de verkrachter is. De moordenaar hoeft immers niet de verkrachter te zijn.
   De verkrachter is een van de volgende personen: Wolfgang, Ludger, Feik, Ali, of een ander die toevallig ook in de caravan aanwezig was.
   Vandaar dat ik speculeerde dat die ander misschien toch Jasper is, want het tijdstip 00:30 van een “rondfietsende boer” zoals door “De Baron” is aangegeven maakt dat heel goed mogelijk.

 34. hansjohn zegt:

  @triton. Zie dit antwoord op een vraag in een eerder topic:

  “hansjohn zegt: 15 mei 2014 om 17:02
  Deze Piet, visboer en Leeuwarder hebben Jasper S. niet genoemd? Niet als mededader of getuige?

  wdankbaar zegt: 15 mei 2014 om 18:08
  Die hebben Jasper in zoverre genoemd dat hij niets met de moord te maken heeft. Jasper lag gewoon in zijn bedje.

 35. Butterfly zegt:

  Hoe zou het met Jasper Steringa zijn? Heeft hij al wat te melden of is iedereen nog steeds tevreden met de huidige situatie. Het blijft een groot mysterie.

 36. hansjohn zegt:

  Ik weet net zo veel als jij Butterfly.
  10 augustus vandaag, de geboortedag van Marianne…

  • veryworried zegt:

   Dan wil ik moeder van Marianne vandaag heel veel sterkte wensen. Ik wens haar ook dat zij ooit genoegdoening zal krijgen voor al het onrecht dat haar en haar dochter is aangedaan en nog wordt aangedaan.
   Geweldige moeder van Marianne: rust en liefde wens ik u.

 37. hansjohn zegt:

  Wat zegt Bauke precies aan het eind (vanaf ca 3.50) van deze video?

 38. hkokblog zegt:

  Kan het fries niet echt volgen, maar wanneer is dit opgenomen? Lijkt wel een voorschot op het feit dat de dader uit de buurt moet komen, maar kan het helaas niet echt goed verstaan.

  • roos zegt:

   Dit is opgenomen vóór het grootschalig DNAverwantschapsonderzoek en nádat het RB/3Dteam de aansteker heeft gekregen van Maaike, om er vervolgens bewijsmateriaal van te creëren.

   • van Tours zegt:

    Als het rechercheteam de aansteker van Maaike heeft gekregen, hoe is deze dan in haar tas terechtgekomen. Gezien de aard van de aansteker en de tekst die daarop staat, lijkt hij van een asielzoeker afkomstig. Kan het zo zijn, dat bij de verkrachting van Marianne ook haar tas overhoop is gehaald, en dat men na de moord alles er snel weer in gestopt is, waarbij per abuis de aansteker, die in de buurt lag, ook in de tas is gekomen? Dan is dat een ondersteunend bewijs dat de moord niet is gebeurd op de manier die Justitie ons heeft willen doen geloven, maar het door Wim en Hans bewezen scenario in de caravan in bijzijn van Ali en Feik juist is.

    • roos zegt:

     Dat kan heel goed kloppen, het is algemeen bekend dat er Playboy spulletjes werden verkocht op het asielzoekerscentrum. Op wat voor manier die aansteker in haar tasje is gekomen weten we niet maar het opschrift verraad een gefrustreerde asielzoeker, en zeker niet een Friese boer die niet rookt. Meneer Steringa heeft niet voor niets stellig ontkend iets van de aansteker te weten. Wij zouden justitie niet eens willen geloven. Het is werkelijk een trieste schande hoe ze oprecht volk leugen, op leugen, op leugen (proberen) te verkopen. Bij ons gaat het bedrog er niet in.

     Ons gevoel (dat asielzoekers met Marianne aan de haal zijn gegaan) wordt inderdaad alleen maar benadrukt met het uitkomen van het dagboek van Maaike. Het motief van justitie om de moord te verdoezelen verbijsterd ons tot op heden, en daarom, aanschouwen we de “officiële persberichten” met zoveel argwaan. Bij de feiten (en je intuïtie) blijven.
     Wie krijgt Wolfgang Hebben aan de schandpaal vragen wij ons af.. hij zal het toch niet heel erg lang kunnen strekken door zich achter een advocaat te verstoppen?

     • van Tours zegt:

      Ook het feit dat er later met de bankpas van Marianne is geprobeerd geld op te nemen, geeft aan dat er in de rugtas gerommeld is. Jasper zal dat nooit gedaan hebben, dat kan namelijk niet in het donker, ook al was het een zeer maanlicht nacht. Als hij het wel gedaan zou hebben, zou hij geen moeite genomen hebben, om alles weer in de tas te stoppen. Dus duidelijk is dat de aansteker er elders in gekomen en de bankpas er uit gehaald.

 39. hansjohn zegt:

  Heeft iemand ergens op een video de aflevering van Opsporing Verzocht 4 mei 1999 en de eerste uitzending van Peter R de Vries over Marianne?

 40. seke zegt:

  De uitzending van Opsporing verzocht van 4 mei is in handen van Wim en Hans! van mij gekregen.
  Daarin word ook heel duidelijk verteld dat ze om twaalf uur uit de discotheek zijn vertrokken en later word het dus 1 uur..rara hoe kan dat? Alles van de eerste 24 uur is de waarheid..later hebben ze er een andere draai aan gegeven..wat hun beter uit kwam.

 41. hansjohn zegt:

  Dankjewel.🙂
  En toen kwam de verklaring vd moeder van Verry en van Verry zelf (die hen gezien heeft zonder Marianne) en werd het tijdstip opgeschoven …….
  Ong. 12 uur uit Paradiso vertrokken en daarna naar ’t Filtsje.
  Wanneer (welke datum) heeft Geke haar verklaring gedaan?
  Veder nog bijzonderheden in die aflevering?

