In hoger beroep tegen een onwettig vonnis

Zojuist gaf de strafgriffie van de rechtbank Groningen mij telefonisch een samenvatting van een uitspraak die nog nooit eerder is vertoond. De volledige uitspraak is inmiddels hier gepubliceerd en uiteraard zullen wij deze verder bespreken vanavond bij Myra. Kort gezegd komt het erop neer dat ik alle artikelen over Jano Hassan en Dick Sletering van deze website zou moeten verwijderen op straffe van 4 weken voorwaardelijke gevangenisstraf. De door het OM geëiste exorbitante taakstraf van 80 uur is volledig afgewezen.

Waarom is dit vonnis nu zo uniek en krom? Omdat voor het eerst iemand wordt verboden om de waarheid te vertellen. Omdat voor het eerst de waarheid als smaad wordt betiteld. De kern van mijn stelling over Jano Hassan is immers dat hij de toenmalige hoofdverdachte Ali Hassan kent en de politie kan vertellen dat in 1999 een verkeerde Ali Hassan is gearresteerd. Dit is de waarheid, die hij nota bene zelf toegeeft in zijn aangifte:

Erger is natuurlijk nog dat het OM categorisch weigert om aan Jano te vragen: Hebben wij de juiste Ali gearresteerd? Uit het antwoord zou immers blijken dat het OM in 2011 het hele Nederlandse volk heeft voorgelogen met hun rapport “Onderzoek Ali H”, waarin men op kosten van de belastingbetaler bewust tot de verkeerde conclusie kwam: Wij hebben de juiste Ali H. gearresteerd!

Dit terwijl justitie vlak na de moord toch hevig geïnteresseerd in Jano was. Leest u dit bericht maar eens.

De rechtbank vindt het kennelijk niet van algemeen belang om aan te tonen dat ons eigen justitie het volk voorliegt, alsmede weigert getuigen in het onderzoek te betrekken die een leugenachtige conclusie kunnen  logenstraffen.

Verder is het vonnis een pure poging tot censuur (van nota bene de waarheid), in strijd met Europese wetgeving.

Het behoeft geen betoog dat ik onmiddellijk hoger beroep zal aantekenen tegen dit schandelijke vonnis. Hiermee is dit vonnis krachteloos geworden tot en met de uitspraak in hoger beroep. Ik zal dan ook niks verwijderen of betalen tot desnoods cassatie.

Daarin zullen wij ook toespitsen op de vraag waarom Jano Hassan geen aangifte heeft durven doen van mijn stelling dat hij zo recent als 2009 nog in het gezelschap van de juiste Ali Hassan is gesignaleerd en vervolgens de vrouw die dit heeft waargenomen, heeft bedreigd door een afspraakje voor te stellen op Koninginnedag 2009 na middernacht (het tijdstip waarop Marianne exact 10 jaar eerder werd vermoord).

Een fragment uit het vonnis:

De rechtbank dient vervolgens de vraag te beantwoorden of er in deze zaak sprake is van uitsluiting van strafbaarheid van het feit zoals bedoeld in artikel 261, derde lid, van het Wetboek van Strafrecht (Sr) en/of een veroordeling strijdig is met het recht op de vrijheid van meningsuiting zoals neergelegd in artikel 10 EVRM. Voor zover verdachte te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was én het algemeen belang de telastelegging eiste, is geen sprake van smaad(schrift).

Daargelaten of verdachte ten tijde van het doen van zijn uitlatingen te goeder trouw mocht aannemen dat hetgeen hij verkondigde waar was, diende hij daarmee in geen geval het algemeen belang.

Wim: De rechtbank wil dus niet eens toetsen of hetgeen ik verkondigde waar was. Wat ik verkondig is dat Jano Hassan een goede bekend is van de toenmalige hoofdverdachte Ali Hassan. Nu zegt de rechter in zoveel woorden: “Dat kan best waar zijn, maar er zijn TWEE voorwaarden nodig om je vrij te spreken van smaad. De tweede voorwaarde is dat hetgeen je verkondigde ook het algemeen belang dient.We gaan je op die tweede voorwaarde pakken, zodat we de vraag of je de waarheid sprak kunnen omzeilen.” 

De rechtbank vindt dus dat het geen algemeen belang dient als ik publiekelijk zeg dat Jano een goede bekende is van Ali Hassan. Snapt u het nog? Let wel, ik verkondig dit gedurende een periode dat er een landelijk debat gaande  is over de vraag  of Justitie in 1999 de juiste Ali Hassan heeft gearresteerd. Eén Vandaag had hier net 3 uitzendingen aan gewijd en het OM was bezig met een miljoenenverslindend onderzoek om die vraag te beantwoorden. Het OM kiest er echter steevast voor om de door mij aangereikte informatie consequent te negeren.Terwijl die informatie nu juist cruciaal was om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Samenvattend zeg ik immers: “Vraag het aan Jano, die kan jullie zeggen dat jullie de verkeerde Ali hebben opgepakt en zelfs waar hij tegenwoordig uithangt.”

Gezien het feit dat het OM mijn informatie -ook namens de moeder van Marianne gegeven – negeerde, is de conclusie gerechtvaardigd dat het OM haar werk niet goed doet. En dat is dan nog mild uitgedrukt. Hoe kan het geen algemeen belang dienen dat je duidelijk maakt dat dat het OM haar werk niet objectief en eerlijk doet? 

Het onderzoek naar de dader van de moord op Marianne Vaatstra was nog in volle gang en verdachte had Justitie haar werk moeten laten doen.

Dit is geredeneerd vanuit de veronderstelling dat Justitie haar werk eerlijk en objectief doet. En dat is in deze zaak nu juist NIET het geval. Dit heb ik in feite aangetoond door duidelijk te maken dat Justitie informatie negeert die hen zeer eenvoudig had kunnen helpen om vast te stellen dat een verkeerde Ali Hassan is gearresteerd. Nogmaals: Hoe kan het blootleggen van een laakbare handelwijze van Justitie geen algemeen belang dienen?  

Voor zover verdachte Justitie had willen helpen of misstanden aan de kaak had willen stellen in het algemeen belang, al dan niet in de hoedanigheid van onderzoeksjournalist, had hij het kunnen houden bij het in algemene termen benoemen van die zaken. Eventuele details had verdachte dan kunnen delen met hen die daartoe bevoegd en aangewezen zijn, zonder deze details publiekelijk bekend te maken.

Precies datgene heb ik gedaan. Ik héb de informatie gedeeld met hen die daartoe bevoegd en aangewezen zijn. Meerdere malen hebben zowel ik als de moeder van Marianne de hoofdofficier Mevrouw Bronsvoort aangeschreven en erop aangedrongen Jano Hassan de cruciale onderzoeksvraag voor te leggen: Kende jij Ali Hassan en is dat de Ali Hassan die wij in Turkije gearresteerd hebben? Onze smeekbedes zijn echter consequent genegeerd. Dat het OM ook nu nog deze vraag niet aan Jano durft te stellen – en dit zelfs desgevraagd weigerde tijdens de eerste rechtszitting – spreekt natuurlijk boekdelen.

Verdachte had voldoende andere mogelijkheden, maar koos er voor om aangever herhaaldelijk met naam en toenaam in het publieke domein te beschuldigen van concrete feiten, op een manier waardoor hij in zijn eer en goede naam werd aangetast. Dat de naam [betrokkene 1]al eerder in de media was genoemd als een door Justitie in het onderzoek als verdachte van de moord aangemerkte persoon, doet voor het verwijt aan het adres van aangever niet ter zake.

Ik had geen andere mogelijkheden meer, gezien de consequente weigering van Justitie om in te gaan op onze vraag, dan de aangedragen informatie publiek te maken.  Dit in het algemeen belang om aan te tonen dat het OM Oostindisch doof is, daar waar het gaat om het objectief en oprecht achterhalen van de waarheid in deze zaak.

Van: Maaike Terpstra
Verzonden: dinsdag 11 januari 2011 14:49
Aan: Bronsvoort, mr A. (Parket Leeuwarden); Jongsma, mr. A (Parket Leeuwarden); AP-lwd (Parket Leeuwarden)
Onderwerp: vraag van maaike terpstra

Geachte mevrouw Bronsvoort,

Als de  moeder van Marianne Vaatstra wend ik mij tot u.

De staatssecretaris van Justitie, de heer Teeven, heeft mij in een brief geschreven dat ik mij met vragen tot u moet wenden. Enige weken geleden heeft de heer Dankbaar, die als vrijwilliger onderzoek doet in onze zaak, aan u en de heer Jongsma, een email gestuurd met de vraag of ene Jano Hassan, die in Groningen woont en werkt, familie (neef)  is van de  destijds (1999) door Justitie gezochte verdachte Ali Hussein Hassan.

Ik begreep onlangs van de heer Dankbaar dat de vraag nog niet is beantwoord door u. Graag krijg ik ook het antwoord op die vraag.  Kunt u mij het antwoord geven?  Zo ja , binnen welke termijn kunt u mij het antwoord geven? Zo nee, kunt u mij de reden geven dat  u het antwoord niet kunt geven?

