Jasper Steringa’s advocaat Jan Vlug slaat wild om zich heen

Het bijgaande stukje werd hedenochtend in het AD gepubliceerd. Ongetwijfeld op aangeven van de op Mauritz en Dankbaar verbeten Chris Klomp. Deze heeft immers gisteren Hans Mauritz gebeld voor een “wederhoor” op een door hem te schrijven artikel betreffende het dreigement van Jan Vlug om de website Bol.com in een strafrechtelijke procedure te  betrekken. Tijdens dit gesprek verloor de “hoernalist” zodanig zijn cool dat hij de hoorn op de haak flikkerde. Reden: Het rechtbankverslaggevertje kon moeilijk overweg met de aankondiging dat zijn werkwijze in het boek prominent belicht wordt en hij als leugenaar en vazal van de rechterlijke macht ontmaskerd zal worden. Hij voorspelde dat ons boek toch geen aandacht zou krijgen en volledig doodgezwegen zou worden. De wens is de vader van de gedachte.  Klomp is kennelijk minstens zo in paniek als Jan Vlug. Angst blijkt maar weer eens een slechte raadgever met als resultaat een totaal tegenovergesteld effect. Een redacteur van het AD heeft zijn artikel zodanig herschreven dat wij ons geen positievere publiciteit voor het boek hadden kunnen wensen. “Een alles onthullend boek”. Bedankt Chris Klomp! Wel herbergt het korte itempje zo maar weer twee pertinente onjuistheden.. Het AD: “…. het omstreden en al deels verboden boek”. Deels verboden? Helemaal niet verboden. Je kunt een boek niet ‘deels’ verbieden zoals je ook niet deels of een beetje zwanger kunt zijn. Je bent zwanger of niet. Niets is verboden, behalve dat de auteurs het dagboekje van Maaike zelf niet 1-op-1 mogen overnemen in hun 500 pagina’s tellende boek waarin de gehele Vaatstra-zaak minutieus wordt blootgelegd, misdadige OM-ers, politiehufters, OvJ’s, politici en rechters worden gefileerd en Peter R. de V. definitief wordt ontmaskerd.  Fout twee: Mauritz (Novio Media Uitgevers) is niet alleen uitgever maar ook heftig co-auteur. Waarvan akte, AD !

De heftige sommatie c.q. dreigmail van Jan Vlug aan Bol.com : 

Geachte heer, mevrouw,

Op uw site wordt de verschijning aangekondigd van “Het Verboden Dagboek” door Wim Dankbaar. Ik wijs u erop dat dit boek uiterst smadelijke en lasterlijke beschuldigingen bevat aan het adres van onder andere twee volstrekt onschuldige (voormalige) asielzoekers, Peter R. de Vries, een aantal Officieren van Justitie, een aantal Ministers van Justitie en, niet in de laatste plaats, ondergetekende.

Wim Dankbaar wordt ter zake de beschuldigingen aan het adres van o.a. de asielzoekers door justitie vervolgd. De rechter heeft die zaak verwezen naar de meervoudige strafkamer en n.b. een psychiatrisch onderzoek van Dankbaar bevolen.

Dankbaar beschuldigt bovenstaande personen ervan Marianne Vaatstra te hebben vermoord en het ertoe te hebben geleid dat een onschuldige (mijn cliënt Jasper S.) daarvoor tot 18 jaar werd veroordeeld. Een grotere belediging van een eerzaam advocaat is niet mogelijk.

Ik wijs u erop dat Bol.com zich medeplichtig maakt aan het verspreiden van deze op niets gestoelde laster. Ik verzoek u om die reden het boek van de site te halen en niet langer in uw assortiment op te nemen. Mocht u daartoe niet bereid zijn, zal ik mogelijk stappen jegens Bol.com ondernemen. Een strafrechtelijke aangifte mogelijk daaronder begrepen.

Uiteraard ben ik graag bereid u een nadere toelichting te verschaffen. Mijn telefoonnummer is: 06-xxxxxxxx en mij mail vlug@vrijpleiters.nl.

In afwachting van uw bericht,

Jan Vlug

Advocaat te Deventer

De email werd zoals het behoort naar de uitgever van het boek, de uitgeverij van co-auteur Hans Mauritz,  doorgezonden. Inmiddels moet Vlug zijn blunder wel beseffen. Hoe dom is het wel niet van een advocaat om achter de rug van de uitgever één van de vele wederverkopers te willen verbieden om een boek uit te brengen dat van kaft tot kaft de onschuld van zijn eigen cliënt bepleit? Laat u dat even tot u doordringen…..

Bovendien verraadt hij in de eerste Freudiaanse alinea dat hij  Peter R. de Vries, een aantal Officieren van Justitie en een aantal Ministers van Justitie als zijn bondgenoten c.q. handlangers ziet, die in het boek ook belasterd zouden worden. Los van het feit dat de leugens van deze bondgenoten ruimschoots in het boek bewezen zullen worden, neemt Vlug alvast de honneurs voor hen waar. Net of die niet mans genoeg zijn om voor zichzelf op te komen. Gaat het hier nu in hoofdzaak om Vlug zelf of behartigt hij andermaal ook de belangen van zijn partners?