 42. Jacob zegt:

  Hansjohn,
  Typ svp “Verklaring van Geke” in bij Google, dan krijg je als eerste: Boublog, met de verklaring van Geke aan Micha Kat, 10 december 2012.
  mvg Jacob

 43. hansjohn zegt:

  Dankjewel Jacob. Dat filmpje ken ik, maar vlgs mij zegt Geke niet op welke dag ( 1,2,3 mei of later) ze bij de politie haar verklaringen heeft afgelegd.

 44. Butterfly zegt:

  Beste mensen, wellicht genieten Wim en Hans van een lange welverdiende vakantie, maar ik ga nu niet meer geregeld op de site kijken of er wat nieuws is, ik wacht wel op het moment dat Steringa wat te melden heeft in de main stream media.

  • veryworried zegt:

   Ik vind het bizar hoe afwezig Wim en Hans zijn.
   Zonder aankondiging vooraf zo lang afwezig? Wat moet ik hiervan denken? Is hier meer aan de hand dan een welverdiende vakantie waarvan ze genieten?

 45. hansjohn zegt:

  Ik lees ergens iets over een navelpiercing; had Marianne die?

 46. Akky van der Veer zegt:

  @Wim: Zoals je ziet beginnen de lezers hier zich af te vragen waarom jullie zo stil zijn. Misschien is het nu tijd voor wat informatie? Bijvoorbeeld over het ongeluk dat Hans is overkomen?

 47. hansjohn zegt:

  @Akky, als dit ongeluk is, waar ik met een beetje Googelen op uitkom, dan wil ik Hans en zijn familie veel sterkte wensen en natuurlijk de hoop dat hij weer helemaal herstelt.

 48. albertb69 zegt:

  @hansjohn, ik kan op google niks vinden over een ongeluk met Hans, kun je de link van dat ongeluk misschien hier plaatsen?
  Ik vond het ook vreemd, dat er al tijden geen nieuws meer is van Wim en Hans, maar als dit te maken heeft met een ongeluk van Hans, kan ik me dit voorstellen.

 49. hkokblog zegt:

  Hans van harte beterschap

 50. Butterfly zegt:

  Beterschap Hans!

 51. veryworried zegt:

  beterschap Hans

 52. Anne zegt:

  Heel erg veel sterkte Hans, en familie..!!

 53. Ries zegt:

  Beterschap en veel sterkte gewens Hans.

 54. hansjohn zegt:

  Kleine correctie: Vlgs mij is het artikel over Wolfang Hebben in de LC niet van 2001 maar van 13-06-2002.

  Vlgs het OM: 30 december 2003:
  http://www.om.nl/actueel/archief-strafzaken/marianne-vaatstra/@122918/opnieuw_dna-testen/
  http://www.om.nl/organisatie/landelijke/parket-generaal/nieuwsberichten/?pager_page=168&LnkItmIdt=155450&zoeken_term=&zoeken_methode=&zoeken_sortering=&zoeken_bereik=&zoeken_daterange_start=&zoeken_daterange_m=&zoeken_daterange_y=&zoeken_daterange_end=&zoeken_trefwoord=&zoeken_paginatype=&Zoe_Category=&Zoe_Selected_Category=&zoeken_locatie=
  Het OM in Leeuwarden heeft in verband met de zaak-Vaatstra DNA-materiaal afgenomen bij twee Duitsers. Ze hebben niks met het misdrijf te maken, zo is gebleken. Het sporenmateriaal van de dader komt niet overeen met dat van de mannen, maakte een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) in Leeuwarden dinsdag bekend.
  Volgens het OM stonden de Duitsers al lange tijd op de lijst met personen “die mogelijk interessante informatie hebben”. De mannen waren tijdens de moord op Marianne Vaatstra in de nacht na Koninginnedag in 1999 in de buurt. Of de mannen inderdaad belangrijke informatie voor het onderzoek hebben, wil het OM niet zeggen.

  Welke twee Duitsers? Wolfgang Hebben had er toch zelf in 2002 al om gevraagd?

 55. hansjohn zegt:

  https://rechtiskrom.wordpress.com/2013/08/20/drie-ministers-drie-leugens/

  De ene minister heeft het over medio mei, de ander over 27 mei enz.
  Wat staat er ( nu nog steeds) op de site van het OM?
  http://www.om.nl/actueel/archief-strafzaken/marianne-vaatstra/@131900/zaak_vaatstra/
  6 sept. 2007: De politie heeft onderzocht welke personen in de maand mei 1999 vanuit het AZC Kollum werden overgeplaatst naar het AZC in Musselkanaal. Van de overgeplaatste personen bleek er één te zijn overgeplaatst van Kollum naar Musselkanaal. Het ging daarbij echter om een overplaatsing op 18 mei 1999 (en dus niet 3 mei 1999).
  In juni 1999 werd de man weer overgeplaatst vanuit Musselkanaal naar een ander AZC in Nederland (en dus niet uitgezet).
  ?????! Bovendien bleek dat van deze persoon in 2003 reeds DNA was afgenomen; zijn DNA kwam echter niet overeen met het DNA-profiel van de dader.

  De persoon om wie het zou aan ( alleen de datum van overplaatsing is dicsutabel😉 ) is Feik, waarvan in mei DNA zou zijn afgenomen.
  De persoon van wie in 2003 DNA werd afgenomen was Akbari ( die vgls de officiele versie, maar niet van hen die het weten kunnen? op 3 mei met onbekende bestemming verdween).

  Ze komen d’r zelf niet meer uit…………..

 56. seke zegt:

  Hier gaat het dus allemaal om Hansjohn. De waarheden en de onwaarheden. Vanaf het begin van het onderzoek. Als je nu al die krantenberichten eens naast elkaar zou leggen, en dan zul je al heel gauw ontdekken dat ze dus chaos creeerden zodat het klootjes volk er toch niks meer van snappen zou.

