Geen verbod op uitgifte boek “Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra”, geen 50.000 euro smartengeld, geen verbod op facebook page, geen contactverbod.

Dit is onder meer het resultaat van de uitspraak in kort geding waar centraal stond of de auteurs van ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra’ (lees niet: het dagboekje van Maaike Vaatstra zelf) Maaike’s eigen schrijfsel zouden mogen publiceren in hun eigen boek. Het is op dat punt dat de rechter een verbod heeft uitgesproken, maar hij heeft ook geoordeeld dat tal van andere eisen van advocaat Moszkowicz, zoals een verbod op het boek van Dankbaar en Mauritz, volstrekt onzinnig was. De uitspraak van het geding voorziet dus wel in een verbod op integrale publicatie van het ‘dagboek’ van Maaike zelf of delen daarvan. Dit was te verwachten, en de beide auteurs wisten dat al nog voor zij vorige week voor het kort geding naar Haarlem reden. Ze hadden nota bene zelf al op 30 oktober 2013 bij Moszkowicz aangegeven niet tot integrale publicatie van het dagboek (en ook geen delen daarvan) in hun eigen aanstaande boek over te gaan. Uiteraard zal dit door Moszkowicz en de media worden uitgelegd als een grote nederlaag voor Dankbaar, Mauritz en uitgever Novio Media. Die zijn hier echter geenszins van onder de indruk of rouwig om. Sterker, de titel van het boek “Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra” is krachtiger en veelzeggender dan ooit. Het dagboek van Maaike, wat iets heel anders is dan het boek van Dankbaar en Mauritz,  is nu immers ook officieel door de rechter verboden. Iets wat verboden is, is extra aantrekkelijk. Wat velen nog niet begrijpen, vooral door de misleiding van de media onder aanvoering van de obsessief op Dankbaar gerichte leugenjournalist Chris Klomp, is dat het boek voor het overgrote deel niet ziet op de schrijfsels van Maaike. Voor de auteurs is de één-op-één weergave (en zelfs niet de citaten) van het dagboek van Maaike ook helemaal niet nodig om het boek een knallende eye-opener te laten zijn. Hoewel de titel misschien anders doet vermoeden, gaat het boek hoofdzakelijk over de Vaatstra zaak zelve, de ware toedracht van de moord, maar bovenal het mega-bedrog van Justitie om die ware toedracht te verhullen. En juist dit heeft Maaike zo goed aangevoeld en beschreven in de eerste twee jaar na de moord, waarin zij haar dagboek bijhield. Tien jaar voordat Dankbaar op het toneel kwam. Haar dagboek is dan ook om gegronde redenen “verboden”.  En toch ook weer niet, want een ieder die het wil lezen, hoeft maar te googelen op “Het dagboek van Maaike Vaatstra” om haar grootse werk tot zich te nemen. Dat dit werk groots is, zal haarfijn naar voren komen in het boek, dat dus ook een lofzang zal worden op Maaike, Dankbaar’s door haar gezinsleden weggekaapte strijdmakker.

Niettemin zullen Dankbaar en Mauritz hoger beroep aantekenen tegen de uitspraak.  De veroordeling om de exorbitante kosten van de (toegevoegde) Yehudi Moszkowicz te voldoen (ruim 6000 euro) schiet bij ons principiëel in het verkeerde keelgat. Het was immers een kort geding waar  Dankbaar en Mauritz niet om hadden gevraagd, maar wat toch doorgezet werd door Moszkowicz ondanks het feit dat wij hadden aangegeven zijn vorderingen niet te willen overtreden. Bovendien zijn wij het niet eens met het oordeel van de rechter dat Maaike nooit toestemming heeft gegeven voor publicatie van passages uit haar dagboek zoals die reeds eerder op Rechtiskrom en elders , onder meer Boublog, zijn gepubliceerd. Deze passages zijn wel degelijk gepubliceerd in een tijd dat toestemming van Maaike bestond.

Het boek verkoopt overigens reeds als een tierelier. In twee dagen tijd, zonder noemenswaardige promotie zijn er al ruim 1000 exemplaren voorbesteld. Terwijl het pas eind januari uitkomt. En vandaag op het radiojournaal!  Vier miljoen luisteraars, hatsikidéé! Van zoveel gratis publiciteit kunnen auteurs alleen maar dromen. Dankjewel Yehudi! Op naar de eerste mijlpaal van 100.000!