Hebben wij het ooit zo zout gegeten? Daar komt bij dat de actie van Vlug ronduit potsierlijk is, alsmede een blamage tegenover zijn vakgenoten. Op de afdeling “legal” van Bol.com is hard gelachen. Ten eerste weet Vlug als jurist en ingewijde dat de rechter nu juist heeft geoordeeld dat een boek niet verboden kan worden zolang de inhoud niet bekend is en zolang het niet op de markt is verschenen. Vlug probeert dus alsnog op eigen houtje de rechter te corrigeren. Daarenboven heeft hij zich kennelijk niet gerealiseerd dat Bol.com de email aan de hoofdverantwoordelijke zou doorsturen, zijnde de uitgever. Paniek zal zijn helderheid van geest vertroebeld hebben, want het slaat natuurlijk nergens op om een wederverkoper, in plaats van de bron van het boek  aan te schrijven. Tenzij Vlug heeft gedacht: als ik Bol.com zodanig kan intimideren dat ze het boek van de website halen, dan lukt het ook wel met de rest van de boekhandels en dan kunnen Dankbaar en Mauritz verder de pot op.

Maar er is meer, er is altijd meer. Hans Mauritz , uitgever en co-auteur heeft dezelfde dag Jan Vlug gebeld, een gesprek van ongeveer 40 minuten dat Hans begon met de woorden:

“Mijnheer Vlug, ik had nooit kunnen bevroeden dat er een aanleiding zou komen om u nog vóór de publicatie van het boek te bellen, maar die is er nu.”

Vervolgens was het voornamelijk Vlug die bleef praten om Hans te overtuigen dat hij zo’n sympathieke kerel is die dit niet verdiende. “Ik heb liever dat je mijn moeder een hoer noemt dan dit.” (Vlug doelt op het voorwoord zoals dat al is geplaatst op HetVerbodenDagboek.nl.  WD). Vreemd, want er zijn geen aanwijzingen dat Vlug’s moeder een hoer is, terwijl er talloze aanwijzingen zijn dat Vlug zijn cliënt Jasper S. met een noodgang de afgrond in heeft geholpen. Hans stelde daartegenover dat het reeds op 400+ websites staat dat Vlug Jasper S. een twijfelachtige verdediging heeft gegeven, om het maar mild uit te drukken. “Ja, maar dat is Internet”. Vlug neemt Internet niet serieus, maar ons boek wel: “Ik vrees dat het een bestseller wordt.”

Vlug oreerde dat zijn integriteit en goede naam zijn hoogste goed zijn. Dat hij al 20 jaar advocaat is en in Deventer goed bekend staat. Dat we dat aan elke Deventenaar op straat konden vragen.

Vlug liet zich op gegeven moment ontvallen dat Wim Dankbaar de pest aan hem heeft en dat dat dateert uit de Deventer Moordzaak. Niet dat dat waar is, want dit kan ik met tal van vriendelijke emailwisselingen uit die tijd ontkrachten, maar blijkbaar geldt het wel andersom, want Vlug kwalificeerde Dankbaar als een “narcistische psychopaat”. Niet zo slim en evenmin deftig of des advocaats om dat te zeggen tegen de uitgever en co-auteur van Dankbaar’s boek.

Nadat Hans het gesprek op Vlug’s merkwaardige optreden bij Nieuwsuur bracht, waarin hij meldde dat Jasper al in het eerste gesprek met hem de moord had bekend, kwam er wederom een fraaie onthulling uit Vlug’s mond: Hij had die strategie gekozen “omdat Wim Dankbaar daags na de arrestatie bij de familie Steringa aan de deur stond.” De politie ook trouwens. Die kwamen fijntjes aanzeggen dat de Steringa’s vooral niet naar de complotters moesten luisteren en hen beter niet te woord zouden staan.

Allereerst is dit een leugen, want ik heb pas in oktober 2013, bijna een jaar later, voor het eerst bij de ouders van Jasper op de stoep gestaan, samen met Hans overigens. We zijn binnen gelaten ook. Er zouden daarna nog meerdere hartelijke bezoeken aan Jacob en Alie volgen, waarbij wij aan dezelfde tafel zaten als die waaraan Jan Vlug ook eens met hen gezeten heeft.

Vat u hem? De advocaat van Jasper baseert zijn strategie voor de landelijke TV niet alleen op een leugen, maar stemt deze bovendien af op Wim Dankbaar, volgens Vlug een “aluhoedje”, een “gekkie” en last but not least een “narcistische psychopaat”. Ik wist werkelijk niet dat ik zo’n prominente rol speelde in het denken en handelen van Jan Vlug.

