Antwoord op Yehudi Mosckowicz

Beste Yehudi,

Ga even bij Bram in de leer.  Die kan je vertellen dat je geen schijn van kans maakt om in kort geding  een boek te verbieden dat nog niet op de markt verschenen is en waarvan je niet eens weet in welke vorm het verschijnt.  Waarom geef je Bauke valse hoop?  Weet je wat jij moet doen? Even je kakken inhouden tot het boek is verschenen. Daarna kunnen jij en Bauke vol op het orgel! Tot die tijd klop je Bauke alleen maar geld uit de zak.

Mvg

Wim

Moszkowicz Advocaten Utrecht

t.a.v. de heer Y. Moszkowicz

Voorstraat 2

3512 AM Utrecht

Onderwerp:  Terpstra/Dankbaar Auteursrechten inbreuk

Verzonden per e-mail aan info@moszkowicz-law.nl

Overveen, woensdag 30 oktober 2013

Geachte heer Moszkowicz,

Zoals wij u reeds eerder bevestigden ontvingen wij uw e-mailbericht van zondag 27 oktober 2013 om 22.01 uur in goede orde. Inmiddels zijn wij ook in het bezit van uw schrijven zoals wij dat per normale post ontvingen.

Per e-mail van eveneens afgelopen zondagavond hebben wij reeds gereageerd waarbij wij aangaven over een onvoorwaardelijke toestemming te beschikken tot publicatie van het zogenaamde dagboek van uw cliënt Maaike Terpstra, voorheen Vaatstra. Ook deden wij reeds kond van het feit dat de thematiek van het op handen zijnde boek ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra’ überhaupt niet afhankelijk is van welke toestemming dan ook, daar wij niet hebben besloten tot een integrale weergave van het dagboek. De wijze waarop een en ander vorm zal krijgen zult u eerst dan vernemen na verschijning van de uitgave.

Met klem brengen wij u onderstaande statements onder uw aandacht.

 1. In het boek ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra’ beperken wij ons middels aanhaling van strofen zoals deze in het dagboek voorkomen, echter welke door Mevrouw Terpstra in eerdere stadia aan ons ook mondeling zijn medegedeeld. In die zin: wij quoteren uw cliënt en komen per strofe tot onze analyses in samenhang met hetgeen op meer 500 pagina’s wordt gedebiteerd. Voor uw informatie. Het oorspronkelijke dagboek van uw cliënt telt nauwelijks 40 A4-tjes.
 2. Uw cliënt heeft kopieën van haar ‘dagboek’ aan minstens 20 personen verspreidt.
 3. Als gevolg van het onder punt 2 gestelde is reeds een groot deel van het dagboek in tal van verschijningsvormen op het internet gepubliceerd, zoals onder meer op KlokkenluiderOnLine.is en Boublog.nl. Wij hebben hiermee geen bemoeienis gehad.
 4. Dat u optreed voor zowel de heer Bauke Vaatstra, voor wie u een schadeprocedure behartigt, en gelijktijdig voor zijn ex-vrouw mevrouw Maaike Terpstra komt ons nogal vreemd over, temeer omdat beide ex-echtlieden met elkaar gebrouilleerd zijn als het gaat om de beoordeling van al hetgeen zich rond de moord op hun dochter heeft afgespeeld.
 5. U verwijst in uw schrijven naar een posting op mijn website strekkende tot: “In december verschijnt van de hand van Dankbaar een boek met de veelzeggende titel ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra’, dat schokkende, nooit gepubliceerde informatie bevat over aan de ene kant de bewuste justitiële en gerechtelijke manipulaties en aan de andere kant hoe de ware toedracht van de moord op weerzinwekkende wijze in de doofpot is eland. Maaike Vaatstra is door zowel justitie als haar eigen gezin monddood gemaakt maar heeft Dankbaar eerder verzocht zijn bevindingen voor een groot publiek te etaleren en daar bij te putten uit haar dagboek zoals zij dat jarenlang, nota bene onder aansporing van haar ex-man Bauke, heeft bijgehouden. De inhoud van de geschriften van Maaike zal veel Nederlanders de schellen van de ogen doen vallen, zo weet Dankbaar zich verzekerd.”. Terecht citeert u de opmerking ‘putten uit’  waarmee nou precies is aangegeven hetgeen wij stellen onder punt 1.
 6. U stelt dat uw cliënt nimmer op wat voor wijze dan ook toestemming heeft gegeven voor het kopiëren, reproduceren, herinterpreteren of welke verveelvoudiging van haar auteursrecht dan ook. Los van het hierboven gestelde kunnen wij u berichten dat deze toestemming wel degelijk is gegeven, zoal mondeling, schriftelijk als telefonisch. Het laatste is vastgelegd op tape. Toestemming in de toekomst is niet nodig te worden gegeven gezien het eerder gestelde.
 7. Aan uw sommatie tot het onverwijld retourneren van het afschrift van het dagboek aan uw cliënte zullen wij niet voldoen daar wij dat niet middels vervreemding of anderzijds in ons bezit hebben gekregen maar in volle overtuiging en onder volstrekte wilsbekwaamheid van uw cliënt zelve.
 8. Aangezien wij van de in ons bezit zijnde hard copy van het dagboek niet aan anderen hebben verstrekt, zullen en kunnen wij ook geen gehoor geven aan uw oproep om namen en adressen van derden te verstrekken aan wie wij een kopie zouden hebben doen toekomen.
 9. Wij delen niet uw mening dat wij de (auteurs)rechten van uw cliënte met voeten treden. Zoals ongetwijfeld ook bij u bekend kent het wetboek naast artikel 31 van de auteurswet (waarmee wij niet in overtreding zijn en niet zullen zijn) ook het citaatrecht. Voor alle citaten geldt de wettelijke eis dat men mag citeren wat in overeenstemming is met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is. Wel dient aangetoond dat aantal en omvang der geciteerde gedeelten door het te bereiken doel zijn gerechtvaardigd. ‘Wettelijk toegestaan doel’ is aan de orde nu het gaat om bespreking, kritiek, beoordeling en polemiek.