Bestellen kan hier: http://www.hetverbodendagboek.nl of direct on line  via de beste en grootste boekensite van Nederland: BOL.com

Natuurlijk kunt u uw bestelling ook doen bij de reguliere boekhandel bij u in de buurt of via boekensites als AKO,  CosmoxNRC luxPolareFree Record ShopBlz. ,Libris , ECI ,  Paagman , etc. 

Bij Bol.com was het boek enkele uren niet leverbaar omdat men het kort geding vonnis verkeerd had geinterpreteerd als gevolg van misleidende berichten in de media, waarin gesteld wordt dat het boek verboden werd. Inmiddels is het Bol.com duidelijk dat de rechter het boek niet verboden heeft, maar slechts verbiedt om uit het dagboek van Maaike Vaatstra te citeren. Inmiddels is ook bij Bol.com ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra’ gewoon weer te bestellen.

4.19.

De vordering als bedoeld in 3.1 onder 10 zal worden afgewezen. Het primair gevorderde verbod tot publicatie van het door [gedaagden] uit te geven boek gaat aanzienlijk verder dan slechts de desbetreffende passages van het dagboek van [eiseres] en komt in feite neer op censuur, hetgeen in strijd met de Grondwet zou zijn.

Wat betreft de subsidiaire variant wordt overwogen dat het auteursrechtelijk belang van [eiseres] al voldoende wordt beschermd door toewijzing van het verbod tot publicatie van het dagboek of passages daaruit, zodat onvoldoende belang bestaat bij een tegen het boek gerichte voorziening.