  • Akky van der Veer zegt:

   Helaas hebben ze het ”klootjesvolk” onderschat. Er zijn genoeg ”wakkere” mensen die beseffen dat aan dat hele zogenaamde onderzoek een luchtje kleeft, wat zeg ik: een vreselijke rioolstank. Met de arrestatie van Jasper S. hebben ze hun hand overspeeld: wakkere mensen trappen daar niet in. Ik hoop dat Jasper op den duur bij zijn positieven komt. Maar ik denk dat ze er alles aan doen om dat te voorkomen. Maar eenmaal komt toch de WAARHEID tevoorschijn. Een universele wet, niemand die dat tegen kan houden!

 57. Vicky zegt:

  Volgens Wim heeft Jasper ‘in zijn bedje gelegen’?
  Toch is het heel jammer dat er daardoor een welles-nietes situatie is ontstaan, waarbij Kollum en omstreken niets van Wim en het boek willen weten.
  Toegeven dat Jasper heel misschien er wel een rol in zou hebben kunnen spelen, zou voor velen een grote opening betekenen – ook zonder bewijs:
  Jasper kan hebben willen fietsen, had misschien wel zin in sex, is misschien wel richting caravan gegaan om er vrouwvolk te vinden. Heeft misschien wel meegedaan de verkrachting, al dan niet onder invloed van drank en/of drugs. Heeft daarna vage flarden van herinneringen -onder psychische stress en/of drugs, van de verkrachting en de vermoorde Marianne, aangevuld met nieuwsberichten en later met wat Jan Vlug hem heeft willen doen geloven….

  • Ries zegt:

   Jasper heeft niet in zijn bedje gelegen maar stond op toen de wekker afging hij wilde nml. kijken bij een koe die moest gaan kalven.
   De rol van Jasper in het geheel zou best weleens geweest kunnen zijn dat hij de deur van de caravan plat liep en wellicht ook die bewuste dag/ nacht de politie heeft kennelijk genoeg pressiemiddelen om Jasper de moord te laten bekennen met mogenlijke dwang van levenslang en TBS dus corrupte Vlug heeft er een ”deal” uitgesleept en Jasper moet vervolgens zwijgen omdat praten voor hem minimaal een verergering betekend en maximaal een plotseling overlijden……
   Jan Vlug is een advocaat van de verkeerde soort en is in de pocket van het OM over PRdeV maar niet te spreken die is reeds enkele jaren geleden ook omgegaan.

 58. hansjohn zegt:

  @Vicky: Of Jasper daadwerkelijk in z’n bedje lag, in de stal was of aan de keukentafel een kruiswoordpuzzel invulde, zal Wim waarschijnlijk niet weten.
  Dat ‘Jasper in zoverre genoemd was dat hij er niks mee te maken had’, zal Piet gezegd hebben. Daar ga ik tenminste van uit, dat Wim dat zo bedoeld heeft met zijn schrijven.
  Om nu om een opening te creëren ? zomaar te beweren dat Jasper er misschien toch deel van uit heeft gemaakt? ?
  En dan, wat dan daarna, dan zal door OM worden toegegeven “oké wij zaten ook fout, wij hebben Ali H. Piet ( en Dill en Hebben) er buiten gelaten” ??!!

  • Vicky zegt:

   Jasper veroordelen voor moord is toch heel wat anders dan hem veroordelen als medeschuldig bij verkrachting. Maar vooral: al de leugens van justitie c.s. nadat ze wisten dat Ali H. de moordenaar was, dat moet toch duidelijk worden, ook in Friesland, waar men nu zegt: Jasper heeft zelfs tegen zijn familie gezegd dat hij het echt gedaan heeft, dus dat boek, dat lezen we niet!

 59. cobra zegt:

  neem van mij aan dat door de getuigen die met een verklaring komen in hoofdstuk graniet hard bewijs met geen woord gerept is over jasper dus zeker niet dat deze hier bij aanwezig was
  sterker nog zijn naam werd niet genoemd bij de mensen die hier wel bij aanwezig waren volgens deze getuigen

 60. hansjohn zegt:

  @Cobra, is er een mogelijkheid dat de eerste aflevering van Opsporing Verzocht van 4 mei 1999 op de 1 of andere manier op deze site wordt geplaatst? Seke heeft/had daar een video van.
  Ook andere (volgende) uitzendingen van Opsporing Verzocht en/of Peter R de Vries zijn natuurlijk van harte welkom bij mij.
  P.S. Cobra, heb je Rida nog gevraagd of een foto van hem mogelijk ooit op tv getoond is?

  • cobra zegt:

   Sorry Hansjohn Wim is de beheerder van deze site en bepaald wat er geplaatst wordt
   dus vraag het Wim zou ik zeggen.
   De vraag over Rida , nee heb Rida niet gevraagd om dat ik geen contact meer heb met Rida Hashimi, maar bij mijn weten is er nooit een foto van hem getoond op tv.

 61. veryworried zegt:

  En nog steeds zit ik met de vraag waar Wim blijft. Geen enkel levensteken. Van Hans is intussen bekend wat er aan de hand is, van schuur gevallen. Hoewel ik er niet helemaal gerust op ben of dat een ‘spontane’val was.
  Maar Wim, waar ben je? Geef een levensteken op z’n minst.

  Hoop dat het goed met je gaat.

 62. Wim Dankbaar zegt:

  We zijn momenteel even achter de schermen bezig. Ongeluk van Hans heeft de boel ook even vertraagd..

 63. seke zegt:

  haha onkruid vergaat niet!