Iets dergelijks vertelt Jan Vlug ook in dit Volkskrant artikel, echter zonder mijn naam te noemen:

‘Je kunt het alleen begrijpen als je deze man kent. In deze zaak. Hij heeft dertien jaar gezwegen en op ons advies nog ruim twee weken na zijn aanhouding, hij kon niet meer. Complotdenkers zeggen dat hij het niet heeft gedaan. Ze vallen zijn familie lastig en de familie Vaatstra. Dat moet stoppen. Natuurlijk zijn er mensen die roepen: Vlug schendt z’n beroepsgeheim. Maar mijn cliënt heeft toestemming gegeven. Hij doet wat z’n advocaat zegt. Natuurlijk heb ik hem aangeraden om dit te doen. Ik heb gezegd: het is goed om de andere kant van het verhaal te laten zien. Hij kijkt weinig tv, de keuze voor Nieuwsuur heeft hij aan ons overgelaten.’

Hans bracht op enig moment ook de vraag ter sprake hoe Jasper toch aan Jan als zijn advocaat was gekomen, nadat de gebroeders Anker voor de eer hadden bedankt omdat men eerder de familie Vaatstra had bijgestaan. Mauritz stelde deze vraag ook omdat Jasper’s vader had verteld dat hij nog voor hij een tweede advocaat kon contacten Jasper kennelijk al onder de pannen was. Aanvankelijk was de verklaring van Vlug dat Jasper hem gewoon had gebeld. Toen Mauritz zijn verbazing daarover uitsprak (Jasper kende niemand en logischer was geweest dat hij de advocaat die hem tijdens de joy riding-affaire in 2008 zou hebben gebeld) werd het plots dat piket-advocaat  De Boer Jasper een lijstje met tien namen had gegeven en dat Jasper daar Vlug uit had gekozen, geheel zonder coaching van wie dan ook. Zuiver toeval dus, moeten we geloven. Or do we? 

Vervolgens vroeg Hans aan Vlug commentaar op een viertal punten die wij van de Steringa’s hebben vernomen naar aanleiding van hun vele gevangenisbezoeken aan hun zoon. Zonder onderbreking van Vlug werden deze vier punten opgesomd:

1) Dat Jasper na zijn beperking zo geel zag als saffraan (door een drug die de lever niet kon verwerken?)

2) Dat Jasper zijn verhaal aan de recherche vertelde en voortdurend werd onderbroken met opmerkingen als “Nee, Jasper, dat zit anders.”, “Nee Jasper, de feiten zijn anders” , “Nee, Jasper, je weet het niet meer, net als toen in 2008, je moet het zo vertellen.”, etcetera.

3) Dat Jasper’s familie moest ophouden aan zijn schuld te twijfelen. “Dit heeft ook zijn positieve kanten”.

4) Dat Jasper “in problemen komt” als zijn schuld betwijfelt wordt.

De reactie van Vlug op schot af: “Ach, die ouwe is hartstikke dement!”

Voor een ieder die Jacob en Alie Steringa of hun dochter kent, behoeft dit laatste statement geen verdere duiding. Wat een belediging van de vader van zijn eigen cliënt. Triest, heel triest. Bovendien, Steringa sr. is nog heel goed bij de wekker. Zijn kortetermijngeheugen is niet ‘je dat’ maar met zijn analytisch vermogen en zijn ragfijne inzichten is helemaal niets mis. Hij formuleert helder en geeft blijk van een uiterst heldere kijk op de zaak.

Tenslotte, ethisch en moreel gaat Vlug in alle opzichte over de schreef. Nu de strekking van het boek bij hem bekend is zou hij zich spoorslags bij zijn client moeten vervoegen met de mededeling: “Jasper, nou is het afgelopen. Het is mooi geweest. Jouw bekentenis is zo vals en onwaarachtig, ja zo vals als die van de Jezus-verraders Petrus en Judas samen. Daar gaan wij wat aan doen waarde vriend. Jij gaat niet 12 jaar zitten voor wat je niet gedaan hebt. Ik ga hier eens even repareren wat dra-ma-tisch fout gegaan is. Het OM kan de boom in. Ik zie wel wat er van komt. Ik ga nu met Dankbaar en Mauritz naar Nieuwsuur, zij hebben de bewijzen van jouw onschuld nu definitief in handen”.

‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra’ kunt u direct online bestellen via  http://www.hetverbodendagboek.nl of via de beste en grootste boekensite van Nederland: BOL.com

Natuurlijk kunt u uw bestelling ook doen bij de reguliere boekhandel bij u in de buurt of via boekensites als AKO,  NRC luxBlz. , Libris, Paagman , etc. 

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

57 reacties op Jasper Steringa’s advocaat Jan Vlug slaat wild om zich heen

 1. yvonne zegt:

  Uitstekend geschreven, Wim! Niets aan toe te voegen………..