In afwachting van uw spoedige reactie, verblijf ik met vriendelijke groet en hoogachting,

Maaike Terpstra

Subject: RE: vraag van maaike terpstra
Date: Thu, 13 Jan 2011 12:38:06 +0100
From: A Jongsma
To: Maaike Terpstra

Geachte mevrouw Terpstra,

Onlangs heeft u telefonisch contact gehad met dhr. Adema van de politie. Begin volgende week neemt hij weer contact met u op en maken we een afspraak om elkaar te treffen en u op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen. Wij zullen u dan ook informeren over de uitkomsten van ons onderzoek naar “Ali H.”

Vriendelijke groeten,

A. Jongsma

officier van justitie

Van: Maaike Terpstra
Verzonden: donderdag 13 januari 2011 17:06
Aan: Jongsma, mr. A (Parket Leeuwarden)
Onderwerp: re..vraag van maaike terpstra:

Geachte heer Jongsma,

Dankuwel voor uw antwoord. Ik zal graag een afspraak met u en de heer Adema maken. Maar kunt u mij voor die afspraak geen antwoord geven op de vraag of deze Jano Hassan, die in Groningen woont en werkt, familie (neef) is van de  destijds (1999) door Justitie gezochte verdachte Ali Hussein Hassan?

Mag ik aannemen dat het antwoord op deze vraag ook in de uitkomsten van uw onderzoek naar Ali H. zit? Kunt u mij het antwoord daarop dan niet per direct mededelen?

Vriendelijke groeten,

Maaike Terpstra

Subject: RE: re..vraag van maaiketerpstra:
Date: Fri, 14 Jan 2011 11:06:51 +0100
From: A Jongsma
To: Maaike Terpstra

Geachte mevrouw Terpstra,

Per mail kan ik u geen antwoord geven op uw vraag, bij mijn weten is deze vraag ook niet meegenomen in “het onderzoek Ali H”, maar ik probeer u wel antwoord te geven in het komende gesprek.

Gr. A. Jongsma

Geachte heer Jongsma,

Ik heb naar aanleiding van uw antwoord gesproken met de heer Dankbaar en anderen, en bericht u als volgt:

De heer Dankbaar heeft u zonneklaar uit de doeken gedaan hoe belangrijk het antwoord op de door hem en mij gestelde vraag is. Ik ben het daarmee eens. U kunt mij als gestudeerd man,  toch niet voorhouden dat u dat niet begrijpt of dat mijn vraag niet is meegenomen in het “onderzoek Ali H”?  Ik mag dan een vrouw op leeftijd zijn en een slachtoffer als moeder  van mijn gruwelijke vermoorde Marianne, maar ik heb nog steeds een gezond verstand.

Het is voor mij heel duidelijk: De Jano Hassan die in Groningen werkt en woont is of een neef van de door Justitie gezochte hoofdverdachte Ali Hassan, of hij is dat niet. Als hij dat wel is , dan betekent het dat de verkeerde Ali Hassan in Istanbul is gearresteerd, en dat de juiste Ali Hassan nog steeds vrij rondloopt en opgespoord dient te worden. Daarom zie ik graag dat u minimaal deze vraag beantwoordt en meeneemt in het  ”onderzoek Ali H”.

Eventueel kunt u de gearresteerde Ali in Turkije ook nog vragen of hij familie is van de in Groningen woonachtige Jano Hassan.  Justitie kon hem destijds opsporen en in de kraag grijpen, dus dat moet ook nu nog mogelijk zijn.  Als nabestaande heb ik recht op een eerlijk en serieus opsporingsonderzoek naar de verkrachter(s) en moordenaar(s) van mijn dochter. Ik verzoek u daarom dat u vaststelt,  en mij de uitslag meedeelt op de vraag of de bedoelde Ali Hassan en Jano Hassan familie van elkaar zijn.

Als u daarvoor Jano Hassan moet benaderen, en u weet niet waar u hem kunt vinden, dan geef ik u desgewenst gaarne zijn contactgevens. Ik heb zelfs begrepen dat deze twee heren meermaals samen zijn gesignaleerd in Groningen, door meer dan één getuige, met wie ik u ook in contact zal kunnen en willen brengen. Die meneer Jano Hassan moet in elk geval bekend zijn met het antwoord op mijn vraag  en de verblijfplaats van Ali Hassan.  Verder moet uit de archieven en de dossiers van het asielzoekerscentrum Kollumerland  ook éénvoudig te achterhalen zijn of deze Jano en Ali Hassan familie van elkaar zijn.  En anders breng ik u gaarne in contact met getuigen die hun relatie kunnen bevestigen. Dat meisje Stephanie uit Kollum bijvoorbeeld, die ook is verhoord in verband met de moord op Marianne, kende Ali en Jano ook heel goed.  Via haar vader heb ik begrepen dat ook zij met stelligheid zegt dat de in Turkije opgepakte man niet de gezochte Ali Hassan is die zij kende.  En hoewel zij herhaalde malen heeft aangeboden met ons te komen praten, hebben we nog niets van haar gehoord. Hopelijk begrijpt u dat ik niet kan accepteren dat uw team deze in mijn ogen cruciale opsporingshandelingen laat liggen?

Graag bespreek ik het met u verder in ons komende gesprek. Kunnen wij dat deze week hebben?

Hoogachtend en in afwachting van uw spoedige berichten,

Maaike Terpstra

De titel van ons boek wordt steeds sterker. Vooral dat woord “verboden”.

‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra’ kunt u direct online bestellen via  http://www.hetverbodendagboek.nl of via de beste en grootste boekensite van Nederland: BOL.com

Natuurlijk kunt u uw bestelling ook doen bij de reguliere boekhandel bij u in de buurt of via boekensites als AKO,  NRC luxBlz. , Libris, Paagman , etc. 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

87 reacties op In hoger beroep tegen een onwettig vonnis

 1. Er wordt van alles uit de kast getrokken zeg!
  Het wordt voor mij de eerste keer dat ik “live” naar Myra zal luisteren. 🙂

  Like

 2. Is niet de eerste keer dat het vertellen van de waarheid verboden wordt. Al sinds 1940 hanteren rechters/justitie en politici de kreet ” De waarheid dient het algemene (hun Belang) niet ”
  En bij art. 12 procedure door burgers hoort men van de verdachte/daders ” Niet dat wij ons concreet kunnen herinneren” Als een burger dat tijdens een zitting/verhoor zou zeggen zou men de DSM bijbel raadplegen en verdachte psychiatriseren met de diagnose psychose.

  Like

 3. jairalali zegt:

  Waarom verbaasd mij dat niet? Het complete Nederlandse systeem is zo krom als een hoepel geworden.

  De dag dat de Heer Poot zijn boek “De Demmink Doofpot” uitgaf, bestelde ik het en per post bezorgd.
  Het pakje kreeg ik geopend overhandigd, en later bleek dat ik niet de enige was die het geopend had ontvangen. (klachten via internet)
  De Heer Poot heeft hier een einde aan weten te maken.

  Het zal mij niet verbazen, dat ook jullie boek geopend wordt bezorgd, en net als het Doofpot boek geregistreerd wordt wie het in bezit krijgt.
  Alsof het om museumstukken gaat. Lol

  Als ik al die politici s’avonds op tv hoor praten over democratie dan ben ik blij dat ik toevallig net geen slokje wijn heb genomen, vanwege een spontane proestaanval.

  Mijn respect voor jullie is ongekend.
  Je moet het lef maar hebben om om een open gevecht aan te gaan tegen deze organisatie.

  Like

 4. Koos van Woudenberg zegt:

  Het verbaast me niets. Al vanaf 2010 heb ik te maken met idiotie vonnissen van eerst de rechtbank Assen, toen de rechtbank Groningen en nu de rechtbank Noord-Nederland.

  In 2012 publiceerde ik het bewijs voor fraude bij een zorgverzekeraar. In kort geding bepaalde de rechter vorig jaar dat ik de publicaties moest verwijderen. Niks algemeen belang, niks waarheid.

  De crux: ontlastend tegenbewijs wordt door rechters genegeerd en dat wijst er mijn inziens op dat rechters “van bovenaf” worden geïnstrueerd om (invloedrijke) mensen te beschermen.

  “De rechter” bestaat niet (meer). Hij functioneert in een systeem en dat systeem heeft niets meer met de democratie te maken.

  De onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak is ten grave gedragen en we leven in een dictatuur zonder dat iemand hem ooit heeft uitgeroepen.

  Like

 5. Monique zegt:

  “In die periode wist dus nog niemand wie de dader van de moord was, ook verdachte niet. Verdachte kon dan ook niet weten dat hetgeen hij beweerde pertinent onwaar was.”

  en

  “Het onderzoek naar de dader van de moord op Marianne Vaatstra was nog in volle gang en verdachte had Justitie haar werk moeten laten doen. Voor zover verdachte Justitie had willen helpen of misstanden aan de kaak had willen stellen in het algemeen belang, al dan niet in de hoedanigheid van onderzoeksjournalist, had hij het kunnen houden bij het in algemene termen benoemen van die zaken. Eventuele details had verdachte dan kunnen delen met hen die daartoe bevoegd en aangewezen zijn, zonder deze details publiekelijk bekend te maken.”

