Waarom liegt Harm Brouwer over Marianne Vaatstra?

Feik Mustafa

Harm Brouwer: “feitelijk gestopt op 1 mei.”

In dit artikel gaan we samen (u en ik) aantonen dat Harm Brouwer en Joris Demmink verantwoordelijk zijn voor de stiekeme wegsluizing van de moordenaars van Marianne Vaatstra, de twee Irakese asielzoeker-maatjes Feik Mustafa en Ali Hassan.

We weten sinds 2010  van de minister dat Feik Mustafa, de jongen die Marianne voor haar dood had bedreigd, en Isabella na de moord,  is overgeplaatst naar  een ander AZC. Laten we maar even in het midden houden of het nu naar Musselkanaal of Drachten was. Het was weliswaar Musselkanaal, maar omdat de anonieme brief niet mocht kloppen – door de minister was immers al gezegd dat deze niet op feiten was gebaseerd – is er voor de leugen van Drachten gekozen. Zo wordt ook over de datum van de overplaatsing gelogen: medio mei in plaats van 3 mei, de eerste werkdag na de moord. Hoe het ook zij, sinds mijn gesprek met AZC directeur Louis Uijl,  kan de geheim gehouden overplaatsing niet langer worden ontkend. Evenmin kan worden verzwegen dat tot deze overplaatsing  was besloten door “de driehoek” (burgemeester, korpschef, hoofdoffcier).

Kijken we even naar de  recente kamervragen van Hero Brinkman, dan concentreren we ons op vraag 7:  Wie was in de genoemde driehoek de verantwoordelijke hoofdofficier van Justitie, tijdens de overplaatsing van Feik Mustafa, naar verluidt op 3 mei 1999?

Eigenlijk is het antwoord reeds bekend en onontkoombaar, gewoon een kwestie van sluitend redeneren:

Als een asielzoeker i.v.m.  een verkrachting of moord, die de landelijke voorpagina’s vult, wordt overgeplaatst naar een ander AZC, dan gebeurt dit ontegenzeggenlijk met medeweten en goedkeuring, zo niet in opdracht van:

1) De hoogste baas van het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers).

2) De verantwoordelijke hoofdofficier van Justitie

Demmink 1982-2002: Directeur-generaal Politie, Rechtspleging, Internationale en Vreemdelingenzaken

Dit waren  Joris Demmink en Harm Brouwer, de toentertijd en zeker later innig samenwerkende collega’s,  als opperhoofden van respectievelijk Justitie en OM.  En ondertussen worden we 13 jaar na dato nog steeds voor de mal gehouden met een geldverslindende poppenkast van nieuwe “scenario’s” en DNA onderzoeken.

Omdat het schandaal te groot is om binnen het denkraam van de gemiddelde burger te passen , is apathie, ontkenning en verdringing troef. Niettemin is het glashard te bewijzen dat Harm Brouwer liegt over zijn datum van vertrek. Laten we eens kijken wat Harm er zelf over zegt:

Harm beweert hier dus, zichtbaar nerveus krabbend aan zijn hoofd en zich versprekend – kennelijk zit het woord onderzoeksjournalist voor in zijn kop –  dat hij “feitelijk” gestopt is op 1 mei 1999. Dit was dezelfde  zaterdag dat het ontzielde lichaam van Marianne werd gevonden. Nu kunnen we hem nog het voordeel van de twijfel geven. We negeren de rariteit van een verandering van overheidsfunctie op een zaterdag en veronderstellen dat het zuiver toeval is. De vraag is overigens wel wat Harm bedoelt met “feitelijk stoppen”. Hij lijkt onbedoeld te willen zeggen dat hij op papier per 1 mei is gestopt, maar in de praktijk gewoon nog twee weken  heeft doorgewerkt. We zullen zien dat dit exact  het geval is.

Maar niet zonder eerst te laten zien dat de leugen ook formeel wordt volgehouden via zijn persvoorlichter Evert Boerstra, die op 28 april 2010 het volgende meldt:

Ik heb even geïnformeerd: de feitelijke leiding van het parket heeft Brouwer op 1 mei overgedragen aan de plaatsvervangend hoofdofficier. Vanzelfsprekend is hij over deze zaak bij tijd en wijle nog wel geïnformeerd, maar niet in de positie van verantwoordelijk hoofdofficier. Op 15 mei (die datum moet ik nog checken, lukt met deze week niet) is Brouwer begonnen als president van de Utrechtse rechtbank. 