 64. Herman zegt:

  ‘k Heb maar de tijd genomen om op alles te reageren wat er zo plots op ons afkwam. Het lijkt wel dat Hans op een boomstronk viel en niet op tijd de juiste houding vond om zich tegen zijn val te weren. Maar ook ik speelde met de gedachte dat er wraak van de bekende familie in hhet spel kan wezen, omdat Hans in Oudwoude de bakstenen naar zijn hoofd kreeg. Hans houdt zijn mond namelijk niet dicht!
  Het moet momenteel een “hel” voor hem wezen: ademen met gebroken ribben en een kapotte long. Dat is geen grapje mensen!
  Eén ding weet ik zeker: Hans en Wim zijn vrinden voor het leven!!!

 65. Akky van der Veer zegt:

  De hectiek op dit moment in deze wereld: Gazastrook, Oekraine en noem maar op zorgt ervoor dat de kleinere – maar niet minder belangrijke – incidenten ondersneeuwd raken. Ondertussen zit Baybasin onschuldig gevangen en loopt Demmink vrij rond en zit Jasper S. een straf uit voor wat hij ONMOGELIJK gedaan kan hebben. Het enige wat wij kunnen doen: het boek verspreiden, Iedereen die de moeite neemt het te lezen is overtuigd in mijn omgeving. Het is jammer dat het zo DIK is, dat schrikt een heleboel mensen af. Ik pleit voor – en dat heb ik al eens eerder gedaan – een uittreksel met de belangrijkste feiten op een rijtje PLUS uiteraard de kluisverklaringen. Ben benieuwd hoe jullie daarover denken.

  • van Tours zegt:

   Ik denk dat dat een goede zaak zou zijn. Wat ik in het boek gemist heb zijn data. Het boek is nu actueel, maar als je het over een half jaar leest, denk ik dat je nieuwsgierig bent, wanneer iets gespeeld heeft. Ook wordt dan duidelijk waarom sommige delen die eerder op deze website zijn geplaatst en tegenstrijdig zijn met de huidige stand van zaken, speelden in …… bijvoorbeeld 2009.
   Hans, Beterschap toegewenst.

 66. hansjohn zegt:

  Ik zou zelf waarschijnlijk aan de ene kant dingen weglaten en aan de andere kant dingen toe voegen, maar vergeet niet dat iedereen schrijft zoals ie gebekt is. Er zal toch om het boek leesbaar te houden, meer dan alleen maar een droge feiten opsomming moeten zijn.

 67. N.E. Derlander zegt:

  Beste Hans,

  Beterschap! En neem de tijd om volledig te herstellen!

 68. bertus zegt:

  Ik las net op de site van Micha Kat dat Johan Vaatstra niet vervold wordt voor het gooien met bakstenen.
  Als dit klopt schreeuwr dat om een art. 12 reactie!
  Maar bovenal Hans sterkte en dat je maar snel de oude weer bent.

 69. hansjohn zegt:

  Als reden is gegeven: uitlokking, had rekening moeten houden met achtergrond vd dader, gevoelig onderwerp enzo?
  Vervolging zou tot aandacht voor het boek leiden; dat is natuurlijk niet de bedoeling…
  Maar voor Maaike lijkt deze ‘oplossing’ me wel het beste.

 70. bertus zegt:

  Voor Maaike wel.
  Ik gun haar het beste wat moet die vrouw lijden.
  Maar het blijft zuur om te zien hoe ver het OM is afgegleden.

 71. Wim Dankbaar zegt:

  Micha vertekent wat ik heb gezegd. Ik heb niet gezegd dat Johan niet vervolgd zal worden. Ik heb slechts twijfels geuit of het OM puntje bij paaltje zal vervolgen. Ook heb ik nimmer gezegd dat er slechts “pro forma” getuigen worden gehoord. De politie lijkt de zaak serieus op te pakken en in elk geval een dossier aan het OM te willen leveren. Dat de verkoop van het boek is stilgevallen heb ik ook niet gezegd. De verkoop loopt gewoon door, alleen minder hard dan voorheen vanwege het gebrek aan publiciteit. Maar ook daarvan heb ik gezegd dat we aan nieuwe plannen werken, die vanwege het ongeluk van Hans wat vertraagd zijn.

 72. van Tours zegt:

  Wim,

  Fijn weer eens even wat van je te horen. Ik denk dat iedereen wil, dat Justitie eindelijk de taak die haar door de staat, ons dus, is opgedragen: eerlijk rechtspreken.

 73. hansjohn zegt:

  “” 1 juni 2006 – Arrondissementsparket Leeuwarden
  het onderzoek-Akerboom
  Daarom vinden het Openbaar Ministerie te Leeuwarden en de Regiopolitie Fryslân het onbegrijpelijk dat tot nog toe informatie die naar hun zeggen zou kunnen leiden tot de oplossing van de moord op Marianne Vaatstra, door de heer Nawijn en de gepensioneerde rijksrechercheur Akerboom (het “team-Nawijn”) wordt achtergehouden en niet ter beschikking wordt gesteld aan politie en justitie.

  Nawijn en Akerboom hebben dit standpunt vrijdag jl. tijdens een bijeenkomst te Zwaagwesteinde opnieuw ingenomen. Zij gaven daar een toelichting op het door Akerboom ingestelde onderzoek en maakten bekend vier potentiële “verdachten” op het oog te hebben. Onderbouwing van die mededeling is niet gegeven, maar intussen is wel opnieuw in het openbaar gesuggereerd dat ook politiemensen mogelijke verdachten zijn.

  Nawijn heeft echter vanmiddag tegenover mij ( hoofdofficier Den Hollander ) verklaard dat hij thans overweegt concrete informatie die in zijn bezit is aan politie en OM te verstrekken. Dat juichen wij toe.””

  Goh… de informatie van Nawijn/Akerboom wilde het OM -wel- graag hebben?
  De informatie van bijv. de medewerkster Alex vh grenshospitium, is niet welkom?

 74. hansjohn zegt:

  Waarom wordt er toch altijd geschreven over het ‘op’ Marianne gevonden DNA-spoor?