  Moeten we dit nou echt serieus nemen..?

  Like

 6. HansJohn zegt:

  Het lijkt er op dat er blind is gevonnist: het betreft Wim Dankbaar, dus wordt er niks nagetrokken, niks getoetst, niks gelezen, gewoon: ‘mag niet’.
  Dat de rechter daar nog twee weken voor nodig had.
  Kun je hem niet vast een versie van het boek sturen?
  😉

  Like

 7. Ik wacht graag even de volledige tekst van het vonnis af.

  Edoch, alvast enig commentaar uit de losse pols.

  Ik heb tijdens de rechtszaak na de absurde eis van het vrouwelijke broekje OvJ al publiekelijk met mijn vinger naar het voorhoofd gewezen. Bovendien liep ik al na een uurtje van dit juridisch gebroddel te hebben gezien en gehoord hoofdschuddend de rechtbank uit. Dit vonnis is natuurlijk een wanhoopsvonnis van het OM. Zet een D voor het OM en je hebt DOM. De uitspraak is dommer dan dom, krommer dan krom en vanzelfsprekend geheel niet in lijn van de waarheidsvinding in de zaak Vaatstra door de kundige, integere en onbaatzuchtige Vaatstraburgeronderzoekers, waarvan Wim er één is. Dit soort juridisch geklungel bevestigt nog eens te meer het volledige bankroet van de rechtsstaat. Overigens ben ik van mening dat een goed functionerend rechtsstaat (ook) in Nederland nooit bestaan heeft. Altijd heeft de elite gemanipuleerd en de bevolking juridisch geïntimideerd en geschoffeerd. Prima om in hoger beroep te gaan lijkt me. Tegen de tijd van de behandeling van het HB zijn de rapen wel gaar als het boek het Verboden Dagboek van Marianne Vaatstra is gepubliceerd!

  Like

 8. lidy zegt:

  Ik zou op dat Vaatstraboek door jouw naam, Wim, een zwarte balk zetten en als enige auteur Hans Mauritz benoemen.

  Like

 9. maasdonk zegt:

  Ja lidy daar zit wel iets in maar de rechter heeft het boek toch niet verboden.
  Het is toch niet te geloven wat hier afspeelt !
  Degenen die het hardst roepen smaad en laster blijken achteraf de boeven te zijn, het zal hier niet veel anders zijn vrees ik.
  Maar goed as we speak zit peter kippevel weer zijn,,deskundige,, commentaar te geven op een andere zaak bij zijn ,,baas,, matthijs!
  Wat een raar fenomeen ,,, de media,,, altijd dezelfde ja knikkers/meelopers en deskundigen, nooit eens een kritische noot het lijkt wel sesamstraat!!
  Toch blijf ik bij mijn standpunt dat al deze poppenkast toch niet alleen om een paar losgeslagen asielzoekers gaat .
  Al dat paniekvoetbal, al die OM slaven , niemand die naar voren komt om korte metten te maken met leugens wat voor krachten spelen er op de achtergrond??
  Justice will be done.

  Like

  • hkokblog zegt:

   Dat is echt de hamvraag” wat voor krachten spelen er op de achtergrond??” Wie kan dit allemaal aansturen en waarom, en wie zijn de grote mannen die dit alles aan sturen?

   Like

   • van Tours zegt:

    Interessant is het gesprek op Talk2myra met de heer Sietze Planting.
    Of dat voor deze zaak ook geldt weet ik niet. Ik denk dat het boek wel meer zal zeggen.

    Like

 10. Transparancy zegt:

  Was natuurlijk wel te verwachten een dergelijke uitspraak. Het Nederlandse rechtsysteem is er alleen om de elite te beschermen en niet om aan waarheidsvinding te doen en obv waarheidsvinding recht te spreken. Juist door internet is dat de laatste jaren zo doorzichtig geworden dat steeds meer “niet elitairen” ontwaken. Het is wachten dat er iets gebeurt dat de elite niet heeft voorzien, want dit systeem te bevechten en te verslaan met dezelfde middelen en spelregels die datzelfde systeem bepaalt is m.i onmogelijk!

  Like

 11. maasdonk zegt:

  @hkokblog, Denk groot, de stromannen hebben geen macht om deze acties uit te voeren.
  Dit is een smerige beerput van laag tot hoog, corruptie,leugens en handje klap.
  Ali h feik m, 2 onbenullen waar anders nooit iemand zich druk over had gemaakt ware het niet dat een aantal waarheidszoekers zich hier in vast gebeten hebben, en nog.
  Als wij allemaal de zgn gekkies,aluhoedjes TBS ers,enz het bij het verkeerde eind hebben dan zijn we allemaal gek ,het zij zo.
  Ik heb moeite met de houding van jasper s,als hij onschuldig is waarom houdt hij stil????
  Wat hebben ze met hem gedaan???
  Wat is er gebeurt tijdens die verhoren???? Allemaal vragen vragen.

  Like

 12. Page zegt:

  Wannneer werd eigenlijk voor het eerst bekend dat Wim en Hans een boek gingen uitgeven met daarin (aanvankelijk en onder andere): Het “verboden” dagboek van Maaike en het “verboden” zittingsverslag van de Jasper-rechtszaak? Het is nogal ‘toevallig’ dat de vervolging (nu pas, ineens) in gang is gezet, rond dezelfde tijd. Zo las ik voor het eerst over het geplande boek in het artikel: Boekpresentatie Oordopjesmoord op 13 Oktober op deze site, maar hoeveel eerder waren Hans en Wim hier al mee bezig, wat eventueel stiekem is gevolgd ofzo.

  Like

 13. Koos van Woudenberg zegt:

  De oude heer Poot schreef in een krantenadvertentie dat er in ons land binnen de overheid een criminele organisatie actief is die zich bezighoudt met onder andere seksuele misdrijven en de handel in verdovende middelen.

  Deze organisatie is kennelijk zo machtig dat ze politie, Justitie en de rechterlijke macht in haar greep heeft. De argumenten van klokkenluiders en melders van misstanden, hoe vaak herhaald ook, zullen krachteloos blijven als deze organisatie niet wordt uitgeschakeld door de individuele leden ervan te ontmaskeren, hoe klein de rol ook is.

  Like

 14. hansjohn zegt:

  Als zou alles over hen, wiens namen niet genoemd mogen worden, van deze site verwijderd wordt, dan staat het toch nog elders op het net?
  Wat schieten de betr. heren er mee op?
  Ze houden zichzelf zo wel aan het lezen, daar kunnen ze in elk geval nog wat van leren.
  Heeft Wim trouwens zelf actief artikelen/commentaar op — op KLOL geplaatst, of is dat wat dar staat gewoon over genomen door Micha?

  Like

  • Monique zegt:

   In het vonnis staat dat Wim alle teksten en foto’s die betrekking hebben op [aangever 1] [aangever 2] van de websites rechtiskrom.wordpress.com en http://www.klokkenluideronline.com zal verwijderen. Let op: klokkenluideronline.COM dus hè!

   Check: http://www.klokkenluideronline.com

   Wat een amateuristisch zootje…

   Like

   • Peter V. zegt:

    Het verwijderen van teksten van klokkenluideronline kan sowieso problematisch worden, omdat dit site niet door Wim Dankbaar beheerd wordt. Hij ging ooit met Micha Kat een zekere samenwerking aan, en in die tijd heeft hij daar wel eens stukjes geplaatst, maar die samenwerking is beeindigd.

    Like

 15. lidy zegt:

  Nee meedenken is nooit verkeerd, vroeger verdiende ik er mn boterham mee.

  Like

 16. hansjohn zegt:

  “DE UITSPRAAK VAN DE RECHTBANK LUIDT:
  Verklaart het onder 1 en 2 ten laste gelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar zoals voormeld en verdachte daarvoor strafbaar.
  Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan het bewezen verklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij.
  Veroordeelt verdachte tot:
  een gevangenisstraf voor de duur van 4 weken.”

  Begrijp ik nu hieruit dat voor twee verschillende feiten, van twee verschillende personen ( 2 = een eenvoudige belediging) 1 gezamenlijke straf wordt opgelegd?

  Like

  • Peter V. zegt:

   Volgens mij heb je dit inderdaad goed begrepen. Dit is helemaal niet uitzonderlijk. Het gebeurt wel vaker dat het Openbaar Ministerie van verschillende feiten met dezelfde verdachte één zaak maakt en in één zitting behandelt waarna de rechtbank ook één gezamenlijke straf oplegt.

   Like

 17. Akky van der Veer zegt:

  Ik vind dat een heel goed idee van jou, Lidy. Als het boek verschijnt zonder de naam van Wim Dankbaar eraan te verbinden, kan het OM hem niks (meer) maken. Tenminste, dat denk ik. Misschien dat de advocaat van Hans en Wim dat eens kan uitzoeken?

  Like

  • lidy zegt:

   Dankje Akky, en losgekoppeld van Wim Dankbaar kan het boek tzt dan ook als e-book op de markt worden gezet. Ja, ik hoop dat Wim dit idee serieus neemt en bespreekt met Hans Mauritz en zijn advocaat.