4.21.De vorderingen als bedoeld in 3.1 onder 7 en 9 komen neer op een straat- en contactverbod. Dergelijke verboden vormen een inbreuk op het aan een ieder toekomend recht om zich vrijelijk te verplaatsen en vrijelijk contact te leggen met de buitenwereld. Voor het toewijzen van dusdanig ingrijpende maatregelen moet sprake zijn van in hoge mate aannemelijke feiten en omstandigheden die zo’n inbreuk kunnen rechtvaardigen.
4.22.[eiseres] heeft ter zake aangevoerd dat door de media gedurende meer dan een decennium intensief aandacht is besteed aan de zaak-Vaatstra, hetgeen van grote invloed is geweest op het privéleven van [eiseres]. Aan deze langslepende kwestie is op 19 april 2013 een einde gekomen met de veroordeling van Jasper S. Na de uitspraak is het de vurige wens van [eiseres] geweest deze lange en uitputtende periode eindelijk af te sluiten. [eiseres] heeft jaren in onzekerheid geleefd, waarbij de media haar geen dag met rust hebben gelaten. Door alle commotie rond de publicatie van het boek stond zij ineens weer in het middelpunt van de landelijke belangstelling. Ze stond zelfs levensgroot op de voorpagina van het AD toen het nieuws naar buiten kwam.
4.24.[eiseres] stelt tegen deze achtergrond dat [gedaagde sub 1] ook haar telefonisch lastig valt met allerhande theorieën en vragen. [gedaagde sub 1] heeft in de uitzending van ‘Talk to Myra’ d.d. 12 november jl. ook erkend dat [eiseres] die dag nog telefonisch door hem is benaderd. Daarnaast verklaart [gedaagde sub 1] in dit gesprek dat hij in de laatste twee maanden vijf keer in [plaats] is geweest. Ook de dochter van [eiseres], Wilma, wordt nog regelmatig lastig gevallen. Zij is bijvoorbeeld op 9 november nog door [gedaagde sub 1] gebeld. [eiseres] en haar familie worden aldus door [gedaagde sub 1] gedwongen om keer op keer zijn theorieën aan te horen. Verder blijft [gedaagde sub 1] als beheerder van de Facebook pagina ‘The murder of [eiseres]’ zijn complotideeën ten toon spreiden. [eiseres] stelt dat zij lijdt onder deze handelwijze en acht dit handelen onrechtmatig.
4.25.Door de voorgenomen publicatie en de mededelingen hieromtrent die door [gedaagden] zijn gedaan, is er in de media veel aandacht aan deze mogelijke publicatie besteed. Verschillende media hebben hierdoor opnieuw veel interesse getoond voor [eiseres] waardoor zij, geheel tegen haar wil en wens, opnieuw is geconfronteerd met het misdrijf dat tegen haar dochter is gepleegd. Ook is zij hierdoor aangetast in haar persoonlijke levenssfeer. Hierdoor is bij [eiseres] schade ontstaan. [eiseres] vordert een voorschot.
4.26.[gedaagde sub 1] heeft een en ander weersproken. Hij heeft met name betwist dat hij [eiseres] nog regelmatig benadert. Van lastig vallen is al helemaal geen sprake. Buiten het in de uitzending genoemde telefoontje heeft hij geen contact met [eiseres] gehad. De bezoeken aan [plaats] zijn ondernomen om onderzoek te doen. Bij die bezoeken is [eiseres] niet bezocht of benaderd. De facebook-pagina ziet op de moordzaak als zodanig. [gedaagde sub 1] meent tenslotte dat de vordering tot schadevergoeding onvoldoende is onderbouwd.
4.27.De voorzieningenrechter is van oordeel dat [eiseres] tegenover betwisting door [gedaagde sub 1] onvoldoende heeft aangevoerd om op dit moment een straat- en contactverbod te rechtvaardigen. In het bijzonder is tegenover die betwisting niet aannemelijk geworden dat [gedaagde sub 1] [eiseres] de afgelopen maanden buiten het ene telefoongesprek heeft lastig gevallen. Verder is niet duidelijk wat er op de facebook-pagina ‘The Murder of Marianne Vaatstra’ staat, en waarom dat onrechtmatig jegens [eiseres] zou zijn.
4.28.De mogelijk van weinig respect voor privacy getuigende wijze waarop [gedaagde sub 1] in het algemeen opereert om zijn denkbeelden wortel in de werkelijkheid te doen schieten is, mede gelet op het effect dat van de reeds besproken toewijzingen zal uitgaan, onvoldoende om nu een straat- en contactverbod op te leggen. Die vorderingen zijn dan ook niet toewijsbaar.
4.29.[gedaagde sub 1] dient er bij het uitzetten van zijn verdere koers in de zaak-Vaatstra overigens wel rekening mee te houden dat het belang dat [eiseres] (en de rest van de familie) erbij heeft dat de familie rust krijgt doordat ook de buitenwereld die zaak met de veroordeling van Jasper S. als afgedaan beschouwt, door een in de toekomst mogelijk tot oordeel geroepen rechter zwaar zal worden gewogen.
4.30.De vordering als bedoeld in 3.1 onder 8 strekt tot verkrijging van een (voorschot op) schadevergoeding. Met betrekking tot een voorziening in kort geding, bestaande in veroordeling tot betaling van een geldsom, is terughoudendheid op zijn plaats. De rechter zal daarbij niet alleen hebben te onderzoeken of het bestaan van een vordering van de eiser op de gedaagde voldoende aannemelijk is, maar ook of daarnaast sprake is van feiten en omstandigheden die meebrengen dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening is vereist, terwijl de rechter in de afweging van de belangen van partijen mede zal hebben te betrekken de vraag naar – kort gezegd – het risico van onmogelijkheid van terugbetaling, welk risico kan bijdragen tot weigering van de voorziening. Deze vordering zal worden afgewezen.
4.31.De voorzieningenrechter is van oordeel dat het bestaan van een dergelijke vordering van [eiseres] op [gedaagden], laat staan de hoogte daarvan, niet voldoende aannemelijk is geworden. Ook heeft [eiseres] geen (spoedeisend) belang gesteld op grond waarvan een eventueel oordeel van de bodemrechter daaromtrent niet zou kunnen worden afgewacht. Daarbij is mede redengevend dat de hierna sub 5.5 te geven veroordeling een zeker van herstel van schade plaatsvindt.
 
Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

42 reacties op Geen verbod op uitgifte boek “Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra”, geen 50.000 euro smartengeld, geen verbod op facebook page, geen contactverbod.