 2. maasdonk zegt:

  @ wim, de paniek is duidelijk en blijkbaar is jan vlug ook al een parttime geriater!!
  Ja mensen, de zaak staat er BUITENGEWOON goed voor om maar eens met peter kippevel te spreken!!

 3. fryskdumke zegt:

  Jantje zit zich nu van de stress vol te stouwen met chocolade reepjes….als hij zich er nog maar niet in verslikt en smoort, nu het net zo spannend begint worden…hij moet maar eens goed voelen dacht ik zo….en hij natuurlijk niet alleen! iedereen in functie, die doelbewust heeft meegeholpen om deze leugen 14 jaar lang in stand te houden…..goed stuk Wim, en Hans ook niet te vergeten!

 4. jeroen zegt:

  Hulde aan Dankbaar en Mauritz. Voor dit belangrijke werk. Via de bekende websites volg ik dit al jaren en ben ik blij dat mensen als jullie dit kunnen doen. Ik als gewone sterveling hoop dat hooggeplaatste insiders eens de feiten onder ogen zien en hun mond opentrekken. Hun hart en geweten laten spreken.

  Moge het inderdaad een bestseller worden !

  Nogmaals hulde !

  Jeroen

 5. van Tours zegt:

  In hoeverre bevat het gesprek van Jan Vlug met Hans Mauritz een bekentenis van Jan Vlug? Bekent hij door zijn manier van reageren, dat bij hem bekend is dat Jasper is gemanipuleerd door zijn verhoorders en hij dat niet aan de rechter heeft verteld? “Nee, Jasper dat zit zo niet, dat zit zo!” Bekent hij dat hij Jasper afhankelijk gemaakt heeft van bepaalde middelen waarvan Jasper zo geel werd als saffraan en heeft hij dat niet aan de rechter verteld?
  Zo het een bekentenis is, is dat dan een novum waarop de zaak heropend moet worden?
  Betekent dat tegelijkertijd dat het redelijke vermoeden van meewerken aan een veroordeling van een cliënt? Dan is hij mijn inziens zijn beroep als advocaat onwaardig en lijkt mij dat de deken van de tuchtinstantie zelf in actie moet komen om het beeld van de advocatuur goed te houden.

  Ik hoop dat het gesprek opgenomen is, zodat een rechter zich erover kan uitspreken.

 6. Akky van der Veer zegt:

  Deze actie van Jan Vlug is m.i. een schuldbekentenis. In plaats van blij te zijn met een boek waarin de onschuld van zijn cliënt Jasper S. wordt bewezen, wil hij dat boek met de bewijzen van de werkelijke daders laten verbieden. Hoezeer hij zichzelf ook ophemelt als een gezien persoon en belangrijk advocaat, hij valt met deze actie compleet door de mand. Niemand kan en zal hem in de toekomst nog serieus nemen.
  Lieve mensen, het is zo corrupt maar tegelijk ook zo doorzichtig allemaal. Met een beetje (boeren)verstand begrijp je wel hoe dit in elkaar steekt. OM, politie en justitie hebben (in opdracht van) bijna vijftien jaar gigantisch gelogen en bedrogen! Tijd voor de Waarheid, met een hoofdletter W. Nu!!!

 7. seke zegt:

  Jan Vlug had Jasper toch ook al voor het gehele Nederlandse volkje veroordeelt! nog voor dat er een proces was geweest! en hij vertelde toch ook al aan het Nederlandse Klootjesvolk dat Jaspertje toch een zo lieve man was inplaats van het BEEST van de KENINGSWEI! hij was toch ZELFS na deze BEESTACHTIGE daad nog voor de 100% toerekeningsvatbaar..ja op zo’nadvocaat zit je te wachten. Wat een walgelijke man is dit een echte wolf in schaapskleren. Ik wens Jan heel veel sterkte voor de komende tijd en idd Fryskdumke hij moet maar goed van die lekekre chocolade reepjes gaan eten .. kan het zijn dat die niet geheel gaat door draaien, want een kat inhet nauw kan rare sprongen maken. enne heren Dankbaar en Mauritz jullie gaan geweldig zo en we houwe de moed erin hoor “”Hoogmoed komt voor de val”” en al is het een keiharde strijd..All for one One for all! . De moord die niet mag worden opgelost..Nou Maaike hij word opgelost..en al zijn we allemaal Klokkenluiders dan was Maaike de grootste Klokkenluider en eentje waar we trots op kunnen zijn!..maar we zien Maaike niet als een Klokkenluider maar als een moeder een vrouw die goed begreep wat voor sluwe vossen ze voor haar had en god zei dank heeft ze alles vast gelegd en wij hebben altijd in haar geloofd en nooit aan haar getwijfeld en waar zij het MOEST laten loslaten zijn wij door gegaan en in haar hart is ze daar heel blij mee, want anders was de waarheid nooit uitgekomen. En ja er zullen mensen zijn die vinden dat Maaike nu ook door moest zetten maar we weten ook dat de troef die het OM en Justitie hebben uitgespeeld zo in en in gemeen was om over de rug van haar haar eigen kinderen die haar het zwijgen moesten gaan opleggen om haar er mee te dreigen dat als ze niet stopte met haar gevecht dan zouden de kinderen en de kleinkinderen nooit weer bij haar komen!!!! Ja dit is iets wat je niet kunt geloven en toch lieve beste mensen dit is de keiharde waarheid. Maar laten we Maaike blijven omarmen want wat deze vrouw allemaal al niet heeft moeten mee maken de intimidaties de bedreigingen de neerbuigendheid, vernederingen als racist worden uit gemaakt en noem maar op. Want ja nu terug trekken daar is het te laat voor.