   Like

 18. rmstock zegt:

  De Rechter is er 100% van overtuigd dat het DNA onderzoek 100% waterdicht is. Alles komt neer volgens het vonnis van 19-04-2013 te Leeuwarden dat [1] : “In 2008 heeft het NFI aanvullend autosomaal DNA-onderzoek gedaan op een bloedspoor op de jas van Marianne. Hieruit is een DNA-hoofdprofiel verkregen van een onbekende man A.” Volgens de getuigenverklaring van Jasper Steringa [2] : “Jasper legde haar al fietsend een hand op haar mond. Half struikelend kwamen ze tot stilstand. Marianne probeerde zich vervolgens los te rukken, maar Jasper greep de rugpand van haar jas beet. ” en “Jasper volstaat met: “Er was een korte worsteling”. Ze zou in zijn hand hebben gebeten, waardoor hij op het idee kwam zijn mes te pakken. ”

  Twee vragen : Kunnen de vrouw of andere familieleden, vrienden of bekenden van Jasper Steringa zich herinneren dat Jasper op 1 mei 1999 een wond had aan zijn linker of rechter hand? Is Jasper rechtshandig of linkshandig ? De ontwikkelingen in DNA onderzoek zijn in het laatste decennium hard gegaan. Pas in 2008 was schijnbaar een autosomaal DNA-onderzoek mogelijk. Dan resteert de vraag : Waar is de Jas van Marianne al die tijd geweest? Is die jas wel op de Keningswei wei aangetroffen?

  Als we kijken naar de vuurwerk ramp van Enschede, zal ik maar niet vermelden wat er al die tijd met het rode sport-broekje van Andre de Vries is gebeurd. DIE IS OOK NIET DE GANSE TIJD IN BEWAAKTE OPSLAG GEWEEST BIJ HET OPENBAAR MINISTERIE.

  [1] Vaatstra-Vonnis , Rechtbank Noord-Nederland 19-04-2013 17/925132-12 PROM
  http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2013:BZ7928

  [2] MARIANNE VAATSTRA – BOER JASPER S. WEET VEEL NIET …
  14 oktober 2013 ⋅ 22 reacties
  http://herstelderepubliek.wordpress.com/2013/10/14/marianne-vaatstra-boer-jasper-s-weet-veel-niet/

  Like

 19. rmstock zegt:

  Zolang er nog rechtszaken tegen Joris Demmink lopen, de voormalig secretaris generaal van Justitie en in deze hoedanigheid laatst verantwoordelijke bij het OM, zijn alle uitspraken die verboden e.d. opleggen inzake onderzoek naar mogelijke rechterlijke dwalingen, waarvan de zaak Vaatstra er eigenlijk maar eentje is, voorbarig. Zeer zeker aangezien het verkregen bewijsmateriaal tegen Jasper Steringa – verkregen middels autosomaal DNA-onderzoek – dateert vanuit 2008.

  Like

 20. hansjohn zegt:

  2008, het jaar dat Jasper werd opgepakt voor joyriding.

  Like

 21. maasdonk zegt:

  @ allen en in het bijzonder wim, na het beluisteren van talk to myra kom ik tot de conclusie ook door de reactie van de advocaat dat de perceptie van feiten bij ons allemaal totaal anders is dan bij de togadragers, zij interpreteren de wet zo het hen het best uitkomt.
  Ook hoor ik de raadsman duidelijk zeggen dat er een proeftijd van 2!!! jaar is voor elk strafbaar feit dan terug komend op perceptie ,je loopt nu het risico dat elke malloot die zich via deze site aangesproken voelt terecht of niet, hiervan aangifte van kan doen en dus het vonnis van 4 weken ten uitvoer kan laten brengen via het OM,zo heb ik het begrepen.
  Daarom let op en neem de adviezen van de raadsman ter harte zodat je niet ook in de goelag beland bij jasper.
  Watch your back, in deze bananenrepubliek wim ,het is goed bedoeld en niet ter kritiek!
  Er gebeuren rare dingen in de wandelgangen van justitie .
  Volgens mij heeft jan vlug in een filmpje gezegd dat we in de middeleeuwen beland zijn,neem dat in overweging.
  Alle lof voor jou en hans, voor jullie werk en inzet voor marianne.
  Zij is hier de grote verliezer als er geen recht geschied.

  Like

 22. van Tours zegt:

  Wat mij in het vonnis van de rechter irriteert is, dat Wim veroordeeld wordt voor iets wat hij had moeten doen, terwijl hij het wel gedaan heeft. Namelijk: Justitie inlichten over de feiten die hij genoemd heeft. Doel was om justitie zijn gang te laten gaan. Alleen van dat “zijn gang gaan” is niets terechtgekomen, waarop Wim het in de openbaarheid heeft gebracht. Wim, ik hoop dat ik het goed vertel anders corrigeer je maar. Met andere woorden: de motivatie deugt niet, tenzij er inderdaad bij justitie niets te vinden van die contacten is, maar dan ligt nu vast dat Justitie en met name het OM, door het niet opnemen van verklaringen het proces Vaatstra niet goed behartigd heeft. Is het achterhouden van verklaringen a decharge opgenomen in het wetboek? Zou het kunnen vallen onder het kopje “vernietigen van bewijs”?

  Like

 23. Koos van Woudenberg zegt:

  Mevrouw Annette van Bronsvoort uit Assen is benoemd tot burgemeester van de Achterhoekse gemeente Oost-Gelre. Ze wordt donderdag 3 april 2014 geïnstalleerd.

  Like

 24. maasdonk zegt:

  @ koos, een erebaantje na geleverde services!!
  Heel dit vaatstra verhaal is zo bizar geworden dat een gemiddeld mens die niet ingelezen is er niets van begrijpt en denkt ,ach de dader zit opgesloten, case closed,dat is precies waarom er kosten nog moeite gespaard zijn om dit af te handelen terwijl er zoveel cold cases zijn waar niets aan gebeurt!!!
  Waarom moest deze zaak ,,opgelost,, worden in een recordtempo???
  Iemand??????

  Like

  • Koos van Woudenberg zegt:

   Heel off topic. Alhoewel, misschien ook niet. Ik denk dat het in 2011 was dat ik samen met nog een meneer Henk Heijman tegenkwam tijdens zijn “Pieterpad”. Heijman was ook burgemeester van Oost-Gelre. Er ontstond een gesprek en met zijn drieën liepen we naar een resto in een dorp vlakbij alwaar we onder het genot van veel Belgisch bier een vorkje hebben geprikt.

   Heijman nodigde ons uit voor de Zwarte Cross en een besloten concert. Zijn secretaresse vroeg ons per e-mail waar de kaarten naar toe moesten worden gestuurd. Daarna hoorden we nooit meer iets…

   Like

 25. hansjohn zegt:

  “Voor zover verdachte Justitie had willen helpen of misstanden aan de kaak had willen stellen in het algemeen belang, al dan niet in de hoedanigheid van onderzoeksjournalist, had hij het kunnen houden bij het in algemene termen benoemen van die zaken. Eventuele details had verdachte dan kunnen delen met hen die daartoe bevoegd en aangewezen zijn, zonder deze details publiekelijk bekend te maken.”

  Leuk bedacht meneer de rechter.
  “Details” zijn door diverse personen aangereikt aan hen die daartoe bevoegd en aangewezen zijn, maar die waren niet geïnteresseerd of mochten met die “details” niets doen.

  ” Niet alleen voelen zij zich diep beledigd, ook hebben de feiten invloed op hun dagelijks leven doordat iedereen via een eenvoudige zoekslag op internet op de namen van aangevers terecht komt bij de door verdachte verspreide artikelen. Dit leidt tot negatieve beeldvorming over hun personen.”

  Tja, wie goed doet goed ontmoet; wat tot een positieve beeldvorming zal lijden.

  Dat het nog zo lang geduurd heeft, voor het uiteindelijk tot een zaak kwam…., zolang konden dus, door diverse mensen, artikelen verspreid worden. Dat kan Wim Dankbaar niet aangerekend worden.
  Er was blijkbaar geen haast bij?

  Like

 26. van Tours zegt:

  Wim,
  Bedankt voor de extra informatie. Ik heb nog wel een paar vragen:
  – Waren bovengenoemde e-mails in het dossier aanwezig?
  – Zo nee, had het OM die moeten toevoegen? Indien het OM die mails – die als bekend verondersteld zijn – had moeten toevoegen, dan moet door de niet opnemen van de ontlastende verklaringen de rechter conform jurisprudentie de zaak “niet ontvankelijk” verklaren.
  – Zo nee, had de aangeklaagde partij die moeten toevoegen, of konden zij weten dat die toegevoegd moesten worden?
  – Heeft de rechter geïnformeerd naar de voorgeschiedenis?
  Indien de rechter alleen geoordeeld heeft op de stukken die hem toegeleverd zijn, waarbij deze mails niet aanwezig waren, dat wordt zijn vonnis “begrijpelijk”, hoewel ik vind dat hij moest weten en ook uit de wel aangeleverde artikelen kon opmaken, dat voor de publicatie er contact geweest was met Justitie.