 75. hansjohn zegt:

  “”Het werd in de loop van de tijd steeds duidelijker dat het aangetroffen DNA-profiel van de dader het krachtigste wapen is in het onderzoek. De rode draad is dan ook geweest om door middel van DNA-vergelijkend onderzoek “interessante personen” uit te sluiten.””

  Maar als je het DNA-vergelijkend onderzoek alleen doet met dat ene (sperma) DNA profiel, beperk je jezelf.
  Doe dat onderzoek met alle DNA sporen/profielen die gevonden zijn….

 76. hansjohn zegt:

  Ach kijk ‘s; Gerlof Leistra zegt hier zowaar:
  “Azc De Poelpleats valt buiten het directe buurtonderzoek, al kijkt de politie er wel al op de eerste dag rond.”
  Nou, ze deden iets meer dan alleen kijken.
  http://www.elsevier.nl/Algemeen/nieuws/2012/5/Het-verstoorde-paradijs-ELSEVIER339288W/

  • Wim Dankbaar zegt:

   Het was wel wat meer dan rondkijken. “Piet” , getuige van de moord, werd op de eerste dag opgehaald en een etmaal vastgehouden en verhoord.

   • Rob B zegt:

    Beste Wim,
    Het hele Vaatstra fenomeen lijkt als een nachtkaarsje uit gegaan te zijn en het is weer alsof er helemaal niets aan de hand is.
    Jullie zouden toch bewijs / beelden aan de Media beschikbaar stellen en voor publicatie zorgen?
    Het zal aan mij liggen maar als dat al gebeurd is dan is het volledig aan mij voorbij gegaan.
    Ook info over de 3e druk van het boek lijkt nergens verkrijgbaar.
    Ik had graag de 3e druk willen aanschaffen maar dat lijkt onmogelijk!

    Ook een reactie op het niet vervolgen van de broer van Marianne met zijn heftige aanval op Hans heb ik ergens via Kat moeten vinden voor zover dat dan ook je reactie was!

    Hoe gaat het nu verder of laten jullie het hierbij zitten?

 77. van Tours zegt:

  Ik heb op de site van Ton Hofstede, hethaagsecomplot, iets gelezen over het strafbaar zijn van iemand die je schade toebrengt als je onder zijn verantwoording valt. De juiste datum heb ik nog niet achterhaald. Maar interessant is die strafbaarheidssteling wel. Als een rechter of een OvJ iemand moet berechten, dan wel de echter fout voorlicht, dan kun je stelen dat de beklaagde onder de verantwoording van de rechter, dan wel de OvJ staat. Op grond hiervan zou de rechter dan wel de OvJ aangeklaagd kunnen worden. In het geval van het hoger beroep wat nog loopt in verband met de smaadzaak tegen Wim, waarin de rechter mijn inziens onvolledig dan wel verkeerd is voorgelicht over het dossier Vaatstra en alles wat daarmee te maken heeft, subsidiair de beklaagde geen kans heef gegeven een goede verdediging te voeren, lijkt mij dat een aanklacht tegen de rechter dan wel de OvJ op grond van dat artikel in het wetboek van Strafrecht gerechtvaardigd zou zijn.
  Het hoger beroep komt dichterbij, dus dit soort zaken kan interessant worden. Een aanklacht als grond voor wraking van de rechter op het moment dat hij zijn werk niet goed doet, maar ook voor de OvJ als hij aantoonbaar de rechter foute voorlichting geeft.

 78. Akky van der Veer zegt:

  Beste Hans, hoe gaat het met je? Ben je al in staat om antwoord op deze vraag te geven? Je moet weten dat ik – en een heleboel mensen met mij – met je meeleef. Ik durf je niet te mailen of te bellen, dat is voor mij een (te brutale) stap te ver. Maar misschien dat Wim via deze website eens opening van zaken kan geven.

 79. van Tours zegt:

  Laten we de broedende kip niet storen. Er zijn voldoende manieren om de rechter en het OM af te houden van doofpotactiviteiten denk ik zo. Ik kan er wel enkele bedenken, maar dat laat ik graag aan Wim (en Hans) over.

  • Reindert Groot zegt:

   Samen Sterk, zo zou je het ook kunnen zeggen. Natuurlijk kunnen Wim en Hans het zelf, dat uitbroeden. Maar het aanreiken van munitie kan toch geen kwaad? Als je het hen niet aanreikt kunnen ze immers ook nooit beslissen of ze er wel of geen gebruik van willen maken.

 80. van Tours zegt:

  Waarom zou je het OM de gelegenheid geven zich ergens op voor te bereiden? Enkele mogelijkheden.
  – De rechter vragen het OM niet ontvankelijk te verklaren wegens bedrog van de rechtbank,
  – De OvJ via een burgerarrest laten arresteren voor valsheid in geschrifte en/of ter plekke aangifte doen en de bewijsvoering erbij leveren,
  – De rechters wraken wegens het niet onbevooroordeeld rechtspreken, dan wel in samenspraak me het OM niet toelaten van rechtmatig bewijsmateriaal (“alles wa gespeeld heeft voor Jasper laten we rusten””)
  – De wrakingskamer wraken,
  – …..

  • Reindert Groot zegt:

   Natuurlijk dien je het OM geen gelegenheid te bieden om zich ergens op voor te bereiden. Dat spreekt voor zich. Wat ik als vanzelfsprekend heb aangenomen is dat het aanreiken van munitie niet via deze site zou moeten gebeuren. Ik ga er van uit dat iedereen dit via het e-mail adres van Wim/Hans kan inbrengen. Juist omdat het zo voor de hand ligt heb ik het niet expliciet benoemd.

 81. hansjohn zegt:

  Van Tours 25 augustus 2014 om 23:37 “Het hoger beroep komt dichterbij”.
  .
  Er is een datum?
  Die heb ik gemist.