 8. donquijotte zegt:

  Thnx Wim! Goed geschreven. Laat die vrijmetsel Vlug maar bloeden.

 9. lidy zegt:

  Nou zal ik heel eerlijk zijn, ik zit hier toch lichtelijk van te genieten.

 10. maasdonk zegt:

  @ van tours, welke rechter???
  Toch niet 1 van die gapers die het ,,proces,, hebben geleid zonder een getuige???

 11. jairalali zegt:

  Die Vlug haha! Je kan hem zo ongeveer een ei in z,n kont gaarkoken.
  Mooi artikel zonder één woord Spaans.
  Ik sluit mij aan bij Lidy 8 februari 2014 om 22:23

 12. gladiool zegt:

  super super super kreeg er kippevel van toen ik dit las. wat een paljas die vlug. kan niet wachten dat de dag komt dat de waarheid echt eens aan het licht komt. geweldig gedaan wim en hans er zijn geen woorden voor wat jullie doen

 13. Gert zegt:

  Medewerker van WikiMedia, ene Arie Sonneveld, heeft het Demmink Wikipedia artikel gecensureerd
  http://joepzander.wordpress.com/2014/02/03/censor-artikel-demmink-wordt-betaald-door-wikimediaproject/

 14. Transparancy zegt:

  Gewoon een email sturen aan J. Vlug. heb ik ook gisterengedaan in de trend van:

  Geachte heer Vlug,

  Nederland is toch een vrij land of niet en een eerlijke rechtstaat of niet?
  Hoe weet u nu al van te voren dat het boek van W. Dankbaar uiterst smadelijke en lasterlijke beschuldigingen bevat aan het adres van U en aan onder andere twee volstrekt onschuldige (voormalige) asielzoekers, Peter R. de Vries, een aantal Officieren van Justitie en een aantal Ministers van Justitie. Heeft u het boek soms al gelezen, of ter inzage gekregen? Het boek is nog niet eens uit, een reden temeer dat ik het ni zeker ga lezen!! Om een uitgever zo onder druk te zetten, gewoonweg schandelijk. U bent toch advocaat, als het boek daadwerkelijk smadelijk en lasterlijk is voor U dan daagt u de schrijver toch voor het gerecht?? Dat is wat in een normale rechtstaat zoals Nederland gebruikelijk is of niet??

  Mvg,

  • Caesar Lion cachet zegt:

   LS…
   Ik vrees dat uw stukje cq brief boter aan de galg gesmeerd is… Deze man zit al zodanig gevangen in een satanisch complot dat hij alleen nog maar orders ontvangt uit de duistere krochten van de hel. Vlugten helpt niet meer, het is volgen of branden !

 15. P.S.M. Welbergen zegt:

  Het wordt straks nog een drukte van belang op het hazepad.

 16. wdankbaar zegt:

  Funny: Persoonlijke boodschap bij bestelling van boek

  http://www.demisdadigemisdaadverslaggever.nl/page6.html

  “Veel plezier met dit boek over Peter Rechtsgevoel de Vriezer in.”

 17. ria zegt:

  Heeft de auteur van dit boek ook de misdadige rol aangetekend van P.R. de Vries bij de veroordeling en gevangenschap van de 100% onschuldige bokskampioen Rudi Lubbers?
  http://pauwenwitteman.vara.nl/Artikel.4215.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1124&cHash=5e4d392c40e6a900d62756c0f782d9a4/
  Vanaf 3.55min

 18. Ja, Ria, dat item zit er vet in. Goed dat u het nog even onder de aandacht brengt. Ik ken de uitzending waarnaar u linkt zo ongeveer uit mijn hoofd en heb al wat daar wordt gezegd in het boek goeddeels uitgeschreven.

 19. ria zegt:

  J. Hans Mauritz , ik hoop dat u dan ook de zaak heeft belicht van het ‘treinongeluk’, waarbij de echtgenote van de beschuldigde werd doodgereden. Dit vreselijke incident deed zich voor op een hele warme dag. De man was heel kort , slechts een paar dagen, aan een geneesmiddel Oxazepam, en na een middag winkelen op een hete dag stond hij stil op een treinrails, met fatale gevolgen. P.R. de Vries was hier ook een olifant in een porseleinen kast, zonder de waarheid te onderzoeken.