Bovendien voegt Evert, trouwe dienstklopper als hij is om de leugens van zijn baas te beschermen, het volgende toe:

Overigens heeft Brouwer als hoofdofficier zitting gehad in de beheersdriehoek, samen met de korpschef en de korpsbeheerder. De beheersdriehoek is NIET de driehoek waarin over zaken gesproken wordt, dat gebeurt in de lokale driehoeken.

Feik Mustafa

Feik: Als je niet stopt met praten, word je ook vermoord!

Snapt u hem? Volgens Evert namens Harm is een lokaal anoniem officiertje verantwoordelijk geweest voor de overplaasting van Feik Mustafa. In de meest geruchtmakende moordzaak ooit, waarin van meet af aan de woordvoering door het parket Leeuwarden wordt gedaan, in de regel door de hoofdofficier zelf.

Merkt u verder op dat zowel Harm als Evert angstvallig vermijden om de naam van de geheimzinnige “plaatsvervangende hoofdofficier” te noemen. Harm zegt in het bovenstaande interview  zelfs dat hij “zo gauw niet meer weet” wie dat was. De reden voor dit opmerkelijke geheugenverlies ligt natuurlijk voor de hand. Harm wil zelf geen verantwoordellijkheid nemen voor de geniepige overplaatsing van Feik Mustafa, laat staan voor de nog geheimere uitzetting van Ali Hassan naar Noorwegen, maar tegelijkertijd wil hij die verantwoordelijkheid ook niet in de schoenen schuiven van zijn opvolger. Die zal deze verantwoordelijkheid immers in alle toonaarden van de hand wijzen. Wat hij dus ook doet:

From: Severein, M.H. (Rechtbank Leeuwarden) [mailto:m.severein@rechtspraak.nl]
Sent: woensdag 2 juni 2010 13:19
To: ‘Wim Dankbaar’
Subject: uw mailbericht van 1 juni jl.

Geachte heer Dankbaar,

In antwoord op uw onderstaand e-mailbericht van 1 juni jl. bericht ik u als volgt.

Voor wat de door genoemde data betreft heb ik u al medegedeeld dat ik daarover geen gegevens heb.

De overige in uw bericht genoemde onderwerpen zeggen mij niets. Ik weet er niets van en heb er geen informatie over.

Als u inlichtingen wenst over een zaak die door de officier van justitie in Leeuwarden wordt behandeld of is behandeld, adviseer ik u contact op te nemen met het arrondissementsparkert aldaar.

Ik kan u verder niet van dienst zijn.

Hoogachtend,

M.H. Severein.

Deze opvolger was dus Michiel Severein en dat weet Harm uiteraard dondersgoed, want dit was een vriend die hij blijkens dit artikel zelf vanuit het parket Groningen naar Leeuwarden heeft gehaald:

Ali Hassan

Ali Hassan: De politie is uw (en mijn) beste vriend. Groetjes uit Noorwegen!

Severein werd door de vorige hoofdofficier van justitie, Harm Brouwer uit Groningen naar Leeuwarden gehaald. Hij erkent het gerucht dat Brouwer een autoritaire manier van leidinggeven zou hebben, en daarom compensatie zocht. ,,Hij wilde iemand onder zich hebben die qua karakter afweek van het zijne. We moesten elkaar aanvullen. Ik heb eerst met hem kennisgemaakt in Den Haag, waar ik tijdelijk werkte als parket-generaal bij het Hof en vond dat beeld aantrekkelijk.’’

Voor diegenen die aanstoot nemen aan mijn onparlementaire woordgebruik: Ik noem de dingen graag bij hun naam.

Een journalist als Jolande van de Graaf,  die de nieuwe naam van Ali Hassan in Noorwegen kent en dus verkrachters en moordenaars beschermt voor een hogere macht,  noem ik daarom een fout wijf of NSB journalist.

De man die in een cel naast Veldman zat, heet weliswaar Ali, maar heeft een totaal andere, bij deze krant bekende achternaam die daar in de verste verte niet op lijkt.

Een hoofdofficier als Annette Bronsvoort, die het volk een poppenkast van nieuw DNA onderzoek voorhoudt terwijl ze precies weet wat er met de daders is gebeurd, noem ik wat ze is: Een walgelijk crimineel mens.

Een persofficier als Henk Mous, die glashard het Nederlandsche volk staat voor te liegen dat de Ali in Noorwegen als verdachte is “uitgesloten middels DNA”, noem ik wat hij is: Een beroepsleugenaar.