 82. hansjohn zegt:

  De mensen die Ali kenden, hebben duidelijk laten merken (aan politie) dat in Turkije de verkeerde Ali is aangehouden.
  Was dit ook zo bij het verschijnen van de foto en informatie over een Afgaan, van Mohamed Akbari?
  Is toen ook, naar buiten toe, gemeld ‘Hé, hoe komt die Akbari nu ineens in het verhaal, die was al eerder weg?’

  • cobra zegt:

   tuurlijk is het meteen gemeld dat de foto van Akbari was en dat deze op het moment van de moord niet eens meer op het AZC een adres had
   maar dat was bekend bij het OM en justitie bleek later Feik moest uit de wind gehouden worden en daarom werd de kaart Akbari gespeeld

   • hansjohn zegt:

    14 september 2014 21.50. Bedankt cobra.
    Ik snap het wel en begrijp ook wel dat de beveiligers dit gemeld hebben, maar er is destijds niet zoveel aandacht aan besteed als aan het feit dat de gearresteerde Ali niet DE Ali was.

 83. van Tours zegt:

  Wim,
  Fijn dat er gang in de zaak zit. Ik weet dat je je goed voorbereid, maar dat doet het OM ook. Ik weet dat je van open en eerlijk houdt, maar justitie zal dat niet zijn. Dat heeft ze al genoeg bewezen, door jou niet de kans te willen geven de zaak goed te bepleiten, omdat voor justitie de zaak was afgedaan omdat Jasper – naar we nu weten via jouw research tezamen met de andere getrouwen – onterecht is veroordeeld voor een moord die hij niet begaan heeft.

  Laten we hopen dat de rechter jouw bewijzen – waaronder de kluisverklaringen – wil accepteren als bewijsmateriaal. Zo niet dan hoop ik dat je in staat gesteld wordt aangifte te doen jegens enkele justitiemedewerkers op grond van “bedrog van de rechtbank”, “valsheid in geschrifte door het OM”, “ambtsmisdrijven” of stomweg “corruptie”. Je staat sterk ook omdat de vorige keer dat je in bankje stond Henk Mous even zat te smoezen met de OvJ. Dan mag je ervan uitgaan dat de OvJ goed door Henk Mous over de hele zaak is ingelicht en ze inderdaad bedrog (eventueel in commissie) heeft moeten plegen omdat Mous haar had moeten vertellen dat vanaf dag één bekend was dat Ali H. de moordenaar was. Dat tegen Henk Mous aangifte is gedaan, mag ook in deze zaak meegenomen worden.

  • Butterfly zegt:

   Waarom zouden de kluisverklaringen niet geaccepteerd worden als bewijsmateriaal? Als Wim niet met bewijzen mag komen, wat heeft de hele zaak dan voor nut.

 84. hansjohn zegt:

  Ik vraag me af of de kluisverklaringen gebruikt mogen worden.

 85. Akky van der Veer zegt:

  Wáár, Wim? Laten we er massaal naartoe gaan. Mensen, kom op! Of is het geen openbare zitting en wordt het schriftelijk bedisseld?

 86. hansjohn zegt:

  (Hypothetische) Vraag aan Jan Vlug; als cliënt Jasper had gezegd ‘Ja ik wil er mee weg komen’, wat was dan de strategie geweest? Welke mogelijkheden had u dan gezien/aangegrepen om cliënt proberen vrij te pleiten

 87. Wim Dankbaar zegt:

  Bij Ako.nl

  Dit zijn de juiste teksten!

  RECENSIES (2)

  Het Verboden Dagboek van Maaike Vaatstra
  De schrijver heeft gedegen onderzoek verricht en onthult zaken over de Nederlandse Justitie die er niet om liegen. Vanaf de eerste dag van deze afgrijselijke moord op en verkrachting van Marianne Vaatstra wordt door Justitie bewust verkeerde informatie verstrekt aan de politiek, pers en burgers, die dit als zoete koek slikken. Er worden feiten achtergehouden bewijsmateriaal vernietigd en getuigen volledig buitenspel gezet en de werkelijke daders bewust niet vervolgd, maar geholpen om buiten beeld te blijven. Twee families zijn hiervan de dupe, de familie Vaatstra die daardoor later uiteenvalt en de familie Steringa bij wie Jasper er ingeluisd wordt en volledig onschuldig in de gevangenis wordt gezet voor deze brute misdaad. Het boek leest makkelijk weg is goed te begrijpen en de werkelijke toedracht van dit misdrijf komt aan het licht en geeft de lezer een heel ander beeld van onze justitiële macht. Het gaat je verstand te boven, dat zoiets in onze rechtsstaat mogelijk is, dit is een harde schok, en die wordt nog erger als je daarbij ook nog in ogenschouw neemt, dat de politiek nauwelijks gereageerd heeft op dit drama. Een aanrader voor iedere burger: “Wordt wakker Nederland” en ga dit boek bestellen en nog belangrijker leg het niet zomaar weg in de boekenkast maar lees het. En zegt het voort!

  • van Tours zegt:

   “De politiek heeft nauwelijks gereageerd op dit drama”
   Ik krijg het gevoel dat niet alleen in de justitiële macht rot aanwezig is. Het rot binnen justitie kan alles doen omdat het rugdekking heeft. Ik kan me voorstellen dat er in de top van de belangrijkste politieke partijen mensen zitten die tot eenzelfde club behoren en de “elite” dienen. Zij bepalen wie er hoog op de kieslijsten komen en zo houden zij hun macht. Controlled Opposition wordt dat genoemd. Macht die anderen belemmert om te zeggen wat ze willen, om te zeggen wat er mis is. Het is een gevoel, maar ervaring heeft mij geleerd dat de gevoelens vaak wel juist zijn.