 20. Paulus zegt:

  Ik snap Chris Klomp niet. Wanneer verschillende mensen – die bovendien al ervaring hebben met de analyse van andere moordzaken – veel meer tijd, geld en energie investeren om een zaak uit te zoeken dan jij hebt kunnen doen wees dan zo verstandig om er rekening mee te houden dat ze dan ook misschien wel meer weten over de zaak. Beter nog: Maak gebruik van hun kennis en beschouw ze niet als tegenstanders.

  http://journalistklomp.com/2014/02/09/de-toon-van-de-complotdenker/

 21. Chris Klomp zegt:

  Beste Wim Danbaar. Het telefoongesprek van exact elf minuten met je rechterhand Hans Mauritz is opgenomen en op aanvraag te beluisteren. De lezing die je hier geeft is aantoonbaar onjuist. Ik hoop dat het binnenkort te verschijnen boek zorgvuldiger is opgesteld.

 22. wdankbaar zegt:

  Chris, ik zou zeggen voeg de daad bij het woord en zet het gesprek gewoon online. Graag! Dan kan iedereen beoordelen wat er aantoonbaar onjuist is aan mijn lezing, die ik uiteraard van Hans heb vernomen.

  Maar mocht je dat niet durven, en het is alleen op aanvraag te beluisteren, dan vraag ik de audiofile bij deze aan. Dank@xs4all.nl

 23. Chris Klomp zegt:

  Beste Wim, goed om te vernemen dat ook jij alleen afgaat op wat een derde zegt. 1 bron is geen bron, zeggen serieuze journalisten dan.

 24. Chris Klomp zegt:

  Letterlijke transcriptie na elf minuten gesprek: Ik: ‘Hans, ik heb je reactie. Dit is gewoon een zakelijk gesprek. Veel succes met je nieuwe boek’ Hans: ‘Jij moet gewoon schrijven…schrijven…jij moet gewoon schrijven…de waarheid’ – Einde gesprek.

  • lidy zegt:

   Waarom zet je niet gewoon die audio on line zoals Wim Dankbaar je verzoekt.

   • jairalali zegt:

    Dat durft ie niet 😉

    • lidy zegt:

     Tja, want hier hebben we natuurlijk niks aan. Ik kan ook wel een letterlijke transcriptie maken. Ik: nou dag lieverd. dochter: dag mam. Qua informatieniveau toch zo’n beetje hetzelfde, nietwaar?

     • jairalali zegt:

      Feitelijk heeft het niet eens niveau Lidy. Knal het gewoon op internet en ga er niet mee lopen dreigen denk ik dan maar. Het valt ook erg op dat het boek behoorlijk wat mensen dun door de broek loopt.
      Voor mij tellen drie dingen. Voor al gemoedsrust voor moeder Terpstra, volledige vrijheid inclusief een dikke vette schadeloosstelling voor Jasper, en voor de heren Dankbaar en Mauritz dat hun boek meer dan een bestseller wordt.

 25. wdankbaar zegt:

  Chris, Hans en ik hebben dit stuk samen geschreven. Het is dus hoofdzakelijk zijn lezing (waar ik me bij aansluit).

  Durf je me de audiofile niet te sturen of online te zetten?

 26. wdankbaar zegt:

  Chris, “Einde gesprek” schrijf je. Maar dat is toch omdat jij de hoorn op de haak flikkert? Met je gedrag, een audiofile aanbieden en dan er niet mee doorkomen, toon je precies wat je bent. Een leugenachtige lafaard. Je schaamt je immers dood voor dat gesprek, omdat Hans je daarin de oren wast op een heldere doeltreffende wijze.

  Wat in elke geval juist is, is dat het AD het stuk dat je hebt aangeboden (zoals het nu op je weblog staat) omgebouwd heeft tot een naar zij dachten redelijk feitelijk stukje. En toch laten ze er nog twee fouten in staan, zoals “het deels verboden boek”. Rectificatie daarvan is zojuist besproken met de hoofdredactie. Bij het AD zijn ze jouw subjectieve, tendentieuze, door frustraties gedreven, onware berichtgeving meer dan zat. Vandaar ook dat je zo de pik op ons hebt. Eerst het AD, dan RTV Noord dat je eruit flikkert. Veel succes met je betaalde twittertjes en je weblog.

 27. Chris Klomp zegt:

  Beste Wim, je blijft als ‘waarheidsvinder’ helaas grossieren in onwaarheden. Het AD zal geen rectificatie plaatsen omdat het verhaal feitelijk juist is. Het inkorten van verhalen is standaard bij de krant als ander nieuws een hogere prioriteit heeft. Er is niets toegevoegd of anders gemaakt.

  Het Dagblad van het Noorden heeft nooit afscheid van mij genomen. Ik ben en blijf ook gewoon in opdracht van het AD de Vaatstra-affaire in de gaten houden. Het is jammer dat je je volgelingen met onwaarheden tegemoet wilt treden. Met leugens die zelf met een beetje moeite kunnen ontmaskeren.