 1. jairalali zegt:

  Proficiat Wim Dankbaar en Hans Mauritz!!! Jairalali heeft gelijk gekregen! Jullie boek wordt nog een bestseller en dat gun ik jullie van Harte! 🙂 Heel goed om hoger beroep aan te tekenen, want dat gaat wel heel erg ver. Maaike’s dagboek staat inmiddels al op heel wat harde schijven vermoed ik, en gaat keurig zoals het hoort, de geschiedenis in zoals jullie boek waarin waarheidsvinding de essentie is. Deze Yehudi weet het wel uit te rekenen. Twee tot vier brieven en een kort gedingetje. Poeh poeh

 2. Dieuwer zegt:

  Gefeliciteerd mannen! Zoals ik eerder al zei op deze site is de titel nu extra goed gekozen!! Dat veel mensen kennis mogen nemen van het bedrog in de zaak Vaatstra!

 3. waterman10 zegt:

  Dat jullie werk nu flink beloond moge worden in jullie jarenlange gedreven onafhankelijk onderzoek.
  De allermooiste kroon op het ontmaskeringswerk mag van mij toch wel ooit de vrijlating van Jasper Steringa zijn.
  Ook de verzoening van Maaike met haar kinderen en man , daar hoop ik van dat deze plaatsvind wanneer ooit de echte daders bekend worden gemaakt en de manipulaties van het OM landelijk bekend worden.
  Ik weet,het is wishful thinking maar toch daar bid ik in stilte iedere dag voor.
  Baat het niet , schaad het niet.

 4. yvonne zegt:

  Gefeliciteerd Wim en Hans, laten we er maar van uitgaan dat er een héél zwikje hotemetoten flink aan het zweten zijn, en zeer terecht! Welke radio-uitzending was het trouwens, ben heel benieuwd.

 5. julia zegt:

  waar kan je het boek bestellen? ben zeer benieuwt naar het schrijven van dit boek.

 6. Hendrik zegt:

  geweldig wat een gratis reclame, en nog wel veroorzaakt door diegene die het in de doofpot willen stoppen. Uiteraard heb ik ook het dagboek van Maaike opgeslagen op de harde schijf.

 7. Onno Dekker zegt:

  Wees maar blij dat recht krom is. Via een rondweg komt vrouwe Justitia
  weer uit op een uitgangspunt waar in de berm nog een paar feiten onder
  ritselend lover en juridisch zand liggen.
  Bij justitie zijn ongetwijfeld nog een paar witte raven met scherpe neuzen!

  Hoop dat jullie succes de opmaat is naar een grote schoonmaak door
  een witte tornado, de zwarte kraaien kunnen daar slechter tegen dan
  de witte raven.

  P.S. Een rechte hoort tot de klasse kromme met als bijzondere eigenschap
  dat de straal oneindig is. Het ongepubliceerde werk van Frege refereert
  hieraan.

 8. oogje zegt:

  Gefeliciteerd mannen hulde

 9. albertb69 zegt:

  Interessante discussie op de trollensite nujij.nl. Uit de reacties blijkt wel weer, hoe groot de angst is voor de waarheid in deze zaak. Uit alle hatelijke reacties blijkt wel, dat de paniek groot is, en dat er alles aan gedaan wordt om de doofpot gesloten te houden.
  Zie hier de discussies: http://www.nujij.nl/algemeen/rechter-verbiedt-publicatie-dagboek-vaatstra.26344089.lynkx

 10. theyknew zegt:

  Zoals ik al voorspelde in het vorige topic, Wim en Hans, jullie komen sterker uit deze crisis dan door menigeen wenselijk wordt geacht. Proficiat, mannen!.

 11. corrupteboel zegt:

  http://journalistklomp.com/2013/12/18/verbod-op-het-verboden-dagboek/

  chris klomp heeft het allemaal uitgelegd in een wat eenzijdige belichting zeg maar…..en hij had een tweet of 30 nodig erover vandaag, wat heb je dan diepe frustraties

 12. vuur01 zegt:

  Ben benieuwd wat ze dan gaan doen aan dit soort publicaties:

  http://vuur01.wordpress.com/2013/12/18/rechter-verbiedt-publicatie-dagboek-moeder-vaatstra/

  En van al die andere sites als Boublog, Donquijotte en alle anderen die het dagboek online hebben staan…….