Uw verzoek om ‘deze zaak’ te laten rusten zullen wij niet honoreren daar het algemeen  belang het belang van welke rechtspersoon dan ook meer dan overstijgt. U stelt : ‘Er ligt een inmiddels onherroepelijk vonnis gebaseerd op onomstotelijk en objectief DNA bewijs, waarbij bovendien de dader NB een volledige bekentenis heeft afgelegd”. Echter u doelt hiermee op een juridische waarheid, hetgeen in de praktijk is gebleken nogal eens afwijkt van de werkelijke waarheid. Wij hoeven niet in herinnering te roepen de cases als De Puttense Moordzaak, Lucia de Berk, Ina Post, en de aanvankelijk veroordeelde in de Schiedammer Parkmoord, waarvoor in alle gevallen lange tijd een juridische waarheid gold doch waarvan de werkelijke waarheid thans geheel anders is gebleken.

Weet u daarenboven verzekerd dat al hetgeen in onderhavige boek zal worden gesteld door zowel uw cliënt als door haar ex-echtgenoot Bauke Vaatstra in alle opzichten is onderschreven, onderlijnd en bevestigd. De schriftelijke bewijzen (alsmede op band) zijn daarvan rijkelijk voorhanden.

U stelt in uw schrijven dat het mevrouw M. Terpstra, voorheen Vaatstra, is geweest die zich tot u heeft gewend met het verzoek haar belangen te behartigen in

opgemelde zaak. Kunt u ons in het bezit stellen van een kopie van een schriftelijke machtiging daartoe? Wij vragen u dit ook in het kader van hoor en wederhoor omdat wij er op dit moment van uit gaan dat hier andermaal sprake is van emotionele chantage van mevrouw Terpstra door haar ex-man en haar eigen kinderen. Immers ook dat gegeven/bewijs hebben wij zowel schriftelijk als op band voor handen.

Wij zien een dagvaarding voor een kort geding zoals u aankondigt als dan te zullen uitbrengen met vertrouwen tegemoet. In dat verwijzen wij u naar een vonnis van de voorzieningrechter in Breda in een volstrekt identieke kwestie:

3.8. De voorzieningenrechter oordeelt dat voor het op voorhand opleggen van een publicatieverbod moet kunnen worden vastgesteld dat de publicatie van het boek een onrechtmatige daad jegens Van Rooij zal opleveren. Daarvoor dient de voorzieningenrechter een afweging te maken tussen twee grondwettelijke waarborgen, te weten het belang van uitingsvrijheid en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Een dergelijke weging kan pas worden gemaakt op basis van concrete voor publicatie gerede gegevens. Nu nog geen definitieve voor publicatie vatbare tekst beschikbaar is gekomen, en Mauritz aangeeft nog aan de tekst te willen werken en niet expliciet kan aangeven of en zo ja wat er exact over dit punt – dan wel van de andere stellingen uit de brief van 25 november 2010 – in het boek zal worden opgenomen, kan de bedoelde afweging en toetsing nu niet plaatsvinden. Als desondanks toewijzing van de vordering zou plaatsvinden, zou dat in strijd met artikel 7 van de Grondwet zijn. Van Rooij blijft daarmee aangewezen op toetsing, en indien aan de orde compensatie, achteraf. De vordering wordt afgewezen.

en

3.10. Zoals reeds onder punt 3.8 is overwogen, dient de inhoud van het boek vóór de publicatie voldoende vast te staan om te kunnen beoordelen of die inhoud jegens Van Rooij c.s. onrechtmatig is. Nu niet kan worden vastgesteld wat er gepubliceerd zal worden, kan de dreigende onrechtmatigheid thans niet worden vastgesteld. Onder deze omstandigheden zou een verbod tot publicatie en een gebod tot inzage van het manuscript vooraf, zoals door Van Rooij c.s. is gevorderd, neerkomen op censuur door de rechter vooraf en aldus in strijd komen met de onder meer door artikel 7 Gw gewaarborgde en nader in de jurisprudentie uitgewerkte vrijheid van drukpers. Dit zou anders zijn wanneer Mauritz de te publiceren tekst vrijwillig aan de voorzieningenrechter zou verstrekken met het doel de tekst te toetsen op dreigende onrechtmatigheid. Deze bereidheid aan de zijde van Mauritz ontbreekt. De vordering wordt afgewezen

Met betrekking tot een eventueel kort geding verzoeken wij u ons tijdig te vragen naar onze verhinderdata.

Onder voorbehoud van alle rechten verblijft inmiddels,

W.J. Dankbaar

 

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

4 reacties op Antwoord op Yehudi Mosckowicz

 1. Marja zegt:

  Wow… daar valt geen speld tussen te krijgen! 🙂

 2. Sam Bo zegt:

  Kijk eens Wim, je hebt weer een ‘fan in denial’ erbij. Chris Klomp heeft zijn blog aan jou gewijd! Schijnbaar leest hij hier ook mee want hij haalt dingen aan die hier besproken zijn.. 😉 http://journalistklomp.com/2013/11/03/de-sekte-van-wim/

 3. Diewer zegt:

  Wim en Hans, alle succes gewenst voor morgen! De waarheid staat sowieso aan jouw/jullie kant..

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s