  In het hoger beroep kunnen deze e-mails als bewijsmateriaal ingeleverd worden, wat tot een nieuwe behandeling van de zaak moet leiden, of het hof moet oordelen of de e-mails al ten tijde van de zaak bekend waren en niet kunnen leiden tot een nieuwe behandeling. (de truc Hagemann)

  Like

 27. Wim Dankbaar/Marianne Vaatstra-circus in een “notendop”

  Sinds een week of twee is op De Grijze Duif weblog te lezen dat er toch wel enige interesse is ontstaan in de zaak van Marianne Vaatstra. Een bizarre persoonlijke slachting van Peter R. de Vries aan het adres van Wim Dankbaar bij DWDD (De Wereld Draait Door), was reden om toch maar eens te gaan bekijken wat die Dankbaar allemaal te vertellen heeft. Dit bleef echter niet bij het lezen van één artikel op Recht is krom, maar zet zich tot op de dag van vandaag voort door het lezen van artikelen, verslagen, rapporten en een persoonlijk dagboek van de moeder van Marianne, Maaike Terpstra, voorheen Vaatstra. Daarnaast probeer ik te luisteren wat ik kan en alle video´s te vinden die relevant zijn in deze zaak.

  Ik val werkelijk van de ene verbazing in de andere. En ook dat verbaast me dan weer. Immers is die moord toch opgelost? 100% DNA match en een dader die heeft bekend en is veroordeeld… Maar wanneer je dieper in het Vaatstra-verhaal duikt, dan is er zo veel gebeurd wat het daglicht niet kan verdragen, dat DNA noch bekentenis dit kan wegpoetsen! Er kan niet gedaan worden of dit nooit heeft plaats gehad. PUNT!

  De geschiedenis in de Vaatstra zaak vóór Jasper S., draait voor een belangrijk deel om…

  Lees de rest van het artikel op:
  http://degrijzeduif.blogspot.nl/2014/03/wim-dankbaarmarianne-vaatstra-circus-in.html

  Like

 28. Goed werk Duif! De waarheidsvloedgolf zal ook in de zaak Vaatstra niet langer te stuiten zijn nu inmiddels zelf de Pedotelegraaf om is en vandaag moet berichten: ‘Top OM op korrel om pedonetwerk.’ Dat zal natuurlijk Opstelten de kop gaan kosten + een aantal voorgaande ministers en dan kan er misschien of hopelijk (uit)eindelijk weer met terugwerkende kracht gerechercheerd gaan worden op basis van waarheidsvinding. De volksverlakkerij in de zaak Vaatstra is meer dan stuitend. Wat er nu rond Demmink plaatsvindt is slechts het begin van het zichtbaar worden van een gruwelijke en grootschalige beerput van seksueel misbruik in Nederland , afgedekt door justititie. Ook betrokkenheid van politie – ‘pedolitie’ – in deze pedozaken zal nu volop in het licht kunnen komen. Einde van de oude politiek komt ook in zicht. Hoeveel politici waren en zijn van dit alles op de hoogte geweest? Hoevelen van hen zijn of waren zelf betrokken in misbruikzaken?
  Hoe staat het in dezen met magistraten, bankdirecteuren? Hoeveel misbruik is er op scholen afgedekt? Het lijkt er sterk op dat Sodom en Gomorrah een vakantieoord is vergeleken wat Nederlandse justitievertegenwoordigers in dezen hebben gepresteerd. Hoe heeft het ooit zover in ons land kunnen komen. Mogen de verdere ontwikkeling van de Fluwelen Revolutie alles in goede banen leiden en de goede kant van ons mooie Nederland land weer te voorschijn komen!

  Like

 29. DeGrijzeDuif zegt:

  Dank je Frides, en laten we het hopen…

  Like

  • lidy zegt:

   Toch zou ik iets meer willen weten van u, bijvoorbeeld op basis waarvan u dat vertrouwen heeft dat het linksom danwel rechtsom het boek het grote publiek toch wel zal bereiken. Waar denkt u dan aan? En op basis waarvan vindt u het prima houdbaar om Dankbaar wel als auteur te behouden. U ziet blijkbaar het Hoger Beroep met vertrouwen tegemoet, wat zijn daarbij uw overwegingen? U schat de risico’s voor Dankbaar blijkbaar niet zo hoog, op basis waarvan? En hoe stelt u zich dat voor de situatie ‘ als de nood aan de man komt’ ? Daar ben ik nou benieuwd naar.

   Like

 30. @ Lidy

  Onderstaande geeft vertrouwen:

  Column KRINGEN Rob Hoogland, Telegraaf 6-03-2014

  BAH

  Wat er ook gebeurt, in de zaak Demmink, hoe het ook afloopt, het naargeestige beeld dat dinsdag door die voormalige jongensprostitué en gisteren met name door getuige Leendert de Koter werd geschetst, zal lang bij mij overheersen wanneer ik aan het Openbaar Ministerie denk. Pardon? Ja, die voormalige rechercheur heet echt De Koter. Zelfs Bordewijk had in dit geval die naam niet durven gebruiken. Alles is walgelijk in deze zaak, tot en met de verklaring van Gerard Spong, en enkele dagen terug met dat typerende valse grijnsje van ‘m bij Pauw & Witteman gedaan, dat hij wel wist wat hij zou doen als hij advocaat van Joris Demmink was. “Ik zou twijfel zaaien”, zei de maître pienter. Ja hoor, ik weet ‘t, dat is nu eenmaal de taak van een advocaat. Maar toch zeg ik bah, bah bah. De Zeeuwse Petra de Boevere, een der populairste twitteraars van ons land, (www.meisjesvandeslijterij.nl), liet tijdens het relaas van De Koter het volgende weten: “Ik word misselijk van de timeline van @SaskiaBelleman (onze rechtbankverslaggeefster , die de getuigenissen gewoontegetrouw aan haar volgers doorgaf, red.) . Dit gaat veel verder dan kindermisbruik. Dit gaat om een corrupt justitioneel systeem. Kindermisbruik door mannen met macht die deze macht ook misbruiken is vele, vele malen erger dan die van andere pedo’s.”Zo ontzettend waar. Dit is dus het beeld van het Openbaar Ministerie dat angstaanjagend bij mij zal blijven hangen; dat van onbetrouwbare en gewetensloze viezeriken in de leiding er van, tot in de allerhoogste regionen, al is dat inmiddels misschien niet meer het geval. De Koter, betrokken bij het zogeheten Rolodex-onderzoek in 1997, noemde naast Demmink de namen van drie andere hoofdofficieren. Het onderzoek leverde niets op, vertelde hij, maar uit zijn relaas kan tevens worden opgemaakt dat het een misselijk makende reden zou kunnen hebben, namelijk het betere doofpotwerk. Waarbij zelfs de ministers Hirsch Ballin en Opstelten – een studievriend van Demmink – betrokken zouden kunnen zijn geweest.
  Old boys network? Young boys network? Schokkend in elk geval. Persoonsobservatie werd om duistere redenen afgewezen. De getapten leken te weten dat ze afgeluisterd werden; getapte telefoons werden ineens niet meer gebruikt. Verder citeer ik de Telegraaf-site van gisteren: “Volgens De Koter heeft het er alle schijn van dat Ger van R. (hoogleraar van de Vrije Universiteit, die een faciliterende rol zou hebben gespeeld bij de orgieën, RH) de hand boven het hoofd is gehouden. Hij lijkt er over te zijn ingelicht dat zijn telefoon werd afgeluisterd. Ook was hij duidelijk voorbereid op een huiszoeking., aldus de ex-rechercheur.”De koffie stond bij wijze van spreken klaar”. Al het belastend materiaal – computer, videorecorder – leek te zijn verwijderd. Weerzinwekkend. Als er één organisatie is waarop een volk in een normaal functionerend land zou moeten kunnen vertrouwen, is het het Openbaar Ministerie. Wanneer dat niet eens meer kan….

  Like

 31. Het gaat om de inhoud, niet om het fysieke boek. Verbieden van het fysieke boek bv specifiek door WD, wint “hen” slechts tijd. Wat ze ook uithalen, in HB of waar ook, de informatie ligt op verschillende plekken en de waarde hiervan verdwijnt niet met een verbod tot publicatie. Ik zie het HB overigens absoluut niet met vertrouwen tegemoet, maar er is ook nog tijd voor het HB. Tot die tijd, en mogelijk zelf daarna is het prima houdbaar dat WD auteur is. Ik schat de risico’s voor Wim Dankbaar zeker niet laag in, zelfs hoog. En dit blijft niet beperkt tot het juridische gedeelte.

  Om maar een dwarsstraat te noemen, de persoonlijke slachting van de naam Wim Dankbaar in de media, dat doet iets met een mens en zijn familie. Daarom respecteer ik enorm wat hij doet. Maar ieder nadeel heeft zijn voordeel. Want door het bizarre optreden van PRdV in DWDD raakte ik getriggerred me in WD, Dus Marianne Vaatstra, te verdiepen.

  Als het boek werkelijk zulke explosieve inhoud heeft als ik vermoed, dan is Wim een held dat hij dit openbaart na een dergelijk lange en slopende tocht. Maar tot hoe diep hij moet gaan om die heldenstatus te bereiken… Slechts de tijd kan het leren, maar ik wens hem er alle sterkte en kracht bij.