  Succes !

  • donquijotte zegt:

   Boublog toont helaas geen ruggengraat…
   Quote Boudine “Wie het “dagboek” nu nog wil lezen, is op BOUblog aan het verkeerde adres.”Unquote
   Angst wint het bij haar weer van echte gerechtigheid. Die zaak moet gewoon over!! De corruptie bij OM/Justitie moet naar buiten komen.

   • donquijotte zegt:

    Frides heeft het overigens terug geplaatst waarvoor hulde.

   • Nemesis zegt:

    @DonQ Klopt ! De laatste tijd ook onnozele niet gevaarlijke ergo zeer vervelende onderwerpen op Boublog.
    Ook wil ze bepaalde reacties/posts van mij niet plaatsen, omdat deze niet stroken met haar mening.
    Ik noem hier 911 Er waren geen vliegtuigen. Wie dat nou nog niet ziet (of door heeft) die ziet ze echt vliegen! haha 😉

    ps Het gaat mij om de waarheid en niet om mevr Bou die haar eigen mening laat prevaleren boven fysica en complottheorie oftwel CGI filmpjes.

 13. veryworried zegt:

  @Wim Dankbaar en Hans Mauritz,

  Geweldig dat een dergelijke uitspraak toch nog mogelijk is in deze godvergeten uithoek van deze wereld. Is er dan toch nog gerechtigheid, is er toch nog een sprankje hoop op een eerlijke en de burgerbeschermende rechtspraak? Is er toch nog toekomst en veiligheid voor kinderen?
  Dank voor jullie geweldige werk. Ik wens jullie mooie feestdagen en een voortzetting van succes in 2014.

 14. seke zegt:

  Vanmorgen in het AD!
  Dagboek kan in de openhaard.

  O,jee en het word momenteel op diverse plaatsen in Nederland gekopieerd en verspreid onderling en via Internet natuurlijk.

  Best Yehudi en Familie Vaatstra hoe kunnen jullie nu dit kostbare bezit van jullie moeder en van Maaike Terpstra nou in de openhaard gooien? Zo’n sterk boek heb ik nog nooit gelezen en ik wist natuurlijk wel dat onze justitie en de rest ervan corrupt waren, dat even terzijde, maar dat ze zo schandalig met nabestaanden van een geweldslachtoffer om zijn gegaan dat wist ik niet en dan snap ik ook heel goed dat dit verboden dagboek ook nooit openbaar zou mogen worden want dan zou dat idd wel eens de “Doodsteek” voor Nederland betekenen en zeker niet voor Maaike de moeder van Marianne. Eerlijker en duidelijker had niemand dit kunnen schrijven dan alleen deze moeder.een diepe buiging voor deze vrouw.

 15. albertb69 zegt:

  Waarom heeft bol.com dit boek op de site gezet als niet leverbaar?
  zie hier: http://www.bol.com/nl/p/het-verboden-dagboek-van-maaike-vaatstra/9200000022439275/
  Het boek mag immers gewoon uitgegeven worden, zoals uit de uitspraak bleek.
  Wim, kun jij hier misschien duidelijkheid over geven?

 16. P.S.M. Welbergen zegt:

  € 6000,- en dat voor zoo’n kabouter advocaat. Schande!

  • jairalali zegt:

   Dat is een van de redenen waarom het echte recht niet kan functioneren.
   Het zijn de zakkenvullers die onze rechtsstaat naar de sodemieter hebben geholpen.
   Alleen al de arrogantie die advocaten vaak ten berde brengen is meer dan ziek.

   Er is een advocaten echtpaar dat weet hoe je met rechtvaardigheid, en zonder zakkenvullerij zaken echt recht kunt trekken en dat zijn Geert Jan en Carrie Knoops die zowel in eigen land, maar ook de hele wereld afreizen om mensen die onterecht gevangen zitten, vaak gratis, te helpen, waarvoor een mijn diepste respect.

 17. wdankbaar zegt:

  Beste Albert e.a.