Een  misdaadverslaggever als Peter R. de Vries die moedwillig leugens vertelt en bewust de feiten achterhoudt die zijn leugens blootleggen, noem ik een volksverlakker.  Zo is ons “nationale geweten” stuk voor stuk bekend met alle feiten die in de kamervragen van Hero Brinkman aan de orde komen. En als Peter geen morele ruggegraat van blubber had, dan had hij natuurlijk reeds lang die vragen zelf beantwoord.

Jolande van de Graaf: De Ali van Gerrit Veldman, met dat adresssenboekje van Kollum, die hij herkende van de foto, heeft een andere achternaam (gekregen)! En ik weet hoe die heet!

Voor Harm en Joris heb ik eigenlijk geen woorden om mijn walging en afkeer doeltreffend te beschrijven.

Uit het tijdsgewricht blijkt bovendien hoe merkwaardig en onverwacht de functiewissel van Harm was. Lezen we Wikipedia dan zien we bijvoorbeeld dit:

In 1998 werd hij gevraagd voor de functie van rechtbankpresident in Utrecht, maar dat wees hij af, omdat er in korte tijd al twee bestuurders van het korps Fryslân, de korpschef en de korpsbeheerder, waren vertrokken en hij het nodig vond als ‘constante factor’ op die post te blijven. In 1999 aanvaardde hij alsnog een benoeming tot president van de rechtbank van Utrecht.

Dus eerst weigert Harm de functie omdat hij een constante factor moet blijven, en er al zoveel mensen vertrokken zijn. Maar direct nadat Marianne wordt vermoord, neemt hij de functie hals overkop toch aan, ZONDER een plaatsvervanger te hebben! Zogenaamd met ingang van de zaterdag dat Marianne’s lijk nog warm was.

We hebben hier te maken met de hoogste baas van het OM die verkrachters en moordenaars wegsluist en het volk al 13 jaar voor de gek houdt, onderwijl zijn hypocriete mond vol heeft over “onberispelijkheid, toetsbaarheid  en open verantwoording” en aldus onder die dekmantel zijn ergste misdrijven maskeert:

Wie, zoals het OM, anderen voor hun gedragingen ter verantwoording roept, moet zelf onberispelijk zijn. Dat kan niet zonder openheid. Openheid is dus geen keuze van het OM, maar een bestaansvoorwaarde.

Want wie durft hem met zoveel “eerlijkheid” nog te toetsen of zelfs maar te bevragen? En dan nog wel over de moord op Marianne Vaatstra, waarvan hij bij elke gelegenheid beweert hoe “verschrikkelijk” hij die vindt.

Harm Brouwer is een liegende crimineel ten top! Zo is het en niet anders!

En dat heeft dan de leiding over de organisatie die gewone stervelingen mag vervolgen. En nu is de man weer rechter! God beware ons!

Maar allemachtig, Dankbaar, dit zijn toch niet misselijke beschuldigingen. We hebben het over de ex-baas van ons Openbaar Ministerie. Het boegbeeld van de organisatie die anderen ter verantwoording roept voor misdaden en overtredingen!  Extraordinary claims require extraordinary evidence!

Welnu, ik zal het punt helemaal voor u thuisbrengen. Lang leve het digitale archief van de Leeuwarder Courant!

Onder de functie uitgebreid zoeken vult u als trefwoorden in: Severein hoofdofficier, en als data 01-05-1999 t/m 01-11-1999. Hieruit rolt een zestal berichten waaruit blijkt dat Severein pas op 20 augustus 1999 voor het eerst plaatsvervangend hoofdofficier wordt genoemd. Voor die tijd is het steevast persofficier  of  woordvoerder.

Dat laatste wordt duidelijk door dezelfde zoekopdracht nogmaals te doen met dezelfde data  maar nu met de trefwoorden Severein Vaatstra. Het resultaat is 19 berichten, waaruit blijkt dat Severein tot  ver in augustus 1999  door het OM als persofficier  wordt gepresenteerd. Op 10 augustus is het woordvoerder, op   12 augustus is het dan officier van justitie  op 25 augustus nogmaals persofficier, en zoals gezegd eind augustus voor het eerst plaatsvervangend hoofdofficier.