   • veryworried zegt:

    Wim en Hans,

    Ik denk dat jullie ook heel blij zullen zijn met de aangiftes van de 6 gevangenisdirecteuren.
    Zelf denk ik dat de daadwerkelijke vervolging van Demmink c.s. steeds dichterbij komt. En als deze giga-sneeuwbal gaat rollen, en de justitiekoppen die dan meerollen, zal er ook misschien gerechtigheid komen voor Jasper Steringa en zijn familie, voor de moeder van Marianne en niet te vergeten Baybasin. En alle anderen die het slachtoffer werden van een crimineel justitieel apparaat. Of kan ik beter zeggen: justitieel apparatsjik

 88. van Tours zegt:

  Op 21 juli heeft op de site “hethaagsecomplot.nl” een publicatie gestaan waarin Ton Hofstede aangeeft welke vragen er in een WOB-verzoek zijn gedaan over Ali Hassan. Het ging Ton er vooral om te kunnen traceren of de procedures met Turkije over Ali Hassan juist waren verlopen. Dit vooral om te kunnen zien wat er gedaan is om de juiste “dikke vadsige” Ali op te sporen en niet de boomlange Ali, waarmee Turkije op de proppen kwam. Ik heb gezien in de reacties dat Ton een brief heeft ontvangen van het Ministerie van Veiligheid Justitie op 23 september 2014.
  Citaat: Hi Janna,Ja, vandaag (op de allerlaatste dag, zo gaat het altijd) heb ik bericht ontvangen, met kenmerk 3323/528/2014, van HOvJ … Einde citaat.
  Over de inhoud heb ik niets gelezen. Dus nog even wachten

 89. hansjohn zegt:

  De inhoud bestaat in elk geval uit 4 pagina’s en hij (Ton Hofstede) komt er deze uitgebreid op terug.

  Van die andere Ton (Derksen) heb ik vandaa het boek ‘Verknipt bewijs’ besteld.
  Heb niet gekozen voor ‘De misdadige misdaadverslaggever’. Geen idee wanneer dat uit komt, op de website staat al sinds tijden ‘laatste week september’………. ?
  Geen idee of dat nog haalbaar is, maar enig bericht daarover zou ik wel correct vinden.

 90. hansjohn zegt:

  hij (Ton Hofstede) komt er deze WEEK uitgebreid op terug.

 91. yvonne zegt:

  De misdadige misdaadverslaggever wordt geschreven door Hans Mauritz, die immers ongeluk heeft gehad, dus zal nog wel even duren………..

 92. hansjohn zegt:

  Bol.com is op de hoogte dat het vanaf 21-11-2014 beschikbaar is.

 93. Akky van der Veer zegt:

  Van Wim gehoord: De Hoger Beroep-zitting is niet op 17, maar op 27 oktober, om 14.20 uur in het gerechtsgebouw te Leeuwarden. Ik dacht: ik geef het even door, dan kan iedereen die daar bij wil zijn er rekening mee houden.

 94. yvonne zegt:

  Dank je wel Akky…………..ik,ben er…….

 95. van Tours zegt:

  Het antwoord op de WOB-aanvraag van Ton Hofstede op de processen gedurende het Vaatstra onderzoek is binnen. Het staat op hethaagesecomplot.nl. Het antwoord kan in een één zin samengevat worden. “het parket weigert antwoorden te geven.” Logisch natuurlijk. Antwoorden geven, laat – zo was de verwachting – zien dat ze zelf strafbare feiten hebben gepleegd. Wie zou nu tegen zichzelf bewijzen leveren van misdrijven? Justitie toch helemaal niet!! Intussen lijkt het er wel op of ze het algemeen belang – dat er openheid komt over hun bedrog – ondergeschikt maken aan hun eigen belang.
  Het is natuurlijk een voorproefje wat Wim te wachten kan staan tijdens het hoger beroep. Het OM zal, zoals ik het nu zie, zeggen: het vonnis tegen Jasper S. is onaantastbaar en iets anders kan nooit de waarheid zijn. Misschien is het wat het pdf-document van Het Haagse Complot ook op “Recht is krom” te plaatsen.

 96. hansjohn zegt:

  Wat een flutantwoord heeft Ton Hofstede gekregen, moesten ze daar nu zo lang over nadenken?
  Komt op mij over als:
  – no way dat we ooit overwogen hebben daar een eerlijk antwoord op te geven

  Zou de familie V. nu nog een kans maken op inzage in het ongecensureerde autopsierapport?
  De zaak is toch gesloten, geen kans meer om daderinformatie per abuis naar buiten te brengen, tijdens de rechtszaak zijn allerlei details naar buiten gekomen, wat zou nu nog een reden kunnen zijn de ouders dit rapport te onthouden?

  27 oktober ben ik niet in Leeuwarden; lijkt me best interessant, maar is te ver en te duur.

  De ‘belastende’ info over wolfgang Hebben staat hier nog steeds.
  Het voorgenomen schrijven van zijn advocaat heeft tot niets geleid?

  Quote uit de opening: “”Uw voorgenomen schrijven zoals u dat ons komende week in het vooruitzicht hebt gesteld wachten wij af.””

 97. van Tours zegt:

  De brief biedt wel openingen voor reacties.

  “Ingevolge artikel 10, tweede lid, onder c, e en g van de Wob blijft het verstrekken van informatie ingevolge deze wet achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
  c. opsporing en vervolging strafbare feiten,
  e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer,
  g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van de bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel derden.”

  Het doel van de Wob-aanvraag was om na te gaan of er bij de processen wel volgens de regels is gewerkt, m.a.w. of er geen strafbare feiten zijn begaan. Iedereen in Nederland mag vragen om die controle. Het maakt niet uit wie die vraag stelt.
  Indien er fouten zijn gemaakt die geleid hebben tot het niet vervolgen van Ali Hassan – de juiste wel te verstaan en niet de lange uit Turkije – dan is een fout vonnis voor Jasper S. wel een onevenredige benadeling van een bij de aangelegenheid betrokken natuurlijk persoon. Het wegsluizen van de werkelijke dader volgens het onderzoek van Wim Dankbaar is wel een hele grote onevenredige bevoordeling.
  Dan hebben we het nog niet eens over Maaike Terpstra die jaren aan het lijntje is gehouden door Justitie en dus geestelijk gezien zeer onbehoorlijk benadeeld is.
  Ook in de smaadzaak tegen Wim Dankbaar kan van een onevenredige benadeling sprake zijn afhankelijk van het verloop van het proces.