  Bol.com heeft het als niet leverbaar op de site gezet, omdat ze ze zich hebben laten misleiden door de berichtgeving in de media, met name die van de gefrustreerde Chris Klomp. Bol.com heeft het vonnis niet gelezen en begrijpt inmiddels dat het boek helemaal niet verboden wordt door de rechter, en is de situatie aan het repareren as we speak.

  Bestellen kan hier:

  http://www.hetverbodendagboek.nl/ en…

  Het verboden dagboek van Maaike is te bestellen via de site HetVerbodenDagboek.nl maar ook on line via de beste en grootste boekensite van Nederland: Paagman

  Natuurlijk kunt u uw bestelling ook doen bij de reguliere boekhandel bij u in de buurt of direct bestellen bij boekensites als AKO, Cosmox, NRC lux, Polare, Free Record Shop, Blz. ,Libris , ECI , etc.

 18. fleur98 zegt:

  Ik vermoed dat m.n Bauke Vaatstra zijn ex-vrouw onder druk heeft gezet aangaande haar dagboek. Hij wil immers nu niet dat de waarheid over de moord op zijn dochter naar boven komt. Jasper moét voor hem de dader zijn en blijven i.v.m het smartengeld wat hij van hem wil vangen.
  Tja, jezelf willen verrijken over de rug van je vermoorde dochter zegt ALLES over wáre mentaliteit van Bauke Vaatstra….!!

 19. fleur98 zegt:

  Met het vragen van smartengeld door Bauke Vaatstra poneert hij dus dat iédere dader zichzelf moet aangeven bij de politie zodat de familie niet jaren in onzekerheid hoeft te leven bij een onopgelost misdrijf.
  Er zijn tig onopgeloste misdrijven waarvan Bauke dus wil dat de daders zich dienen te melden..
  Ook als onschuldige dader zoals Jasper S had naar de politie moeten gaan om zichzelf aan te geven, aldus de logica van Bauke.
  Het is juridisch gezien té bespottelijk voor woorden om smartengeld te willen innen van welke schuldige of onschuldige dader dan ook omdat hij/zij zichzelf niet vrijwillig heeft aangegeven bij de politie.
  Ik ga ervan uit dat de rechter het gevraagde van Bauke geheel afwijst.
  Zowel vanuit juridisch alsmede vanuit moreel ( jezelf willen verrijken over de rug van je overleden dochter ) standpunt!

 20. fleur98 zegt:

  En nog iets,
  De hele Vaatstra-zaak was allang maar dan ook alláng duurzaam in de doofpot beland indien burgers zich niet in deze zaak hadden vastgebeten…!
  De fam; Vaatstra dient zéér dankbaar te zijn voor de publieke vasthoudenheid.
  UITSLUITEND daardoor heeft Bauke een misplaatste prijs gekregen, TV aandacht ect. ect.
  Alléén, zonder vasthoudend publiekelijk speurwerk, waren Bauke en zijn familie reeds járen doorsnee burgers geweest met een dochter die door een misdrijf om het leven kwam.
  Zoals er triest genoeg veel meer gezinnen zijn die een dierbare zijn verloren door een misdrijf maar niét de jarenlange aandacht kregen van het publiek…
  Kortom ik vind het ronduit schandálig hoe de familie ( m.u.v moeder die onder druk staat ) zich nu opstelt t.a.v de speurders van het eerste uur.
  Zum kotzen!

  • Herman van Dijk zegt:

   Niemand heeft zo dicht bij Maaike gestaan als Wim en daarnaast enkele hartsvriendinnen. En we blijven leren van elkaar. Wim en Hans veel succes!

 21. oogje zegt:

  Omdat ze daar niet is vermoord de rechter snapte dat ook niet

 22. Cor K. Burger zegt:

  Dat ‘bloed horen stromen’ van Jasper staat ook in schril contrast met het handelen in de roes waar hij steeds aan refereerde tijdens de rechtbankzitting…

 23. fleur98 zegt:

  Nee oogje natuurlijk is Marianne niet op de PD vermoord. Totaal geen worstelsporen ( Marianne was een temperamentvol meisje..) en geen druppel bloed was aanwezig op de PD, dus hoezó is Jasper de dader!