Wat dacht u bijvoorbeeld van het bericht van 14 mei 1999, de dag dat Feik’s vriendinnetje Stephanie op het politiebureau werd ontboden voor een verhoor in verband met de moord op Marianne:

 “Op dit moment zijn er geen concrete feiten die wijzen in de richting van een verdachte asielzoeker.” zei persofficier van Justitie Michiel Severein woensdag .

Let wel, dit is  2 weken nadat Harm Brouwer in 2010 beweert dat Severein zijn positie als “plaatsvervangend hoofdofficier” heeft overgenomen. Niettemin wordt Severein tot in augustus 1999 “persofficier”of “woordvoerder”  genoemd.

Neemt u daarbij in aanmerking dat Severein als woordvoerder van Leeuwarden, op dat moment al moet weten dat:

1) Feik Mustafa als verdachte is aangehouden en verhoord,

2) dat hij een asielzoeker is,

3) dat hij een maat is van de zogenaamd spoorloos verdwenen Ali Hassan,

4) dat hij Marianne voor haar dood heeft bedreigd met een keeldoorsnijdend gebaar,

5) dat hij betrokkenheid bij de moord heeft erkend  door Isabella te bedreigen,

6) dat tenzij Brouwer Severein dom heeft gehouden, Feik heimelijk is overgeplaatst naar een ander AZC .

Maar het ging er hier hoofdzakelijk om vast te stellen of Harm Brouwer inderdaad per de sterfdatum van Marianne hoofdofficier af was. Welnu, ook dit is aan de hand van het archief zonneklaar als een leugen te bewijzen. Doet u maar weer even mee: Tikt u als trefwoorden in Harm Brouwer hoofdofficier met als data 01-05-1999 t/m 01-06-1999.

U vindt dan 4 berichten, onder andere van zaterdag 15 mei waarin Brouwer als “scheidend hoofdofficier” nogmaals benadrukt hoe vreselijk hij de moord op Marianne Vaatstra vindt, maar wel zogenaamd op haar sterfdatum het hazenpad koos, zonder een opvolger te hebben.

Uit een bericht van 21 mei blijkt dat zijn afscheidsreceptie op donderdag 20 mei was en in het onderstaande bericht van 15 mei wordt hij nog gewoon hoofdofficier genoemd:

Dit is dan weliswaar een slordigheidsfoutje want uit een interview met de Volkskrant blijkt dat zijn laatste officiële werkdag  woensdag 12 mei was.

Volkskrant artikel d.d. 14 mei 1999 over een interview met Harm Brouwer d.d. woendsag 12 mei 1999 “op zijn laatste dag als hoogste man van het Openbaar Ministerie in Leeuwarden.”

Waarom moet Harm Brouwer liegen dat zijn laatste dag als Hoofdofficier te Leeuwarden zaterdag 1 mei 1999 was, de dag dat Marianne Vaatstra werd gevonden? Nota bene ge-antidateerd per Koninklijk Besluit? Terwijl zijn laatste dag in werkelijkheid 12 mei 1999 was?

Antwoord:

Omdat hij in de tussenliggende tijd in opdracht van Joris Demmink, de moordenaars van  Marianne Vaatstra, zijnde Feik Mustafa en Ali Hassan, heeft weggesluisd! 

Hero Brinkman: Waarom doet niemand hier wat mee?

Snapt u? Eerst heeft hij voor Demmink de daders weggesluisd, en toen is zijn vertrek op papier ge-antidateerd naar 1 mei 1999 , dus zogenaamd heeft hij geen verantwoordelijkheid voor alles met betrekking tot de twee weken na de moord op Marianne.

Tot slot vestig ik de aandacht op de kamervragen van Hero Brinkman. Hero Brinkman, ex-politieman wiens hart bij een eerlijk, rechtvaardig Justitie ligt, zoals dat van de overgrote meerderheid van de politiemensen,   is de eerste volksvertegenwoordiger die ik heb kunnen overtuigen van de omvang van dit schandaal, en gelooft u mij, ik heb er een aantal geprobeerd.

Die kamervragen vertellen ook een verhaal. In feite is het verhaal dat de moordenaars door justitie zelf zijn weggesluist.

Wat mij nog het meest verbaast, is dat het zo’n moeite kost om dat hardop uit te spreken, en nog meer dat de landelijke media het niet brengen, en nog meer dat sommige van die media , zoals Peter R. de Vries, de Telegraaf en Leeuwarder Courant, het misdrijf beschermen en de waarheid toedekken met “complottheorie” en “kletskoek”. Jolande van de Graaf is nog het ergst. Die weet gewoon waar één van de daders zit onder zijn nieuwe identiteit!