  Wat ‘deels verboden’ betreft: je kent als geen ander de uitkomst van het kort geding in Haarlem.

  Ik stel voor dat je voortaan eerst de feiten onderzoekt voor je je lezers een versie geeft die aantoonbaar op alle punten onjuist is. De scheldwoorden in mijn richting leg ik naast mij neer, aangezien ze meer dan ooit tekenend zijn voor de manier waarop je je boodschap naar voren wil brengen.

  Met vriendelijke groet,

  Chris Klomp

  • de haas zegt:

   Wim, laat je niet provoceren door deze perfide twitter-“journalist” die enkel negatief bericht over het boek en verder nauwelijk aan de bak komt in krantenland. Meneer kent de zaak Vaatstra niet eens. Ik heb hem alleen maar het woord “complotdenken” tientallen keren – zo niet vaker – zien gebruiken. Deze man die exemplarisch is voor de totale neergang van het beroep van journalist tot infotainment is het niet waard maar een woord aan vuil te maken..

  • wdankbaar zegt:

   Beste Chris, Het zijn geen scheldwoorden, het zijn waarheidsgetrouwe kwalificaties.

   RTV Noord in plaats van Dagblad van het Noorden. Detail. Who cares?

   Verder ben je de pot die een brandschone ketel verwijt dat die zwart ziet.

   Geen rectificatie van het AD? Effe wachten Chris. Je leugens worden daar niet langer 1 op 1 doorgegeven.

  • jairalali zegt:

   Als er één grote rasfantast de bevolking beliegt ben jij het.
   Je gooit de dagelijkse schrijfsels van Micha Kat over pedofilie en satanisme op de schouders van Wim Dankbaar in je AD braaksel, en daarmee bewijs je al wat een viespeuk je eigenlijk bent.
   Je bent geen haar beter dan al die andere karakter moordenaars.

 28. Marco zegt:

  Het boek staat niet meer op Bol.com…… toch bezweken onder de druk?

  • Pop zegt:

   Alhoewel ik de reden niet weet, heb ik Bol meteen even een maltje gestuurd, in de vorm van een review op het witwasboek van Vuyk. Ik ga ervan uit dat de mening van een vaste klant (heb vaak besteld bij Bol) op prijs wordt gesteld.

   • de haas zegt:

    Je kunt beter bolcom via een email ter verantwoording roepen ipv indirecte acties als deze. Dit ga ik zo meteen ook doen. Gewoon bolcom op de zwarte lijst zetten als zij het Vaatstra boek gaan verwijderen.

    • Pop zegt:

     Lezen doen ze het toch wel. Op deze manier dacht ik het meeste effect te sorteren. Als ze het boek uit de verkoop uit halen, koop ik nooit meer iets bij Bol.

  • de haas zegt:

   @Pop Geef dat ook door aan ze als je wilt. Ik heb het inmiddels ook gedaan. Je moet je persoonlijk laten horen en niet denken dat doen anderen wel. Het is inmiddels al na twaalven in dit land.

 29. lidy zegt:

  Wim en Hans, misschien is het verstandig niet te lang te wachten met het uitgeven. Ik zou er onmiddellijk toe overgaan. Je weet niet wat ze nog meer aan gekke fratsen uithalen om te voorkomen dat het boek op de markt verschijnt.

 30. de haas zegt:

  De tegenstanders grijpen alles aan om het nieuwe Vaatstra boek en het De Vries boek bij de reguliere boekhandel en de internetboekhandels uit het assortiment te laten verwijderen. Helaas heeft Wim zich door Freddy Vaatstra laten provoceren om al vast uit de school te klappen over de inhoud en het vervolgdagboek. Dit gaan ze zeker gebruiken om het boek zoveel mogelijk uit de handel te weren dan wel te verbieden. Dit geldt ook voor het boek over De Vries. De Vries kan beschikken over advocaten uit de stal van John de Mol. Dus maak je borst maar nat..

  • de haas zegt:

   Meer nieuws over bol.com van Hans Mauritz: ttp://www.boublog.nl/2014/02/11/boek-van-ton-derksen-over-de-zaak-baybasin/#comment-27802
   Des te meer reden om bolcom hier via emails op aan te spreken lijkt me. Zo hebben we Chris Klomp ook n.a.v. van zijn stukje over het smaadproces in Groningen bij RTV Noord weggekregen.

 31. wdankbaar zegt:

  Klaske schrijft op http://journalistklomp.com/2014/02/09/de-toon-van-de-complotdenker/#comments :

  Beste Feex,Chris.. ik heb genoeg gestreden en wil niet meer..welles nietes spelen. as je serieus antwoorden wilt en misschien zijn er meer die hier reageren dan wil ik dit eenmaal voorstellen en dat is dat ik jullie uitnodig om bij mij thuis te komen in Fryslan en dat we metelkaar onder het genot van een bakkie koffie en wat lekkers de vragen die jullie voor mij hebben die ga ik zo goed eneelrijkmogelijk beantwoorden. Ik heb totaal maar dan ook totaal niks te verbergen enja Chris jij bent ook welkom! en bij deze dit is mijn laatstereactie hier. wie het wil geloven die moet dat doen en wie niet is ook prima ..ik maak me er niet meer druk om. Het is goed geweest. Misschien tot ziens?