  Like

  • lidy zegt:

   Inderdaad, het leven bestaat uit het maken van keuzes en een afweging van de kosten en baten. Wie slim is gaat in de gegeven situatie niet de weg van het alles of niets van de gokkers maar kiest voor het pragmatisme van de tacticus en het vernuft van de strateeg. Ik wens Wim veel wijsheid toe en ervaren raadgevers.

   Like

   • Page zegt:

    De advocaat van Wim en Hans klonk in ieder geval zeer vakkundig, ik denk dat ze daar een goede aan hebben. Verder zijn ze in een heikele situatie gebracht, Wim hoeft bij wijze van spreken maar een scheet te laten, waar iemand zich beledigd of aangesproken door voelt, of Wim mag vier weken zitten. Misschien toch het boek pas uitgeven na twee jaar dan ofzo en in de tussentijd nog meer publiciteit generen op andere sites (niet van Wim). En alle verdere tegenwerking ook keurig vastleggen in het boek. Maar laten we eerst het hoger beroep afwachten want dit is in feite wel pure censuur.

    Like

    • jairalali zegt:

     Moeder Terpstra heeft het eeuwige leven niet, en het zou toch prachtig mooi zijn als zij bij leven en welzijn mag vernemen dit boek uitgekomen is.
     Het is mijns inziens ook een ode aan haar.

     Like

 32. maasdonk zegt:

  Ja frides, dat is de kern ,als je daar niet meer op kunt vertrouwen wat dan??
  Het is idioot dat de verdachte(en) in deze zaak niet in voorarrest zitten dat zou standaard moeten zijn.
  P kippevel zal zijn mening hier wel weer over komen spuwen in een of andere talkshow.
  Wat een land, je zou zo een overheidsvluchteling worden op deze manier.
  De meest smerige doofpot staat op springen ,het is nu of nooit!!
  Als demmink down gaat is dat gunstig voor de vaatstra zaak, hij was degene op een positie die de uitzetting acuut kon ,,regelen,, nietwaar.
  Even nog iets over de beruchte fiets ,in de uitzending van 2001 met verry brouwer zie je op de politiefoto,s 2 fietsen liggen, niks netjes geparkeerd in de greppel om met een vriend van een vriend sigaretten te roken.
  Stond de fiets of lag de fiets destijds ,weet iemand daar meer van.
  De fiets is en blijft terug komen en is dus wel belangrijk voor het verhaal.

  Like

  • Vooral belangrijk omdat Marianne mogelijk, of met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, nooit op die fiets heeft gezeten…

   Like

   • Page zegt:

    Ik dacht dat jij al helemaal overtuigd was 🙂 Verder kunnen we elkaar een hand geven, ook hier terechtgekomen na een verdacht optreden van Peter R. de Vries in DWDD, alleen ik iets eerder (net nadat Steringa was gearresteerd).

    Like

    • Ik ben ook overtuigd. 🙂 Maar mijn persoonlijke overtuiging is nog geen zekerheid… Vandaar een gezonder reserve.

     Like

    • jairalali zegt:

     Peter R is niet zo moeilijk te doorgronden.
     Je ziet het aan z,n lichaamstaal en vooral aan z,n ogen.
     Het verschil tussen Peter R die de waarheid predikt of liegt is altijd heel duidelijk te zien.
     Hieruit blijkt dat hij dieper in contact staat met zijn geweten dan dat hij zelf beseft.
     En dat alles voor een dik salaris. Trieste man!

     Like

 33. In het aankomende boek van Dankbaar en Mauritz heb ik de volgende quote laten zetten:
  Mark Twain — ‘Truth is stranger than fiction, but it is because Fiction is obliged to stick to possibilities; Truth isn’t.’

  Like

 34. wdankbaar zegt:

  Lidy, Ik waardeer je bezorgdheid, maar ik kan wel voor me zelf zorgen.

  Het boek wordt zo verpletterend dat het iedereen van de oppositie zal doen verstommen.

  Like

 35. Page zegt:

  Bij deze ga ik een tweede exemplaar bestellen. Dan kan één van de twee boeken in NL blijven en daar rustig gelezen worden (en rondgaan). Leuk dat je in het telefoongesprek met Myra sprak over de support uit het buitenland.

  Like

 36. hansjohn zegt:

  Ik ben benieuwd OF en hoeveel ‘nieuwe’ getuigen zich gemeld hebben, n.a.v. de aankondiging van het schrijven van het boek. En wat die dan te melden hebben natuurlijk.

  Like

 37. wdankbaar zegt:

  Onno Dekker raakt de kern:

  Logica en recht staan, in de beleving van veel denkende burgers,
  haaks op elkaar in Nederland.

  In de zaak tegen Wim Dankbaar, aangespannen wegens smaad, is een
  motief van Dankbaar gelegen in de zorgvuldigheid en betrouwbaarheid
  van een OM bij het vinden van de waarheid. Bij de Vaatstrazaak wordt
  door Dankbaar aan de klager verweten dat hij donders goed wist dat
  de verkeerde Ali werd aangehouden en daarbij zijn mond hield, waardoor
  een gekend onschuldige voor de Bühne werd opgevoerd als verdachte.

  De rechter vindt echter dat het algemeen belang niet is gediend met
  het ontmaskeren, blootstellen van justitieel ‘toneel’ en dat is voor
  het rechtsgevoel van de weldenkende burger funest.
  In het OM dient men het vertrouwen te kunnen hebben dat integriteit is
  gewaarborgd. Ook fouten dienen hersteld te worden indien onderzoeks-
  journalistiek deze blootlegt. Dat een OM in het algemeen dit niet zo
  waardeert moge blijken uit vele zaken. In de Schiedammer parkmoord
  werd de rechter ontlastend dna-bewijs onthouden, waardoor een onschuldige
  voor jaren een raampje met spijltjes zag. Extramuraal, buiten de
  verkokering in de kamertjes van het OM, leidde met pijn en moeite
  tot rechtsherstel. Voor zover dat mogelijk was.
  Het is evident dat het argument van de rechter dat er geen publiek
  belang zou zijn en Dankbaar dus veroordeeld kan worden geen doel treft.

  Door deze smaad- en/of lasterzaak te relateren aan een tamelijk zware straf
  werpt de rechtspraak, in de ogen van de denkende burger, tevens de verdenking
  op zich niet recht te spreken zonder aanzien des persoons. Immers,
  zo lijkt het althans, ware Dankbaar een waarheidsvinder in meer
  banale zaken dan krijgt men de idee dat de voorwaardelijke veroordeling
  minder voor de hand ligt. Dat laatste zou niet mogen uitmaken, en
  voor de waarheidsvinding al evenmin.
  Verbazing wekt ook dat feiten worden voorgeworpen die klaarblijkelijk
  niet ontzenuwd worden en zelf bevestigd lijken te worden.

  Alhoewel een kort geding zich hier minder toe leent, zou het de
  rechtbank sieren de klager door te vragen over de bedreiging door
  klager van een getuige en wel met als saillant detail een datum met
  reminescenties aan de moord op M. V. Dit laatste houdt namelijk meer
  verband met de zaak dan de veroordeling van S.

  Bij gerede twijfel aan de stukken die deze zaak voedden is het des
  te opmerkelijker dat over afwijkende data luchtig wordt gedaan met
  een beroep op begrip voor verschrijvingen. Voorts werd, bij mijn
  eerste werkgever TNO, mij ingeprent slechts een enkel onderwerp
  per brief en per zaak te behandelen. In deze zaak worden twee
  klachten gebundeld en gaat men pas over tot actie als er al sprake
  is van een ‘dader’ in de zaak V. Bevreemdend, want oordelen op
  grond van latere feiten buiten de tijdspanne van de smaad/laster
  zo logisch gezien niet mogen uitmaken. Met dit laatste krijgt, de zich
  tot complotdenken bekerende burger, het idee dat zo de vrijheid
  van logisch denken en het publiceren over twijfels aan rechtspleging
  wordt ingeperkt ten detrimente van een rechtssysteem dat af en toe
  van buitenaf gereinigd zou moeten worden. *)

  *) Dat systemen helaas niet altijd zelfreinigend zijn is in veel
  gevallen aangetoond. De Steendorpse gifmoord is een ‘fraai’
  voorbeeld van hoe het ‘systeem’ de vuile was binnenhoudt en
  wel zolang tot de naakte magistraten en forensische experts
  er voor iedereen zichtbaar in hun nakie over straat gaan.

  Naschrift: Bij de overheid zou men zich zorgen maken over het feit
  dat zelfs weldenkende burgers zich achter complotdenkers scharen.
  Het verbaasd mij niet, want ieder weldenkend mens kijkt liever
  naar een ongeschonden vrouwe Justitia dan een Batavierse in
  berenvel met knuppel, bijl en hakblok!

  Like

  • Page zegt:

   Zo is dat en Amen. Iets anders:wat zomaar in mij opkomt: gaan jullie het eerste exemplaar van jullie boek opdragen aan Maaike Terpstra? En er daarna zorg voor dragen dat zij het boek daadwerkelijk in haar handen krijgt.