Wie dus een eind wil maken aan de corruptie en het bedrog van een elitaire top van Justitie, en ook vindt dat daar eens flink de bezem doorheen moet, stemt op de partij van Hero Brinkman, maar belangrijker, zorgt dat dit schandaal de noodzakelijke aandacht van de media krijgt.

PRDV: Wim Dankbaar? Kletskoek en onzin!

Daarom het volgende: De eerste die erin slaagt om Hero zijn kamervragen toe te laten lichten in een landelijk praatprogramma als Knevel en v/d Brink, Buitenhof, Nieuwsuur, Zondag met Eva Jinek of dergelijke – Pauw en Witteman en De Wereld Draait Door zijn met zomerstop – krijgt van mij 1000 euro. En elke week dat dat niet lukt, doe ik er 1000 euro bij tot een maximum van  5000 euro.

Al dan niet tegenover Harm Brouwer en/of Peter R. de Vries, al was het maar om vast te stellen dat zij dat weigeren omdat ze zeven kleuren in de broek schijten wanneer het gaat om “open verantwoording”.

Mijn aanbod komt dus neer op iets te verdienen aan de goede zaak, verbetering van de samenleving, bestrijding van corruptie, of hoe u het ook maar noemen wilt. Doe uw best, want hoe sterk u mijn verhaal ook mag vinden, mij lukt het tot nu toe niet…..


“If you shut up the truth and bury it under the ground, it will but grow, and gather to itself such explosive power that the day it bursts through it will blow up everything in its way.”

– French author Emile Zola


“All truth passes through three stages: First, it is ridiculed; Second, it is violently opposed; and Third, it is accepted as self-evident.”

Arthur Schopenhauer (1788-1860)


“Treason does never prosper.
What’s the reason?
When it prospers,
None dare call it treason.”

Sir John Harrington

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Marianne Vaatstra, Uncategorized. Bookmark de permalink .

8 reacties op Waarom liegt Harm Brouwer over Marianne Vaatstra?

 1. Karel Hille zegt:

  Onthutsend en onvoorstelbaar!

  • wdankbaar zegt:

   Karel, Hoe zit dat nou met Peter? Is hij gewoon te stom om het te zien, of echt kwaadaardig? Jij kent hem beter dan ik….

   Doe jij nu eens wat voor Story. En vraag Peter dan eerst wat hij er van vindt.

   Als leek denk je dat het nieuwe DNA onderzoek goed is. In werkelijkheid is het een totale verspilling van belastinggeld en bovendien volksverlakkerij in optima forma.

   De daders van de moord zijn vanaf dag 1 bij justitie bekend! Ze zijn door justite zelf buiten beeld gebracht! De top van justitie heeft deze verkrachters/moordenaars een vrijgeleide gegeven!

   Het onderzoek wordt gebruikt om naar het publiek te veinzen dat men oprecht en hard het uiterste doet om de daders te vinden.

   Weet je wat mijn probleem is? Dit is zodanig de wereld op zijn kop, zodanig buiten het geordende denkraam, dat bijna niemand het wil geloven, ook al stal je de onweerlegbare bewijzen uit.

   Wim

 2. verwarde man zegt:

  Bij Marianne Vaatstra moest elke verwijzing naar het AZC vermeden worden.
  Is het toeval dat de laatste uitzending van PRDV gaat over een moord op een jonge vrouw door een asielzoeker?

 3. Pingback: BOINNK!!! | Een ‘beschaafd’ land is te herkennen aan de rechtsspraak in zo’n land, wel dan is Nederland een bananenrepubliek,met excuses aan de bananen!

 4. koen zegt:

  Blijkt alsnog dat je er totaal naast zat….

 5. Enschede37 zegt:

  Daar gaat je droom/nachtmerrie http://www.nu.nl/binnenland/2961707/verdachte-aangehouden-in-zaak-marianne-vaatstra.html . Mensen als u zijn gevaarlijk. Denken alles te weten en zomaar mensen te kunnen beschuldigen. Gelukkig is de dader gepakt en is uw onzin verhaal ontkracht.

 6. Sander zegt:

  Nou lijkt het erop dat je dit artikel maar eens moet herzien. Wie noem je nu verkrachters en moordenaars en waarop baseer je het? Een 100% DNA match lijkt beter bewijs dan dit hele verhaal vol aannamen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s