  • oogje zegt:

   Jasper is de moordenaar ook niet dat wist ik al meteen toen ik me er een jaar geleden in verdiepte dat weet straks iedereen die het boek gaan lezen fijne kerst

 24. Albert zegt:

  Hoe is het dan mogelijk dat er sperma van Jasper op haar lichaam is aangetroffen.

 25. veryworried zegt:

  Het Nederlands Forensisch Instituut zegt sperma aangetroffen te hebben en dat bleek dan, nog steeds volgens datzelfde instituut, sperma van Jasper Steringa te zijn.
  Geen onbetrouwbaarder instituut als het INF. Zij staan volledig in dienst van pedosatanische overheid.
  En dan heb ik het heel netjes uitgedrukt!

 26. fleur98 zegt:

  @Albert,

  Sperma van Jasper, ja dat beweert het NFI.
  Bekend is dat er vele fouten worden gemaakt bij het NFI dus is een contra-expertise was geen overbodige luxe geweest.
  Vlug heeft zich schandalig opgesteld t.a.v Jasper en geen enkele moeite gedaan om ontlastend bewijs te verzamelen.
  Ten minste diende er een contra-expertise uitgevoerd te worden door een onafhankelijk ( buitenlands ) instituut.
  Vlug heeft dit nagelaten maar uitsluitend het NFI-rapport laten LEZEN aan een DNA-deskundige, meer niet…!

  Vanaf 07:40 min. heeft Jan Vlug het over het NFI-rapport.

  • albert zegt:

   DNA-bewijs en meedere bekentenissen. Uit nieuwsgierigheid heb ik dit soort sites een tijd gelezen; m.a.w. hoe kun je er dan nog aan twijfelen. Maar goed, mochten Dankbaar en de zijnen ooit gelijk krijgen dan ben ik de eerste om een bloemetje te brengen. Van de fleurop.

   • albertb69 zegt:

    Jammer, dat je je totaal niet verdiept hebt in wat hier werkelijk aan de hand.
    Dan had je geweten, dat de bekentenissen van Jasper geen enkele waarde hebben want ze bevatten totaal geen daderkennis. Sterker nog, de bekentenissen bewijzen alleen maar dat hij er niks van af weet, want zijn bekentenissen kloppen totaal niet met de manier zoals zij is gevonden. Zoals Fleur ook al zei, er was geen druppel bloed gevonden op het lichaam van Marianne, terwijl Jasper haar bloed hoorde stromen toen hij haar de keel doorsneed. Een groter bewijs dat Jasper alles verzonnen heeft is er niet.

    • Nemesis zegt:

     Gezond verstand en keiharde feiten zeggen domweg (maar hoe dom is Justitie) dat Jasper NIET de dader kan zijn, maar een katvanger om de misdaden van “hogerhand”(KH? Joris D., Topbestuurders) toe te dekken!

     Marianne en haar vrienden en vriendinnen die nacht en Jasper die nacht fietsen, fietsritten , bloed etc etc kloppen totaal niet, sluiten totaal niet op elkaar aan etc. etc.

     Maar SLAPEND Nederland Jaknikkerland aka OranjeZombieland slikt alles voor zoete koek, tot zij of hun kinderen of hun kleinkinderen er zelf ooit mee worden geeconfronteerd! Moge God(Als u gelooft) het behoede!

   • Nemesis zegt:

    Zou ik maar meteen doen, voor het te laat is…….

 27. Hendrik zegt:

  Dagboek nu ook op een Duitse side te lezen http://sommers-sonntag.de/?p=10638

 28. Pop zegt:

  In het Duits vertaald, heel mooi. Uit zeer betrouwbare bron weet ik dat er een begin is gemaakt met vertaling van het dagboek in de Engelse taal. Vraagje: op de website van Bol staat dat het boek van Dankbaar en Mauritz 2498 pagina’s bevat. Is dit een foutje en is het trouwens een verzameling van de stukken op Recht is Krom? Welke manier van bestellen wordt geprefereerd door de schrijvers? Weet iemand een mooi tekstje voor pagina 7, o wacht, ik weet al wat, de ondertitel die Wim in gedachten had: Over het monstrueuze bedrog van Justitie (of iets van die strekking).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s