   Like

 38. wdankbaar zegt:

  Hier nog zo’n stuk bewijs waarop het OM weigerde in te gaan:

  From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Sent: donderdag 2 februari 2012 18:44
  To: ‘a.bronsvoort@om.nl’
  Cc: ‘vaatstra@msn.com’; ‘Maaike Terpstra’
  Subject: Nog meer relevante informatie!

  [audio src="http://jfkmurdersolved.com/audio/lex.mp3" /]

  Wee uw gebeente als deze vrouw ook maar enige sancties treft!

  Ik houd u dan persoonlijk verantwoordelijk! Ik geef u deze informatie omdat het MIJN BURGERPLICHT is!

  Het is UW plicht om er wat mee te doen!

  Wim

  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: maandag 16 december 2013 11:09
  Aan: xxxxx
  Onderwerp: In navolging op ons gesprek:

  Geachte heer xxxx,

  Met referte aan uw uitnodiging van 12 december deel ik u het volgende mede:
  Ik zal niet meewerken aan een psychiatrisch onderzoek zolang ik daarvoor geen motivering heb ontvangen. Ondanks herhaald verzoek en de belofte dat deze motivering in het proces-verbaal van de zitting zou worden vermeld, heb ik deze motivering nooit gekregen van de rechtbank. Nadat een motivering ook niet in het proces-verbaal bleek te staan, heb ik de rechtbank gebeld, waar mij door een griffie-voorlichtster te verstaan werd gegeven dat als het er niet in staat, de rechter het kennelijk niet wil motiveren.

  Het betrof hier een zitting voor een ogenschijnlijk onbeduidend smaadzaakje voorgezeten door een politierechter genaamd Stuiver. Ik heb deze rechter, die mij vanaf minuut één liet merken dat hij mij niet welgezind was, tweemaal gewraakt. Eerst omdat hij mij getuigen ontzegde die ik nodig had om mijn onschuld aan te tonen, daarna omdat hij na de eerste wraking de zaak per se wilde blijven doen, ondanks het overduidelijke feit dat hij mij niet de optimale verdediging gunde. Tevens omdat ik niet mijn in de zaal aanwezige aanklagers mocht horen. Beide keren werd de heer Stuiver gered door zijn collega’s van de tot tweemaal direct bijeengeroepen wrakingskamers – een unicum in de rechtshistorie. In de derde en laatste etappe van de zitting verwees hij de zaak door naar de meervoudige kamer, maar niet zonder op de valreep een psychologische multi-rapportage te gelasten. Mijn analyse van deze “trap na” nadat de wedstrijd reeds afgefloten was, is dat deze rechter hiermede zijn partijdigheid definitief bevestigde. Hetgeen nog eens versterkt wordt door het feit dat hij het niet kan motiveren. Kennelijk wil deze rechter suggereren dat er iets mankeert aan mijn mentale gezondheid. Zonder te zeggen waarom. Als u de reden inmiddels wel kent, zou ik u dankbaar zijn voor de verstrekking daarvan. Met andere woorden: Kunt u mij zeggen waarom u mij moet onderzoeken? Dan kan ik wellicht alsnog op uw uitnodiging ingaan.

  U hoeft natuurlijk geen psychiater te zijn om te weten dat een rechter het nooit leuk vindt om gewraakt te worden. Laat staan twee keer. Rechters zijn immers ook net mensen met ordinaire emoties van trots en rancune. Een dubbele wraking kan echter nooit een reden zijn voor een psychiatrisch onderzoek, aangezien wraking een grondrecht is van elke verdachte. Net als overigens het recht om getuigen te horen. Het is van de zotte dat er een steekje los zou zitten bij een verdachte, eenvoudig omdat hij gebruik wenst te maken van zijn wettelijke grondrechten.

  Voegt u daarbij dat dergelijke psychiatrische onderzoeken doorgaans alleen worden gelast in zeer zware delicten, anders dan dit 13 in een dozijn smaadzaakje, dan heeft u de ridicule disproportionaliteit van deze beslissing meteen op het netvlies.

  Misschien wilt u mij als psychiater ook eens vrijblijvend uitleggen welke gezonde psyche een man die een meisje dubbel verkracht, wurgt en de keel doorsnijdt, volledig toerekeningsvatbaar verklaart, maar anderzijds meent dat een verdachte die gebruik maakt van zijn rechten, niet helemaal goed bij zijn hoofd zou zijn? Ben ik dan de weg kwijt als ik zeg dat de ratio bij sommige onderdelen van onze rechterlijke macht ver te zoeken is?

  Vindt rechter Stuiver soms dat ik krankjorum ben door te menen dat Jasper Steringa de moord op Marianne Vaatstra niet heeft gepleegd? In dat geval dient de capaciteit van de psychiatrische inrichtingen flink uitgebreid te worden, want ik ben lang niet de enige. Ik ben tot nu toe wel één van de zeer weinigen voor wie het 1000% zeker is dat Jasper Steringa deze moord niet heeft gepleegd, laat staan in dat weiland. Waar ze wel is vermoord, weet ik inmiddels ook. Waarmee het ook 1000% zeker is dat Justitie het Nederlandse volk op onnavolgbare wijze heeft belazerd. Wat dat betreft voel ik me net Copernicus, éénoog in het land der blinden. Weet u, mijnheer Xxxx, ik voel me daar hartstikke goed bij. Want de leugens en misdrijven van ons justitiële systeem exposeren beschouw ik als een nobele taak, waarmee ik iets terug doe voor de kwaliteit van de samenleving. Dat ik daarbij emmers drek over me heen krijg tot en met psychiatrische onderzoeken aan toe, is niet meer dan logisch, gezien de monstrueuze belangen van diegenen die mij niet willen zien slagen.

  Like

 39. hansjohn zegt:

  Zijn er op 4 mei 1999 in Avro’s opsporing verzocht, foto’s getoond? Werd er tijdens die uitzending gesproken over een 31 jarige en 19 jarige asielzoeker?
  Hier staat dat er op 30 augustus voor het eerst de pasfoto te zien is:

  “In een extra uitzending van SBS6 verschijnt maandag 30 augustus 1999 voor het eerst de pasfoto van ,,de Irakese asielzoeker, die wordt verdacht van de moord op Marianne Vaatstra: de 26-jarige Ali Hussein Hassan’’.”
  (Waarom nu een 26 ipv 31 jarige man? )

  En toch…….. ik heb ooit, maar weet niet wanneer, in welk programma, 2 foto’s gezien en ik kan niet 100% zeggen dat 1 van die foto’s DE foto van Ali is, zoals we die kennen. In mijn geheugen zit een ander plaatjes, dat ik misschien pas zal herkennen als ik het zien. De foto van de andere – jonge- man is niet de foto van Mohamed Akbari, zoals we die kennen. Misschien was het wel een foto van hem, maar dan een andere….of van een andere man.

  Bij wie gaat er een belletje rinkelen, wie heeft dit ook ong. zo in zijn/haar geheugen?

  Like

 40. Felice zegt:

  Dit is wat er moet gebeuren wil men al deze misstanden in ons land te lijf gaan:

  1. De Officier van Justitie moet geen onderdeel meer zijn van de staande magistratuur. Hij gedraagt zich te vaak volgens het adagium ‘met boeven vang je boeven’ en gelet op de trukendoos die door hem wordt toegepast dient hij zitting te nemen tegenover de rechter, net zoals de verdediging. Dit kan misbruik van de huidige bijzondere (machts)positie van de Officier van Justitie voorkomen en maakt duidelijk dat hij ten opzichte van de rechter op zijn tellen moet passen.

  2. Het moet het OM (Parket, College van PG’s) verboden worden om te coordineren en af te stemmen met het Ministerie van Justitie aangezien dit de onafhankelijkheid van het OM minimaliseert. Het OM verwordt tot een dienaar van het landsbelang ipv een wetshandhaver. Een dienaar van het landsbelang wordt door overheidsmedewerkers duidelijk anders ingezet en ‘benut’dan een pure en onafhankelijke wetsdienaar. Een Officier dient door te zetten daar waar hoge ambtenaren – als voorwerp van onderzoek – liever hadden dat hij zijn activiteiten zou staken.

  3. Er moet een commissie komen die gaat onderzoeken hoe benoemingen tot stand komen in Nederland. Dit betreft benoemingen van SG’s, DG’s, rechters, Officieren van Justitie en Korpschefs. Het is van belang uit te zoeken in hoeverre chantage en de mogelijkheden daartoe een rol spelen bij de benoemingen. Het lijkt er immers op dat diegenen benoemt worden die reeds chantabel zijn, dan wel zich niet zullen bezighouden met zekere gevoelige kwesties (en dus dankzij de benoeming anderen NIET zullen chanteren).

  4. De klokkenluidersregeling moet overtuigend worden geimplementeerd en gecommuniceerd. Klokkenluiders moeten worden beschermd tegen overmatige procesvoering, zeker daar waar het onderwerpen betreft die de overheid zelf aangaan.