  Typisch Klomp om daar niet op in te gaan. Hij schrijft wel over de zaak, zet Klaske neer als een verraderlijke feeks, maar wil niet persoonlijk een andere kant van het verhaal horen, nota bene van de personen die hij afbrandt. En dat noemt zich een serieuze journalist?

 32. julia zegt:

  goed gedaan klaske laat niet met je sollen daarvoor ben je een te leuke en eerlijke meid hou je taai

 33. Mikkel zegt:

  Ik ken natuurlijk het hele dossier niet en ik heb ook het boek nog niet gelezen, maar ik kan niet anders dan verbaasd zijn dat een advocaat zo ingaat tegen mensen die klaarblijkelijk zijn client aan het vrijpleiten zijn. Dat is sowieso al verbazingwekkend.

  Of Jasper S schuldig is of niet weet ik niet. Uiteindelijk was er een DNA match. Dat hij ook bekend heeft, is voor mij geen bewijs. Maar kennelijk is wel zijn DNA gevonden.
  Nou kan een DNA vondst natuurlijk onschuldig zijn, hangt er van af wat er gevonden was, maar bij Jasper S. ging het dacht ik om sperma?
  Tenzij, we het OM al zodanig niet meer kunnen vertrouwen em dat er geknoeid is met het DNA (wat trouwens wel eens is voorgekomen) duidt dat toch op seksueel contact.

  Nou kan dat best vrijwillig zijn geweest, de fietsen stonden keurig geparkeerd, er was geen sleepspoor in het weiland maar een loopspoor.

  Nou sluit natuurlijk een vrijwillig seksueel contact niet uit dat Jasper S haar aansluitend alsnog heeft vermoord, maar het bewijst het ook niet.

  Nogmaals, ik weet niet of Jasper S het wel of niet gedaan heeft, maar een scenario kan zijn:
  Jasper S raakt met het meisje an de praat, ze roken een sigaretje, hebben sex en Jasper S. vertrekt weer.

  Een ander, die het schouwspel heeft gezien, is hitsig geworden en wil ook, Marianne verzet zich en wordt vermoord.

  Een onwaarschijnlijk scenario? Het is precies het scenario waarmee het OM in 2002 de zwakbegaafde Nouredinne B wilde veroordelen voor moord en poging tot verkrachting van de Leidse Studente Marielle de Geus. Probleem was namelijk dat het DNA niet matchte. Geen nood, zij had volgens het OM op straat vrijwillig seks gehad met een onbekende man, die toen was weggegaan terwijl Nouredinne B het schouwspel had gezien en ook wilde. Toen het niet lukte had hij haar maar vermoord. Dat heeft het OM tot aan de hoge raad volgehouden, totdat Patrick S in beeld kwam middels een DNA match.
  Toen deze Patrick S. vervolgens het eerdere verhaal van het OM (vrijwillige sex, andere persoon dadaer) als verdediging aanvoerde werd dat door het OM van tafel geveegd met het verhaal dat Marielle geen meisje was dat zoiets (sex midden op straat) zou doen.
  http://pasteurella.blogspot.nl/2002/08/vrijspraak-in-moordzaak-marilla-de-geus.html
  Blijft natuurlijk de vraag… als Jasper S het niet heeft gedaan, waarom heeft hij dan bekend? Tja, er zijn wel meer mensen die iets bekennen wat ze niet hebben gedaan.
  Misschien probeert hij iets of iemand te beschermen, misschien wordt hij bedreigd, en misschien is het een diep gelovige man die straf zoekt voor het seksuele contact en misschien is hij wel zo in de war geraakt dat hij werkelijk is gaan denken dat hij het heeft gedaan.

  Nogmaals, ik weet niet of hij schuldig is of niet. Misschien is het wel een egstoorde psychopaath die zijn verdiende straf heeft gekregen, maar er zijn teveel losse eindjes aan deze zaak.

  • jairalali zegt:

   “Nou kan een DNA vondst natuurlijk onschuldig zijn, hangt er van af wat er gevonden was, maar bij Jasper S. ging het dacht ik om sperma?”

   Nee hoor, er was na dertien jaar “opeens” een aansteker gevonden in het tasje van Marianne, met jawel, één haartje tussen het onstekingsmechanisme. Die aansteker had het onderzoeksteam in al die jaren nooit gezien. Een aansteker met Arabische tekens en het haartje bleek van Jasper? Een boer met zo,n soort aansteker, terwijl hij pruimtabak gebruikt en niet rookt.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s