  De brief persisteert in de fout dat het DNA van Ali Hassan is onderzocht. Het parket bedoelt daarmee het DNA van de foute Ali – de lange – uit Turkije. Het DNA van de kleine dikke vadsige Ali uit Kollum is niet onderzocht. Over de (te) snelle conclusie van het niet matchen van het DNA van de foute Ali wordt niets genoemd. Volgens Ton Hofstede kon het DNA-onderzoek met de toenmalige techniek nog niet afgerond zijn toen de uitslag al publiek gemaakt werd. Vandaar ook zijn Wob-aanvraag.

  Het OM heeft weliswaar een heel rapport aan Ali Hassan besteed en daarna constant geprobeerd uit de weg te gaan dat mensen die Ali H. kenden, konden getuigen dat de lange Ali uit Turkije niet de korte dikke vadsige Ali was. Toch zullen ze er niet aan ontkomen dat ze vroeg of laat bakzeil moeten halen en bekennen dat het hele rapport een cover-up is.

  Als veel mensen getuigen dat de lange Ali niet de Ali uit Kollum is, dan is bewezen dat Justitiemedewerkers valsheid in geschrifte hebben gepleegd. Niet alleen de schrijver van het rapport, maar naar mijn mening allen die wel kennis van de valsheid in geschrifte in deze zaak hebben – die kennis is bij het parket Noord-Nederland aanwezig – en zich toch verschuilen achter dit rapport plegen valsheid in geschrifte.

  Het Wob-verzoek is dus gedaan in het belang van het opsporen van strafbare feiten, strafbare feiten die geleid hebben tot onevenredige bevoordeling dan wel benadeling van personen. De Wob-aanvraag had dus niet geweigerd mogen worden.

 98. hansjohn zegt:

  Butterfly zegt:
  30 september 2014 om 20:11
  Waarom zouden de kluisverklaringen niet geaccepteerd worden als bewijsmateriaal? Als Wim niet met bewijzen mag komen, wat heeft de hele zaak dan voor nut.

  De vorige keer mocht er ook niets bewezen worden. Er werd in feite omheen gedraaid “Daargelaten of verdachte ten tijde van het doen van zijn uitlatingen te goeder trouw mocht aannemen dat hetgeen hij verkondigde waar was, diende hij daarmee in geen geval het algemeen belang.”

  Je weet niet in welke bochten het OM zich gaat draaien. Kan ook zijn dat de rechter redeneert: “De kluisverklaringen zijn van na de aangifte en van na de behandeling vd aangifte en daarom doen ze er niet toe”.

 99. meret zegt:

  De kuisverklaringen doen er volgens mij wel toe. Voor zover ik weet kan je in een hogerberoepzaak geen bewijs meer inbrengen waarvan je tijdens de eerste rechtzaak al kennis had, maar niet hebt ingebracht. Aanvullend bewijs wat na de eerste zaak pas bekend wordt, kan tijdens de beroepzaak weldegelijk als bewijs dienen.

 100. van Tours zegt:

  Het heeft wel zin, want één getuigenis vastgelegd in een kluisverklaring bevat dat de getuige – die nota bene bij de moord aanwezig was, de dag na de moord is verhoord. Deze getuigenis is niet in het dossier gekomen. Dat is essentieel, want die getuigenis is van voor de aangifte! Hij heeft het adres gegeven van Ali in de Kleine Kerkstraat in Leeuwarden. Roos van Zessen kan getuigen dat zij Ali daar heeft gezien. Ali is daar opgepakt en naar het grenshospitium op Schiphol gebracht. Daarvan is een tape met Alexandra, die vertelt hoe Ali door Friese politieagenten daar afgeleverd is. Het volgende spoor is Noorwegen waar hij gezien is door Gerrit Veldman. Het vervolg van de kluisverklaring geeft aan dat de politie wist van zijn adres in de Kleine Kerkstraat, dus bewezen mag worden geacht dat de man die de kluisverklaring heeft afgelegd, dit inderdaad gedaan heeft.
  De tweede kluisverklaring is van de man die Ali van nabij het AZC – vanaf de Keningswei – een lift heeft gegeven naar Leeuwarden. Samen moet dit voldoende zijn voor een wettig en overtuigend bewijs, dat de politie inderdaad van de eerste getuige wist, waar ze Ali konden vinden en dat hij de moordenaar was.

  Dat zo’n verklaring niet in het dossier gekomen is, geeft aan dat er door het OM strafbare feiten zijn gepleegd en de rechter de zaak tegen Jasper S niet ontvankelijk had moeten verklaren. Daarmee is de motivering van het OM dat Wim geen algemeen belang diende compleet van de baan. Hij heeft geprobeerd de waarheid boven tafel te halen, die het OM heeft verdoezeld. Met de kluisverklaring komt het bedrog van het OM direct naar voren. Ze zullen dit niet willen, maar in hoger beroep iemand weigeren om zijn gelijk te bewijzen, is wel heel erg grof. Het weigeren van getuigen die ontlastende verklaringen afleggen eveneens.

  Van belang is dan ook dat het hele smaadproces tegen Wim op video wordt vastgelegd en indien dat verboden wordt, zou het goed zijn om als bezoekers toch enkele goede rechtsgeleerden uit te nodigen, die als onpartijdige waarnemers later kunnen getuigen dat de beklaagde mogelijk door de rechters benadeeld zou zijn. “Mogelijk”, omdat het hoger beroep nog moet plaatsvinden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s