  5. De rol en de functie van de media en het parlement moet worden onderzocht in kwesties als deze. Teveel leden der Tweede Kamer blaffen enkel en bijten niet ofwel houden ze hun mond. Hoe kan dat, waarom is dat? Zijn zij zelf chantabel, tenminste met de mogelijkheid een betere baan te krijgen in het geval een DG of SG in opspraak is of verdacht wordt van misdrijven? Als dat zo is, zijn DG’s en SG’s een bedreiging voor de democratie en rechtsstaat? Dienen zij wellicht korter aan te blijven dan nu het geval is. Dient de invloed en reikwijdte van hun macht beperkt te worden? En ook: zijn de media in Nederland slechts een verlengstuk van de overheid, hebben ze hun controlerende functie verloren? Zijn ook zij op enigerlei wijze (via toegang tot de politiek dan wel het verkrijgen van subsidies) chantabel? Hoe makkelijk is het om met dreiging van zware juridische middelen de Nederlandse pers het zwijgen op te leggen?

  6. Er dienen regels te komen in relatie tot de financiering van procesvoering ten behoeve van van misdrijven verdachte overheidsmedewerkers. Er dienen regels te komen die aangeven of dergelijke overheidsmedewerkers met belastinggeld de media mogen bedreigen en dwingen tot non-publicatie. Dit ondergraaft de democratie, het vrije woord, de persvrijheid en voorkomt waarheidsvinding.

  7. Er dient een commissie te komen waar klokkenluiders terecht kunnen met bezwaren tegen personen die deel uit maken van de Nederlandse overheid en / of een belangrijke functie vervullen in relatie tot de Nederlandse Rechtsorde. Die bezwaren moeten gedegen worden onderzocht waarbij de mate van aandacht voor de melding of aangifte evenredig moet zijn aan de importantie van de rol en functie van de verdachte. Nu is de aandacht voor de melding en de kans op onderzoek en vervolging omgekeerd evenredig aan de belangen die kleven aan het voorwerp van onderzoek.

  8. Er zijn overduidelijk grote problemen met het vastleggen en bewaren van bewijs en gegevens inzake politie onderzoeken en opsporingsactiviteiten waarbij belangrijke personen voorwerp van onderzoek zijn. Zodra een verdachte met een hoog en belangrijk profiel in zicht komt, dan wel leden der rechtelijke macht, politie of justitie, dan dient een speciale en volledig onafhankelijke dienst of groep personen, zorg te dragen voor vastlegging en vooral bewaring van de gegevens, tijdens EN na het onderzoek. Het is duidelijk dat op dit moment vele verschillende bij de onderzoeken betrokken personen een rol kunnen spelen bij het vervalsen of vernietigen van dergelijke gegevens. Te vaak ook wordt er onzorgvuldig omgegaan met de gegevens waardoor ze niet meer opvraagbaar of anderzins bereikbaar zijn.

  9. Er dient een onderzoek te komen naar de rol van de AIVD in situaties waarbij voor de Nederlandse rechtsorde en democratie van belang zijnde personen verdacht worden van strafbare feiten. Op dit moment lijkt het erop dat de AIVD zich toelegt op het gebruik van de mantel der liefde dan wel akkoord gaat met het gebruik ervan, opdat de schijn van een goed functionerende democratie en samenleving wordt opgehouden. De vraag is of dat wenselijk is. De vraag is of de AIVD voldoende onafhankelijk kan acteren om daadwerkelijk machtsmisbruik en crimineel gedrag binnen en door de Nederlandse overheid te voorkomen, vooral wanneer dergelijke activiteiten in groepsverband worden gepleegd bijvoorbeeld door hen die vanuit de ministeries een sturende rol hebben ten aanzien van de AIVD.

  10. Er dient een onderzoek te komen naar de vraag of de AIVD de geschikte partij is bij het verrichten van antecedentenonderzoeken bij belangrijke benoemingen. Zelfs indien deze onderzoeken goed verlopen en zelfs indien de AIVD voldoende gegevens kan vinden of ter beschikking heeft voor het onderzoek, is er dan sprake van voldoende onafhankelijkheid wanneer de conclusie van een dergelijk onderzoek de overheid(medewerkers) onwelgevallig is. Kunnen de DG’s en SG’s bij de ministeries, dan wel andere overheidsfunctionarissen, de adviezen van de AIVD naast zich neer leggen of zelfs beinvloeden? Het lijkt er wel op.

  Like

 41. DeGrijzeDuif zegt:

  Ik ben er inmiddels 200% van overtuigd dat wanneer het boek eenmaal is verschenen helemaal niets of niemand Wim nog aan durft te pakken!

  Like

 42. Page zegt:

  Daar ben ik helaas iets minder positief in, weet je nog wat er met Pim Fortuijn is gebeurd? Ze schamen zich nergens meer voor, doen alles open en bloot, dat weet ik wel zeker.

  Like

  • van Tours zegt:

   Ik zie het iets positiever. De kennis ligt al in een boek vast en zit niet meer in zijn hoofd. Zo snel mogelijk het boek doen uitkomen is dus van belang.

   Like

 43. Han zegt:

  Wim, de uitgifte van jullie boek is uitgesteld. Nu stel je al enige maanden dat je in jullie boek het waterdichte bewijs gaat leveren dat Jasper onschuldig is. Mag ik vragen waarom je wacht met het openbaren van deze informatie tot het uitbrengen van je boek? Als je deze informatie al maanden hebt, is het dan niet in ieders belang om dit onmiddelijk naar buiten te brengen?

  Like

 44. Page zegt:

  Pim Fortuijn heeft anders ook een aantal (negen) boeken op zijn naam staan 🙂 Iets anders: in het voorwoord op de website van het boek staat oa. dit:

  “Vasthoudendheid en onorthodoxe onderzoeksmethoden leidden uiteindelijk tot een goudgerande scoop, onder andere inhoudend een notarieel vastgelegde kluisverklaring van een onbedoeld en ongewild bij de moord betrokkene en een beeldopname (beeld én geluid) van een gesprek tussen drie justitiabelen waarin duidelijk wordt dat men exact op de hoogte was van de identiteit van de werkelijke moordenaars van Marianne.

  Ik kijk ernaar uit om te lezen, mij te verbazen en te huiveren 🙂

  Like

 45. wdankbaar zegt:

  Han zegt: Wim, de uitgifte van jullie boek is uitgesteld. Nu stel je al enige maanden dat je in jullie boek het waterdichte bewijs gaat leveren dat Jasper onschuldig is. Mag ik vragen waarom je wacht met het openbaren van deze informatie tot het uitbrengen van je boek? Als je deze informatie al maanden hebt, is het dan niet in ieders belang om dit onmiddellijk naar buiten te brengen?

  Wim zegt: Nee, want je moet het boek zien als een aanklacht tegen justitie. Als je hun leugens en misdrijven bewezen wilt verklaren, en je hebt één of twee bewijsmiddelen, maar je kunt er nog drie bewijsmiddelen bij krijgen, dan is het verstandig om die ook af te ronden en alles in één keer te presenteren. Een officier van justitie gaat ook niet zeggen wat hij allemaal tegen een verdachte heeft en aan welke bewijsmiddelen hij nog werkt, voordat het tot een zitting komt. Al was het maar omdat de verdediging zich daarop kan voorbereiden. De bedoeling is dat het bewijs zo veelvuldig en overdonderend is dat het de tegenstander KO slaat. Het is dus juist in het algemeen belang om je kaarten nog even tegen de borst te houden voor je ze uitspeelt.

  Like

 46. DeGrijzeDuif zegt:

  Heel duidelijk verwoord Wim. En met de kennis die ik heb, ben ik het geheel met je eens!

  Like

 47. J. Onno Dekker zegt:

  Een mogelijkheid is om per hoofdstuk de auteur te noemen, dat geeft duidelijkheid!

  Like

 48. hansjohn zegt:

  Aanvulling op mijn bericht van 8 maart 2014 om 22:57

  Het lijkt er op dat ik de enige ben die zich dit zo herinnert?
  Er zijn nog al wat Ali’s (vlgs politie en justitie); ‘wij’ bedoelen er maar 1; misschien is er vóór de bewuste uitzending van SBS6 in aug. een keer een foto van een andere Ali getoond? Of was het een foto van een neef van hem?
  De foto van de andere persoon betrof een – veel- jongere man, stond enigszins lachend op de foto, pittige uitstraling.
  Het is niet zo belangrijk ( denk ik) , maar toch zou ik graag willen weten of mijn herinnering klopt.
  Ik kan er niets meer over terug vinden.

  Like

 49. lidy zegt:

  Wim, ik wil graag dat vonnis nog eens lezen, maar kan de link er naar toe niet meer vinden. Die stond toch hier?

  Like

 50. lidy zegt:

  Ik kijk hier nu zo vreemd tegen aan. Ik zie nu de logica niet meer van: ‘dus geen verwijzing naar andere informatiedragers, zoals het boek.’ Immers zoals het hierboven staat gaat het alleen om het internet. Vandaar dat ik nog eens zou willen zien hoe het is geformuleerd in het vonnis. Misschien kun je de link naar het vonnis herstellen, Wim.

  Like

  • lidy zegt:

   Bedankt Wim voor de link. Ik heb het gezien. Nee dan valt het mee. Alleen een E-boek zou misschien een probleem geven, afhankelijk van wie daarin wordt genoemd. Beetje te somber ingeschat, denk ik nu.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s